Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Valová, Iveta ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is the information system assessment of a chosen company and its processes in the logistics department. Based on theoretical knowledge, the analysis is processed, from which the results are derived. Negative ones will serve us as a basis for change proposals and on the contrary, positive ones will serve us as the examples. Higher process efficiency and risk elimination are leading us towards an improvement of the current status, thus achieving a higher economic value of the company.
Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení
Malyjurek, Adam ; Putnová, Anna (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů na zlepšení organizace. Návrhy budou vycházet z analytické části práce, kde budou popsány silné stránky společnosti a příležitosti ke zlepšení. Základní část analytické práce tvoří zpracované odpovědi v tabulkách dle výše zmíněného modelu START.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Šivák, Ivan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje analýze společnosti Kolumbus PM. Podrobně byl zkoumán zejména informační systém společnosti. Záměrem bylo odhalit slabá místa informačního systému a navrhnout změny vedoucí ke zlepšení současné situace. Výsledkem práce je vypracovaný návrh změn informačního systému, který řeší potřeby podniku a zlepšuje současný stav informačního systému.
Důkaz o učení při literární výchově v 5. ročníku základní školy
Vávřeová, Lucie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem hodnocení, zaváděním formativního hodnocení v literární výchově v 5. ročníku základní školy. Zaměřuje se na propojení hodnocení výsledků učení žáků s konkrétními důkazy o učení z jejich práce v hodinách literární výchovy. Prostřednictvím akčního výzkumu zkoumá možné formy takových důkazů pro vytyčené vzdělávací cíle, způsoby a kritéria jejich hodnocení. Vychází z analýzy dokladů vytvořených žáky 5. ročníku základní školy. Na základě vzniklých důkazů o učení navrhuje možné další kroky v procesu vyučování a hodnocení směřujících ke zlepšení žáků v oblasti vyhledávání a porozumění literárním textům. Analyzuje schopnost žáků konkrétní třídy vyhledávat, propojovat a vyvozovat informace z textu a navrhuje postup čtenářských lekcí v rámci hodin literární výchovy, ve kterých žáci cíleně rozvíjejí své čtenářské strategie a posouvají se směrem k cíli za pomoci kritérií úspěchu. Zkoumá možnosti další práce žáků i učitelů s vzniklými důkazy o učení. Práce prokazuje vliv formativního hodnocení na vnitřní motivaci žáků k učení ve smyslu celoživotního procesu. Zároveň ukazuje pozitivní vztah mezi přijímáním zodpovědnosti za vlastní učení a sebehodnocením s oporou o důkazy. KLÍČOVÁSLOVA Hodnocení, formativní hodnocení, literární výchova, důkaz o učení, vzdělávací cíle, kritéria...
Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení personálních všedních denních činností
Vodová, Magdalena ; Rodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Vavříková, Marianna (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Magdalena Vodová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc Název bakalářské práce: Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení personálních všedních denních činností Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce je teoretická. V České republice se nedohledala publikace zaměřující se na popis hodnocení personálních všedních denních činností (PADL), ač tato oblast patří k hlavní oblasti zájmu ergoterapeuta a hodnocení tvoří důležitou součást ergoterapeutického procesu. Proto cílem bakalářská práce je vytvoření přehledu se základními informacemi o objektivních hodnoceních vhodných pro posuzování PADL a z nich výběr těch, které je možné momentálně použít v České republice. Kritéria pro výběr hodnotících nástrojů jsou: objektivita, dohledatelnost studií validity a reliability ve vybraných databázích EBSCO Host (UKAŽ), či BMČ z let 2010- 2020, nejlépe 2015-2020 nebo na webové stránce Shirley Ryan AbilityLab, hodnocení obsahuje minimálně 4 položky PADL uvedených v Systému ergoterapeutické praxe: oblasti a postup. Z více než 120 nalezených hodnocení se vybralo 55, z toho 24 objektivních a z nich 16 standardizovaných. V práci se popisují obecné informace k novým trendům v ergoterapii a v hodnocení, na které navazuje zařazení všedních denních činností do...
Návrh železobetonové nosné konstrukce skladiště
Vašina, Michal ; Strnad, Jiří (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Závěrečná práce se zabývá návrhem a následným posouzením jednotlivých nejvíce namáhaných nosných částí monolitické železobetonové skeletové konstrukce skladiště. Vybrané části jsou stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím, přesněji stropní trámová deska a příčel, která je součástí řešené vnitřní příčné vazby, dále vnitřní sloup a základová patka pod řešeným sloupem. Statická analýza konstrukce byla provedena ve výpočetním programu IDEA StatiCa, případná kontrola je provedena zjednodušenými ručními metodami. Součástí práce je výkresová dokumentace tvarů řešené části konstrukce a podrobné výkresy výztuže řešených prvků. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti (MSÚ) a mezní stav použitelnosti (MSP). Posudek je proveden podle příslušných platných norem.
Nosná konstrukce ŽB a zděného vícepodlažního objektu
Fojtek, František ; Laníková, Ivana (oponent) ; Šimůnek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné monolitické železobetonové konstrukce administrativní budovy. Konkrétně se jedná o lokálně podepřenou stropní desku, jejíž dominantou je kruhový otvor o průměru dva metry, vnitřní sloup a schodiště. Analýza konstrukce byla provedena metodou konečných prvků v programu SCIA Engeneer 18.1 a ověřena pomocí metody náhradních rámů. Konstrukce je navržena a posouzena dle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201.
Bytový dům – vybrané konstrukční prvky
Doupovec, Vojtěch ; Požár, Michal (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
První část bakalářské práce řeší návrh vybraných nosných prvků bytového domu, jedná se o balkonovou konzolu, prefabrikované schodiště a stropní konstrukci nad typickým podlažím. Druhá část je věnována posouzení zděných stěn objektu. Výstupem jsou výkresy tvaru a výztuže těchto nosných prvků. Výpočty byly provedeny za pomoci programů SCIA Engineer 19.1, IDEA StatiCa a Microsoft Excel. Výkresová dokumentace byla zpracována CAD softwaru AutoCAD 2018 s grafickou nadstavbou RECOC.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 247 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.