Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci
Špilínek, Richard ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu výstavby administrativně-výrobního a skladovacího areálu v Třinci - Oldřichovicích. Jde o novostavbu hlavního stavebního objektu, sestávajícího z dvoupodlažní administrativní budovy a jednopodlažní skladovací haly, který je doplněn dalšími dílčími objekty. Diplomová práce řeší realizaci stavby jako komplexní celek a podrobněji se zaměřuje na provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, tvořených ocelovými prvky a ocelobetonovou stropní konstrukci. Nedílnou součástí projektu jsou mimo jiné studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologické předpisy, doplněné o montážní schémata, řešení dopravních tras a návrhu strojních sestav, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočty, kontrolní a zkušební plány a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Práce je dále doplněna o specializovanou oblast, která zpracovává návrh a provedení vnitroareálových zpevněných komunikací.
Optimalizace výrobního procesu za využití metod štíhlé výroby ve firmě ADC Czech Republic s.r.o.
Mauer, Jindřich ; Obdržálek, Radim (oponent) ; Strejček, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první části se diplomová práce věnuje rešeršní studii dané problematiky, která je využitá v praktické části. Druhá kapitola se věnuje stručnému představení společnosti ADC Czech Republic a představením produktu, který je montován na výrobní lince. Další kapitola je rozdělena na 3 části. První z nich je analýza současného stavu. Druhá část se zabývá implementací návrhu. Závěrečná část se věnuje dalším teoretickým návrhům, které ovšem nebyly důkladně propracovány.
Detailní projektování technologického pracoviště ve zvolené strojírenské firmě
Jurka, Adam ; Štroner, Marek (oponent) ; Strejček, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na detailní projektování předmontážních pracovišť ve firmě v Olomouckém kraji, která se zabývá výrobou a montáží spotřebičů pro domácí i průmyslové využití. Práce krátce shrnuje současné rozmístění pracovišť a dále se podrobně zabývá novým situováním již stávajících i nově zavedených pracovišť do pevně daného prostoru haly. Součástí práce jsou kapacitní a finanční propočty a technicko-ekonomické zhodnocení.
Výroba ocelových konstrukcí hal
Ondráček, Pavel ; Dvořák, Jaromír (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími částmi. V dalších kapitolách pak uvádí jednotlivé fáze výroby ocelových konstrukcí hal od počátečního návrhu a jednání s investorem přes přípravu výroby, samotnou výrobu až po konečnou montáž. U výrobního procesu jsou popsány možné varianty používaných metod. Popis postupu montáže je doplněn o nejčastější prvky opláštění hal. V praktické části je popsána výroba a montáž konkrétní ocelové konstrukce ve vybraném výrobním závodě. Součástí je též problematika rozpočtování s uvedením jednotlivých položek, majících vliv na konečnou cenu zakázky.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Čenovská, Kateřina ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce za zabývá návrhem víceúčelové budovy v areálu Šlechtitelů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v městské části Holice. Tato budova bude sloužit nejen pro samotnou akademickou obec, ale i jako zázemí pro veřejnost navštěvující blízké okolí jako například Holický les. V budově se soustřeďuje vstup do celého areálu fakulty. Návrh zohledňuje stavební program zadání a vytváří pro studenty, zaměstnance a veřejnost prostory pro stravování a trávení volného času. Je možno navštívit kavárnu, jídelnu a knihovnu v prvním nadzemním podlaží, aulu ve druhém nadzemním podlaží a ve stejném podlaží a v podlaží třetím pak najdeme přechodné ubytování pro studenty letních škol, hostující pedagogy a zahraniční návštěvy. Okolí a hmota celé budovy je navržena v návaznosti na existující zástavbu a urbanismus a vytváří nová veřejná prostranství pro shromažďování, která v areálu tolik chybí.
Sedmdesát let vzpomínek na Lidice a Ležáky
Tajčová, Tereza ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Mücke, Pavel (oponent)
Diplomová práce zachycuje způsob, jakým bylo vzpomínáno na obce Lidice a Ležáky, které byly během druhé světové války vyhlazeny nacisty. Text postihuje období od roku 1945 do současnosti, přičemž se zaměřuje na obraz těchto obcí (a tragédií roku 1942) v odbojářských periodikách Hlas revoluce a Národní osvobození. Na základě kvantitativní i kvalitativní analýzy těchto pramenů autorka interpretuje obraz vzpomínání na lidickou a ležáckou tragédii v daných periodikách a zasazuje jej do dobového kontextu. Klíčová slova: Lidice, Ležáky, Národní osvobození, Hlas revoluce, pieta
Městská sportovní hala v Kuřimi - stavebně technologický projekt
Vlasák, Jakub ; Řihák, Pavel (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby budovy městské sportovní haly v Kuřimi. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s dopravními vztahy, kontrolní a zkušební plán, řádkový rozpočet, harmonogram, propočet stavby, časový plán stavby, bezpečnost a ochrana životního prostředí.
Zkoušení a certifikace oken: Má okno ve vaší stavbě deklarované vlastnosti dle certifikátu?
Nováček, Petr
Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.