Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší
Šilhová, Kristýna ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce stávajících prostor zámečnické dílny a objektu šaten pro zaměstnance. Pro přípravu tohoto záměru je v diplomové práci řešena studie realizace hlavních technologických etap, technologické plány pro bourací práce a spodní stavbu, dopravní trasy hlavních stavebních materiálů a strojů, technická zpráva zařízení staveniště, časový a finanční plán stavby, bezpečnostní opatření zejména při bouracích prací, kontrola jakosti při provádění vrtaných pilot.
Studium vlastností vláknocementových kompozitů
Cederová, Kristýna ; Hoško, Marek (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vláknocementovými kompozity. Jsou zkoumány vstupní materiály pro výrobu vláknocementu, především byla sledována výroba a parametry buničiny. Dále je v práci popsána Hatschekova technologie výroby a požadavky na vlnitou vláknocementovou krytinu. V praktické části byly zkoumány jednotlivé vstupní suroviny a byly ověřovány parametry mleté buničiny. Řešila se problematika výroby zkušebních těles a rozdíl v jemnosti mletí buničiny ve vláknocementových výrobcích.
Využití azbestu, sanace zamořených prostor a riziko vlivu na lidský organizmus
Štípek, Radek ; Bendl, Jiří (vedoucí práce) ; Mihaljevič, Martin (oponent)
Práce se zabývá způsoby využívání azbestových minerálů, metodami bezpečného odstraňování azbestové zátěže a onemocněními vyvolanými expozicí azbestovým vláknům, z nichž nejnebezpečnější je krokydolit. Pozornost je věnována jejich fyzikálně-chemickým a strukturním vlastnostem, třídění, a vysvětlení procesů jejich vzniku s uvedením oblastí výskytu v České republice i ve světě. Je popsána historie využívání azbestů od starověku po 20. století, včetně hmotnostní bilance azbestu spotřebovaného v technosféře, která za posledních sto let činí téměř 194 mil. tun. Dále se zaměřuje na stavební protipožární, izolační materiály a další výrobky s různým obsahem azbestu, jichž je ve světě celkem evidováno přes 3000 a na charakteristiku materiálů nahrazujících azbest, jako např. keramická, skleněná a uhlíková vlákna, aramidy, wollastonit, vermikulit a perlit. Popisuje metody stanovení azbestových vláken v ovzduší, vodě a půdě a kompletní průběh sanace zamořených objektů. Azbestová vlákna představují riziko pro lidské zdraví v podobě azbestózy, diagnostikované poprvé roku 1900, pleurální hyalinózy, karcinomu plic a mezoteliomu pleury, u nichž první důkazy spojitosti s expozicí azbestu pochází z roku 1955 a na jejichž základě jsou dle Mezinárodního úřadu pro výzkum rakoviny (IARC) všechny druhy azbestu...
Ekonomická náročnost rekonstrukce či přestavby bývalého kravína v obci Oltyně
HORKÝ, Petr
Diplomová práce se zabývá ekonomickou náročností jednotlivých návrhů jak naložit s konkrétním objektem a vyhodnotit nejvhodnější řešení. Teoretická část této práce se zabývá konstrukcemi zemědělských staveb, poruchami stavebních konstrukcí a jejich sanací a nakládání s nebezpečným odpadem. Praktická část pojednává o finanční náročnosti jednotlivých návrhů a jejich následném vyhodnocení.
Hodnocení řešení problému azbestu ve škole regionu z pohledu pedagogů
ŠMERHOVÁ, Ilona
Azbest, vláknitý minerál s výbornými chemicko-fyzikálními vlastnostmi a velmi širokým využitím zejména ve stavebnictví, je dnes již znám jako prokázaný lidský karcinogen, a proto bylo jeho používání zakázáno. Způsobuje azbestózu, pleurální hyalinózu, akutní exudativní pleuritidu, bronchogenní karcinom, pleurální mezoteliom. V poslední době probíhalo a stále probíhá po celé České republice mnoho rekonstrukcí školních zařízení. Tím dochází k vrtání a řezání, tedy uvolňování vláken do ovzduší a vnitřních prostor budov. Mnoho rekonstrukcí bylo prováděno také v Jihočeském kraji, kde se manipulovalo s panely obsahujícími azbest, což vyvolalo znepokojení nejen u pedagogů, zaměstnanců dotčených škol, ale i u rodičů dětí, které navštěvují školy obsahující azbestové materiály. Na řešení problému likvidace azbestu ve školách v České republice se podílela ve vzájemné spolupráci celá řada subjektů, a proto je pro pracovníky hygienické služby a pro podílející se subjekty velmi potřebné a přínosné mít informace o tom, jak byl jejich přístup k dané problematice a celé řešení problému hodnoceno ze strany pedagogů. Diplomová práce se skládá ze dvou částí teoretické a výzkumné. Práce se zabývá hodnocením řešení problému azbestu zainteresovanými orgány na škole z pohledu pedagogů. Teoretická část pojednává o vybraných chemických škodlivinách v pracovním prostředí. Dále se zaměřuje na škodlivinu azbest obecně. Posléze je věnována další kapitola problematice hodnocení zdravotních rizik, která se škodlivinami v pracovním prostředí velmi úzce souvisí. Praktická část obsahuje výsledky, které vyplynuly z rozhovorů s pedagogy. Vdiskuzi jsou výsledky porovnány s internetovými články a odbornou literaturou. Potřebná data pro výzkumnou část diplomové práce byla získána kvalitativním výzkumem pomocí interwiev s pedagogickými pracovníky ze základní školy Máj I. Za hlavní cíl jsem si v diplomové práci kladla zjistit úroveň spolupráce zainteresovaných subjektů při řešení problematiky likvidace azbestu v dotčené škole Jihočeského kraje. Z výzkumu vyplývá, že řešení problému azbestu na škole pedagogové ohodnotili převážně kladně. Chválili zejména přístup Magistrátu města Českých Budějovic. Kritizovali pochybení firem OHL ŽS a Mapoz Zliv při rekonstrukci a firmu Sita cz, která prováděla sanaci, po jejímž zásahu pedagogové postrádali mnoho věcí. Pedagogové si pletli kompetence krajské hygienické stanice s kompetencemi zdravotního ústavu, a proto by mělo dojí k seznámení laické veřejnosti s kompetencemi právě těchto orgánů, aby mohlo napomoci ve vzájemné komunikaci mezi jednotlivými subjekty a veřejností a v řešení nejen problematiky azbestu.
Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby.
Dohnálek, Marek ; Hrůza,, Jaroslav (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto opuštěných areálů a tato diplomová práce by mohla sloužit jako ukázka možné budoucí proměny alespoň části z nich. Projekt jsem chtěl navázat na zkušenosti ze zahraničních exkurzí, kde již mají stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu své stálé místo. Chybějící projektovou dokumentaci části stavebních objektů jsem se snažil nahradit 3D modelováním prostoru areálu na základě mých vlastních měření s ručním laserem a provedených zkoušek na místě. Hlavní stavební objekt SO 01 již byl přebudován na bytový dům v pasivním standardu, avšak bez vypracování stavebně technologické studie a řádného vyřešení projektové dokumentace. Vzhledem ke chybějícím podkladům a chráněné interní dokumentaci prováděcí firmy, bohužel nemohu provést přímé srovnání šetření materiálových, lidských a finančních zdrojů pomocí této diplomové práce. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán, studii realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavích strojů a mechanismů, časový plán hlavního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, zprávu o likvidaci azbestu, smlouvu o dílo, porovnání dvou konstrukcí střešního pláště z hlediska tepelné techniky budov a specializaci z oblasti pozemních staveb.
Recyklované kamenivo do pozemních komunikací
Antošová, Klára ; Mondschein,, Petr (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím recyklovaného kameniva z betonového recyklátu pro podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací. Práce se dělí na praktickou a teoretickou část. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy stavebního a demoličního odpadu, produkcí, vývojem a nakládání s tímto odpadem v České republice. Dále se zaměřuje na princip recyklace a využití betonového recyklátu v České republice a v zahraničí. Praktická část diplomové práce se zabývá laboratorním zkoušením a posouzením recyklovaného kameniva do stmelených, nestmelených a prolévaných vrstev podkladních vrstev pozemních komunikací.
Výroba a montáž potrubí v uhelné mlýnici
Fešar, Tomáš ; Osička, Karel (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na popis zakázky a všech formalit spojených se montážním dohledem. V úvodních částech práce je uvedena projekční dokumentace nezbytná pro vypracování cenové nabídky, na což navazuje konstrukční část, kde je zastoupena oblast obrábění formou oprav chybně vyvrtaných děr na konstrukci mlýnice. Zakončení je věnováno pokračování stavebních prací a opravy chyb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.