Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti využití arteterapeutických metod a technik u dětí s poruchou autistického spektra
Kolátorová, Lucie ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití technik z oblasti arteterapie při výuce žáků s poruchou autistického spektra. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, které se týkají arteterapie jako takové - obecnými principy, metodami a technikami, které lze při arteterapii využívat. Dále je v práci představena problematika poruchy autistického spektra v kontextu arteterapeutické práce - uvedeny jsou problematické oblasti spojené s PAS, na něž arteterapeutická intervence nejčastěji cílí a které se snaží příznivě ovlivnit. Shrnuty jsou závěry a doporučení dřívějších výzkumů na toto téma. Na teoretické poznatky navazuje případová studie popisující průběh zařazování vybraných artetrapeutických technik do výuky při práci se žákyní s poruchou autistického spektra na střední škole zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce bylo zjistit, zda může být užití arteterapeutických prvků při výuce přínosné. To se potvrdilo, nejvýraznější dopad byl zaznamenán v oblasti snižování míry stresu a v komunikační rovině.
Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala.
Využití arteterapie v sociální práci
ŽÁKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce je zaměřena na využití arteterapie v sociální práci. V první podkapitole teoretické části definuji arteterapii, její historii, formy, které rozděluji na individuální a skupinovou, vzdělání arteterapeuta. Dále zmiňuji cílové skupiny jako děti, dospělé a seniory. Popisuji také přístupy v arteterapii. Mezi metody, které definuji, zařazuji imaginaci, animaci, koncentraci, restrukturalizaci, transformaci a rekonstrukci. Na závěr první podkapitoly popisuji techniky arteterapie. Druhá podkapitola bakalářské práce obsahuje pojem sociální práce, role sociálního pracovníka, jeho vzdělání a sociální služby. Praktická část této práce obsahuje výzkum kvalitativní metodou pomocí techniky polostandardizovaného rozhovoru a metody dotazování. Polostandardizované rozhovory proběhly s pěti sociálními pracovníky a dvěma arteterapeuty, kteří pracují v sociálních službách v Brně. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat možnosti využití arteterapie v sociálních službách. Dílčími cíli bylo zjistit, zda pomáhá arteterapie uživatelům/uživatelkám v sociálních službách, v čem pomáhá, a v jakých situacích je podle sociálního pracovníka vhodné využít arteterapii. Výzkumné otázky se zaměřují na možnosti uplatnění arteterapie v sociálních službách, na metody a techniky arteterapie, jejich využití v kontextu sociální práce, a na fungování spolupráce sociálního pracovníka a arteterapeuta. Dle mého názoru, jsem cíle naplnila a zjistila, že arteterapie pomáhá klientům, při řešeních náročných situací, při stresu ale i při špatné náladě. Přínosem je rozvoj komunikace, sebevyjádření a navazování kontaktů. Dle mého názoru by výsledky šetření, v mé bakalářské práci, mohly být využité sociálními pracovníky i arteterapeuty. Výsledky mohou posloužit daným zařízením, která díky tomu získají nástin informací o ostatních typech zařízení, a podle toho se mohou pokusit vylepšit vlastní nedostatky. Dále se domnívám, že práce může být zajímavá pro studenty škol sociálního zaměření či pro arteterapeuty, kteří se začínají zaměřovat na sociální oblast.
Výtvarné zpracování tématu Matka a dítě
CVACHOVÁ, Petra
Bakalářská práce pojednává o vztahu mezi matkou a dítětem. Je zde kladen důraz na vytvoření citového pouta, které se utváří již v raných fázích života dítěte. Teoretická se část dále vymezuje pojem attachment a představuje hlavní představitele teorie attachmentu. Dále popisuje typy citových vazeb, vyzdvihuje přednosti jisté vazby a poukazuje na rizika vazby nejisté. Zabývá se vznikem vazby před narozením, reflektuje její vývoj v rané fázi dětství a poukazuje i na důležitost odpoutání se a attachment v dospělém věku. Pojednává o mateřství, o roli matky a dotýká se i porodu. V závěru teoretické části práce je vymezen pojem arteterapie, popisuje se zde Rožnovská arteterapie, expresivní terapie a interpretace. Praktická část práce nahlíží na problematiku vztahu mezi matkou a dítětem. Snaží se o propojení slovních výpovědí s výtvarným vyobrazení vztahu matky a dítěte a hledá mezi těmito získanými materiály určitě paralely.
Specifika arteterapeutické práce s dětmi mladšího školního věku s nařízenou ústavní výchovou (se zaměřením na psychickou deprivaci a syndrom CAN)
VÁVROVÁ, Lenka
Cílem této bakalářské práce je obeznámit čtenáře s problematikou arteterapie s dětmi trpícími syndromem CAN v prostředí dětského domova se školou. Děti trpící touto poruchou, kterou se zároveň zabývá teoretická část této práce, mají specifické problémy vycházející z deprivace a raného traumatu. V teoretické části autorka práce předestírá nezbytně nutnou teorii pro pochopení celého tématu týkajícího se syndromu CAN a projevu s ním spojených. V praktické části této práce pak autorka prezentuje dvě podrobné kazuistické studie založené na její arteterapeutické práci s dětskými klienty. V kazuistických studiích jsou ukázány specifické symptomy a projevy, které jsou spojeny se syndromem CAN a zobrazují se ve výtvarné tvorbě dětí. V závěru práce pak nabízí diskuzi, kde je vše shrnuto a diskutováno tak, že dochází ke konkrétním poznatkům.
Arteterapeutická skupina pro děti v náročných životních situacích
KRÁSOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou arteterapeutické skupiny pro děti, která probíhala po dobu sedmi měsíců v rámci nabídky služeb nestátní neziskové organizace. Ve svém užším zaměření se pak soustředí na výtvarnou produkci dětí vyrůstající v konfliktním rodinném prostředí, na nestandartní projevy v jejich výtvarné produkci a na vývoj jejich výtvarného výrazu v průběhu docházení do arteterapeutické skupiny. Teoretická část je zaměřena na shrnutí základních poznatků z těchto oblastí, vycházeje z česky psané literatury a několika zahraničních studií. Analýza skupiny je realizován v praktické části a to se zaměřením na pozitivní a negativní faktory, které skupinu ovlivňovaly. V kontextu skupinového prostředí jsou předkládány dvě kazuistické studie dětí, jež skupinu navštěvovaly. S popisem jejich osobní, rodinné anamnézy a působení ve skupině je předkládána jejich výtvarná produkce se zprávou o vývoji vzniku a způsobu práce s jednotlivými artefakty ve skupině. Dle stanovených cílů je tak nahlédnuto na výtvarnou produkci dětí v náročných životních situacích se zaměřením na nestandartní projevy, které se v ní objevují. Výtvarný posun, který měl být, dle stanovených cílů, ve výtvarné produkci detekován, nebyl patrný. V diskuzi jsou nastíněny zkušenosti s dětskými arteterapeutickými skupinami, které by mohly dopomoci k objasnění závěrů této práce.
Arteterapie v sociální práci
ŠAŠINKOVÁ, Renáta
Práce se zabývá arteterapií v sociální práci, možnostmi jejího využití u různých cílových a věkových skupin lidí. První část charakterizuje sociální práci a arteterapii, a následně popisuje prolínání těchto oborů. Druhá část pojednává o možnostech využití arteterapie pohledem sociálních pracovníků. Kvalitativní šetření se ptá po stávající využívanosti arteterapie v sociální práci a na pohled na možnosti využívání.
Možnosti využití verbální terapie terapeutického nástroje v péči o zdraví
VOKURKOVÁ, Nikola
Hlavním cílem práce je na základě dostupné literatury charakterizovat verbální terapii jako takovou a především její podskupiny, na které jsem se cíleně zaměřila. Jsou jimi biblioterapie, poetoterapie, dramaterapie a terapie reminiscenční. Vymezením těchto odvětví s pomocí literární rešerše společně s metodou polostrukturovaného interview a pozorování jsem se pokusila nastínit využití verbální terapie jako terapeutického nástroje v péči o zdraví. V praktické části se věnuji dopadu verbální terapie na aktuální citové rozpoložení, navazování sociálního kontaktu v rámci verbální terapie a zvýšený zájem o verbální terapii v určitých obdobích života jedince. Práce obsahuje diskuzi, kde nalezneme zhodnocení stanovených cílů.
Speciálně pedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou chování
Pohořská, Alice ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Volemanová, Marja Annemiek (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem speciálně pedagogické intervence u jedinců se specifickou poruchou chování. V teoreticky zaměřené části se diplomová práce zabývá popisem problematiky poruch chování, podrobněji vysvětluje pojem specifické poruchy chování, věnuje se jejich klasifikaci a diagnostice. Dále práce popisuje možnosti intervence u jedinců se specifickou poruchou chování. Jako jedné z možností speciálně pedagogické intervence se věnuje konkrétně arteterapii. V empiricky zaměřené části se diplomová práce zabývá otázkou aplikace arteterapie u klienta se specifickou poruchou chování, a to v prostředí střediska výchovné péče. Praktická část byla realizována za pomoci kvalitativního výzkumu, využita byla metoda případové studie.
Využití zahradní terapie při práci se seniory
Míčková, Adéla ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Havránková, Olga (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu zahradní terapie a mapování jejího využívání v České republice, zejména se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Teoretická část obsahuje kapitoly, které se věnují stáří, potřebám ve stáří a v neposlední řadě zahradní terapii, která je efektivní metodou k naplňování potřeb nejen seniorů. Na zahradní terapii je zde nahlédnuto z historického hlediska, dále je obecně popsán stav zahradní terapie v České republice a je rovněž uveden stav zahradní terapie v zahraničí. V teoretické části jsou také uvedeny důležité prvky, které by měla zahradní terapie splňovat, aby byla účinnou metodou. V této části se také práce věnuje terapeutickým zahradám. Dochází rovněž k vymezení zahradní terapie v kontextu ostatních terapeutických přístupů. Praktická část je založena na polo-strukturovaných rozhovorech s relevantními osobami v České republice. Rozhovory byly realizovány se třemi skupinami osob. První skupinou jsou osoby, které se orientují především v teoretické úrovni zahradní terapie, tedy ve stavu zahradní terapie v České republice - realizace vzdělávání v oboru či legislativní problematika. Druhou skupinou jsou osoby, které zahradní terapii praktikují při práci se seniory. A třetí skupinou jsou samotní senioři, kteří se zahradní terapie účastní a práci tak obohacují o náhled...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.