Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 549 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Šachy inspirované kubismem
FARKAŠOVÁ, Lucie
Cílem této bakalářské práce je navrhnout šachové figury s hrací deskou, jejichž tvar bude inspirován kubismem. Teoretická část se zabývá historickým pozadím kubismu, především pak na území Čech a jeho promítnutím do architektury a užitého umění. Dále se práce zaměřuje na vývoj šachů a funkci jednotlivých figur. V praktické části jsou obsaženy postupy při navrhování, výrobní výkresy a technologické postupy výroby šachovnice a figur.
Chrliče evropských katedrál, jejich původ a význam
KREJČOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá jak původem a významem chrličů, tak i tradiční mytologií, kde bádá po inspiračních zdrojích pro jejich tvorbu. Práce uvádí příklady stavitelských hutí evropských katedrál, pomocí nichž přibližuje způsob vzniku a tvorby chrličů v prostředí kamenické huti. Nahlíží též do historie chrličů v architektuře, s přihlédnutím k jejich symbolickém významu jako součásti gotické katedrály. Praktická část odkazuje na téma praktickou prací, jež navazuje na estetiku a funkci původních chrličů. Práce je zhotovena v měřítku 1 : 3, pomocí modelace z hlíny a následovného vypálení. Práce obsahuje kompletní fotodokumentaci vztahující se k teoretické i praktické části a skicový materiál.
Kostel sv. Martina v Bernarticích. Stavební historie a typologie.
NOVODVORSKÝ, Petr
Kostel sv. Martina v jihočeských Bernarticích patří k nejstarším stavbám v širokém okolí. I přes předpoklad vzniku kostela v souvislosti s milevskou stavební hutí se v minulosti nepodařilo přesněji určit dobu jeho vzniku. Tato práce si klade za cíl podrobně popsat stavební historii stavby a analýzou architektonických prvků a jejich tvarosloví potvrdit stavební aktivitu milevské huti v Bernarticích. Součástí práce je také pokus o zasazení stavby do širších typologických a slohových souvislostí.
Lov jako téma šlechtické reprezentace a jeho zobrazení ve vybavení českých loveckých zámečků.
VALENTA, Petr
Diplomová práce se zabývá problematikou lovu jako součástí šlechtické reprezentace a jeho zobrazení ve vybavení českých loveckých zámečků. V úvodní části práce je popsán fenomén lovu, jeho postupný vývoj a zobrazení ve výtvarné kultuře. Tyto kapitoly jsou doplněny o ikonografické předlohy, které pomáhaly formovat podobu výzdoby loveckých zámečků. Jádrem práce jsou kapitoly věnující se tématu lovecké architektury a uměleckého zhodnocení skupiny šlechtických loveckých sídel. Jedná se o zámky Svatý Hubert, Humprecht, Diana, Ohrada a Kozel. V závěru práce autor představuje problematiku šlechtické reprezentace, do jejíhož kontextu zasazuje téma lovu a umělecká díla spojená s lovem. Kapitola též obsahuje několik příkladů aristokratů, kteří lov dokázali využít pro svou osobní reprezentaci. Pro názornost je práce doplněna o obrazovou přílohu.
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Jaroň, Ján ; Žalmanová,, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Diplomová práce má téma „Hudební scéna“ – koncertní sál pro město Brno. Práce se zabývá architektonickou studií koncertního sálu včetně foyeru, provozních a servisních prostor. Sál má kapacitu 724 díváků ve třech podlažích hlediště a dokáže hostovat až 85 hudebníků orchestru a 50 úřastníků sboru. Návrh vytváří architektonické řešení, které respektuje okolní výstabu a zároveň vytváří zajímavý prostor.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Kubačka, Jan ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na revitalizaci areálu bývalých filmových ateliérů na území přibližně tři kilometry jižně od středu Zlína, v městské části Kudlov. Areál byl budován průběžně od třicátých let minulého století, v současné době již však neplní svou původní funkci. V této práci je navržena optimalizace stávajícího stavu, dostavba několika budov a rozšíření území o navržený park na západě. Velký důraz je kladen na co nejvyšší míru polyfunkčnosti, kromě hlavní funkce bydlení v bytových domech, je v území doplněna komerční občanská vybavenost, pronajímatelný výrobní objekt, venkovní sportovní areál, či již zmiňovaný park. Koncept výstavby odráží tradiční zlínský urbanismus, a to pravidelný rastr budov v pravoúhlém uspořádání a jednotu tvarů či materiálů.
Komunikace při vyjednávání stavební zakázky
Pelčák, Svatopluk ; Plesník, Zdeněk (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vytvořit a analyzovat marketingové výzkumy a následně posoudit jejich aplikaci do praxe. V teoretické části jsou vymezeny základní marketingové a komunikační znalosti spolu se stručným představením Baťovského Zlína a principů, které v tomto období Baťa využíval. V praktické části práce jsou definovány marketingové průzkumy včetně jejich vyhodnocení. Na základě těchto dat je pak závěrem práce představena koncepce. Hlavním důvodem k tvorbě koncepce je narůstající počet budov, které jsou opravovány bez ohledu na jejich historickou hodnotu a nařízení města. Tato koncepce si proto klade za cíl vytvořit alternativní plán - jak zachovat ojedinělý urbanistický charakter funkcionalistického zahradního města Zlín.
Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy
Macháček, Tomáš ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je urbanistický návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu, definováním problémů a příležitostí v lokalitě, a návrhem, založeném na těchto průzkumech. Řešené území se nachází na břehu řeky Svitavy a je vymezené ulicemi Provazníkovou, Dukelskou třídou a Svitavským nábřežím. Dnes se zde nacházejí především brownfieldy starých průmyslových objektů, skladovací prostory a většinou nízkopodlažní zástavba rodinných domů. Návrh klade důraz na splynutí se zástavbou starých Husovic a zároveň na využívání moderních architektonických a urbanistických přístupů, například na důraz na polyfunkčnost objektů. Nábřeží řeky Svitavy je revitalizováno a je na něm navrženo několik atraktivních prvků, například lávky spojující oba břehy či pobytové schody. Ty slouží zároveň jako místo pro chvíle odpočinku, ale i jako protipovodňová ochrana v případě záplav. Dopravní řešení se zabývá návrhem nové komunikace Nová Dukelská, spojující areál bývalé Zbrojovky a ulici Provazníkovu.
Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy
Muzikář, Vladimír ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena nová páteřní komunikace, nové obytné soubory, které začleňují území do okolní zástavby. Na severu řešeného území navrhuji parkovací dům Park&Ride při velkém městském okruhu Brno. V návrhu se počítá i s vytvořením ploch pro rekreaci - u nábřeží, je vytvořen městský park v blízkosti komunikace Provazníkova. Zajímavým prvkem je vytvoření veřejného prostoru odstíněného od dopravního ruchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 549 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.