Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 543 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikace při vyjednávání stavební zakázky
Pelčák, Svatopluk ; Plesník, Zdeněk (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vytvořit a analyzovat marketingové výzkumy a následně posoudit jejich aplikaci do praxe. V teoretické části jsou vymezeny základní marketingové a komunikační znalosti spolu se stručným představením Baťovského Zlína a principů, které v tomto období Baťa využíval. V praktické části práce jsou definovány marketingové průzkumy včetně jejich vyhodnocení. Na základě těchto dat je pak závěrem práce představena koncepce. Hlavním důvodem k tvorbě koncepce je narůstající počet budov, které jsou opravovány bez ohledu na jejich historickou hodnotu a nařízení města. Tato koncepce si proto klade za cíl vytvořit alternativní plán - jak zachovat ojedinělý urbanistický charakter funkcionalistického zahradního města Zlín.
Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy
Macháček, Tomáš ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je urbanistický návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu, definováním problémů a příležitostí v lokalitě, a návrhem, založeném na těchto průzkumech. Řešené území se nachází na břehu řeky Svitavy a je vymezené ulicemi Provazníkovou, Dukelskou třídou a Svitavským nábřežím. Dnes se zde nacházejí především brownfieldy starých průmyslových objektů, skladovací prostory a většinou nízkopodlažní zástavba rodinných domů. Návrh klade důraz na splynutí se zástavbou starých Husovic a zároveň na využívání moderních architektonických a urbanistických přístupů, například na důraz na polyfunkčnost objektů. Nábřeží řeky Svitavy je revitalizováno a je na něm navrženo několik atraktivních prvků, například lávky spojující oba břehy či pobytové schody. Ty slouží zároveň jako místo pro chvíle odpočinku, ale i jako protipovodňová ochrana v případě záplav. Dopravní řešení se zabývá návrhem nové komunikace Nová Dukelská, spojující areál bývalé Zbrojovky a ulici Provazníkovu.
Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy
Muzikář, Vladimír ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena nová páteřní komunikace, nové obytné soubory, které začleňují území do okolní zástavby. Na severu řešeného území navrhuji parkovací dům Park&Ride při velkém městském okruhu Brno. V návrhu se počítá i s vytvořením ploch pro rekreaci - u nábřeží, je vytvořen městský park v blízkosti komunikace Provazníkova. Zajímavým prvkem je vytvoření veřejného prostoru odstíněného od dopravního ruchu.
Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Pospíchal, Jan ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Anotace: Bakalářská práce pojednává o sakrálním umění a patronátu vladycké, později hraběcí rodiny Dobřenských z Dobřenic na území dnešních východních Čech. Zaměřuje svou pozornost nejen na formální rozbor a popis větších či menších sakrálních staveb, ale sleduje rovněž osudy význačných členů rodiny Dobřenských a na jednotlivých příkladech nastíňuje smysl a hlubší pojetí vrcholně a pozdněbarokní chrámové výzdoby, tak jak byla zamýšlena jejími objednavateli. Hlavní pozornost je věnována kostelu sv. Klimenta v Dobřenicích se zvláštím zřetelem k jeho interiérové výzdobě a zodpovězení otázek týkajících se ikonografie a autorství oltářního obrazu sv. Klimenta, které je připisováno Ignáci Viktorinu Raabovi, oltáře sv. Jana Nepomuckého s pandánově umístěnou kazatelnou, jejichž sochařská výzdoba je připisována Ignáci Rohrbachovi a také na rozbor další sochařské výzdoby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje i na ostatní památky spojené s rodem Dobřenských v místech, která v někdejších dobách spravovali: Nedělišti, Ouhrově či Uhelné Příbrami a rovněž na díla užitého umění. Klíčová slova: Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Vývoj střešních konstrukcí od antiky po 20. století
Urych, Jan ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem střešních konstrukcí a materiálů k nim užívaných. Časově se pohybujeme od stavitelství antického Řecka a Říma až po vývoj moderních železobetonových konstrukcí ve 20. století. Zaměřuje se nejen na samotnou konstrukci střechy a její typy, ale i na vhodnou krytinu, a vyzdvihuje přednosti, nebo případné nedostatky jednotlivých typů konstrukcí, jejich prvků a věcí s tím souvisejících. Dále je zde pojednáno o typologii samotného materiálu, jeho vývoji a správnému zpracování. Cílem je sumarizace těchto informací a nastínění vývojové řady od antiky po současnost.
Architektura na výstavě. Nástup moderní architektury na velkých pražských výstavách 1891-1908
Turková, Kateřina ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
V období od 90. let 19. století do počátku 20. století došlo v české architektuře k přerodu od pozdního historismu k moderně. Diplomová práce se snaží tuto změnu ukázat na architektuře výstavních pavilonů během velkých pražských výstav, konaných v letech 1891-1908 na holešovickém výstavišti. Monograficky pojednává o Jubilejní zemské výstavě v roce 1891, Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895, Výstavě architektury a inženýrství v roce 1898 a Jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908. Po zasazení výstav do širšího kontextu a s důrazem na výrazné stavby, které by neměly být opominuty v rámci vývoje české architektury, v závěrečné kapitole odpovídá na v úvodu položenou otázku, zda lze velké pražské výstavy považovat za pole nástupu české moderní architektury.
Traditionalism at Universities, Colleges and in Practice: Urbanism, Architecture, Sculpture, Ornament, Painting and Design
Adamec, Emil
Tradicionalismus spojuje urbanismus, architekturu, sochařství, ornament, malířství a design v jeden celek. Podle statistik veřejnost upřednostňuje tradiční architekturu a urbanismus. Navrhovanými řešeními jsou tradiční navrhování, počítačová technologie, vědecký přístup v teorii, ornament v architektuře nebo odstupňovaná měřítka v urbanismu. Vitruvius, Palladio, Camillo Sitte, Léon Krier, Roger Scruton nebo Nikos A. Salingaros, středověká města a císařský nebo Nový urbanismus nabízejí udržitelnost a kvalitní design. Tradicionalismus v památkové péči představuje alternativu Benátské charty nebo Aténské charty. Akreditované školy architektury, umění a designu budou požádány, aby odpověděly na to, zda se tradicionalismus vyučuje v jejich institucích. Workshopy a vyučovaný předmět tradicionalismus pro studenty mohou nabídnout otevření samostatného oboru, mezioborovou spolupráci a výměnu mezi školami. Udržování místních tradic je důležité pro lidskou existenci, kulturní vyspělost a zdravý způsob života.
Česká sakrální architektura v letech 1900 - 1950 v mezinárodním kontextu
Obrtlík, Jan ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Halík,, Pavel (oponent) ; Šlapeta, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá historií a výkladem vývoje sakrální architektury v českých zemích v období první poloviny 20. století. Látku interpretuje v široce pojatém rámci, který uvádí historické předpoklady tohoto vývoje a také ve významných případech i jeho mezinárodní souvislosti. V úvodní části předkládá přehled všech dosavadních publikací k tématu a navrhuje určitý způsob interpretace sakrální architektury, který zohledňuje přirozené rozdvojení oboru mezi architektonické a religionistické disciplíny. Samotný výklad začíná popisem společenské a náboženské situace v Rakousku-Uhersku a jejích důsledků pro vývoj sakrální architektury. Uvádí hlavní příklady sakrálních staveb a míru jejich vazby na dobový vývoj architektury obecně. Následně zmiňuje transformační vliv první světové války a vzniku samostatného Československa, který vedl ke vzniku nových církví s vlastními architektonickými ambicemi a také k přesunu těžiště oborového zájmu k novým tématům. Sleduje paralelu s dobovými trendy v architektuře 20. let a míru jejich uplatnění ve specifickém oboru sakrálních staveb i ve vztahu k jednotlivým církvím, jejichž architektury se vyvíjely odlišně. Dále uvádí vývoj sakrálních staveb ve 30. letech obzvláště ve vztahu k dobové společenské atmosféře a proměně akcentů mezi konzervativním a progresivním pojetím náboženství. Navazuje přehledem proměny náboženské kultury v průběhu druhé světové války v Protektorátu Čechy Morava a ukazuje specifičnost nepočetných příkladů chrámových staveb a projektů z tohoto období. V závěrečné části pak práce zachycuje vývoj společenské role náboženství v poválečném období a vliv komunistického převratu v roce 1948 na možnosti náboženské architektury. Konstatuje negativní vliv obou totalitních režimů na kvalitu sakrálních staveb následujícího období a malou míru oborových teoretických znalostí, které se mimo jiné projevují i nedostatkem primárních zdrojů, z nichž by tato práce chtěla vycházet. Ačkoliv práce nemá a nemůže mít ambici úplného prozkoumání látky, předkládá faktografii a soubor interpretací, kterými je možné alespoň částečně zacelit citelné mezery v historiografii české sakrální architektury 20. století.
Moderní architektura a pojem prostoru
MIKOLÁŠKOVÁ, Jana
Tato práce se zabývá pojmem prostoru na příkladu děl Le Corbusiera a Adolfa Loose, jelikož porovnání jejich tvůrčích postupů je nanejvýš zajímavé. Jejich myšlenky ovlivnily směr, kterým se moderní architektura ubírá. Dále se zabývá psychologicko-sociálními podmínkami prostoru v českém prostředí a poukazuje na to, proč byla myšlenka funkcionalismu, ve své čistě technické formě, neudržitelná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 543 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.