Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geografické horizonty Kosmovy Kroniky Čechů
Hasil, Jan
Článek prezentuje pokus o strukturální (historicko-geografickou) analýzu nejstarší české kroniky, Kosmovy Kroniky Čechů. Na základě prostorové analýzy byly rozpoznány čtyři geografické horizonty textu: mytický, legendární, historický a autooptický.
Production - Consumption - Representation: food and drink among the Roman and Early Medieval elites as revealed by archaeological and bioarchaeological sources. 30th International Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum”, Brno, 14.-16.11.2018. Abstracts
Heinrich-Tamáska, O. ; Poláček, Lumír
The conference focused on the issues of nutrition of Roman and early medieval elites on a broad source basis and from a multi-disciplinary point of view. The problematic was discussed both in diachronic and geographical comparison.
Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů
Boriová, Soňa ; Novák, Martin ; Sázelová, Sandra
Zborník prezentuje abstrakta přednášek z interdisciplinární konference MAM II (Mikulovský Antropologický Mítink) - příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a interdisciplinárním slova smyslu, ale také z paleolitické archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, ekologie a dalších příbuzných oborů studujících pleistocén a holocén, zejména informace z nových výzkumů, výsledky dílčích analýz, předběžné zprávy nebo nově publikované studie.
Fytolitová analýza materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v Radčicích, okr. Strakonice.
BUDILOVÁ, Kristýna
Jedním z cílů této práce je vytvořit literární rešerši o možnostech využití fytolitové analýzy v archeologii, a to zejména v kontextu prostředí období neolitu ve střední Evropě. Získané poznatky se uplatňují v samotné fytolitové analýze materiálu z archeologického výzkumu v Radčicích. Analýza spočívá v determinaci fytolitů, určení taxonů jejich možného původu a zhodnocení rozdílů fytolitových spekter vzorků z různých částí výplně, součástí práce je i tvorba referenční sbírky rostlin vybraných druhů. Práce by měla řešit formulované otázky o způsobu utváření výplně objektu, výskytu obilovin na lokalitě a souvislosti mezi funkcí pravěkých nástrojů a fytolitů na nich nalezených.
The historical and archaeological importance of travel accounts made by Russian pilgrims to the Near East from the 12th to 19th centuries.
Ježek, Václav ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma, které se z hlediska badatelského zájmu těší čím dále tím většímu zájmu. Jedná se o Ruské poutníky nebo cestovatele, kteří navštěvovali oblasti Blízkého Východu zejména takové místa, jakými jsou Svatá země, Konstantinopol, Svatá Hora Athos a další. Pod pojmem Ruské poutníky v práci rozumíme jedince, které souvisely s kontextem Ruského státu jako politickým subjektem. Necharakterizujeme je na základě etnické příslušnosti. Kontakty mezi jihem a Ruskem mají důležitý význam pro rozvoj samotné Rusi, její kultury, identity a dějin. To samé platí i pro oblasti Blízkého Východu, kde kontakty s Ruskem souviseli významným způsobem s dějinným rozvojem a povahou této oblasti. Ruské kontakty s jihem je nutné zpočátku vnímat hlavně v kontextu Byzantsko- Ruského kontextu. Byzantsko-Ruské vztahy byly určeny vztahem založeném na kulturním vlivu a na sdílené víře. Pro rozvoj těchto vztahů a kulturního vývoje sehráli klíčovou roli jedinci ať už cestovatelé nebo lidé vyslaní s jasným cílem či úkolem. V rámci těchto kontaktů byla velmi důležitá náboženská motivace, kdy pouť do takových míst jakými byli Konstantinopol, Svatá země, Svatá Hora Athos souvisela s budováním náboženské a tím pádem kulturní identity Ruského prostředí, neboť kultura a náboženství v Rusku intimně souviseli v době...
Kontakty a archeologie - příklad avarského kaganátu a západních Slovanů
Michaličová Nováková, Jana ; Profantová, Naděžda (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na komparaci základních znaků kultur na území České republiky a území bývalého avarského kaganátu v období od poloviny 6. století do začátku 9. století. Podkladem pro tuto komparaci bylo studium celkem deseti lokalit, pěti sídlišť a pěti pohřebišť, z nichž vždy dvě patří do centra jedné ze jmenovaných oblastí, dvě do druhé a poslední se nachází na jejich pomezí. Tyto lokality nám ukazují na paralely, které se rýsovaly mezi oběma kulturními celky. Analogie jsou viditelné jak v pohřebním ritu, tak v podobě samotných domů a sídlišť. O kontaktech také nesporně svědčí movité předměty, z nichž alespoň část bychom označili jako luxusní. Klíčová slova Slované, Avaři, kontakty, etnicita, archeologie, raný středověk
Geofyzikální metody při lokalizaci a průzkumu zaniklých středověkých vesnic
Vošvrdová, Eliška ; Dohnal, Jiří (vedoucí práce) ; Kněz, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod užité geofyziky při lokalizaci a průzkumu zaniklých středověkých vesnic. Skládá se ze dvou navzájem propojených částí: teoretické a praktické. První část rešeršního charakteru shrnuje poznatky o středověkých vesnicích, možnostech jejich lokalizace a využití vybraných metod užité geofyziky při jejich průzkumu. Mezi vybrané geofyzikální metody patří magnetometrie, geoelektrické odporové (symetrické odporové profilování, elektrická odporová tomografie) a elektromagnetické metody (georadar, konduktometrie). U každé metody jsou uvedeny její základní principy a využití při archeologické prospekci. Kromě poznatků o využití v archeologii obecně jsou zde uvedeny konkrétní typy struktur a objektů vyhledávaných v areálech středověkých vesnic. Druhá část je experimentální. Jejím jádrem je popis realizovaného geofyzikálního průzkumu vybrané lokality Štítary u Městce Králové. Cílem průzkumu byla lokalizace zaniklé středověké vesnice. V této části práce je popsána geografická, geologická a archeologická situace lokality, postup při výběru místa měření, volba geofyzikálních metod a metodika terénního průzkumu. Pro průzkum zaniklé vesnice Štítary byly vybrány metody: magnetometrie, symetrické odporové profilování a konduktometrie. V závěru druhé části práce jsou na...
Workforce allocation in self-sufficient economy in Late Iron Age
Olševičová, K. ; Danielisová, Alžběta
We present an abstract model of workforce allocation of the Late Iron Age self-sufficient settlement. The model enables experimenting with parameters (the ratio of strong and weak workforce, the impact of bad weather, the ratio of targeted overproduction) during the harvest season with the aim to explore the agricultural bottlenecks (short periods per year when increased labour input is needed). Results of three experiments are presented. The model is extendable and is designed to be applied in archaeological research of socio-economic collapses.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.