Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera
Zaoralová, Hana ; Havlíček, Radomír (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou operačního výzkumu. Poté bude rozebrána současná situace společnosti, předmět podnikání apod. V analytické části bude zkoumána konkrétní situace týkající se procesu ve firmě, současně budou uplatněny poznatky lineárního programování a proveden pokus zjistit, zda lze tato matematická disciplína prakticky využít i v nevýrobní firmě, která se prioritně zabývá poskytováním logistických služeb. Nakonec budou výsledky interpretovány pomocí software Maple.
Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy
Stariat, Jiří ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá rozvrhovací úlohou, jejími speciálními typy a metodami jejího řešení. Rozvrhovací úloha je jedním ze základních problémů operačního výzkumu, řadí se mezi kombinatorické úlohy. Cílem rozvrhovací úlohy je přiřadit určité činnosti a zdroje jednotlivým časovým okamžikům. Rozvrhovací úloha patří do třídy NP-úplných úloh. Má tedy tak vysokou výpočetní náročnost, že v současné době není znám algoritmus, který by exaktně vyřešil její libovolnou instanci v polynomiálním čase. Proto se k jejímu řešení, hlavně rozsáhlejších úloh, využívá heuristických a metaheuristických metod. V této práci je podrobně popsána zejména metaheuristická metoda genetického algoritmu, jejíž aplikace na rozvrhování výroby konkrétní strojírenské firmy, je předmětem této práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.