Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 384 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza zdrojů nevyžádané elektronické pošty
Caha, Tomáš ; Kubánková, Anna (oponent) ; Komosný, Dan (vedoucí práce)
První část této práce se věnuje problematice návrhu a vytvoření aplikace, která provádí odhad geografické polohy pro zadanou IP adresu za využití volně dostupných i komerčních geolokačních databází. Jsou shrnuty používané metody geografické lokalizace síťových zařízení a množství údajů poskytovaných vybranými volně dostupnými i komerčními geolokačními databázemi. Především jsou popsány způsoby získávání informací o IP adresách z jednotlivých databází. V práci jsou představeny způsoby, jakých bylo využito při vytváření aplikace v jazyce Python a jejích dílčích součástí, které lze jednoduše znovu použít v jiných programech. Dílčí části aplikace také tvoří jeden funkční celek obsahující spustitelný program. Celá aplikace je volně dostupná pod licencí MIT a zveřejněna na GitHubu (https://github.com/tomas-net/ip2geotools/) a ve veřejném seznamu balíčků open-source knihoven pro Python zvaném PyPi. Druhá část této práce se věnuje popisu kybernetických hrozeb a použití vytvořené aplikace k hromadnému odhadu geografické polohy IP adres, které jsou uvedené ve vybraných volně dostupných seznamech jako zdroje nevyžádané pošty nebo kybernetických útoků. Geografická analýza zdrojů kybernetických hrozeb popisuje, ze kterých zemí k útokům dochází. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě grafů a map.
Měření ovality extrudovaného vlákna pomocí tří kamer
Loučka, Pavel ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
Důležitým parametrem sledovaným při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým parametrem je také ovalita, tedy jak moc je vlákno zploštělé. V tomto textu se tak bude předpokládat obecnější tvar průřezu vlákna, a to ve tvaru elipsy. K určení ovality je potom zapotřebí již alespoň tří různých pohledů na zkoumané vlákno. Matematická část práce se zabývá především analytickým popisem měření ovality vlákna, konkrétně pomocí dvou rozdílných přístupů založených na poznatcích lineární algebry, projektivní geometrie a teorie kuželoseček. Hlavním cílem práce je pak tuto teorii společně s metodami obrazové analýzy využít k určení ovality a průměru vlákna z jejich snímků. Přesný výpočet těchto veličin je ale podmíněný přesnou kalibrací kamerového systému, kterému práce také věnuje pozornost. Kromě toho obsahuje i krátkou zmínku o technickém provedení měření ovality a jeho možných úskalích.
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the topic of the impact of mobile phone technology on Africa. The aim of the thesis is to determine the most influential mobile technologies and their impact on Africa. The first part of the thesis focuses on mobile phone technologies. In chapter delating with cell phones will also be described as applications for smartphones that contribute to the impact on Africa. In the second part, the social impact will be determined in two parts consisting of the impact on education and health, where will be described different aspects of each impact. In the third part, there will be described impact on economy and banking.
Mobilní aplikace pro konfiguraci lokátoru v lokalizačním systému
Charvát, Jan ; Streit, Jakub (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a realizace mobilní aplikace spolupracující s bezdrátovým lokátorem. Jejím účelem je zjištění informací o zařízení a jeho aktuálním nastavení, případná změna konfigurace, a to jak v zapnutém či vypnutém stavu, dokonce i bez jakéhokoliv napájení. Toto umožňuje použitá moderní technologie bezdrátové komunikace na krátké vzdálenosti – NFC. V případě potřeby je možné z prostředí aplikace provést také nahrání nového firmwaru, k jehož přenosu je využita bezdrátová technologie Bluetooth. Obě tyto technologie jsou popsány v teoretické části této práce. Následuje popis nezbytných částí lokátoru a samotné aplikace pro mobilní systém Android realizované v jazyce Java.
Multimediální přehrávač pro iOS
Singh, Kevin ; Číka, Petr (oponent) ; Grabovský, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce „Multimediální přehrávač pro iOS“ se zabývá popisem video formátů HLS, MP4, MPEG Transport Stream a DASH. Dále pokračuje zabezpečeným obsahem DRM, reklamami VAST a analytickým nástrojem Google Analytics. V rámci této práce vznikla knihovna v jazyce Swift, jenž tvoří samotný přehrávač. Tento přehrávač umožňuje kromě interaktivního přehrávání videa také zobrazení reklam, titulek, změnu kvality přehrávání, přehrávání AirPlay či stažení obsahu pro offline přehrávání. Funkcionalita pro přehrávání zabezpečeného obsahu nemohlo být dokončeno, neboť vývojáři byl odmítnut přístup k produkčnímu SDK Fairplay ze stary majitele. Vznikla také testovací aplikace, jenž tuto knihovnu v sobě implementuje a dokazuje tak funkčnost vyvíjených funkcionalit.
Detekce pádu pomocí chytrého telefonu
Strejček, Jakub ; Smital, Lukáš (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Práce pojednává o základním zpracování dat z akcelerometru v mobilním telefonu k detekci jeho pádu, resp. detekci pádu osoby, která má mobilní telefon u sebe. Správnou detekcí pádu lze v budoucnu předejít mnoha vážným zdravotním komplikacím způsobených pozdě přivolanou pomocí po pádu osoby, která by si již pomoc zavolat nezvládla. Jsou zde zmíněné mechanismy pádů a jejich charakteristiky a hardware, který je použit při detekci pádu. Dále se práce zabývá vytvořenými aplikacemi pro Android stažené z Google Play a jejich funkčností. V rámci práce byla sbírána data o pádech osoby a byl vytvořen algoritmus na detekci pádu v Matlabu. Dále byla vytvořena a testována aplikace pro chytré telefony se systémem Android.
Aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu
Vencel, Jan ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh, tvorbu a zavedení desktopové aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu ASK Blansko. Analyzuje současný stav procesů v oddíle a srovnává je s novodobou praxí. Obsahuje popis veškerých funkcí aplikace spolu s ekonomickým zhodnocením projektu. Představuje kompletní dodávku hotového řešení z důvodu neefektivního a zastaralého způsobu vedení oddílové databáze. Zdůrazňuje úspěšné zavedení aplikace do oddílové praxe.
Vývoj mobilní aplikace pro platformu iOS
Nguyen, Minh Duc ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vývoje mobilní aplikace pro platformu iOS, která patří společnosti Apple. Aplikace bude sloužit pro poskytování služeb salonů. Zákazníci budou mít možnost prohlížet a objednávat dostupné služby z daných salonů přes internet.
Tvorba aplikace pro evidenci firemních objednávek pomocí VBA
Trnka, Štěpán ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je využití VBA v Microsoft Excel jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mé práci je navržena a vytvořena aplikace, která slouží ke správě objednávkového systému pro firmu Alebo. Aplikace je tvořena na základě mých návrhů s následnými konzultacemi požadavků od majitelů firmy. Její hlavní úlohou je zrychlit, zpřehlednit a omezit chybovost práce.
VBA aplikace pro evidenci a fakturaci prodaných produktů
Bárek, Tomáš ; Malý, Jakub (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor aktuálního způsobu, který společnost Medingo s.r.o. používá pro generování faktur svým obchodním zástupcům. Cílem práce je na základě reálných zkušeností navrhnout novou metodiku správy a generování faktur pro obchodní zástupce. Nový návrh počítá se zvýšením míry automatizace a standardizace tak, aby se proces správy a generování faktur zjednodušil, zrychlil a zabránilo se vzniku chyb, ke kterým dochází při použití aktuálního řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 384 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.