Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 386 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpůrná VBA aplikace pro monitorování chybovosti nástrojů
Ganzwohl, Jakub ; Coufal, Petr (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nové aplikace pro evidenci chybovosti nástrojů v programu Microsoft Excel, za využití jeho integrovaného programovacího jazyka VBA. Toto řešení má urychlit a zjednodušit proces zadávání dat a z nich získávání informací, která budou pomáhat při zavádění opatření u jednotlivých nástrojů.
Vývoj podpůrné aplikace pro pojišťovacího makléře
Pollak, Patrik ; Zukal, Miroslav (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace sloužící ke tvoření výkazů pro pojišťovny, editaci dat a analýzám odeslaných výkazů. Aplikace je tvořena v programu Excel s využitím programovacího jazyka VBA. Přínosem aplikace je automatizace činností a urychlení současných procesů.
Návrh poptávkového nástroje pro parní turbíny
Suský, Martin ; Cimrák, Miroslav (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh poptávkového nástroje pro parní turbíny vyráběné ve firmě Siemens Energy, s.r.o., odštěpném závodě Industrial Turbomachinery v Brně. Nástroj je navrhnut v aplikaci Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. V teoretické části se zabývám vysvětlením základních informací a principů o programovacím jazyku VBA a Microsoft Excelu. Výstupem této bakalářské práce je kalkulační nástroj.
VBA aplikace pro tvorbu cenových nabídek
Šnoblová, Monika ; Hladík, Roman (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím software Microsoft Excel a programovacího jazyka VBA pro návrh podpůrné firemní aplikace, která je zaměřena na tvorbu a správu cenových nabídek. Aplikace je určena pro drobného živnostníka, kterému přinese zjednodušení a urychlení práce.
Návrh mobilní aplikace pro studenty VUT v Brně
Vlasák, Adam ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je věnována tématu návrhu mobilní aplikace s primárním zaměřením na platformu Android od společnosti Google. Návrh je použitelný i pro platformu iOS společnosti Apple. Aplikace bude určená pro studenty VUT v Brně. Studenti budou mít pomocí aplikace rychlý přístup do nejčastějších položek intraportálu a studisu VUT.
Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů
Bureš, Marek ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření finančního plánu pro společnost Smartgym s.r.o. pomocí vybraných ukaztelů. To vše bude obsaženo v excelovské aplikaci, kterou společnost bude moci využívat kontinuálně i v dalších letech, a to nejen na opětovné výpočty ekonomických ukazatelů, jenž se za tu dobu určitě změnily, ale také k výpočtu statistických ukazatelů, jenž budou pomáhat investičním rozhodování společnosti.
Výpočetní nástroj pro deformačně-napěťovou analýzu mechanicky zatížené kruhové a mezikruhové desky
Dohnal, Jakub ; Majer, Zdeněk (oponent) ; Ševeček, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se primárně zabývá vytvořením výpočetního nástroje pro deformačně-napěťovou analýzu rotačně symetrických kruhových a mezikruhových desek. K tomuto účelu byl použit komerční software MATLAB a jeho součást APP DESIGNER. Program využívá analytických vztahů obecné pružnosti a pevnosti pro řešení diferenciálních rovnic pro několik typů desek a zatížení. Součástí bakalářské práce je rovněž parametrická studie porovnávající výstupy analytického a numerického modelu založeného na metodě konečných prvků, mající za cíl identifikovat praktickou oblast použitelnosti analytického řešení a jeho přesnost pro daný konkrétní případ desky.
Analýza a návrh změn informačního systému firmy
Řezáč, Vojtěch ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je analýza informačního systému společnosti Poclain Hydraulics a návrh změn na zvýšení efektivity a bezpečnosti, které firmě pomůžou v jejich vnitropodnikových procesech. Výsledek přinese přehlednější přístup k datům v intranetu, omezený pohyb na internetu a monitorovací systém zaměstnanců, který dokáže zvýšit bezpečnost a produktivitu.
Návrh uspořádání vozidlového přístrojového panelu
Janhuba, Tomáš ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá přístrojovým panelem automobilů. Pojednává o tom, k čemu panel slouží, jaký byl jeho vývoj, jaké typy existují nebo jakou formou jsou řidiči podávány informace. Dále pojednává o tom, na co je třeba se zaměřit při návrhu přístrojového panelu a jak při návrhu postupovat. Poslední část se zabývá mým konceptem přístrojového panelu a možnými inovacemi.
Bezdrátové ovládání elektroniky mobilním/embedded zařízením
Hekrdla, Lukáš ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem systému, který pomocí Bluetooth technologie komunikuje s mobilním telefonem a primárně slouží k zasílání upozornění o příchozích hovorech a SMS zprávách. Systém sestává z LCD displeje, na kterém se upozornění zobrazují, bluetooth modulu, který zajišťuje komunikaci mezi displejem a mobilním telefonem a mobilní aplikace, která to vše řídí. Výsledný systém byl ověřen, že tyto funkce plní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 386 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.