Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou", je rozdělena na dvě části, na teoretickou část Toulky přírodou a praktickou část videoart. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie a antropologie. V teoretické části se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme a tím jaký na nás má vliv. Praktický výstup reaguje na současné trendy environmentální tvorby. Toulky přírodou zaznamenávám na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Je to ukázka toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí.
Česko-balkánský kontrapunkt: etnografie fenoménu balkán v Praze
Libánská, Alena ; Jurková, Zuzana (vedoucí práce) ; Matoušek, Vlastislav (oponent) ; Skořepová, Zita (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá hudebním fenoménem balkán v Praze. Balkán jako hudební svět (soundscape - Shelemay 2006), je pokládán za výsledek (kontrapunkt) sociálního vyjednávání mezi jeho jednotlivými aktéry z prostředí českých hudebníků a posluchačů, ale i těch původem z Balkánského poloostrova. Prostřednictvím etnografického výzkumu je zkoumána povaha takového vztahu se zaměřením na otázky, jakým způsobem se balkán v českém prostředí tvoří a jakou roli, co se týče jeho podoby, hraje migrace z Balkánu. Základní roli při definici fenoménu hraje imaginace Balkánu, kdy je podoba hudby spíše výsledkem představ o lokalitě (stereotypů), která je vnímaná jako kulturně vzdálená (Todorova 2009).
Pohádky K. J. Erbena z pohledu teologické antropologie
VOHRADSKÁ, Zuzana
Jádrem diplomové práce je snaha o kontextuální interpretaci pohádek K. J. Erbena z pohledu teologické antropologie. A v kontextu celkové problematiky pohádek pak v nich nalézt hodnoty, které mohou být takto uchopeny a interpretovány. Vlastnímu výkladu předchází pět teoretických kapitol, kde je nejprve pojednáno o problematice pohádek, jejich typologii, vzniku a vývoji. A také o specifikách doby a tvorby K. J. Erbena. Homér a J. R. R. Tolkien se stávají inspirací následné interpretace. Obě díla byla křesťansky interpretována. Integrativní a rekonstruktivní teorie tak je ukázána na výkladu dvou velkých děl světové literatury. Odyssea, jako dílo, o jehož vzniku není mnoho známo, je vzorem integrativní teorie. Pán prsten seznamuje s rekonstruktivní teorií, neboť zde je tomu naopak. Ze svérázné struktury klasické pohádky pak vychází její vlastní výklad. Jeho jádrem je studium morfologie pohádky V. J. Proppa. Pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška je jakýmsi úvodem k výkladu pohádek jiných. Nejprve jsou její symboly analyzovány a uvedeny v souvislosti pohádkového děje. Později je nalézáno její jádro v době, kdy ještě nebyla pohádkou. A tím je její struktura dána do souvislosti s rituálem zasvěcení. Následně jsou zde rozpracovány některé aspekty člověka: člověk jako "oduševnělý prach", hříšník a obraz Boží. Kontinuálně k tomu a v souvislosti jiných pohádek je toto téma rozvedeno do obecnější roviny osudovosti, života, smrti, dobra a zla. Otázka hodnoty je zpracována v kapitole o estetice a symbolice, s důrazem na symboliku symbolu, mýtu a rituálu.
Nezaměstnanost v životě člověka jako antropologický problém
MARTÍNKOVÁ, Lucie
Tato diplomová práce si dává za cíl popis práce a nezaměstnanosti nejenom z hlediska sociální problematiky, která je s prací a nezaměstnaností často výhradně spojována, ale také bych se na tuto problematiku ráda zaměřila z hlediska antropologického. Člověk je bytostí bio-psycho-socio-spirituální, a proto i při zamýšlení se nad nezaměstnaností člověka nesmíme jeho duchovní rozměr zapomínat, protože by tím byla významně poškozena idea celistvosti člověka. První kapitola se zabývá pohledem na člověka z hlediska teologické antropologie a přibližuje čtenáři mimo jiné koncepce dvou vybraných autorů. Druhá kapitola se od člověka přesouvá k práci, která je dalším stěžejním tématem diplomové práce. Zabývá se hlavně pozitivní hodnotou práce pro člověka a jejím vývojem v dějinách, dále pak problémovými aspekty spojenými s prací. Třetí kapitola se věnuje nezaměstnanosti. Hovoří o nejčastějších problémech, které se se ztrátou zaměstnání souvisí a zaměřuje se mimo jiné také na instituce, které se řešení nezaměstnanosti věnují. Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře s pohledem sociálního učení církve na nezaměstnanost. Na příkladu několika sociálních encyklik a jedné pastorální konstituce představuje důležitost práce v životě člověka. Pátá kapitola se již věnuje prevenci v oblasti práce a zaměstnání, ovšem ale opět ze sociálnho, ale i antropologického pohledu.
Somatické charakteristiky u řeckořímských zápasníku SK Jihalava
PROCHÁZKOVÁ, Jana
Předmětem této bakalářské práce je zjistit somatické charakteristiky a změřit délky jednotlivých segmentů u řeckořímských zápasníků SK Jihlava. Experimentu se zúčastnilo byl prováděn na 16 zápasnících. Tématem analytické části bylo nastínit historii řeckořímského zápasu, seznámit se s pravidly tohoto sportu a s antropologií. Cílem syntetické části této práce bylo naměřené hodnoty následně porovnat s průměrnými hodnotami, které jsou uvedeny v tabulkách pro konkrétní věkové kategorie Celostátního antropologického výzkumu a na základě porovnání zjistit, které somatické charakteristiky jsou předpokladem pro tento sport. Tato práce by mohla sloužit jako podkladový materiál pro trenéry, kteří hledají budoucí dobré zápasníky.
"Magická kríza" - dramatický model pre príbehy z oblasti "nadprirodzeného škodenia"
Námerová, Barbora ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Práca zhrňuje základné problémy tvorby naratívu v pionierskom umení - Virtuálnej realite.
Sociální těla v queer podniku
Sagačová, Markéta ; Heřmanský, Martin (vedoucí práce) ; Wolfová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce usiluje o antropologickou interpretaci těl v prostředí queer podniku. Snaží se zachytit, interpretovat a pochopit procesy, které nějak formují lidská těla v tomto podniku, pracovně nazvaném Osvěžovna. Osvěžovnu lze přitom vnímat jako určité sociální pole, v němž se manifestuje queer habitus a jak se posléze ukáže, i jakýsi "přátelský" habitus, jehož projevem je mimo jiné snaha vyhýbat se konfliktům. S ohledem na výzkumný terén a výzkumné otázky je hlavní výzkumná metoda kvalitativní - zúčastněné pozorování. Výchozím teoretickým nástrojem je rozdělení kulturní dimenze lidského těla na tři strukturální úrovně dle Soukupa a Balcerové. Touto strukturou je pak ovlivněné i samotné rozdělení práce, která se postupně zabývá technikami používání lidského těla a způsoby, jakými je lidské tělo v Osvěžovně upravováno; dále způsoby, jakými je tam lidské tělo disciplinováno; a v neposlední řadě tím, jaké kulturní významy lze na lidském těle v Osvěžovně nalézt. Toto dělení je doplněno o úroveň konzumace. V Závěru jsou tyto poznatky shrnuty včetně potvrzení, že se zmíněné strukturální úrovně lidského těla velmi často prolínají. To pak ukazuje na celistvost systému kultury těla v Osvěžovně. Klíčová slova tělo; queer; antropologie; disciplína; habitus

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.