Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Povědomí obyvatel Jindřichova Hradce o faktorech, které zapříčinily pokles porodnosti v Jindřichově Hradci.
ČIZMADIA, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a faktory, které ovlivnily pokles porodnosti. Výzkumná část se zabývá obyvateli města Jindřichův Hradec a jejich míněním, tedy postoji, názory a povědomím, které zastávají v souvislosti s poklesem porodnosti. Výzkum probíhal pomocí kvantitativního výzkumu a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké povědomí mají obyvatelé města Jindřichův Hradec o poklesu porodnosti, o faktorech, které pokles porodnosti zapříčinily, o povědomí dopadu do sociální oblasti a informovanosti. 1. dílčí cíl: Zjistit, jaké povědomí mají obyvatelé Jindřichova Hradce o poklesu porodnosti v Jindřichově Hradci a zda podle nich dopadá pokles porodnosti i na sociální sféru, případně jak. 2. dílčí cíl: Zjistit povědomí obyvatel Jindřichova Hradce o vybraných faktorech, které zapříčinily pokles porodnosti. 3. Dílčí cíl: Zjistit, jak jsou obyvatelé Jindřichova Hradce informováni o poklesu porodnosti. Hypotéza 1: Obyvatelé Jindřichova Hradce jsou obeznámeni s poklesem porodnosti v tomto městě. Dále jen H1. Hypotéza 2: Obyvatelé Jindřichova Hradce se shodnou, že má pokles porodnosti dopad na sociální sféru. Dále jen H2. Hypotéza 3: Obyvatelé Jindřichova Hradce se nejčastěji shodnou, že do faktorů poklesu porodnosti patří rozšíření antikoncepce. Dále jen H3. Hypotéza 4: Obyvatelé Jindřichova Hradce se shodnou, že nejsou dostatečně informováni o porodnosti a o faktorech působících na pokles porodnosti. Dále jen H4. H1, H2 a H4 byly potvrzeny. H3 byla vyvrácena.
Antikoncepce u středoškolské a vysokoškolské mládeže
KŘIVKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce na téma "Antikoncepce u středoškolské a vysokoškolské mládeže" je zaměřena na zmapování znalostí a vědomostí o možnostech a metodách antikoncepce. Teoretická část bakalářské práce charakterizuje a definuje pojem antikoncepce a popisuje její metody a druhy. Je zde zahrnuta také historie antikoncepce, sexualita mládeže, charakteristika vývoje v období adolescence a dospívání. Jelikož je důležité, aby nejen dospívající dívky byly o možnostech antikoncepce důkladně informovány, je zde v poslední kapitole zmíněna i role porodní asistentky při edukaci dívek o antikoncepci. Pro tuto práci byla zvolena metodika kvantitativního výzkumného šetření a pro sběr dat byla zvolena technika dotazníku a ankety. Získaná data byla dále zpracována a vyhodnocena v počítačovém programu Microsoft Excel a následně hodnocena pomocí kontingenčních tabulek. Pro statistické testování stanovených hypotéz byl použit tzv. Pearsonův chí kvadrát test dobré shody. Dále byly k jednotlivým otázkám z dotazníku a ankety vypracovány grafy, které znázorňují odpovědi respondentek. Výzkumným souborem pro výzkumné šetření, byly dívky a mladé ženy ze středních a vysokých škol z Jihočeského kraje ve věku 16 26 let. Dotazníky byly rozeslány elektronickou cestou. Celkem bylo získáno 555 dotazníků a z toho jich pro výzkum bylo použito 440. Cílem této práce bylo zmapovat znalosti dívek a mladých žen vybraných středních a vysokých škol o metodách antikoncepce. Byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza měla zjistit, zda existují rozdíly ve znalostech o metodách antikoncepce mezi studentkami zdravotnických středních a vysokých škol a studentkami ostatních středních a vysokých škol. Tato hypotéza se nepotvrdila, rozdíly ve znalostech o metodách antikoncepce mezi vybranými skupinami neexistují. Druhá hypotéza sloužila ke zjištění, zda studentky vysokých škol mají lepší znalosti v oblasti metod antikoncepce, než studentky středních škol. Tato hypotéza se potvrdila vysokoškolské studentky mají lepší znalosti v oblasti metod antikoncepce, než středoškolské studentky. Třetí hypotéza předpokládala, že studentky vysokých škol více preferují hormonální antikoncepci, než středoškolské studentky, což se nepotvrdilo, protože dle tabulek a statistických testů jsme zjistili, že mezi studentkami středních a vysokých škol nejsou statistické rozdíly v preferencích užívání hormonální antikoncepce. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že vysokoškolské studentky mají celkově lepší znalosti o antikoncepci než středoškolské studentky, bez ohledu na to, zda se jedná o školu zaměřenou na zdravotnictví. Ukázalo se, že dívky v mladším věku spíše volí metodu hormonální antikoncepce a nemají povědomí o jiných metodách. Tato bakalářská práce by se dala využít jako výukový či informační materiál studentům středních a vysokých škol. Informační leták, který je výstupem práce, může sloužit jako informační materiál pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež.
Analýza hlavních vlivů poklesu porodnosti a jejich dopady do sociální oblasti v regionu Jindřichův Hradec
VAŠOVÁ, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a další. Výzkumná část se zabývá ženami v reprodukčním období, které žijí v regionu Jindřichův Hradec. Výzkum probíhal tištěnou dotazníkovou metodou a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit hlavní vlivy, které zapříčinily pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Pro práci byly stanoveny následující hypotézy: H1: Mezi hlavní důvody poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří nezaměstnanost. H2: Vlivy zjištěné pomocí teoretických poznatků se shodují s vlivy zjištěnými pomocí dotazníkového šetření. H2 byla těžko ověřitelná a nedalo se s přesností určit, zda se potvrdila či vyvrátila. Byly proto stanoveny dílčí cíle, které měly za úkol upřesnit výsledek hypotézy a to: Zjistit, zda má vzdělanost žen vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Dále zjistit, zda má odkládání narození dětí vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. H3: Mezi hlavní vlivy poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří rozšíření antikoncepce. Trend ukazuje, že H1 se vyvrátila. Nezaměstnanost má minimální vliv na pokles porodnosti. Oba dílčí cíle k H2 se trendem podařilo potvrdit. Vzdělanost žen i odkládání narození dětí má vliv na pokles porodnosti, sice ne hlavní, ale vliv mají. H3 se trendem potvrdila, rozšíření antikoncepce má hlavní vliv na pokles porodnosti.
Mladí lidé a jejich pohled na plánované rodičovství
Zadražilová, Lucie ; Antovová, Michaela (vedoucí práce) ; Svačinová, Kornélia (oponent)
Záměrem bakalářské práce na téma Mladí lidé a jejich pohled na plánované rodičovství je zjistit trendy a souvislosti v České republice týkající se dané problematiky. Doplňkovou část zaujímají realizované průzkumy. S jejich pomocí je možno zjistit názor osob na optimální věk pro narození potomka, ideální a chystaný počet dětí, důležitost manželství pro výchovu, rozložení rodičovských rolí a v neposlední řadě postoj mladých lidí k nechtěnému otěhotnění. Součástí práce je zde též historický nástin proměn v souvislosti s otcovským i mateřským jednáním a chováním. Zkoumání bylo taktéž podrobeno analýze trendů plodnosti od roku 1989 do současnosti. Díky tomuto bylo vyvozeno, že s postupem let velmi značně klesla úhrnná plodnost oproti dříve zkoumanému roku, jakýmž je rok 1989. U specifických měr plodnosti se došlo k závěru, z kterého lze usoudit snížení intenzity a rovněž zvýšení věku matek. Práce také seznamuje se základními charakteristikami rodičovství, jeho vymezením a spojitostmi. Zároveň je věnována pozornost plánovanému rodičovství a antikoncepcím, které úzce souvisí s úmyslem mít potomky, neboť ženy tyto prostředky k nechtěnému početí v současnosti hojně využívají. Mateřství a otcovství je nyní velmi svědomitě připravováno a dochází k jeho značnému odkládání do pozdějších let. Díky pečlivému zamýšlení nastává menší množství potratů. V neposlední řadě je zde zmínka o asistované reprodukci, kterou vyhledávají i mladší ženy, a to především metodu ICSI. Realizovanými průzkumy bylo též potvrzeno a doloženo, že lidé zamýšlejí děti v pozdějším věku a celkově klesá o časnější rodičovství zájem. Podle očekávání zůstává ideální a plánovaný počet dvou dětí a současně se s přibývajícími lety vytrácí tradiční model rodiny.
Interrupční zákony v Československu v období 1950 až 1986
Černý, David ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá legislativou upravující umělé přerušení těhotenství v Československu. Sleduje období v letech 1950-1986, kdy se tyto normy nejvíce proměňovaly. Zkoumány jsou dopady těchto zákonů, jaký měly vliv na populační situaci a jaké na ně existovaly názory. Zaměřujeme se taktéž na takzvané interrupční komise, což byla instituce, která v bývalém socialistickém Československu rozhodovala o osudu jednotlivých nechtěných těhotenství. Součástí práce je i vývoj dostupnosti antikoncepce v této zemi, jelikož legislativní úpravy s ní přímo souvisely.
Sociální aspekty hormonální antikoncepce v životě žen v reprodukčním věku
Grünbergová, Lenka ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na sociální aspekty ženské orální hormonální antikoncepce v životech dvou generací žen, tj. dcer a jejich matek. V teoretické části osvětluje zásadní koncepty, které při zkoumání antikoncepce obecně není možné z genderového hlediska opomenout. Upozorňuje dále na důležité historické mezníky, které s tzv. antikoncepční pilulkou souvisí. Prostor je věnován také analýze vývoje antikoncepčního chování české populace od 50. let 20. století. Empirická část zahrnuje kromě popisu metodologie také analýzu polostrukturovaných rozhovorů s deseti ženami - matkami, které se narodily v 60. letech 20. století a jejich dcerami narozenými kolem přelomu 80. a 90. let. Cílem analýzy provedených rozhovorů je zjistit, jak konkrétně se v životě oslovených žen projevuje obecně přijímaná teze o antikoncepci jakožto emancipačním mechanismu, který pomáhá ženám mít moc nad vlastním tělem a rozhodovat o vlastní reprodukci. Ptám se, z jakého důvodu, kdy a za jakých podmínek se mé komunikační partnerky rozhodly užívat antikoncepční pilulky a jakou roli v tomto rozhodnutí hrály vnější okolnosti. Dále také, jakým způsobem se užívání antikoncepčních pilulek projevilo v jejich vztahu k vlastnímu tělu a sebevědomí a jak ovlivnilo jejich partnerské vztahy a sexuální život obecně. To vše zkoumám s ohledem na...
Rizikové chování adolescentů v oblasti reprodukčního zdraví
Fendrichová, Anna ; Kučírek, Jiří (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
TITLE: Risk behaviors of adolescents in the areas of reproductive health AUTHOR: Bc. Anna Fendrichová DEPARTMENT: Department of pedagogy SUPERVISOR: PhDr. Jiří Kučírek PhD. ABSTRACT: This thesis deals with risk behaviour, with a special focus on reproductive health in late adolescence. The theoretical part first approaches risky behaviour in general and next it targets on reproductive health in adolescence, on its possible risks and consequences. The conclusion of the theoretical part is dedicated to the prevention of risky reproductive behaviour with emphasis on primary prevention. The research part of the thesis presents a quantitative research survey by means of a questionnaire. The analysis of the survey data provides information on adolescents' knowledge of reproductive health and their behaviour in this area. Further, it reveals whether there are differences in knowledge and behaviour among students who have a subject focused on health education and those who do not. The results of the survey showed that knowledge among the questioned adolescents is not at such a level as expected. Neither the differences in awareness and behaviour of adolescent students in particular branches are not as significant as one would expect. KEY WORDS: adolescence, risk behaviour, reproductive health, pregnancy, abortion...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.