Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Parametrizace síťových útoků
Jelínek, Michael ; Sikora, Pavel (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje definování vhodných parametrů pro identifikaci síťových útoků za pomoci neuronových sítí. V teoretické části jsou rozebrány metody detekce anomálií v síťové komunikaci, struktura umělé neuronové sítě a DDoS útoky použité pro ověření detekčních schopností. Praktická část se zaměřuje na postup přípravy dat, jejich následnou implementaci do neuronové sítě a shrnutí dosažených výsledků při různě nastavených vlastnostech neuronové sítě.
Efektivní detekce síťových anomálií s využitím DNS dat
Fomiczew, Jiří ; Žádník, Martin (oponent) ; Kováčik, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro efektivní detekci síťových anomálií s využitím DNS dat. Zvýšení efektivity detekčního systému je dosaženo kombinací více spolupracujících detektorů a různých detekčních technik. Vstupní data detekčního systému představují data o síťových tocích a paketech ve formátech NetFlow, IPFIX a pcap. Hlavní důraz je kladen na detekci tunelování přes DNS. Práce také obsahuje popis Systému doménových jmen (DNS) a anomálií s ním spojených.
Anomalies of financial markets
Máčayová, Miroslava ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Teorie efektivních trhů obecně vykresluje finanční trh jako prostor s dokonalou informovaností a absolutní racionalitou. Podle ní cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace a popírá existenci špatně ohodnocených instrumentů. Moje bakalářská práce se tuto teorii do jisté míry snaží popřít a prostřednictvím popisu hlavních tezí teorie behaviorálních financí vysvětluje, že na finančním trhu se jedinci nechovají vždy racionálně a jejich chování často ovlivňují emoce. Tento psychologický fenomén má za následek, že na finančních trzích se vyskytují určité anomálie. Tyto odchylky od normálu mají mnoho vysvětlení. Jedním z předpokladů je, že ceny instrumentů mají tendenci růst pomaleji než klesat. Tato odlišná dynamika cenových vzestupů a sestupů je v mé práci vysvětlena teorií černých labutí - existence neočekávaných, ale kurzotvorných informací. Jako další odchylka od normálu, mající podporu v psychologii investorů je popsána teorie kulatých čísel. Tento fenomén předpokládá, že investoři mají vědomě či podvědomě tendenci vnímat kulaté částky jinak, než ostatní. Oba tyto předpoklady byly v rámci mé práce prozkoumány a empirické výsledky z velké části dokázali, že tyto dva psychologické efekty přispívají k existenci odchylek od normálu a potvrzují výskyt určité neracionality na finančním trhu.
Vliv počasí a kalendářních cyklů na objemy obchodů na světových burzách
Kovaľová, Andrea ; Vozárová, Pavla (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent)
Studie zabývající se anomáliemi na burzovních trzích -- především ve vztahu k výnosům a volatilitě -- vznikají již několik desítek let. Tato práce se věnuje efektům počasí, dnů v týdnu, délky dne a s ní spojené sezónní emoční poruchy, kalendářních svátků či lunární fáze na objem burzovních obchodů. První část analyzuje soubor průřezových časových dat 12 světových burz a jejich hlavních indexů od ledna 2010 do března 2015. Druhá část pak podrobněji zkoumá Newyorskou burzu během časového úseku od ledna 2001 do prosince 2009, který je rozdělen do dvou období, jejichž mezníkem je 15. prosinec 2005. Výsledkem celkové analýzy je zjištění silného pondělního efektu, který se ukázal být statisticky signifikantní na velmi nízké úrovni významnosti v jak při použití pouze časové řady týkající se Newyorské burzy, tak při použití průřezových časových řad. Ostatní výše zmíněné vlivy naopak významný efekt na burzovní objemy nemají, nebo se jej podařilo objevit pouze v některých částech analýzy.
Anomálie na finančních trzích
ŠAFÁŘOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce je zaměřena na dva druhy anomálií vyskytujících se na finančních trzích. Teoretická část se zaměřuje hlavně na teorii efektivních trhů a na téma behaviorálních financí, které obsahují i jednotlivé teorie s nimi spojené. Dále jsou v teoretické části rozebrány různé druhy anomálií se zaměřením především na pondělní a lednový efekt. V praktické části je zkoumán jak lednový, tak pondělní efekt ve vybraných společnostech, které obchodují se svými akciemi na Burze cenných papírů Praha. Vliv lednového ani pondělního efektu se v této práci nepodařilo prokázat.
Anomálie na finančních trzích
Uherek, Jiří ; Havlíček, David (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení s nejznámějšími anomáliemi na finančních trzích a na bližší analýzu některých z nich. V první části bakalářské práce je popsán vývoj teorie efektivních trhů, jelikož pozorované anomálie vybočují z konceptů právě této teorie. V druhé části jsou uvedeny nejznámější vyskytující se anomálie a jejich odůvodnění pohledem behaviorálních financí. V praktické části bakalářské práce je analyzována konkrétní anomálie -- víkendový efekt. Zkoumán je výskyt této anomálie na několika tržních indexech a případný nadměrný výnos plynoucí ze znalosti této anomálie. Analýza denních výnosů potvrdila výskyt víkendového efektu na některých trzích. Po prozkoumání možných obchodních strategií se ukázalo, že není možné na znalosti této anomálie dosáhnout nadměrných výnosů. V analýze se také podařilo prokázat, že se výnosový vzor v průběhu týdne v posledních 10 letech liší od dlouhodobého výnosového vzoru.
Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce akciového portfolia. Na německém akciovém trhu práce obsahuje tradiční portfoliové modely i fundamentální faktory a na nich založené anomálie. V první části jsou prezentovány modely teorie portfolia (modely Markowitze a Sharpea) a základní informace o fundamentálních faktorech. Potřebná matematická formulace modelů a úpravy pro výzkum jsou obsahem druhé části. Poslední část práce zahrnuje aplikaci, která se věnuje konstrukci a poté výkonnosti vytvořených portfolií.
Analýza kalendářních efektů na pražské burze
Janek, Libor ; Havlíček, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje teorii efektivních trhů, behaviorálním financím a testování vybraných kalendářních efektů. V první kapitole popisuje teorii efektních trhů, v následující druhé kapitole se zaměřuje na behaviorální finance. V analytické části se zkoumá efekt dne v týdnu (pondělní nebo týdnový efekt), efekt dne v měsíci a efekt měsíce v roce (lednový efekt) na burze cenných papíru Praha pomocí indexu PX.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.