Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detekce anomálií pomocí neuronových sítí
Strakoš, Jan ; Sikora, Marek (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na detekci anomálii v podobě síťových útoků, pomocí neuronových sítí. Mezi nejčastější síťové útoky patří Distributed Denial of Service (DDoS)útoky, které by měl detekční systém založený na neuronových sítích identifikovat. V teoretické části práce je rozebrán legitimní, nestandardní a útočný provoz. Součástí teoretické části práce je i popis DDoS útoků, možnosti jejich detekce a princip využití neuronových sítí. Praktická část popisuje zvolené parametry síťové komunikace, stanovení prahových intervalů, návrh a realizaci neuronové sítě s využitím těchto parametrů a jejich prahových intervalů, implementaci neuronové sítě do detekčního systému spolu s výsledkem testování realizovaného systému.
Parametrizace síťových útoků
Jelínek, Michael ; Sikora, Pavel (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje definování vhodných parametrů pro identifikaci síťových útoků za pomoci neuronových sítí. V teoretické části jsou rozebrány metody detekce anomálií v síťové komunikaci, struktura umělé neuronové sítě a DDoS útoky použité pro ověření detekčních schopností. Praktická část se zaměřuje na postup přípravy dat, jejich následnou implementaci do neuronové sítě a shrnutí dosažených výsledků při různě nastavených vlastnostech neuronové sítě.
Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka
Hynková Dingová, Naďa ; Macurová, Alena (vedoucí práce) ; Čeňková, Ivana (oponent) ; Kučera, Pavel (oponent)
Disertační práce je zaměřena na analýzu simultánního tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka a chyb, které v tomto procesu vznikají. Při jejich popisu autorka primárně vychází z taxonomie D. Cokelyho (1985). Cokelyho pět typů chyb v tlumočení do znakového jazyka (omise, adice, substituce, interference a anomálie) bylo identifikováno i v analyzovaných textech, a to včetně jejich podtypů. Práce je založena na analýze chyb tlumočeného textu, jež potvrdila hypotézu práce, a sice že tlumočníci českého znakového jazyka využívají jen velmi okrajově volné tlumočení. Adekvátním způsobem tlumočníci nezohledňovali ani pragmatickou stránku dialogu a nevyužívali specifické jazykové prostředky znakového jazyka. Tlumočníci také ve velké míře spoléhali na znalost většinového jazyka na straně neslyšících recipientů. V dalších částech práce se autorka zaměřuje na další specifika chyb vzniklých při tlumočení do znakového jazyka. Jsou jimi např. deformace znaku, pohyb úst při produkci znaku, použití znaku v kontextu ad. Věnuje se také nežádoucímu "přízvuku", v jehož rámci hraje roli umístění znaku, volba znaku, rytmus, zbytečné opakování znaku ad. Poznatky této práce mohou být významné pro oblast vzdělávání a odborné přípravy tlumočníků především v tom, že potřebám a nárokům neslyšících klientů by měla být...
Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod
Blažek, Libor ; Dvořák, Jan (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě metody pomocí vývojového prostředí. Při útocích se bude zjišťovat anomálie v síti a následně se provede na jedné z metod ukázka komprese dat. Data budou zachytávaná v běžném provozu na koncové stanici a následně při útoku.
Získávání znalostí z časoprostorových dat
Pešek, Martin ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá získáváním znalostí z časoprostorových dat, což je v současné době velmi rychle se vyvíjející oblast výzkumu v informačních technologiích. Nejprve popisuje obecné principy získávání znalostí, následně se po stručném úvodu do dolování v časových a prostorových datech soustředí na přehled a popis existujících metod pro dolování v časoprostorových datech. Zaměřuje se zejména na data pohybujících se objektů v podobě trajektorií s důrazem na metody pro detekci odlehlých trajektorií. V další části se práce věnuje postupu při implementaci algoritmu pro detekci odlehlých trajektorií nazvaného TOP-EYE. Za účelem otestování, ověření a možnosti použití tohoto algoritmu je navržena a realizována aplikace pro detekci odlehlých trajektorií. Algoritmus je experimentálně zhodnocen nad dvěma různými datovými sadami.
Hledání anomálií v DNS provozu
Vraštiak, Pavel ; Slaný, Karel (oponent) ; Matoušek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je napsána ve spolupráci s firmou NIC.CZ a zabývá se anomáliemi v provozu systému DNS. Obsahuje popis základních principů tohoto systému a vlastností, kterými se jeho provoz vyznačuje. Účelem této práce je pokusit se vytvořit klasifikátor některých z anomálií v této práci uvedených a ověřit jeho schopnosti teoreticky i v praktických podmínkách.
Efektivní detekce síťových anomálií s využitím DNS dat
Fomiczew, Jiří ; Žádník, Martin (oponent) ; Kováčik, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro efektivní detekci síťových anomálií s využitím DNS dat. Zvýšení efektivity detekčního systému je dosaženo kombinací více spolupracujících detektorů a různých detekčních technik. Vstupní data detekčního systému představují data o síťových tocích a paketech ve formátech NetFlow, IPFIX a pcap. Hlavní důraz je kladen na detekci tunelování přes DNS. Práce také obsahuje popis Systému doménových jmen (DNS) a anomálií s ním spojených.
Aktuální sborník kreslených tělesných anomálií
Jochimová, Aneta ; Houf, Václav (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Ve své praktické diplomové práci chci navázat na svoji teoretickou diplomovou práci s názvem: Androgyn/ Mysterium úplnosti a podtéma Tělesná konstrukce postavy Angrogyna ( tělesné změny postavy a výrazu, metamorfózy a jiné deformace ). Chci zpracovat dané téma jako jeden celek pomocí více uměleckých medií, které ve své tvorbě dlouhodobě využívám. Tyto média jsou A. Fragmentární kresba, která vyústí v mé práci jako grafický sborník. Ve svých kresbách chci zachytit podobu a detailní proměnu bizardních anomálií kresleného těla. Dále mezi používané média patří B. Instalace sborníkových fragmentů v prostoru. Pomocí velkoformátových grafických tisků kreslených těl vytvořím galerijní prostorovou instalaci, která bude představovat kabinet tělesnosti. V této diplomové práci budu pracovat také s C. programem na vygenerování podoby lidského těla ze základních údajů jeho tvaru. Vytvořím tedy reálné existující lidská těla, která poté aplikuji do kreslené podoby ve sborníku. Dále využiji D. reálné fotografie žijícího lidské těla, které zvětším na billboard.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.