Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The use of small punch tests for materials with a higher level of structural inhomogeneity
Gordiak, Michal ; Řehořek, Lukáš (oponent) ; Válka, Libor (vedoucí práce)
Master's thesis deals with evaluating applicability of correlation relationships between material characteristics determined by Small Punch Test and standard tensile test for material AlSi7Mg0,6 manufactured by casting and technology SLM. Results of Small Punch Tests are correlated with yield strength, tensile strength, elongation, and Young's modulus of elasticity. For each material characteristic various correlation methods are compared, while for each method corresponding coefficients are determined. Consequently, the applicability of individual methods is evaluated by substituting coefficients determined by various studies. Primarily analyzed are correlation methods for which future normalization is expected. The results of master's thesis show that structural inhomogeneity caused by SLM process does not result in high inaccuracies in determining material characteristics. Larger impact on material characteristics has high porosity, which was identified in cast material and led to significant deviations in evaluating tensile strength and elongation.
Modeling of anisotropic viscoelastic fluids
Šípka, Martin ; Tůma, Karel (vedoucí práce) ; Průša, Vít (oponent)
V této práci vytváříme základ pro odvozění termodynamicky konzistentních anizotropních modelů. Jako příklad uvádíme jednoduché modely rozšiřující izotropní modely typu Oldroyd-B a Giesekus za účelem ilustrace jejich chování a postupu odvození správných rovnic. Ukážeme, jaké chování v jednoduchém smykovém proudění můžeme očekávat, a dále pokračujeme 3D simulací inspirovanou experimentem provedeným se směsí tekutých krystalů. Nakonec porovnáme simulaci s experimentem a pokusíme sa najít podobnosti a případná další témata hodná zkoumání.
Anisotropy of Turbulent Flow around an Airfoil
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
The flow around an airfoil is analyzed from the point of view turbulence anisotropy assessment. The turbulent flow-field in the vicinity of an airfoil is populated by vortices, in some locations they tend to regularity in orientation, i.e. to anisotropy. However in the wake behind the plate as well as in the core of the boundary layer on the plate suction side the turbulence is close to isotropic state.
Magnetism in non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3
Valenta, Jaroslav ; Prchal, Jiří (vedoucí práce) ; Halevy, Itzhak (oponent) ; Isnard, Olivier (oponent)
Název Práce: Magnetismus v necentrosymetrické uranové sloučenině: UIrSi3 Autor: RNDr. Jaroslav Valenta Katedra: Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., KFKL Abstrakt: Výzkum prezentovaný v této práci je zaměřen na sloučeninu UIrSi3, která je jednou ze dvou uranových sloučenin krystalizujících v necentrosymetrické struktuře. Prezentovaný výzkum se jako první zabývá studiem monokrystalu UIrSi3 a prokazuje antiferomagnetické uspořádání pod TN = 41,7 K spolu se silnou jednoosou anisotropií. Antiferomagnetické uspořádání je potlačeno přiloženým magnetickým polem podél osy c (0HC = 7.3 T ve 2 K). Na rozdíl od působení magnetického pole podél osy a, kde je pozorován pouze paramagnetický signál do 14 T, vysoká teplota TN kontrastuje s malou hodnotou 0HC a opačná znamínka v paramagnetické Curieho teplotě určené ve směru a a c osy napovídají o soupeření antiferomagnetické a feromagnetické interakce. Metamagnetický přechod prvního druhu vykazuje při HC asymetrickou hysterezi, která odráží složitý základní antiferomagnetický stav. S rostoucí teplotou se hystereze postupně zmenšuje, až zmizí při 28 K, kde se mění řád metamagnetického přechodu z prvního druhu na druhý druh. Bod, kde k této změně dochází se považuje za trikritický bod (Ttcp = 28 K, 0Htcp = 5.8 T). Návrh k...
Manufacturing of a Component by Using Hydroforming Technology and Its Optimization
Harant, Martin ; Peterková, Eva (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
The project deals with analysis and optimization of the geometry of the stamped part produced by the pillow hydroforming. The blank consists of two sheets of steel DC01, which is welded by laser beam. The forming process can cause excessive thinning and cracking of the part. By evaluation of mechanical tests is created material model, which is the basis for numerical simulation created in software PAM-STAMP. The outputs are analysis which provide information about critical points, failure pressure, limiting deformations and prediction of springback. Validity of the numerical simulation is verified by comparison with the experimentally obtained data. The comparative criterions are the failure pressure and the material thickness at various locations. Based on the results of the numerical simulation, the optimization of the geometry is created. The optimization uses different values of radius at the crack point.
Analysis of direction dispersion of collagen fibers in soft tissues
Sádovská, Terézia ; Lisický, Ondřej (oponent) ; Turčanová, Michaela (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the directional distribution of collagen fibres in soft tissues especially in arteries and tendons. The first part gives basic information about anatomy of human vascular system, particulary structure of the arteries. There are explained polarization microscopy principle of materials exhibiting birefringence. Further is described relation between direction of density and mechanical properties expresses as modulus in tensile. In the next section, we will be defined stress in arterial wall using linear stregth and stiffness. In the last part of thesis will be observed dispertion of collagen fibres in tendon. This dispertion is described by circular distribution Von Mises. At the end is evaluated how dispertion of collagen fibres effects mechanical properties of arteries.
5f-electron Magnetism in Intermetallic Uranium Compounds
Vališka, Michal ; Sechovský, Vladimír (vedoucí práce) ; Šob, Mojmír (oponent) ; Veis, Martin (oponent)
Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří r·zných sloučenin na bázi uranu obsahujících 5f elektrony (U4Ru7Ge6, UAu2Si2 a UIrGe). V rámci této práce byly, za pomoci r·zných metod, připraveny vysoce kvalitní krystaly těchto sloučenin. Vlastnosti těchto systém· byly studovány r·znými objemovými meto- dami (magnetizace, měrné teplo, teplotní roztažnost, elektrický transport) a také neu- tronovým a rentgenovým rozptylem při širokém spektru vnějších podmínek (nízká teplota, vysoké magnetické pole, vysoký tlak). Kombinace těchto metod odhalila komplexní chování těchto systém· a pomohla sestrojit jejich magnetické fázové diagramy. První studovanou sloučeninou je feromagnet U4Ru7Ge6vykazující velmi nízkou mag- netokrystalovou anizotropii, která je neočekávaná pro sloučeninu na bázi uranu. To se promítá do izotropní závislosti téměř všech měřených fyzikálních vlastností. Bylo zjištěno, že osa snadné magnetizace se mění v uspořádaném stavu a tento jev je spojen s anomáliemi v teplotní roztažnosti ukazující na možnou rhomboedrickou distorzi. Ta vede k vytvoření dvou odlišných pozic uranu s odlišným magnetickým momentem. Tato před- pově¤ byla potvrzena teoretickými výpočty a pomocí polarizované neutronové difrakce. Rozdíl magnetických moment· na dvou odlišných uranových pozicích je zp·soben...
Magnetically assembled nanoparticle structures and their effect on mechanical response of polymer nanocomposites
Zbončák, Marek ; Khúnová,, Viera (oponent) ; Crosby, Alfred (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Magnetically directed self-assembly in polymer nanocomposites is studied in this dissertation thesis. Structuring of the polymer nanocomposites by application of relatively weak external magnetic fields (B=0-50 mT) has been proven to be convenient method for the control of their nano- and microstructure. The effect of the field strength, particle loading, viscosity and assembling time on the resulted structure was studied in different systems such as photopolymer, polyurethane or colloidally dispersed magnetic nanoparticles in acetone with a small amount of dissolved polymer. Self-assembled structures – without application of the external magnetic field exhibit a multi-step aggregation into nanoparticle assemblies with a complex shape. By the calculation of interaction energies between the nanoparticles, magnetic interactions were attributed to be mainly responsible for the aggregation in self-assembled systems. With an increasing magnetic field, magnetic nanoparticles are rapidly arranged into high aspect ratio one-dimensional particle chains with a homogenous orientation in the bulk polymer matrix. After prolonged assembling time, the structures gradually grow from small submicro structures to large microscopic superstructures. This method exhibits large potential to be used for controlled creation of wide variety of structures in polymer nanocomposites suitable for technological applications and/or for fundamental studies. Magnetically structured polymer nanocomposites show significant directional anisotropy of composite’s stiffness at the temperatures above glass transition of the system while there is no effect on the mechanical response in glassy state. Longitudinally oriented structures exhibit much stronger effect on the composite’s stiffness. Reinforcing effectivity exhibits temperature dependent course with a maximum obtained approximately 60 °C above glass transition. The structure of magnetically assembled polymer nanocomposites was described by multi-level hierarchic model of material. Micromechanics was used to address the orientation dependent reinforcement and temperature dependent stiffness of the hybrid nanoparticle-polymer structures. Load carrying capability, deformation and non-zero stiffness of the hybrid structures were attributed to be responsible for the reinforcement of the polymer nanocomposites. The presence of polymer bridges between nanoparticles transmitting the stress through the magnetic structures is proposed to be essential for the mechanical properties of polymer nanocomposites and for stiffness of the hybrid structures.
Anizotropie pevnosti skalních hornin - interpretace laboratorních zkoušek
Vilimová, Anna ; Rott, Josef (vedoucí práce) ; Kučera, Petr (oponent)
Anizotropní materiál má v různých směrech různé vlastnosti. Anizotropie pevnosti je zvláštní typ chování pevnosti v závislosti na podobě struktury horniny. Vliv na její velikost má zejména úhel mezi směrem zatížení a plochou oslabení, důležité jsou ale i další parametry jako je tvar a velikost vzorku, vlhkost aj. Podle tvaru této závislosti můžeme anizotropii rozdělit na "U type", "shoulder type" a "undulatory type" nebo ji můžeme členit podle způsobu jejího vzniku na přirozenou a vyvolanou. Pro výpočet pevnosti anizotropních materiálů existuje celá řada vztahů, většina z nich empiricky odvozená z velkého množství laboratorních zkoušek. V současné době nejpoužívanějším a nejkomplexnějším je Hoek-Brownovo kritérium porušení. Nejčastějším způsobem interpretace anizotropie pevnosti je grafické zpracování obálek pevnosti a závislosti napětí při porušení na úhlu mezi směrem zatížení a plochami oslabení. Kombinací těchto dvou grafů je možné vytvořit plochu porušení horniny. Skutečnost, že hornina nemá ve všech směrech stejnou pevnost, a způsob, jak anizotropii charakterizovat a spočítat její velikost, je zásadní zejména pro návrhy geotechnických konstrukcí a určení napěťového stavu horninového masívu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.