Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České zemědělství očima statistiky : 1918-2017
Sálusová Dana
Základní údaje o hospodářském chovu zvířat a zemědělském vývoji kraje v letech 1918 - 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pastva a její význam v době laténské a římské
Belavá, Barbora ; Frank Danielisová, Alžběta (vedoucí práce) ; Pokorný, Petr (oponent)
Diplomová práce se věnuje pastvě a celkovému obrazu chovu hospodářských zvířat na území střední Evropy v době laténské a římské. Důležitou součástí je zhodnocení osteologických souborů pastevně využívaných zvířat, otázka spektra druhů a vytváření modelů aplikovaných na území dnešní ČR. Významnou složkou předkládané práce je porovnání chovu hospodářských zvířat v době laténské a římské. Klíčová slova: pastva - chov zvířat - zemědělství - doba laténská - doba římská - archeozoologie
Archeozoologie Klementina v Praze
Burian, Martin ; Kovačiková, Lenka (vedoucí práce) ; Kyselý, René (oponent)
Diplomová práce Archeozoologie Klementina v Praze se zabývá studiem archeozoologického souboru z areálu Klementina v Praze datovaného mezi konec 11. až 15. století. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se věnuje hospodářskému zázemí středověkého města a výživě jeho obyvatel. Další kapitoly se zaměřují na historické souvislosti Klementina a charakteristice výzkumu, který se konal na jeho území v roce 2012 - 2014. Empirická část práce představuje výzkumný materiál, metody jeho zpracování a následné vyhodnocení získaných dat, která jsou diskutována a porovnávána s odbornou literaturou. Cílem práce je přiblížit prostřednictvím analýzy zvířecích kosti výživu obyvatel žijících v místě dnešního Klementina v Praze, a to v různých časových obdobích (od počátku vrcholného až po pozdní středověk). Bylo zjištěno, jak fungovalo hospodářské zázemí na daném území, která zvířata zde byly konzumována. V jednotlivých obdobích byla sledována rostoucí druhová pestrost doložených zvířat. A také byl diskutován dopad příchodu dominikánského konventu na hospodaření po roce 1232.
Přenos genetického potenciálu prasnic pro reprodukci do produkční sféry
NÝVLT, Vladimír
Cílem diplomové práce bylo popsat přenos genetického potenciálu prasnic do produkční sféry a zhodnotit konkrétní výsledky reprodukce v chovu prasnic Zemědělské společnosti Kosova Hora. Na velkokapacitní porodně prasnic Doublovičky bylo hodnoceno základní stádo prasnic, které čítalo od 440 do 520 ks prasnic. V základním stádu se vždy nacházelo okolo 35 nukleových prasnic (P 1065). Zbytek stáda bylo jejich potomstvo kříženky F1 (C 1023) programu PIC. U prasnic P 1065 byly sledovány příčiny selekce potomstva a to: 1) Pro nedostatečný vývin, který se hodnotil již od narození prasniček až po chovatelskou dospělost. 2) Počet a utváření struků. Pro zařazení do chovu bylo požadováno minimálně 12. Nesmí být kráterovité, ale dobře utvářené, tak aby se z nich selatům dobře sálo mateřské mléko. 3) V reprodukci u prasniček bylo hodnoceno zabřeznutí po pravidelné (cyklické) říji. Minimální požadavek při prvním oprasení 8 živě narozených selat. U základního stáda byla vyhodnocena věková struktura. Bylo rozčleněno do 3 skupin a vyhodnoceno. Největší selekce prasnic byla pro nedostatečnou mléčnost, poranění končetin, nedostatečnou chovnou kondici a možnost dalšího zapuštění. Největší selekce prasnic probíhá po třetí až páté laktaci.
Účtování o hospodářských zvířatech, vazba na reálnou situaci
NÝVLTOVÁ, Kristýna
Cílem mé diplomové práce byla analýza současné legislativy, porovnání legislativy s potřebami praxe a následně navržení řešeních, která by vedla k lepší vypovídací schopnosti a porovnatelnosti účetnictví podniků zabývajících se chovem zvířat. V teoretické části byla analyzována současná legislativa týkající se účtování o zvířatech s porovnáním s potřebami praxe a popsány rozdíly českých předpisů, mezinárodních standardů IAS IFRS, a amerických standardů US GAAP. V druhé, praktické části jsem vyčíslovala rozdíly vzniklé při ocenění zvířat při pořízení nákupem a při pořízení vlastní činností a rozdíly vzniklé různým zařazením. Jsou zde také řešeny další problémy jako povinnost zařadit zvířata do zásob, samotné pojetí zvířete, nebo výběr účetního systému.
Živočišná výroba - porovnání úpravy IFRS s právní úpravou v ČR
Slunečková, Ivana ; Dvořáková, Dana (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Komparace účetního pojetí živočiné výroby dle přístupů IAS 41 - Zemědělství a Českých účetních standardů v oblasti oceňování, účetního zachycení, klasifikace a vykazování živočišných aktiv. Praktická aplikakovatelnost oceňění reálnou hodnotou sníženou o odhadnuté náklady prodeje a zhodnocení klasifikace dle požadavků IAS 41 v podmínkách konkrétního zemědělského podniku.
Archeozoologie neolitu Čech
KOVAČIKOVÁ, Lenka
Archeozoologická analýza souborů zvířecích kostí a zubů z neolitických nalezišť (kultura s lineární a vypíchanou keramikou, cca 5500-4200 BC) v Čechách, je jedním z přístupů, jak přiblížit život prvních zemědělců z období mladší doby kamenné na našem území. Prostřednictvím studia zvířecích kostí a zubů můžeme lépe postihnout význam domestikovaných zvířat a lovených druhů v hospodářské ekonomii, definovat strategie chovu hlavních domestikantů a zaměřit se na rekonstrukce přírodního prostředí a sezonality rození mláďat (v předkládané práci na příkladu skotu), a to s využitím analýzy stabilních izotopů uhlíku a kyslíku obsažených v zubní sklovině zvířat. K dosažení výše uvedených cílů byly využívány, kromě standardních archeozoologických metod a analýzy stabilních izotopů i specifičtější postupy jako např. determinace poškozeného osteologického materiálu s využitím ELISA testů.
Monitoring hlukové zátěže lidských obydlí způsobené provozem farmy pro chov skotu.
BEHENSKÝ, Luboš
Diplomová práce monitoruje hlukovou zátěž lidských obydlí způsobenou provozem farmy pro chov skotu v obci Tajanov u Klatov. Za účelem vyhodnocení hlukové zátěže byla vybrána tři místa příjmu na hranici venkovního prostoru obydlené oblasti, která jsou rozhodující pro šíření hluku do zastavěného území. Na jednotlivých místech příjmu bylo zaznamenáno devět hodinových časových intervalů měření. Vyhodnocením naměřených hodnot byla získána ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní a noční referenční časové intervaly. Tyto údaje byly porovnány s platnou českou legislativou a zároveň byl vyhodnocen podíl sledované farmy na tvorbě celkového hluku prostředí na daných místech příjmu.
Změny v prostorové diferenciace chovu dobytka v České republice po roce 1990
Martinát, Stanislav
Příspěvek se zabývá problémem změn prostorového rozložení chovu hospodářských zvířat v České republice po roce 1990. Z geografického úhlu pohledu jsou tyto aktivity sledovány v souvislosti s transformací centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní. Ohled je také brán na vývoj po vstupu země do EU. V první části příspěvku, kdy jsou jako územní jednotky využívány okresy, jsou analyzovány změny počtu hospodářských zvířat v období let 1990-2001. Důraz je kladen na proměny sledovaného problému v okresech s převažujícími horskými a podhorskými podmínkami. Druhá část příspěvku se zabývá obdobím let 2001-2005, jako územní jednotky jsou zde využity kraje. V poslední části je rozebíráno celé sledované období a uvažováno o budoucím vývoji chovu hospodářských zvířat v podmínkách České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.