Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,958 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza pohybů hráčů basketbalu v utkání se zaměření na pozici pivota
Shaya, Jimmy ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Velenský, Michael (oponent)
Název: Analýza pohybů hráčů basketbalu v utkání se zaměřením na pozici pivota. Cíle: Tato práce si bere za svůj hlavní cíl analyzovat a následně vyčíslit pohybové zatížení na pozici pivota a porovnat rozdíly mezi četností pohybů hráčů ČEZ Basketball Nymburk a Real Madrid Baloncesto ve finálovém utkání. Metody: Základem této empirické práce je kvantitativní výzkum využívající metodu analýzy a komparace. Pro získání dat jsem analyzoval nejčastější pohyby prováděné hráči ve hře. Během vteřinového rozboru celého basketbalového utkání jsem získal hodnoty u čtyř hráčských pozic. Pozorovanou skupinou jsou pivoti. Pohyby jsem teoreticky, biomechanicky, technicky nebo pomocí pravidel podložil. Komparaci jsem následně využil pro stanovení rozdílů, které jsem zanesl do grafické tabulky a podrobně je popsal. Výsledky: Analýza pohybů potvrdila mé očekávání. V porovnání pivotů elitního zahraničního týmu s nejlepším českým týmem jsem zaznamenal výrazné procentuální rozdíly. Hráči Realu Madrid Baloncesto dosahovali vyšších hodnot u pohybů specifických pro danou pozici kterými jsou post, doskok, odstavení, kontakt a clona. Na rozdíl od hráčů ČEZ Basketbal Nymburk, kteří dosahovali výrazně vyšších hodnot v méně podstatných pohybech typu chůze, běh, akcelerace a chůze vzad. Klíčová slova: analýza, basketbal, pohyb,...
Analýza diskurzu jezídské genocidy
Vejvodová, Nela ; Daniel, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Jak reagovat na probíhající genocidu? Jak potrestat její pachatele? Lidstvo se v roce 2014 stalo svědkem další z novodobých genocid, likvidace celého etnika - a to když takzvaný Islámský stát zaútočil na severu Iráku na oblast, kterou po staletí obývali příslušníci malého, ale svébytného etnika jezídů. Tato diplomová práce se zabývá ustanovením diskurzu jezídské genocidy, tedy procesem uznání událostí za genocidu na mezinárodní úrovni. V práci zkoumám vymezení obětí i agresorů a mezinárodní reakci na genocidu, a to jak v mediální, tak politické oblasti. Pro ustanovení diskurzu jezídské genocidy totiž bylo zásadní odlišení obětí a násilí na nich páchaném od ostatních událostí. Stejně tak bylo důležité přesně pojmenovat pachatele genocidy a nebrat je jen jako potenciální geopolitickou hrozbu, ale jako původce jednoho z nejhorších zločinů, jaké lidstvo zná. Diskurz jezídské genocidy do velké míry určovali politici - a jak ve své práci ukazuji, politický rozměr událostí zatlačil do pozadí ten humanitární a právní. Tyto všechny aspekty se na formování a udržování daného diskurzu.
Evropská migrační krize a její implikace pro bezpečnost ČR
Maňák, Jiří ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato práce se věnuje tématu evropské migrační krize v horizontu let 2013-2018. Hlavním cílem je určit, do jaké míry se sekuritizační diskurs v Německu setkává s objektivní realitou. Stěžejní část této práce představuje analýza dat o kriminalitě z jednotlivých spolkových zemí. Jedná se pouze o data týkající se násilných trestných činů, kvůli vysoké míře objasněnosti a vyšší dopad na nálady obyvatel. Data jsou geograficky roztříděna dle bývalých hranic východního a západního Německa. Výstupem je srovnání trendů v celkovém počtu zaznamenaných trestných činů a podílu cizinců mezi zadrženými pachateli. Ve druhé části se práce věnuje srovnání vnitropolitického vývoje Německa a jeho srovnání s daty z předchozí části. Srovnání je zaměřeno na vývoj volebního potenciálu AfD jako strany, která je často definována jako protisystémová. I tato část práce se zaměřuje na rozdíly mezi západem a východem Německa. V poslední části se práce pokouší přenést možnou zkušenost z východního Německa do prostředí ČR. Východní Německo bylo vybráno jako příklad pro srovnání s ČR z důvodu mnohých podobností, jakými jsou například společná historie uvnitř východního bloku, podobná zkušenost s migrací z tohoto období atd.. Důraz je v této části věnován diskursu o migraci, který v ČR panuje a to na základě několika již provedených...
Reportage photography and its informative value
Gorcovská, Laura ; Černý, Vladimír (vedoucí práce) ; Váša, Ondřej (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá otázkou reportážnej fotografie a mediálnym zdelením nami vybraného vizuálneho obrazu. Pôjde o obraz sýrskeho utečenca Aylana Kurdiho z roku 2015, ktorého fotografia odkazuje na vecný problém utečeneckej krízy v Európe. Práca ponúka semiotický prístup k zvoleným fotografiám zachytávajúcim rovnaký obraz z rôznej perspektívy. Perspektíva je v našom prípade dôležitá, pretože ide spornú fotografiu v otázkach etickej normy. Preto sa sústredíme i na spôsob, akým sa vybrané média vyrovnali s touto problematikou. Práca poukazuje na znaky, ktoré by mala reportážna fotografia obsahovať a ako sa menia z hľadiska toho, aké médium fotografiu sprostredkuje v závislosti od sprievodného titulného textu, perexu či skladby slov doplňujúcich fotografiu. Upriamime sa i na to, ako je daná fotografia začlenená do kontextuálneho rámca zvolených médií. Vedľajší cieľ práce bude porovnať výsledky analýzy vybraného obrazu v jednotlivých zvolených periodikách a porovnať prípadné odlišnosti v rámci ich interpretácie i kontextu, do ktorého je fotografia posadená. Práca vychádza predovšetkým z teoretických konceptov Rolanda Barthesa na konkrétnom vizuálnom zdelení daným vybraným médiom. Základné sledované ukazovatele sú koncepty denotácie, konotácie a mýtusu, pričom sledujeme vzťah medzi textom a...
Rozcvičení a tonizace ve fotbale
Slicho, Tomáš ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Rozcvičení a tonizace ve fotbale Cíle: Cílem práce je porovnání dvou typů rozcvičení u fotbalistů. Předpokládám, že hráči budou mít po tonizačním rozcvičení statisticky významnější rozdíly, nežli po statické variante. Metody: Výzkumný soubor se skládal ze 17 elitních hráčů kategorie starších žáků, kteří absolvovali čtyři testy po dvou vybraných typech rozcvičení v celkové době tří tréninků, v rámci terénního experimentu. Ve výsledkové části jsme použili metodu analýzy pro rozbor výsledků všech testů. Komparaci jsme využili při porovnávaní výsledků testů po dvou různých typech rozcvičení. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí základních matematicko-statistických metod. Výsledky: Výsledky přináší informace o účinnosti a rozdílu tonizačního a statického rozcvičení na základě získaných hodnot provedených testů. Hodnoty hráčů v testech po tonizačním rozcvičení byli lepší o 19,1%, nežli po statické variante. Byla tak potvrzena první hypotéza. Další dvě byli tak vyvráceny. Závěr: Zjistili jsme, že tonizační rozcvičení má statisticky významnější účinek na výsledky testů fotbalistů, nežli statická varianta. Klíčová slova: trénink, testování, analýza, porovnání, terénní experiment
Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích
Sandanusová, Anna ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Profantová, Naděžda (oponent)
Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích je doposud největší vesnickou nekropolí, která zatím nemá v Čechách obdoby. Předložená práce se bude věnovat komplexní analýze tohoto pohřebního areálu, který se nacházel nedaleko soutoku Vltavy s Berounkou. Hlavním podkladem pro vypracování celkové analýzy bude elektronická evidence pohřebních celků, která bude propojena s celkovým plánem lahovického pohřebiště a poskytne tak hlavní grafické podklady. Práce se bude dále věnovat upřesnění vnitřní chronologie pohřebiště a jeho prostorovému rozložení. Pozornost bude věnována také pohřebnímu ritu, demografii zde pohřbené populace a zhodnocení jejího sídelního prostředí v období raného středověku. Závěrem bude zhodnocen význam raně středověkého pohřebiště v Praze-Lahovicích v rámci vývoje pražské kotliny v raném středověku. Klíčová slova Praha-Lahovice - raný středověk - pohřebiště - analýza
Komparace mediálního pokrytí fotbalu, volejbalu a florbalu ve vybraných médiích v rámci ČR
Čech, Filip ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na dvě odlišná sportovní média ČT sport a Deník Sport. Na základě vysílacího programu, respektive obsahu jednotlivých výtisků, zkoumá dvě vybraná období o délce jednoho roku. Cílem je zjistit obsahové pokrytí sportů fotbalu, volejbalu a florbalu v jednotlivých médiích. Data jsou zaznamenána do kódovacího archu podle jednotlivých sportů a médií. Výsledky se rozdělují podle typu obsahu, délky obsahu a dalších vybraných kritérií. Výsledky přináší velmi výraznou dominanci fotbalových témat v tištěném Deníku Sport a vysoký podíl obsahu na ČT sport. Volejbal a florbal jsou v tisku výrazně upozaděny, zatímco v televizi dostávají svůj prostor, který by ale vzhledem k hráčské základně těchto dvou sportů mohl být vyšší.
Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce
Zemánek, Patrik ; Teplan, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce Cíle Cílem této práce je kvantifikovat a porovnat herní činnosti jednotlivce v utkání u dětí v mladší přípravce u špičkového týmu v ČR a dvou týmů klubů na výkonnostní úrovni, ale s rozdílným zaměřením na výchovu mládeže. Metody K vytvoření této práce je využito observační průřezové studie, sběr dat probíhá pořízením videozáznamů během utkání týmů zapojených do výzkumu. Následuje rozhovor s trenéry a analýza získaných dat. Výzkum zahrnuje vulnerabilní skupinu nezletilých osob ve věku 7 - 9 let z důvodu zjištění lepších postupů pro zlepšování kvality herního projevu dětí ve fotbale. Výsledky Výzkumem bylo zjištěno, že fotbalový tým hrající na nejvyšší úrovni v ČR, oproti týmům hrajícím na nižší úrovni, se zaměřuje více na individuální herní dovednosti hráče. Ve hře hráči situace řeší soubojem 1 proti 1, ale také přihrávkou. Týmy mladších přípravek by se tedy v tréninku měly více zabývat řešením situace jak osobním soubojem 1 proti 1, a snažit se obejít soupeře individuálně, tak nácvikem správné plnohodnotné přihrávky. Dalším doporučením pro týmy hrající na nižší úrovni je snaha o zvýšení počtu tréninků, jelikož další trénink je pro rozvoj dovedností velmi významný. V neposlední řadě bych vyzdvihl důležitost pořádání náborových dní pro děti...
Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva
Katolická, Zuzana ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit úroveň znalostí žáků druhého stupně základních škol z ochrany obyvatelstva. Metody: Pro zjištění znalostí žáků byl vytvořen elektronický vědomostní test obsahující celkem 23 otázek. Vědomostní test byl poslán vedoucím pracovníkům základních škol, sportovních a volnočasových organizací s prosbou o sdílení mezi své svěřence. Cílovou skupinu tvořili žáci druhého stupně ZŠ. Celkem se výzkumu zúčastnilo 458 respondentů. Data byla zpracována a graficky interpretovány pomocí programu Tabulky Google. Výsledky: Žáci druhého stupně základní školy prokázali v celkovém hodnocení 68% znalost problematiky ochrany obyvatelstva. Nejvíce znalostí mají děti o oblasti zdravotní výchovy. Nejnižší úroveň prokázali v oblasti dopravní výchovy. Mezi znalostmi dívek a chlapců nejsou výrazné rozdíly. Klíčová slova: analýza, znalost, žáci, ochrana, obyvatelé

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,958 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.