Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,853 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozbor počtu usmrcených a zraněných osob při požárech od roku 2001 v ČR
ERETOVÁ, Ivana
Cílem bakalářské práce bylo porovnat dle stanovených kritérií počet usmrcených a zraněných osob při požárech od roku 2001 v České republice a dále navrhnout opatření ke snížení počtu usmrcených a zraněných osob. Mezi stanovená kritéria patřilo porovnání na základě věku, příčiny vzniku požáru, odvětví vzniku požáru a jednotlivých krajů České republiky. Byl také proveden přepočet počtu usmrcených a zraněných osob na 100 000 obyvatel. K získání dat byl zvolen kvalitativní výzkum, při kterém byla čerpána data z jednotlivých statistických ročenek Hasičského záchranného sboru České republiky, která byla následně analyzována. Výzkumná otázka byla formulována jako: ,,Je počet usmrcených a zraněných osob při požárech v České republice během let 2001 až 2016 klesající?" Při výzkumu bylo zjištěno, že ačkoliv během sledovaného období výrazně klesl počet požárů, počet usmrcených osob klesl jen mírně a počet zraněných osob naopak výrazně vzrostl. Dále bylo při výzkumu zjištěno, že nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech, které jsou často zapříčiněny nedbalostí. Byla tak navržena opatření, kterými by bylo možno snížit počet usmrcených a zraněných osob při požárech. Výsledky z této bakalářské práci mohou posloužit pro preventivně výchovnou činnost obyvatelstva s cílem snížit počet usmrcených a zraněných osob při požárech, a proto budou nabídnuty MV - generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k dalšímu využití.
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Drebitková Malá, Alena
Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně...
Analýza konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech v letech 2000-2017
Schrötterová, Martina ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků ohledně všech kontextů souvisejících s oblastí managementu vzdělávání z pohledu časové perspektivy. Čerpá jak ze zahraničních, tak z domácích zdrojů. Pozornost bude věnována také aktuální problematice terminologicky neustálených důležitých edukologických pojmů souvisejících s managementem vzdělávání. Další kapitoly se budou věnovat vzdělávacím teoriím, perspektivám leadershipu ve vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání dospělých a vzdělávání seniorů. Výzkumná část je zaměřena na obsahovou analýzu českých recenzovaných pedagogických časopisů Pedagogika, Pedagogická orientace a Studia paedagogica. Jejím cílem je analyzovat, jak se v nich vyvíjel konceptuální rámec managementu vzdělávání v letech 2000-2017. Na základě analýzy budou hledány odpovědi na to, jaké oblasti managementu vzdělávání a jakému subjektu je věnována největší pozornost, jaká témata jsou v souvislosti se vzděláváním dospělých a seniorů nejčastěji řešena, jak se vyvíjela frekvence těchto témat a jestli mezi analyzovanými časopisy existují nějaké společné vzorce. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, leadership ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání,...
Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Kozubek, Jan ; Kvasz, Ladislav (vedoucí práce) ; Vondrová, Naďa (oponent)
Tématem této diplomové práce je analýza chyb, které mohou vznikat v průběhu rozboru úloh řešených pomocí geometrických konstrukcí. Rozbor konstrukce je zde popsán jako zásadní část hledání vhodné strategie řešení. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány klíčové pojmy, které s tématem souvisí (geometrická konstrukce, rozbor geometrické úlohy a chyba v rozboru), různé způsoby jejich zavedení a přístup k těmto pojmům. Dále je v práci představen experiment, který měl prozkoumat chyby, které žáci sekundy víceletého gymnázia dělají v průběhu rozboru geometrické úlohy. Chyby v rozborech jednotlivých úloh byly analyzovány tak, že byly roztříděny podle svého charakteru a byly popsány jejich možné příčiny. Z této analýzy pak vyplývají návrhy na využití těchto chyb v další výuce geometrie. Klíčová slova: konstrukční úlohy, geometrická konstrukce, rozbor konstrukce, chyba v rozboru, příčiny chyb
Stanovení pohybů skalních bloků
Smolinka, Martin ; Kalvoda, Petr (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2015. Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnávány a analyzovány vůči výsledkům získaných z dřívějších etap. Výsledky jsou vyjádřeny číselně i graficky
Analýza únikových tras v 3D modelu budovy
Marešová, Kristýna ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Černý, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit analýzu únikových tras v 3D modelu budovy. Analýza je tvořena zejména pomocí open source nástrojů, především pomocí databáze PostgreSQL s rozšířeními PostGIS a pgRouting.
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Mrázová, Zuzana ; Benada, Lucia (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza restaurant. Práce je rozvržena do tří částí. První části se věnuji na současný stav a vybranou metodiku, na ní navazuje část druhá, ve které je vymezený řešený problém. V poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení rizik v restauraci Grandezza.
Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií
Kohoutková, Aneta ; Lacko, Branislav (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Autorka diplomová práce se zabývá riziky spojenými s implementací chytrých technologií do výrobního procesu. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit současný stav v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice i zahraničí. Následně budou navržena nápravná opatření pro zlepšení aktuálního stavu. Výstupem práce je tedy návrh řízení rizik v implementaci spojených s automatizací a digitalizací výrobního procesu.
Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS
Venclovská, Barbora ; Zemanová,, Martina (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizik, která souvisejí s prací operátorů telefonických center tísňového volání 112. Práce je členěna na dvě části, kdy první část se zabývá teoretickými východisky provedené analýzy. Popisuje legislativu, integrovaný záchranný systém, operační střediska jeho základních složek a jejich fungování. V druhé části práce je provedena riziková analýza, která odhaluje závažná rizika. Zahrnuje také opatření, jejichž aplikace vede k eliminaci těchto rizik.
Zhodnocení efektivity komunikačních kampaní O2TV
Pivcová, Andrea ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Basík, Libor (oponent)
Název: Zhodnocení efektivity komunikačních kampaní O2TV Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení efektivity spouštěcí kampaně O2 Sport (2015) a srovnání všech O2TV kampaní za roky 2015, 2016 a 2017. Následně navržení zlepšení pro celkovou komunikaci O2 televize a její sportovní kanály jak v České republice, tak na Slovensku. Metody: V práci byla použita metoda analyzování dokumentů. Tato metoda byla využita při hodnocení spouštěcí kampaně O2 Sport i při hodnocení ostatních kampaní z let 2015, 2016, 2017. Výsledky: Z výsledků práce vyplynulo, že spouštěcí kampaň O2 Sport byla propracovaná a efektivní. I při porovnání kampaní v letech vyšel, na základě všech okolností, jako nejúspěšnější rok 2015, kdy proběhla i zkoumaná kampaň. Klíčová slova: marketingová komunikace, analýza, komunikace, reklama, sport

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,853 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.