Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,865 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Predicting Achievement of Selected Sustainable Development Goals
Kamenický, Léon ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Cazachevici, Alina (oponent)
Náplňou tejto bakalárskej práce je pomocou nástrojov ekonometrickej analýzy identifikovat' premenné ovplyvňujúce vývoj, či už pozitívne, alebo negatívne, vybraných Ciel'ov udržatel'ného rozvoja. Tie v roku 2015 prijala do svo- jej agendy Organizácia spojených národov. Nakol'ko sa jedná o prácu s dátami obsahujúce pozorovania s vyše 170 krajín v časovom intervale od roku 2000 až 2016, náplňou analýzy je ekonometrické modelovanie vhodné na tzv. panelové dáta. Doposial' existuje pár štúdii zameriavajúce sa na Ciele udržatel'ného rozvoja, avšak iba niekol'ko sa pozerá na jednotlivé in- dikátory, slúžiace okrem iného k meraniu úspešnosti plnenia príslušných ciel'ov, z globálneho hl'adiska. K zisteniam analýzy patrí okrem úspešného nájdenia niektorých premenných ovplyvňujúce vývoj vybraných ciel'ov, aj to, že niektoré nové ciele sú t'ažko meratel'né, z čoho sa následne iba vel'mi t'ažko dajú vyvodit' relevantné výsledky. Slovensku, ako krajine Európskej únie, ktorá nesp'lňa ukážkovo ani jeden s vybraných ciel'ov, je k záveru venovaná krátka kapitola, kde sa príčina ich neplnenia rozoberá trochu detailnejšie na základe výsledkov regresnej analýzy z predošlých kapitol. Keywords Sustainable Development Goals,...
Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání
Jabůrek, Václav ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí - konkrétně na obou hlavních kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy - respektive tím, nakolik je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují historické události - například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty tehdejšího vládnoucího režimu.
Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači
Ježek, Michal ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Diplomová práce Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači analyzuje prostředky, které tato stanice využívá, aby oslovila své posluchače, respektive příjemci svých mediálních obsahů. Vychází z teoretického rámce, který postuluje sociolog John B. Thompson v knize Média a modernita, tedy z triády interakcí, které charakterizují působení komunikačních médií. Zatímco první typ "zprostředkovaná kvaziinterakce" charakterizuje jednosměrné vysílání rozhlasové stanice k posluchači, další dva typy - "zprostředkovaná interakce" a "interakce tváří v tvář" charakterizují způsoby, kterými médium tuto jednosměrnost komunikace může překonávat. Tato diplomová práce proto analyzuje tři vybrané pořady stanice Český rozhlas Dvojka, které zmíněné typy interakce reprezentují. Kvalitativní analýza pak s pomocí trojího typu kódování (otevřené, axiální, selektivní) rozebírá zejména komunikační prostředky moderátorů, kteří stanici v jejím vysílání zastupují a do značné míry určují její komunikační styl. Diplomová práce se snaží ověřit předpoklad, že moderátoři významně přispívají k vytváření dojmu, že komunikace mezi rozhlasovou stanicí (mediálním domem) a posluchači (příjemci) je osobní. Kromě analýzy vzorků vysílání pak kvalitativní analýza zahrnuje také dílčí sémiologické rozbory prezentace vybraných pořadů na...
Za vším hledej Rusy: Kritické zkoumání diskurzu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice
Čech, Adam ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
k diplomové práci ‚ZA VŠÍM HLEDEJ RUSY: Kritické zkoumání diskursu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice'. Autor: Bc. Adam Čech Vedoucí práce: Dagmar Rychnovská, M.A., LL.M., Ph.D. Studijní program: Mezinárodní vztahy Rok obhajoby: 2019 Studie se zabývá nastolením diskursu ohrožení ruskými dezinformačními kampaněmi, který v letech 2014-2018 vznikal a působil v České republice. Práce za použití metody "malé diskursivní analýzy" zkoumá původ a vlivy na podobu představ o povahu údajné ruské hrozby v mediálním prostoru. Následně diskurs podrobuje kritice, a zabývá se tím, zda chápání ruské hybridní hrozby, zejména na poli dezinformací, je legitimní a založené na faktech a správné interpretaci, či zda nedochází ke klamům, vytváření mýtů, logických zkratek, misinformací (a případně dezinformací) ze strany tvůrců a aktivních účastníků diskursu. Zároveň předkládá doporučení k "narovnání" diskursu o tomto důležitém tématu. Následně se práce zaměřuje na analýzu průběhu samotného nastolování tématu z pohledu sekuritizační teorie. Identifikuje hlavní sekuritizační aktéry, formulaci hrozby, referenční objekty, sekuritizační tahy, a vyhodnocuje, zda se jedná o sekuritizaci dle kritérií podle kodaňské školy. Pro nezbytný kontext vzniku diskursu je zároveň jedna z kapitol věnována historickému vývoji...
Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Horák, Jakub ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou pak vybrány tři zdroje tepla, které jsou následně hodnoceny pomocí energetického posudku. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické.
Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji
Suk, Ondřej ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji je analyzovat realitní trh v rámci okresů Olomouckého kraje, porovnat specifika trhu jednotlivých okresů kraje a následně srovnat vybranou lokalitu v rámci celorepublikového měřítka. První část práce se věnuje teoretickým východiskům a pojmům, týkajících se trhu nemovitostí. Následuje popis subjektů realitního trhu a faktorů, které ovlivňují trh samotný. Další kapitola popisuje regionální politiku, její vliv na realitní trh a její nástroje. Následná část se zabývá samotnou analýzou realitního trhu Olomouckého kraje a města Olomouce. Analýza je zaměřena především na vývoj cen vybraných druhů nemovitostí v dané lokalitě a následně je srovnána v rámci celé republiky.
VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Hajkrová, Romana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Kubík, Josef (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury podniku. Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manažerské, uživatelské a procesní. Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento postup může posloužit jako návod pro obecné použití v rámci podniků a na základě jeho výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho užití v praxi je možné.
Horory pro děti Anthony Horowitze
ČADKOVÁ, Andrea
V diplomové práci budu interpretovat hororový žánr v rámci dětské literatury. Konkrétně se zaměřím na hororové a fantastické příběhy napsané spisovatelem Anthonym Horowitzem. Teoretická část diplomové práce se bude zabývat základní charakteristikou vývoje hororové literatury, dále obrazem dítěte v hororové literatuře a nakonec i biografií Anthonyho Horowitze. V následujících praktických kapitolách zanalyzuji hororové prvky v Horowitzových příbězích. V závěru diplomové práce provedu analýzu rolí hlavních hrdinů Horowitzových příběhů vycházející z teoretické části. Práce bude vycházet ze sbírky povídek Horowitz Horror a dalších dvou knih s názvy Groosham Grange a Return to Groosham Grange.
Stability of the sodium content in selected botanical reference materials
Kameník, Jan ; Kučera, Jan ; Borovička, Jan ; Havránek, Vladimír
Sodium mass fractions in NIST standard reference materials (SRM) SRM 1547 Peach Leaves and SRM 1515 Apple leaves determined by INAA in our laboratory in recent years has been higher than the certified values. Similarly, increased values were published for SRM 1547 by several other laboratories. The increased Na mass fractions was found also for freshly opened SRM 1547 bottle and for material originating from a different lab. Increased Na mass fractions were confirmed by ICP-MS analysis of both materials. Analysis of archived samples revealed that sodium mass fraction in materials stored in polyethylene capsules is in agreement with the certified values. The sodium content in the glass of SRM 1547 bottle was roughly 10 %. Direct measurement of the Na depth profile by micro-PIXE was not indicative whether Na is released, i.g., by a glass corrosion due to residual humidity in the botanical material. However, a model experiment with freshly prepared and pulverized peach leaves demonstrated that such a scenario is possible for leaf-based materials. Although the study was focused on two NIST materials, the process is possible for any material with rather low Na content.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,865 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.