Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,290 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Za vším hledej Rusy: Kritické zkoumání diskurzu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice
Čech, Adam ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
k diplomové práci ‚ZA VŠÍM HLEDEJ RUSY: Kritické zkoumání diskursu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice'. Autor: Bc. Adam Čech Vedoucí práce: Dagmar Rychnovská, M.A., LL.M., Ph.D. Studijní program: Mezinárodní vztahy Rok obhajoby: 2019 Studie se zabývá nastolením diskursu ohrožení ruskými dezinformačními kampaněmi, který v letech 2014-2018 vznikal a působil v České republice. Práce za použití metody "malé diskursivní analýzy" zkoumá původ a vlivy na podobu představ o povahu údajné ruské hrozby v mediálním prostoru. Následně diskurs podrobuje kritice, a zabývá se tím, zda chápání ruské hybridní hrozby, zejména na poli dezinformací, je legitimní a založené na faktech a správné interpretaci, či zda nedochází ke klamům, vytváření mýtů, logických zkratek, misinformací (a případně dezinformací) ze strany tvůrců a aktivních účastníků diskursu. Zároveň předkládá doporučení k "narovnání" diskursu o tomto důležitém tématu. Následně se práce zaměřuje na analýzu průběhu samotného nastolování tématu z pohledu sekuritizační teorie. Identifikuje hlavní sekuritizační aktéry, formulaci hrozby, referenční objekty, sekuritizační tahy, a vyhodnocuje, zda se jedná o sekuritizaci dle kritérií podle kodaňské školy. Pro nezbytný kontext vzniku diskursu je zároveň jedna z kapitol věnována historickému vývoji...
Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Horák, Jakub ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou pak vybrány tři zdroje tepla, které jsou následně hodnoceny pomocí energetického posudku. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické.
Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji
Suk, Ondřej ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji je analyzovat realitní trh v rámci okresů Olomouckého kraje, porovnat specifika trhu jednotlivých okresů kraje a následně srovnat vybranou lokalitu v rámci celorepublikového měřítka. První část práce se věnuje teoretickým východiskům a pojmům, týkajících se trhu nemovitostí. Následuje popis subjektů realitního trhu a faktorů, které ovlivňují trh samotný. Další kapitola popisuje regionální politiku, její vliv na realitní trh a její nástroje. Následná část se zabývá samotnou analýzou realitního trhu Olomouckého kraje a města Olomouce. Analýza je zaměřena především na vývoj cen vybraných druhů nemovitostí v dané lokalitě a následně je srovnána v rámci celé republiky.
VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Hajkrová, Romana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Kubík, Josef (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury podniku. Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manažerské, uživatelské a procesní. Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento postup může posloužit jako návod pro obecné použití v rámci podniků a na základě jeho výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho užití v praxi je možné.
Horory pro děti Anthony Horowitze
ČADKOVÁ, Andrea
V diplomové práci budu interpretovat hororový žánr v rámci dětské literatury. Konkrétně se zaměřím na hororové a fantastické příběhy napsané spisovatelem Anthonym Horowitzem. Teoretická část diplomové práce se bude zabývat základní charakteristikou vývoje hororové literatury, dále obrazem dítěte v hororové literatuře a nakonec i biografií Anthonyho Horowitze. V následujících praktických kapitolách zanalyzuji hororové prvky v Horowitzových příbězích. V závěru diplomové práce provedu analýzu rolí hlavních hrdinů Horowitzových příběhů vycházející z teoretické části. Práce bude vycházet ze sbírky povídek Horowitz Horror a dalších dvou knih s názvy Groosham Grange a Return to Groosham Grange.
Rozbor počtu usmrcených a zraněných osob při požárech od roku 2001 v ČR
ERETOVÁ, Ivana
Cílem bakalářské práce bylo porovnat dle stanovených kritérií počet usmrcených a zraněných osob při požárech od roku 2001 v České republice a dále navrhnout opatření ke snížení počtu usmrcených a zraněných osob. Mezi stanovená kritéria patřilo porovnání na základě věku, příčiny vzniku požáru, odvětví vzniku požáru a jednotlivých krajů České republiky. Byl také proveden přepočet počtu usmrcených a zraněných osob na 100 000 obyvatel. K získání dat byl zvolen kvalitativní výzkum, při kterém byla čerpána data z jednotlivých statistických ročenek Hasičského záchranného sboru České republiky, která byla následně analyzována. Výzkumná otázka byla formulována jako: ,,Je počet usmrcených a zraněných osob při požárech v České republice během let 2001 až 2016 klesající?" Při výzkumu bylo zjištěno, že ačkoliv během sledovaného období výrazně klesl počet požárů, počet usmrcených osob klesl jen mírně a počet zraněných osob naopak výrazně vzrostl. Dále bylo při výzkumu zjištěno, že nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech, které jsou často zapříčiněny nedbalostí. Byla tak navržena opatření, kterými by bylo možno snížit počet usmrcených a zraněných osob při požárech. Výsledky z této bakalářské práci mohou posloužit pro preventivně výchovnou činnost obyvatelstva s cílem snížit počet usmrcených a zraněných osob při požárech, a proto budou nabídnuty MV - generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k dalšímu využití.
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Drebitková Malá, Alena
Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně...
Analýza konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech v letech 2000-2017
Schrötterová, Martina ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků ohledně všech kontextů souvisejících s oblastí managementu vzdělávání z pohledu časové perspektivy. Čerpá jak ze zahraničních, tak z domácích zdrojů. Pozornost bude věnována také aktuální problematice terminologicky neustálených důležitých edukologických pojmů souvisejících s managementem vzdělávání. Další kapitoly se budou věnovat vzdělávacím teoriím, perspektivám leadershipu ve vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání dospělých a vzdělávání seniorů. Výzkumná část je zaměřena na obsahovou analýzu českých recenzovaných pedagogických časopisů Pedagogika, Pedagogická orientace a Studia paedagogica. Jejím cílem je analyzovat, jak se v nich vyvíjel konceptuální rámec managementu vzdělávání v letech 2000-2017. Na základě analýzy budou hledány odpovědi na to, jaké oblasti managementu vzdělávání a jakému subjektu je věnována největší pozornost, jaká témata jsou v souvislosti se vzděláváním dospělých a seniorů nejčastěji řešena, jak se vyvíjela frekvence těchto témat a jestli mezi analyzovanými časopisy existují nějaké společné vzorce. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, leadership ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání,...
Stanovení pohybů skalních bloků
Smolinka, Martin ; Kalvoda, Petr (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2015. Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnávány a analyzovány vůči výsledkům získaných z dřívějších etap. Výsledky jsou vyjádřeny číselně i graficky

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,290 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.