Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,265 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zážitek z četby
Přibylová, Kateřina ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na zážitek z četby. Cílem práce bylo analyzovat a následně charakterizovat, v čem zážitek z četby spočívá, jaké faktory jej ovlivňují, jaké prvky díla se na něm podílí, u jednotlivých respondentů na základě kvalitativního šetření. První část práce byla věnována teoretickému pojednání o zážitku obecně i o zážitku z umění. Důraz byl kladen také na pojetí čtenáře a autora, na čtenářství a na literární dílo z hlediska literární teorie. V praktické části byla nejdříve představena a okomentována sada otázek, která byla nástrojem pro zkoumání zážitku, společně s metodologií kvalitativního výzkumu. Poté byly předloženy mé odpovědi na otázky zaměřené na bezprostřední zážitek a vnímání díla včetně předpokládaných odpovědí respondentů a následovaly vypracované čtenářské profily respondentů a jejich zážitky z četby. Analýzy odpovědí týkajících se zážitku z četby respondentů byly součástí příloh. Klíčová slova Zážitek, řetězení zážitku, čtenář, čtení, čtenářství, čtenářská biografie, sebereflexe, analýza, autor, literární dílo, literatura
Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému
Rudolf, Tomáš ; Jaroš, Jiří (oponent) ; Nikl, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zvýšením efektivity superpočítačů. Vyšší efektivity lze dosáhnout pomocí snížení frekvence procesoru, pokud to daný algoritmus výrazně nezpomalí. Tato práce představuje sadu skriptů určených ke sledování spotřeby procesoru společně se skripty pro vizualizaci těchto naměřených hodnot. Dále také umožňuje jednoduché ovládání frekvence procesoru. Vytvořené řešení poskytuje uživateli možnost změřit efektivitu a optimalizovat výpočetní výkon počítače specificky pro jeho algoritmus. Díky této práci bude uživatel informován o tom, zda je výhodné provozovat jeho algoritmus na té či oné frekvenci procesoru.
Detekce seedboxů v síti BitTorrent
Grnáč, Martin ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa venuje problematike sledovania a detekcie seedboxov v sieti BitTorrent za pomoci technológie netflow. V teoretickej časti je predstavená a popísaná architektúra P2P, základy a kľúčové pojmy architektúry BitTorrent a teoretická definícia seedboxu. Taktiež sú tu rozobrané metódy pomocou ktorých sa dá detekovať sieťová komunikácia a ďalej je uvedená analýza seedboxov v sieti a hľadanie ich charakteristík. Na základe týchto znalostí a sledovaní je navrhnutá sada nástrojov, ktoré napomáhajú ich detekcií. V praktickej časti je predstavená implementácia týchto nástrojov a výsledky ich testovania.
Modelování a analýza energeticky úsporných budov
Devečka, Matej ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá analýzou prostredia, návrhom modelu energeticky úspornej budovy, jeho implementáciou a testovaním. Analyzuje jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť budov. Predstavuje návrh modelu, ktorý umožňuje sledovanie spotreby energie v budove a simuláciu tepelných javov. Návrh modelu je implementovaný v nástroji UPPAAL SMC, za pomoci siete stochastických časovaných automatov. V poslednej časti práca obsahuje vyhodnotenie jednotlivých testov a ich porovnanie s predpokladmi. 
Detektory strukturovaných dat pro účely testování software
Znojil, Ondřej ; Turoňová, Lenka (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a popisem implementace nástroje pro analýzu strukturovaných dat v často používaných formátech jako je JSON nebo XML. Nástroj je jedním z mnoha dílších prvků platformy Testos, což je sada vzájemně komunikujících testovacích nástrojů. Primárním cílem této práce je vytvoření analyzátoru za účelem testování a propojení s dalšími nástroji v rámci projektu. Nástroj slouží k agregaci vstupních dat, určení váhy jednotlivých datových entit a abstrakcí skalárních hodnot.
Extrakce aplikačních dat ze síťových protokolů
Januš, Filip ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Holkovič, Martin (vedoucí práce)
Tato práce si dává za cíl navrhnout a implementovat extraktor aplikačních dat ze zachycené komunikace. Teoretická část se zabývá jednotlivými síťovými protokoly, jejich chováním, definuje klíčové pojmy a seznamuje s~použitými nástroji. Druhá část práce se zaměřuje na návrh a implementaci extraktoru, návrh deklarativního jazyka pro popis protokolů.  V~tomto extraktoru jsou použity nástroje třetích stran pro analýzu jednotlivých paketů a rekonstrukci datových toků. Tyto nástroje jsou společně s~navrhovaným deklarativním jazykem používány z~důvodu požadavku na snadnou rozšířitelnost navrhovaného nástroje. Závěr práce je věnován funkcionálnímu a výkonnostnímu testování implementované aplikace.
Urbanistická analýza města Frýdek-Místek se zaměřením na brownfieldy
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.
Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské zásahy
Moučka, Michal ; Rozmanová, Naděžda (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním řádu a také na konkrétním příkladu územního plánu. Poté následuje stěžejní část bakalářské práce, která se zaměří na veřejné prostory. Tato část obsahuje definici pojmu veřejné prostory a současné poznatky o vytváření kvalitních veřejných prostorů. Z nasbíraných poznatků vychází praktická část, ve které je provedena analýza stávajícího veřejného prostoru s cílem zhodnotit veřejný prostor z několika pohledů a případně nabídnout možnosti pro jeho zkvalitnění. Analýza a konkrétní příklady jsou aplikovány na městě Žďár nad Sázavou, kterému je věnován začátek bakalářské práce.
Analýza realitního trhu
Hladišová, Marika ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí určených k bydlení. Jako první vymezuje základní pojmy týkající se realitního trhu, který dále rozděluje podle různých hledisek, zabývá se také faktory ovlivňující cenu nemovitostí. Praktická část je zaměřena na množství nabízených nemovitostí a na porovnání průměrných cen za 1 m2 rodinných domů, bytových jednotek a stavebních pozemků v jednotlivých katastrálních území města Zlín. Tyto území jsou také jednotlivě popsány, aby byly jasné faktory ovlivňující cenu nemovitostí. U každého území je také uvedena možnost, jak lze vylepšit atraktivitu pro potencionální zájemce o nemovitosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,265 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.