Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,275 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení efektivity komunikačních kampaní O2TV
Pivcová, Andrea ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Basík, Libor (oponent)
Název: Zhodnocení efektivity komunikačních kampaní O2TV Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení efektivity spouštěcí kampaně O2 Sport (2015) a srovnání všech O2TV kampaní za roky 2015, 2016 a 2017. Následně navržení zlepšení pro celkovou komunikaci O2 televize a její sportovní kanály jak v České republice, tak na Slovensku. Metody: V práci byla použita metoda analyzování dokumentů. Tato metoda byla využita při hodnocení spouštěcí kampaně O2 Sport i při hodnocení ostatních kampaní z let 2015, 2016, 2017. Výsledky: Z výsledků práce vyplynulo, že spouštěcí kampaň O2 Sport byla propracovaná a efektivní. I při porovnání kampaní v letech vyšel, na základě všech okolností, jako nejúspěšnější rok 2015, kdy proběhla i zkoumaná kampaň. Klíčová slova: marketingová komunikace, analýza, komunikace, reklama, sport
Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora
Stromský, Martin ; Hartošová, Tereza (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce na téma Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora se zabývá fenoménem důstojnosti a jeho vztahem k existenciální stabilitě člověka. Pojetí důstojnosti je vnímáno jako vztah k fundamentálním hodnotám a principům v lidské společnosti. Existenciální stabilita je vyjádřením smysluplnosti života člověka. Bakalářská práce nabízí přehled legislativních a odborných východisek vztahujících se k důstojnosti a smyslu života v kontextu logoterapie. Úvodní teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, které s řešenou problematikou souvisejí, a jejich vztahu k hlavním zkoumaným pojmům. Praktická část se sestává z vymezení kvalitativního výzkumu, metod, které byly použity a významných zjištění. Praktická část je opřena o sondu do fenoménů pomocí kvalitativního výzkumu. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a jejich následné analýzy bylo zjišťováno, jaké je obsahové vymezení důstojnosti a její vztah k existenciální stabilitě seniora. Tato zjištění byla následně použita pro návrh koncepce sociální práce konkrétního zařízení. Cílovou skupinou byli senioři, kteří žijí v zařízeních typu dům s pečovatelskou službou.
Karyotype analysis of mesothelid spiders
Prokopcová, Lenka ; Král, Jiří (vedoucí práce) ; Zrzavá, Magda (oponent)
Podrad mesothelidných pavúkov je z cytogenetického hľadiska veľmi málo prebádaný. Predkladaná diplomová práca je zameraná na karyotypovú evolúciu týchto pavúkov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o najbazálnejšiu skupinu pavúkov, môže analýza ich cytogenetiky priniesť dôležité údaje o ancestrálnom karyotype pavúkov. U jednotlivých zástupcov sú v práci popísané diploidné počty a morfológia chromozómov, meiotické delenie, pohlavné chromozómy a tiež vzor vybraných molekulárnych markerov, ktoré boli detekované pomocou techniky fluorescenčnej in situ hybridizácie. Podľa mojich výsledkov, mesothelidné pavúky disponujú vysokým počtom chromozómov a prevahou jednoramenných chromozómov. Na rozdiel od ostatných pavúkov majú málo diferencované pohlavné chomozómy. Kľúčové slová: evolúcia, pavúk, chromozóm, karyotyp, fluorescenčná in situ hybridizácia, nukleolárny organizátor, pohlavné chromozómy
Analýza činnosti Horské služby ve vybraných pohořích ČR
Šlechta, Radek ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza činnosti Horské záchranné služby ve vybraných pohořích. Cíle: Cílem této diplomové práce je analyzovat činnost Horské služby v jednotlivých oblastech a následně komparovat zjištěné informace. Dalším cílem je vytvoření přehledu o historii, činnostech a oblastech působení Horské služby a také o její spolupráci s ostatními záchrannými složkami. Metody: V této práci jsou použity metody obsahové analýzy a sběru dat z dostupných zdrojů. Dále metody kvalitativního výzkumu, ve formě polořízených rozhovorů s náčelníky Horské služby ČR. Získaná data jsou prezentována prostřednictvím přepisu rozhovorů a popisné statistiky dat získaných na základě rozhovorů i ze statistik Horské služby. Tyto statistiky jsou zpracovány do tabulek a grafů, které jsou popsány, komparovány a zhodnoceny. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je souhrnný přehled o Horské službě, jejích činnostech, působení a pravomocech. Dalším výsledkem je analýza činnosti ve vybraných oblastech, kde Horská služba působí na základě rozhovorů s náčelníky Horské služby. V neposlední řadě je výsledkem předkládané práce porovnání statistik zásahů, druhu činnosti obětí při zásazích, úmrtí a dalších informací v různých časových horizontech a různých oblastech. Klíčová slova: Analýza, činnost, služba, pohoří, záchrana
The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment
Janhuba, Luboš ; Vališ, David (oponent) ; Třetina, Karel (oponent) ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce)
Doctoral thesis creates an integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In ´general aviation´ (mostly up to EASA CS-23) and ´non-military unmanned aerial vehicles industry´- safety and reliability assessment process still rely almost exclusively on human judgment. Current processes of system modelling and assessing are based on analyst understanding of a particular system. That is a difficult and extremely time-consuming process. Commercial computation aids are extremely expensive with restricted or even closed access to the solution algorithms. Together with this problem, the rapid development of modern airborne systems and their increasing complexity elevates the level of interconnection, safety and reliability analyses which have to be continuously evolved and adapted to the extending complexity. The given integrated method utilizes the graph theory and fuzzy logic in order to develop integrated and partially computerized mean for reliability analysis of sophisticated and highly interconnected airborne systems. Through the use of the graph theory, it is possible to create the model of particular systems and its sub-systems in the form of universal data structure. It is even possible to assess various systems and items interrelations. And it also enables to evaluate particular item position and topology within the system and on the global level. Extended criticality evaluation is conceived as the fuzzy expert system that emulates decision making by a human expert. The integrated method also provides additional mean how to evaluate the system design. Fuzzy robustness assessment evaluates e.g. system diversity rate, redundancy, separation and environmental protection.
Analýza squashové výměny u mužů v ČR
Dušek, Přemysl ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Analýza squashového utkání v ČR Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je porovnání zápasů z hlediska tempa hry a porovnat tempo hry mezi jednotlivými sety. Metody: Hlavní metoda použitá v této práci je nepřímá analýza- videoanalýza. Základem této metody je pozorování získaných záznamů. Záznamů bylo celkem 10 z různých squashových turnajů v České republice. Při měření jsme získávali data o době trvání rozehry, počtu a typu úderů v rozehře a době trvání jednotlivých úderů. Z těchto získaných údajů jsme získali informace o tempu hry. Výsledky: Cíl práce byl splněn. Výzkumné otázky byly zodpovězeny. Průměrné tempo hry bylo1,38 vteřiny. Průměrná doba rozehry trvala 16,87 vteřiny. Tempo hry v prvních setech bylo v průměru o 2 desetiny vteřiny pomalejší než v ostatních setech. Klíčová slova: squash, analýza, tempo hry
Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha
Ercoli, Lukáš ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha. Cíle: Cílem bakalářské práce je analýza vnitřního prostředí organizace Kotlářka Praha. Pomocí interní analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky klubu. Následně byla provedena analýza největšího konkurenta Draků Brno, u kterého byly zjištěny jeho silné a slabé stránky. Komparace těchto dvou předních baseballových klubů pomohla zjistit, jaké faktory stojí za dlouholetým a opakovaným úspěchem klubu Draků Brno, a jestli je možné tyto faktory implementovat na podmínky klubu Kotlářka Praha, jehož hlavním a dlouholetým cílem je právě úspěch v české nejvyšší soutěži, ale také kvalitní práce s mládeží. V obou faktorech Draci naprosto dominují. Metody: Hlavním zdrojem informací pro analýzu interního prostředí obou organizací byly osobní hloubkové rozhovory a korespondence přes e-mail s předními představiteli klubů. K zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. K doplnění dat bylo provedeno studium veřejně dostupných dokumentů obou organizací a baseballové asociace. V závěru analytické části práce byla provedena komparace obou baseballových organizací. Výsledky: Srovnání obou sportovních organizací prokázalo, že kluby se od sebe velmi liší. Je patrný výrazný rozdíl v rozpočtech, zázemí i vedení organizací. Tyto rozdíly...
Analýzy odvozenin Klaudyánových map z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Vydláková, Alena ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Grim, Tomáš (oponent)
Analýzy odvozenin Klaudyánových map z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Abstrakt Bakalářská práce se zabývá osobností Mikuláše Klaudyána, jeho mapou Čech z roku 1518 a map z ní odvozených. Hlavním cílem práce je analyzovat všechny dostupné odvozeniny Klaudyánovy mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a provést základní obsahovou analýzu. Následně z těchto map jsou vybrány čtyři mapy, které jsou podrobeny detailní obsahové a základní kartometrické analýze. Jedná se o mapu Sebastiana Münstera vydanou v díle Kosmografie, český překlad tohoto díla Zikmundem z Puchova v díle Kosmografie česká, dále o mapu italského rytce Bolognina Zalteriho a autorem poslední analyzované mapy je František Jakub Jindřich Kreybich. Obsahové analýzy se zaměřují na matematické, fyzickogeografické a socioekonomické prvky. Kartometrické analýzy jsou provedeny v softwaru MapAnalyst. Výsledkem práce je vytvoření přehledné tabulky shrnující informace o všech odvozeninách Klaudyánovy mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vytvoření tabulky porovnávající názvy sídel na Klaudyánově mapě a mapách, které jsou podrobeny detailním analýzám v této práci. Klíčová slova: analýza, Bolognino Zalteri, František Jakub Jindřich Kreybich, kartometrie MapAnalyst,...
Literatura faktu v českých online médiích v letech 2015-2018
Slouka, David ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se týká literatury faktu v českých online médiích, časově je ohraničena roky 2015 až 2018. Pomocí analýzy vybraných zpravodajských médií a za použití běžně užívaných vyhledávačů, Google.cz a Seznam.cz, bakalářská práce pátrá po literatuře faktu v online médiích dvojím způsobem. Kromě pozorování, měření a analýzy médií je součástí práce také zpřesnění definice pojmu literatura faktu a jeho zasazení do kontextu online médií. Kapitoly 1-3 se zabývají definicí literatury faktu, její historií na území českých zemí a souvislostmi s non-fiction literaturou. Kapitola čtvrtá blíže přibližuje metodiku analýzy a použité výzkumné metody. Kapitola pátá představuje analýzu samotných vybraných zpravodajských serverů - Aktuálně a iDnes - a kapitola šest vyhledává specializované servery literatury faktu. Kapitola sedm výzkumnou část uzavírá vyhledáním textů pojednávajících o literatuře faktu na Aktuálně a iDnes. Osmá kapitola je sumarizací získaných poznatků a spolu se závěrem zasazuje získané informace do kontextu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,275 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.