Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kondiční příprava v hokejbalu
Štěpáník, Radim ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Kondiční příprava v hokejbalu Cíle:  Analýza a rešerše dostupné literatury zabývající se tématem kondiční přípravy v obecném i specifickém charakteru pro hokejbal a podobné sporty s hokejkou.  Návrh kondiční individuální přípravy pro hráče elitního hokejbalu v mužské kategorii v rámci RTC. Metody: Práce je realizována jako přehledová studie. Základ pro vytvoření návrhu kondiční přípravy tvořila rešerše literatury, analýza srdeční frekvence, stanovení klíčových energetických systémů a pohybových schopností a také periodizace ročního tréninkového cyklu. Výsledky: Konečným výsledkem je návrh kondiční přípravy, který je vypracováván na základě dostupné literatury a výsledků z předem stanovených úkolů. Klíčová slova: interveční program, analýza, roční tréninkový cyklus, explozivní síla, rychlost
Rozbor rozehrávky od brankáře Chorvatska a Belgie na MS 2018
Hruška, Radek ; Teplan, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název práce: Rozbor rozehrávky od brankáře Chorvatska a Belgie na MS 2018 Cíle práce: Cílem práce je provést analýzu kopů od branky týmů Belgie a Chorvatska na MS 2018. Všechny kopy od branky sestříhat a následně vyhodnotit jaký způsob rozehrávky byl nejčastěji používaný a jak byl daný způsob účinný. Vytvořit DVD se sestříhanými záběry všech kopů od branky sledovaných týmů. Metody: Zdrojem získávání dat a informací byla metoda zprostředkovaného pozorování záznamů zápasů z MS 2018 v Rusku. Sledovaným souborem byly reprezentace Chorvatska a Belgie. Celkově bylo analyzováno 14 zápasů. Ze zápasů byly vystříhány všechny kopy od branky sledovaných týmů v programu Instat a následně jednotlivé rozehrávky překresleny v programu Drillbook a poté byly analyzovány. Zkoumal jsem jaký byl způsob rozehrávky, na jakého hráče byl kop od branky rozehraný, počet přihrávek, než došlo ke ztrátě míče a zóny ve kterých hráči ztratili míč. Výsledky: Na základě pozorování sedmi zápasů každého týmu bylo zjištěno, že Belgie zahrávala 61 kopů od branky a Chorvatsko 60. Belgie rozehrála 64 % kopů od branky formou krátké přihrávky a 36 % formou výkopu, zatímco Chorvaté se ve větším počtu případů rozhodli pro výkop, a to v 55 % případů a ve 45 % případů pro přihrávku po zemi. Z pohledu zón, ve kterých oba týmy ztratili kontrolu...
Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek
Šustrová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě marketingového výzkumu provést analýzu a vyhodnotit image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek pomocí dotazníkového šetření mezi dostupným vzorkem široké veřejnosti v období před mistrovstvím světa a po něm a následné porovnání výsledků. Metody: V práci je využita kvantitativní metoda elektronického dotazování. Dotazník byl sestaven na základě škály image značky sportovce, která byla přeložena pomocí metody upraveného doslovného překladu. Sběr dat proběhl ve dvou fázích v březnu, před a po skončení Mistrovství světa v biatlonu 2019. K vyhodnocení byly použity statistické metody a k porovnání výsledků metoda komparace. Výsledky: Výsledky ukazují, že image je velmi subjektivní a může se velmi rychle měnit. Měnit se může na základě výkonů biatlonistky či biatlonisty nebo také na základě názorů různých respondentů. Z obecného hlediska můžeme v rámci této práce konstatovat, že pomyslného nejlepšího image dosahuje Markéta Davidová. Klíčová slova: značka, image značky sportovce, biatlon, marketingový výzkum, analýza, mistrovství světa
Stimulace silových schopností ve fotbale
Bébr, Milan ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název práce Stimulace silových schopností ve fotbale Cíl práce Primárním cíl je rešerše odborné literatury na téma této bakalářské práce. Sekundárním cílem je návrh pohybové intervence na stimulaci silových schopností ve fotbale na poloprofesionální úrovni pro mužskou kategorii. Metody Metoda literární rešerše a následné tvoření návrhů intervenčních programů. Výsledky Hlavním produktem práce je vytvoření ucelených návrhů intervenčních programů v každém období RTC. Tato bakalářská práce by po ověření v praxi mohla být prospěšná pro hráče a trenéry, kteří nemají dostatečné znalosti v oblasti kondičního tréninku. Klíčová slova Organizační formy, kondiční příprava, silové schopnosti, analýza, návrh intervence
Kondiční příprava v hokejbalu
Štěpáník, Radim ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Kondiční příprava v hokejbalu Cíl: Návrh ročního kondičního individuálního tréninkového cyklu pro hráče elitního hokejbalu v mužské kategorii. Úkoly:  Prostudovat dostupnou literaturu na téma kondiční přípravy  Analýza srdeční frekvence během utkání v hokejbalu  Stanovení klíčových pohybových schopností během hokejbalového utkání  Vypracování návrhu ročního tréninkového cyklu Metody: Analýza a rešerže dostupné literatury zabývající se tématem kondiční přípravy v obecném i specifickém charakteru pro hokejbal a podobné sporty s hokejkou. Konzultace s trenéry a hráči z hokejbalového prostředí působící na elitní úrovni na téma kondiční přípravy. Výsledky: Navrhnutý roční kondiční individuální tréninkový cyklus pro hráče elitního hokejbalu v mužské kategorii. Klíčová slova: kondiční program, analýza, roční tréninkový cyklus, explozivní síla, rychlost, hokejbal
Analýza a potenciál efektivního rozvoje CHKO Brdy
ČEDÍKOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá analýzou a potenciálem efektivního rozvoje chráněné krajinné oblasti Brdy. Snaží se rozšířit povědomí o nově vzniklé chráněné krajinné oblasti mezi veřejnost. Dílčí součástí práce je kvalitativní výzkumné šetření probíhající formou řízených strukturovaných rozhovorů s návštěvníky CHKO Brdy. Empirická část práce se zabývá analýzou názorů a zkušeností návštěvníků zkoumané oblasti. Jejím hlavním cílem je na základě výpovědí respondentů navrhnout základní opatření pro budoucí efektivní rozvoj vybraných složek cestovního ruchu v oblasti. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky a vyhodnoceny stanovené hypotézy výzkumu a v neposlední řadě také navrženy nové možnosti dalšího efektivního rozvoje této chráněné krajinné oblasti v souladu se zachováním současného krajinného rázu.
Radiologické události na vybraných radiodiagnostických pracovištích - analýza opakování snímků v důsledku chybného ozáření pacienta
ZÁKOUTSKÁ, Eliška
Práce vychází z potřeby pracovišť využívající zdroje ionizujícího záření implementovat novou legislativu týkající se atomového práva účinnou od 1.1.2017. Práce je zaměřena na radiologické události na radiodiagnostických pracovištích vybraných zdravotnických zařízení. Teoretická část čtenáře seznamuje s pojmem "radiologická událost", obecně pojednává o oboru radiodiagnostiky a radiační ochrany. Praktická část se věnuje vyhodnocení nejčastějších příčin a četnosti radiologických událostí získaných ze záznamů olékařském ozáření, tedy i chybně provedených expozicích ve vybraných radiodiagnostických pracovištích a zařazení radiologické události do příslušné kategorie. Pro splnění všech cílů diplomové práce a aplikace výsledků práce v praxi byl hodnocen i obsah dokumentu - "Hodnocení způsobu radiační ochrany", který předkládá držitel povolení pro práci s ionizujícím zářením SÚJB za každý předcházející rok do 30.4. a to od účinnosti nového atomového zákona. Výsledky této práce posloužily k vytvoření této zprávy pracovištím do 30.4.2019, a to v širším rozsahu analýzy a hodnocení, než bylo provedeno v loňském roce. Maximální podrobnost zprávy o příčinách a četnosti vzniku radiologických událostí a mapování reálné situace na pracovištích slouží i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vypracování Doporučení SÚJB k radiologickým událostem. Stejně tak byla tato práce přínosná sledovaným pracovištím pro uvědomění si příčin a vývoje četnosti radiologických událostí v jednotlivých letech. Je již na konkrétním pracovišti a dohlížející osobě nad radiační ochranou, aby do důsledku vyhodnotila zjištěné příčiny a např. v rámci ročního školení radiačních pracovníků na ně upozornila a důsledně dbala na dodržování všech preventivních opatření, jejichž návrh je rovněž součástí práce.
Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov
ŠŤÁVA, Miloš
Předmětem diplomové práce ,,Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov" je vypracování reálné analýzy ziskovosti fungujícího malého zemědělského podniku. Diplomová práce se dělí na dvě části, z nichž první, je část teoretická, která se zaměřuje na obecnou charakteristiku malého podniku a jeho hospodářské využití, s vysvětlením jeho založení. Část druhá, praktická, uvádí reálnou analýzu ziskovosti stávajícího malého zemědělského podniku s produkcí zemědělských komodit. Závěrem je práce zakončena doplněními, jež mohou v budoucnu přispět ke zvýšení ziskovosti malého zemědělského podniku a jeho dalšího vývoji.
Systém vzdělávání pracovníků ve vybrané organizaci
BROMOVÁ, Miroslava
Diplomová práce je zaměřena na systém vzdělávání ve vybrané organizaci. Návrhy změny na zlepšení systému vzdělávání pracovníků vycházející z identifikace potřeb vzdělávání, analýz, posouzení a zhodnocení řízení této oblasti. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení stávajícího stavu systému vzdělávání zaměstnanců ve Státním zemědělském intervenčním fondu. V teoretické části byly zpracovány literární rešerše a studia odborné literatury, kde jsou vymezeny základní pojmy týkající se vzdělávání zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace, ve které se prováděl výzkum.
Smlouvy užívané v malém a středním podniku
ŽÁKOVÁ, Pavlína
Práce je zaměřena na analýzu smluv používaných v malém a středním podniku, dále charakterizuje pojmy malý a střední podnik a popisuje různé typy smluv, které podniky využívají při uzavírání smluvních závazků. Zaměřuje se například na kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, leasingovou smlouvu nebo na výběrové řízení na zadávání veřejných zakázek a definuje práva a povinnosti pro tyto jednotlivé smlouvy. Potvrzuje nebo vyvrací stanovené hypotézy a popisuje význam a strukturu nejpoužívanějších smluv v podnicích. Hledá, která ze smluv je nejpoužívanější v malém a středním podniku, jak se smlouvy uzavírají nebo jakým způsobem určují sankce. Dále se práce věnuje problematice účtování leasingu a úvěru. Jako nástroj pro získávání informací využívá práce dotazník a rozhovor.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.