Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Realizace a hodnocení projektové výuky na základní škole
Průchová, Věra ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Pavel (oponent)
Diplomová práce Voda je život popisuje přírodovědný projekt realizovaný již sedmým rokem na Základní škole v Chrudimi. Teoretická část diplomové práce je věnována srovnání transmisivního a konstruktivistického pojetí výuky, vymezením pojmů projekt, projektová výuka, projektová metoda a badatelsky orientovaná výuka. Dále pak srovnáním projektové výuky s integrovanou tematickou výukou a implementaci téma Voda v Rámcově vzdělávacím programu pro základní školy. Praktická část diplomové práce podrobně popisuje realizovaný projekt Voda je život, od metodiky projektu až po vlastní průběh a hodnocení projektu. Zároveň se zaobírá kritickou analýzou projektu zaměřenou na problematiku projektovosti projektů, především z hlediska dodržování základních kritérií projektové výuky. Cílem této práce je také poukázat na problematická místa a navržení případné alterace představeného projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Projektové vyučování, mezipředmětové vztahy, voda, analýza projektu, pozorování, badatelsky orientovaná výuka
Analýza projektového řízení výstavby webové stránky
Šraděja, Ondřej ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Kovářová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce pojednává o projektovém řízení výstavby webové stránky. Je rozdělena na tři části. První část, teoretická, vysvětluje základní pojmy problematiky projektového řízení a software vývoje. Druhou částí je metodologie, která uvádí základní nástroje sběru dat, analýzy a vyhodnocování. Třetí část je praktická a je následně rozdělena do tří částí. První z nich pojednává o charakteristice společnosti Fox Hunter s.r.o., jejiž tým realizoval daný projekt výstavby webové stránky. Druhou částí je kvalitativní analýza, která analyzuje projektové řízení u daného projektu a odhaluje jeho nedostatky. Poslední částí jsou navrhnutá opatření, tedy doporučené řešení nalezených nedostatků.
Metodika řešení analytických úloh v BI
Masagutov, Dmitry ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Zajíc, Ján (oponent)
Analýzou prochází všechna velká a důležitá rozhodnutí. Hlavní úlohou analýzy je rozbor neboli zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší, kde na základě detailního poznání podrobností docházíme k jistým výsledkům. Diplomová práce se věnuje budování metodiky řešení analytických úloh v Business Intelligence, která by popisovala a podporovala celý proces analýzy, její potřeby a předpoklady v reálném prostředí. V rámci práce jsem pracoval se společností Clever Decision na reálném projektu. Daná společnost se zabývá vývojem Business Intelligence řešení/aplikací a daný projekt je určen pro sestavení metodiky jak k vývoji těchto řešení přistupovat. Moje práce spočívala v navržení šablony části komplexní metodiky, která by se věnovala pouze analýze Business Intelligence řešení. Cílem diplomové práce je představit mnou zhotovenou metodiku analýzy Business Intelligence řešení, uvést její základní komponenty a obecné pokyny při práci s metodikou. Postaveného cíle jsem dosáhnul zkoumáním poskytnutých dokumentů a reportů společností Clever Decision, rozborem dalších metodik a doporučení. Hlavní přínos diplomové práce vidím v tom, že zhotovená metodika slouží jako návrh, resp. šablona pro podporu a standardizování procesu analýzy Business Intelligence řešení ve společnosti Clever Decision. Tato šablona však může sloužit i jako osnova pro vytvoření zcela jiné metodiky. Práce se skládá ze tři části. První je teoretická část, která se zabývá rekapitulací základních pojmů, základních metodik, ze kterých jsem čerpal. Druhá část představuje vlastnosti, komponenty a obecné pokyny při práci se zhotovenou metodikou. Dále popisuje hlavní výstupy, resp. dokumenty, které jsou praktickým doplněním k metodice. Třetí část obsahuje samotnou metodiku včetně prezentaci mnou navržených šablon výstupů/dokumentů.
Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Jiroutová, Aneta ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá řízením projektů jak z teoretické, tak praktické stránky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, zásady a postupy při řízení projektů včetně několika konkrétních metod síťové analýzy. Stručně je zde popsána i aplikace MS Project, program na podporu plánování projektů. Praktická část je zaměřena na plánování reálného projektu s tématem aktivační vlny novinek Pickwick. Projekt zobrazuje marketingový pohled na zviditelnění a podporu prodeje čajových novinek při finančním i časovém omezení. Součástí projektu je Ganttův diagram společně s kritickou cestou, zároveň jsou provedeny analýzy nákladů, zdrojů a rizik. Ke zpracování a popis projektu v praktické části byl implementován MS Project 2007.
Zhodnocení úspěšných a neúspěšných projektů a určení faktorů úspěšnosti
Hosnedl, Tomáš ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tří reálných projektů a na základě tohoto hodnocení identifikovat faktory úspěšnosti v projektovém řízení. Dále je zde zhodnocena metodika společnosti a porovnána s obecnými metodikami projektového řízení.
Analýza ekonomiky výstavby větrné elektrárny
Khorel, Tomáš ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Knápek, Jaroslav (oponent)
Práce se týká problematiky výstavby větrné elektrárny z pohledu investora. Měla by čtenáři poskytnout komplexní pohled na tuto oblast energetiky.Hlavní otázkou je to, zda se může takovýto projekt ekonomicky vyplatit.Závěry budu odvozovat na základě analýzy fiktivního projektu vycházejícího z projektů reálných.
Analýza individuálních projektů předložených ve Středočeském kraji v rámci programu SROP
Svobodová, Jarmila ; Jetmar, Marek (vedoucí práce) ; Šústal, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou individuálních projektů předložených v rámci Společného regionálního operačního programu ve Středočeském kraji. Po úvodu do problematiky následuje první část analýzy individuálních projektů, jejíž účelem je zhodnotit úspěšnost žadatelů a zároveň poukázat na důvody jejich neúspěchu. Cílem je také identifikovat základní vzorce chování a uvést možné příčiny zjištěných trendů. Ve druhé části analýzy projektů je zhodnoceno zda realizace individuálních projektů v rámci programu SROP přispěla také k naplňování opatření specifikovaných v Programu rozvoje Středočeského kraje. Na základě skutečností zjištěných v analýze individuálních projektů jsou formulována doporučení určená nejen žadatelům, ale také Středočeskému kraji v novém programovém období.
Vzdělávací institut ochrany dětí a jeho účast na programu JPD 3
Vodrážková, Lucie ; Wokoun, René (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu projektu "JPD 3", který byl realizován Vzdělávacím institutem ochrany dětí, o. p. s., v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II Hl. m. Praha. Teoretická část práce je věnována souvislostem programu JPD 3 s regionální politikou a regionem Hl. m. Praha. Podrobněji se tato část věnuje SWOT analýze hl. m. Prahy, prostřednictvím které byly přerozdělovány prostředky pro jednotlivé priority programu JPD 3. Analytická část je zaměřena na vlastní projekt "JPD 3" a jeho porovnání s ostatními projekty v rámci opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání. Cílem analýzy je prokázat význam celého projektu a vyjádřit jeho důležité postavení mezi ostatními projekty v rámci daného opatření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.