Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologická kontrola chorob rostlin: 9. odborný seminář 24. 10. 2012
Věchet, Lubomír
Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek shrnující přehled legislativních požadavků pro oblast ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výživa a hnojení ekologických výsadeb jabloní: certifikovaná metodika
Kurešová, Gabriela ; Mézsáros, Martin ; Raimanová, Ivana ; Neumannová, Adéla
Metodika představuje ucelený návod pro výživu a hnojení jádrovin se zaměřením na ekologickou produkci. Zároveň představuje nově vyvinutá speciální hnojiva využitelná jak pro listovou výživu, tak pro fertigaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství
Kurešová, Gabriela ; Raimanová, Ivana ; Trčková, Marie
Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o jejich racionálním použití v listové výživě. Nové přípravky byly vyvinuty ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a Siga, a.s.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní metody trvale udržitelného zemědělství
Selecký, Tomáš ; Frouz, Jan (oponent) ; Jarošík, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními metodami hospodaření, používanými v trvale udržitelném zemědělství. Důraz bude kladen hlavně na ty metody, o kterých se domnívám, že hrají nejpodstatnější roli pro dosažení ekonomické profitability, ochrany životního prostředí a trvalé udržitelnosti. Mezi tyto metody jsem vybral rotaci plodin, systém redukované orby a polykultury. Tato práce by také měla nastínit, že je přechod z konvenčního, energeticky náročného zemědělství na ekologické nejenom důležité pro ochranu životního prostředí, ale také, že tento způsob pěstování plodin může být dokonce ekonomicky výhodnější. Na práci bych rád navázal při vypracovávání práce diplomové v navazujícím magisterském studiu oboru agroekologie na zemědělské univerzitě.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Hejcman, Michal ; Šarapatka, Bořivoj
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství. Výsledkem by měl být ucelený a komentovaný přehled, který bude využitelný při určování potřeb výzkumu a vývoje a k případnému metodickému vedení výběru vědecko-výzkumných projektů. Obsah studie: Biodiverzita v agroekosystémech ekologického zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice ekologické zemědělství a biodiverzita. Travní porosty a ekologické zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice travní porosty a ekologické zemědělství. Literatura použitá v úvodních statích.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Studie shrnující poznatky, zkušenosti a doporučení zemí OECD k problémům oceňování externalit v rámci multifunkčního zemědělství
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Šmejkalová, Helena ; Lisá, Milena ; Dyková, Eva ; Doucha, Tomáš ; Sokol, Zdeněk ; Kraus, Josef
Studie prezentuje výsledky prvního kola analytických prací týkajících se multifukčností. Souhrnně mohou tyto výsledky tvořit základní prvky pro budoucí analýzu politiky. Pojem a význam multifunkčního zemědělství. Struktura a výstup multifunkčního výrobního procesu. Extrernality a veřejné statky jako aspekty multifunkčnosti. Multifunkčnost zemědělství a deformace hospodářské soutěže. Švýcarská "Zelená zpráva 2000" - agroekologické indikátory. Rakouská "Zelená zpráva 1999" - agroenvironmentální souvislosti. Kvantifikace environmentálních výkonů (příklady).
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Projekt zahrnuje celý soubor pokusů rozšiřující možnosti ekologického pěstování a produkce biopotravin a krmiva na orné půdě. Nejrozsáhlejší pokusy byly provedeny s ozimou pšenicí. V souladu s metodikou projektu je ověřována krmná hodnota obilovin z ekologického pěstování s cílem posílit produkci biomasa monogastrů. Popis odrůdových pokusů s ozimou pšenicí, ozimým žitem, žitovcem (tritikale).
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Dvořák, Petr ; Kuchtová, Perla ; Hučko, Boris ; Mudřík, Zdenek ; Kodeš, Alois ; Mičák, Libor ; Krejčířová, Lucie ; Bicanová, Eva ; Capouchová, Ivana ; Petr, Jiří
Součástí závěrečné zprávy jsou dílčí zprávy: Shrnutí výsledků pokusů s různými šířkami řádků za rok 2007 (struční výsledky odběrů rostlin a výnosové výsledky, Zhodnocení kvalitativních ukazatelů bioprodukce pšenice k využití pro různé užitkové směry, Odrůdy obilnin pro ekologické zemědělství, Výsledky jednotlivých odrůdových pokusů, Krmná hodnota zrna obilovin z ekologického pěstování, Skladba zásobních bílkovin pšenice ozimé z ekologického způsobu pěstování, Plísně a mykotoxiny u ekologicky vypěstovaných obilnin, Vliv dlouhodobého ekologického hospodaření na obsah přijatelných živin v půdě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.