Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.
Implemetace politiky aktivního stárnutí ve Zlínském kraji ve vazbě na trh práce
Vránová, Helena
Předmětem práce je zjistit, zda a jakým způsobem je realizována politika aktivního stárnutí ve Zlínském kraji ve vazbě na trh práce. Diplomová práce obsahuje přehled teoretických poznatků z oblasti aktivního stárnutí a následovně je vypracována analýza na základě zrealizovaného sběru primárních a sekundárních dat. V závěru jsou identifikovány problémové oblasti a navrhnuta opatření k případnému zlepšení stávající situace.
Implementace Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí ve Zlínském kraji
Šocová, Veronika
Předmětem bakalářské práce je zjistit plnění a fungování Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 ve Zlínském kraji. První část poskytuje přehled teoretických poznatků týkající se problematiky stáří se zaměřením na aktivity podporující pozitivní stárnutí. V druhé části práce je vypracována analýza na základě provedeného sběru primárních a sekundárních dat. V závěru práce jsou shrnuty vymezené problémové oblasti s navrženými opatřeními pro jejich zlepšení.
Vliv stárnutí populace na spotřebu a životní úroveň
Sychrová, Hana
Sychrová, H. Vliv stárnutí populace na spotřebu a životní úroveň. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce se zabývá stárnutím populace a jeho vlivem na spotřebu a životní úroveň v České republice. Práce zkoumá vybrané ukazatele životní úrovně a srovnává vývoj příjmů a výdajů jednotlivých generací. Dále také sleduje životní úroveň seniorů a očekávání mladších generací. V práci jsou použité techniky marketingového výzkumu, konkrétně dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. Výstupem práce je vyhodnocení životní úrovně seniorů a očekávání mladých lidí vzhledem k jejich stáří.
Cestovný ruch a seniori vo vybraných regiónoch
Balážová, Viktória
BALÁŽOVÁ, V.: Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019. Předmětem bakalářské práce je zlepšení kvality života seniorů prostřednictvím cestovního ruchu. Práce je zaměřena na definici cestovního ruchu a jeho dopady na člověka, charakteristiku demografického vývoje populace, definici pojmu senior a popis komplikací, které se mohou objevit s přibývajícím věkem. Teoretická část definuje význam cestování, specifikuje důvody demografického vývoje a jeho následky a hledá propojení mezi těmito dvěma otázkami. Empirická část bakalářské práce uvádí čtenáře do výzkumného témata a věnuje se vyhodnocení informací získaných uskutečněným průzkumem. Na závěr nabízí shrnutí zjištěných skutečností. Hlavním cílem práce je na jejich základě vytvořit doporučení pro cestovní kanceláře v kontextu přizpůsobování zájezdů segmentu seniorů.
Přechod z aktivního života do starobního důchodu
KUNOVÁ, Aneta
Bakalářská práce je zaměřena na přechod z aktivního života do starobního důchodu. Téma této práce je velmi aktuální. Zabývá se dospělými v aktivním pracovním procesu, kteří se připravují na další životní etapu, zvažují možnosti odchodu do starobního důchodu, nebo částečné či úplné pokračování činnosti v zaměstnání. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, popsáno období aktivního stárnutí a přípravy na stáří. Je zde věnována pozornost důchodovému systému. Dále je rozebrán přechod z pracovního života do starobního důchodu, ve kterém je popsán starobní důchod, podmínky nároku, potřebné kroky k získání starobního důchodu a časování odchodu do starobního důchodu. Cílem práce je popsat, jak lidé v předdůchodovém věku prožívají své současné životní období, jak se připravují na období po ukončení zaměstnání a odchod do starobního důchodu, a jaké faktory jejich rozhodování o ukončení zaměstnání a odchod do starobního důchodu ovlivňují. K uskutečnění výzkumné části bakalářské práce je použit kvalitativní typ výzkumu a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor je tvořen lidmi, kteří se nacházejí v předdůchodovém věku a zvažují ukončení či pokračování v zaměstnání. Výsledky jsou zpracovány metodou otevřeného kódování. Prostřednictvím výzkumu má být zjištěno, zda lidé pomýšlejí na přípravu na stáří a život v důchodu, jaké mají povědomí o podmínkách pro odchod do starobního důchodu, podle čeho se rozhodují a co očekávají od života po ukončení zaměstnání. Práce může posloužit jako materiál pro občany, kteří se blíží svému důchodovému věku. Může pomoci ke specifikaci ukazatelů přechodu z aktivního života do starobního důchodu.
Implementace konceptu aktivního stárnutí v domově pro seniory
Glanzová, Tereza ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním konceptu aktivního stárnutí v domově pro seniory. V České republice dochází ke stárnutí populace, čímž roste poptávka po dlouhodobých pobytových zařízení, která by měla seniorům poskytovat možnost aktivního stárnutí. V domovech pro seniory by klientům měly být nabízeny různorodé aktivity, které budou odpovídat jejich potřebám. Aktivní stárnutí je v konkrétním domově pro seniory zkoumáno případovou studií. Ke sběru primárních dat byly využity polostrukturované rozhovory se seniory a pracovníky a zúčastněné pozorování. Sekundární data byla získána prostřednictvím webových stránek domova. Tematická analýza sloužila k identifikaci pozitivních i negativních prvků aktivního stárnutí v konkrétním domově pro seniory, které jsou v práci podrobně rozepsány. V rámci diskuse jsou nastíněna možná řešení problémů a bariér, které brání úspěšné aktivizaci seniorů.
Strategie aktivizace seniorů: z perspektivy Multiple Streams Framework
Zoššáková, Bohumila ; Novotný, Vilém (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Tématem diplomové práce je proces tvorby politiky, konkrétně proces tvorby Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Jde o zkoumání jeho vytváření z pohledu členů Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, tedy veřejně politických aktérů, kteří aktivně projednávali jeho obsah na jednotlivých zasedáních. Aspektem aktivních promotérů se zabývá teoretický rámec Multiple Streams Framework (Teorie tří proudů). Díky kvalitativním, polostrukturovaným rozhovorům a následné analýze kvalitativních dat bylo možno prozkoumat prostředky, které využívají promotéři k prosazování svých myšlenek na zasedáních. Práce zkoumá nejenom proces tvorby zmíněného akčního plánu, ale i skrze analýzu dokumentů, dochází k určení aktivních nositelů veřejných politik (promotérů). Poté tak mohla proběhnout analýza primárních dat z rozhovorů s aktéry, které do funkce členů Rady vlády pro seniory a stárnutí populace dosadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tvorba zkoumaného, strategického dokumentu je odpovědí na stále se zvětšující fenomén demografického stárnutí populace ČR.
Aktivizace seniorů v systému sociálních služeb
Křivánková, Olga ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Kravciv Janečková, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v systému sociálních služeb. Zaměřuje se na problémy při poskytování aktivizačních služeb z pohledu jejich poskytovatelů. Klíčovým cílem práce je zjistit a identifikovat hlavní problémy neboli slabé stránky, na které se vážou silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory na příkladu Ústeckého kraje. Tato problematika je v práci zkoumána na základě výzkumných rozhovorů s poskytovateli aktivizačních služeb pro seniory, dále rozhovorů se dvěma experty na lokální a krajské úrovni. Tato data jsou srovnávána a propojována s daty z příslušných veřejně politických dokumentů věnujících se oblasti kraje a také dokumentů věnujících se obecně této problematice na národní úrovni. Tato práce se opírá o teoretická a hodnotová východiska, konkrétně se jedná o kvalitu života, aktivní stárnutí, veřejně politický cyklus se zaměřením na fázi evaluace a způsoby aktivizace seniorů. Výsledky z oblasti Ústeckého kraje přehledně shrnuje SWOT analýza, tudíž nalézá nejen mezery při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory, ale do kontrastu jsou postaveny i nalezené silné stránky spolu s hrozbami a příležitostmi při poskytování těchto služeb. Problémy při poskytování jsou shledávány především v nezájmu seniorů o tento...
Senior Point v Havlíčkově Brodě jako centrum podpory a edukace ve stáří
LINDLOVÁ, Magdaléna
Předkládaná bakalářská práce se zabývá kontaktními místy pro seniory Senior Pointy a vzděláváním na těchto místech. Práce je teoretická, doplněná o reflexi a poznatky z praxe na pobočce v Havlíčkově Brodě. V první části práce jsou charakterizovány základní pojmy spojené s problematikou stáří a přípravou a adaptací na toto období, dále je uveden a rozebrán koncept aktivního stárnutí a aspekty ovlivňující kvalitu života ve stáří. Druhá část práce popisuje specifika edukace seniorů a obecnou charakteristiku projektu Senior Point, podrobněji jsou popsány edukační aktivity právě na havlíčkobrodské pobočce. Hlavním cílem práce je popsat projekt Senior Point a zhodnotit jeho činnost v kontextu vzdělávání seniorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.