Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát: certifikovaná metodika pro praxi
Klír, Jan ; Haberle, Jan ; Růžek, Pavel ; Šimon, Tomáš ; Svoboda, Pavel
Metodika popisuje hlavní rizika ztrát dusíku a doporučené postupy pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na půdě, plodině, dosahu kořenů, systému pěstovaní, závlaze a povětrnostních podmínkách. V návaznosti na to jsou navrženy vhodné postupy zpracování půdy a hnojení zlepšující využití dusíku i rovnoměrnost zasakování vody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příčiny nízkých výnosů obilovin v ekologickém systému pěstování
KOTAŠKA, Vladimír
Cílem diplomové práce bylo zjistit příčiny nízkých výnosů vybraných obilovin (oves, pšenice, žito a špalda) v ekologickém zemědělství na základě vyhodnocení informací o pěstitelských postupech, získaných pomocí dotazníkové metody. Postupně bylo vybráno 21 ekologicky hospodařících podniků kontrolovaných organizacemi Abcert AB a Biokont CZ, s.r.o. Na základě analýzy pěstitelských postupů byly určeny nejčastější chyby, které zemědělci dělají. Podniky s nižšími výnosy mají především nevhodnou strukturu pěstovaných plodin, vysoké zastoupení obilnin, nedodržují zásady střídání plodin. Zvláště v produkčně příznivých polohách hospodaří některé farmy bez živočišné výroby. Zastoupení leguminóz je u většiny podniků nízké, velmi málo jsou využívány meziplodiny. V případě zaorávky slámy není udržován poměr C:N hnojením statkovými hnojivy. Minerální hnojiva nejsou používána vůbec, vápnění zřídka. Přihnojování obilovin během vegetace se většinou neprovádí. Regulace plevelů v obilovinách je prováděna nedostatečně. Je poměrně časté používání farmářského osiva, což zvyšuje zaplevelení. Při porovnání výnosů obilovin mezi lepšími a horšími podniky je zřejmé, že dodržování zásad může zvýšit výnos zrna o 1,0 až o 1,9 t/ha.
Pěstování a využití žita a triticale v ČR
MACHNÍK, Jiří
Cílem bakalářské práce je shrnutí poznatků o pěstování ţita a tritikale v České Republice. Dílčím cílem bylo shrnutí poznatků o vyuţití ţita a tritikale a vhodnost pro setrvalé systémy hospodaření.
Výživa sladovnického ječmene v praktických podmínkách zemědělského podniku
ŠINDELÁŘ, Jan
Tato práce prezentuje výsledky o přihnojování sladovnického ječmene získané na základě polního pokusu v rámci zemědělského podniku. Cílem bylo zjistit, jak výše přidaných živin ovlivní výnos a především sladovnickou kvalitu. Přihnojování probíhalo třemi různými dávkami hnojiva LAV, předkládaného rostlinám na počátku fáze metání. Dávky dusíku byly stanoveny na 20, 40 a 60 kg čistých živin na hektar. Pozitivní vliv přihnojování byl pozorován u výnosových prvků. Především došlo ke zvýšení počtu zrn v klase a hmotnosti tisíce zrn. Zlepšeny byly i sladovnické vlastnosti, konkrétně podíl předního zrna a částečně i klíčivost. Obsah N-látek však ve dvou ze tří variant překročil normovaný limit.
Kultivace vybraného sortimentu léčivých a kořeninových rostlin v podmínkách ekologického zemědělství
Vorlíček, Čestmír
Cílem práce je soustředit informace o aktuálním sortimentu léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) ve firmě Botanicus.. Z celého sortimentu je vybráno osm rostlin: měsíček lékařský (Calendula officinalis), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), heřmánek pravý (Matricaria recutita), meduňka lékařská (Melissa officinalis), máta peprná (Mentha x piperita), rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis), šalvěj lékařská (Salvia officinalis) a kostival lékařsaký (Symphytum officinale). U těchto rostlin je sledován zdravotní stav, termíny sklizně a výnos vzhledem k zajištění kvalitní suroviny pro výrobu přírodní kosmetiky. Je také navržen jejich pěstební postup, termín sklizně a způsob zpracování v podmínkách ekologického zemědělství. Dále je sledován celkový obsah flavonoidů a celková antioxidační kapacita. Konečné výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech.
Hodnocení růstových a sklizňových údajů netradičního ovocného druhu - kdouloň obecná
Stravová, Martina
Tato diplomová práce se zabývá růstovými a převážně sklizňovými vlastnostmi kdouloní (Cydonia oblonga Mill.). Byla popsána historie, morfologické znaky, pěstební podmínky, využití a obsahové látky charakteristické pro tento ovocný druh. Na pokusné ploše školního zemědělského podniku v Žabčicích byl zhodnocený sortiment těchto 28 odrůd: ´Asenica´, ´Bereckého´, ´Blanar´, ´BO3´, ´Brna´, ´Buchlovice´, ´Doubravnická´, ´Hemus´ 1, 2, ´Hruškovitá´, ´Champion´, ´Ironda´, ´Izobiljana´, ´Jurák´, ´Juransa´, ´Kocúrova´, ´Leskovačka´, ´Mír´, ´Morava´, ´Muškátová´, ´Otličnica´, ´Pinter´, ´Pražská´, ´Selena´, ´Šuranská´, ´Triumph´, ´Ukrajinská´, ´Úspěch´, ´Vranja´. Zjištěn byl objem korun, fenologické fáze, celkový výnos plodů, průměrná hmotnost plodů, průměrná výška a šířka plodů, obsah refraktometrické sušiny, celkový obsah sušiny a obsah vitaminu C.
Vliv vybraných prvků agrotechniky ozimé řepky na výnos semen a jejich kvalitu
Tomšíček, Libor
V rámci bakalářské práce je zpracována problematika významu jednotlivých prvků ag-rotechniky v pěstování ozimé řepky a jejich vlivu na výnos a kvalitu produkce. Popsány jsou jednotlivé výrobní operace a zásahy a je prezentován jejich význam z pohledu pěstování řepky ozimé. Součástí práce je rovněž poloprovozní polní pokus, ve kterém byl testován vliv pozdní mimokořenové výživy vybranými druhy hnojiv a pomocných přípravků na výnos a kvalitu semen ozimé řepky. V rámci pokusu byl hodnocen i zdravotní stav rostlin. Součástí bylo i sta-novení pevnosti šešulí po provedených zásazích, s cílem eliminování škodlivosti šešulových škůdců.
Vliv agrotechniky na produkční charakteristiky a ekonomiku výroby silážní kukuřice
Bártů, Ondřej
Předmětem diplomové práce bylo prostřednictvím polního experimentu porovnat ekonomiku různých možností pěstování silážní kukuřice. Porovnávány byly způsoby založení porostu a různé formy hnojiva, přičemž dávka dusíku je vždy stejná. Zkoumán byl také vliv hnojiva s přídavkem síry na pěstovanou kukuřici. Při porovnávání zakládání porostu byly hodnoceny vlivy na vybrané produkční charakteristiky silážní kukuřice. Zároveň byla hodnocena cena za zasetý hektar, kdy dražší varianta, setí s přihnojením pod patu, bylo realizováno prostřednictvím zemědělské služby a levnější variantou bylo setí bez přihnojení pod patu strojem ve vlastnictví podniku. Základ hnojení tvořila ve všech variantách močovina aplikovaná před setím v dávce 250 kg.ha-1. V případech, kdy bylo aplikováno hnojivo přímo k osivu, byla použita také močovina. K dohnojení na celkovou dávku 200 kg dusíku na hektar byla v obou variantách založení použita další hnojiva, kterými byla močovina, kejda a vodný roztok síranu amonného s močovinou (SAM). I v případě hnojení byly hodnoceny vlivy na vybrané produkční charakteristiky v závislosti na ceně.
Vliv stanoviště a agrotechniky na produkci fytomasy vybraného klonu topolu (Populus nigra L. X Populus maximowiczii Henry) pro energetické účely
NOVÁKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá tématikou rychle rostoucích dřevin a vlivem agrotechniky (výběr lokality, ošetřování a možné použití hnojiv), které jsou nejdůležitějšími faktory pro úspěšné pěstování energetických dřevin. V úvodní části je objasněn pojem biomasa a její možné dělení na druhy a způsoby jak je získávána. Navazující kapitoly se věnují samotným rychle rostoucím dřevinám. Je zde popsána problematika pěstování - základní informace a historie těchto energetických dřevin, legislativní omezení a postup při samotném zakládání plantáže, výběr a příprava pozemku, využití agrotechnických zásahů (kultivace, hnojení). Praktická část práce se zabývá vlastním pokusem s klonem topolu J 105 (Populus nigra L. x Populus maximowiczii Henry). Na čtyřech pokusných plochách byl vysázen výše zmíněný klon topolu a v následujících letech byl sledován růst v závislosti na podmínky stanoviště a zvolené agrotechnické zásahy. Jsou zde popsány podmínky na všech lokalitách, zvolené způsoby výsadby a následná péče o porost dřevin. V posledním sledovacím období byl proveden pokus s přihnojením různými druhy dusíkatých hnojiv. Po zhodnocení výsledků bylo zřejmé, že na kvalitu růstu rychle rostoucích dřevin má největší vliv správně zvolená lokalita a následná péče o porost alespoň v prvním vegetačním období. Přihnojení se ukázalo jako důležité pouze v případě výsadby na stanovištích velmi chudých na živiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.