National Repository of Grey Literature 560 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Legislativní podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě
Andrlová, Veronika ; Horáková, Eva
Tento článek prezentuje současné legislativní aspekty týkající se nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Český zákon o odpadech definoval typy subjektů, které mohou určitým způsobem pracovat s kaly. Vyhláška obsahuje technické podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, například že všechny kaly, které budou takto použity musí být nejdříve upraveny zákonem definovaných zařízeních. Jsou zde popsány evidenční povinnosti, které mají provozovatelé zařízení na použití upravených kalů do půdy.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2018
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2017
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2016
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Interaction of man and landscape: impacts of socio-political changes to the landscape and agriculture in Czechia
Zavadil, Tomáš ; Jančák, Vít (advisor) ; Hrabák, Jiří (referee)
This diploma thesis is an analysis of the influence of specific socio-political changes to the landscape and agriculture in Czechia. The chosen socio-political changes are the beginning of communist regime in 1948 and the transformation of the whole society after the end of communist regime in 1989. The main idea used in this thesis was the concept of driving forces and the other used concepts were social capital, agricultural diversification and intensification and extensification of the landscape. Detailed presentation of the influence of specific socio- political changes in agriculture and landscape was made by a case study in administrative region Tábor. The used concepts were described In the opening part as well as the main stages of development of agriculture and landscape in Czechia and in the model area. The main method used in the case study were semi-structured interviews with farmers, who were active in agriculture before 1948 and in the time of the research. According to the results of the research the influence of institutional driving forces significantly increased in comparison to the period before 1948. The results also showed to important role of non-productive functions of current agriculture. . Keywords: landscape, agriculture, driving forces, land use, intensification and...
Czech documentary photography focused on environmental issues
Kotvalová, Lucie ; Láb, Filip (advisor) ; Géla, František (referee)
The purpose of this bachelor thesis is primarily concerned with environmental photography. The theoretical part frames the presented thesis mainly through the history of Czech documentary photography which is focused on environmental issues, but it also deals with the definition of the genre of documentary photography, moreover it articulates how photography affects the perception of the world around us. The practical part of this thesis represents environmental photography through a set of documentary photographs, which aimed to capture the current state of the Czech countryside. The ensemble acts as a testimony to the daily routine of the locals on a family farm in the village of Krchlebská Lhota in the district of Kutná Hora. Through the photographic collection, the author of this thesis tried to document what was left of the traditional village life. These photographs show regular tasks - cater for animals, feeding and killing of animals, work in the garden, repairs on the holding or work in the workroom. The photographs further document not only relationships between the locals, but also relationships between humans and animals. Overall, the presented thesis might be considered to be a contribution to the realm of environmental photography.
Nitrate removal from agricultural runoff
Schrimpelová, Kateřina ; Šálek,, JAN (referee) ; Drtil,, Miloslav (referee) ; Malá, Jitka (advisor)
The increasing concentration of nitrates in surface water and groundwater is becoming a global problem. The dissertation thesis is focused on the denitrifying bioreactors with organic fill material designed for the reduction of nitrate input from agricultural areas in the Czech Republic. A set of laboratory experiments was performed – static leaching tests and column tests, including chemical analyses of outflow water and ecotoxicological bioassays. Seven materials common in the Czech Republic, various process parameters, types and lengths of bioreactor shutdown in dry periods and the use of outflow water for irrigation were tested. The thesis deals with both denitrification efficiency and ways of reducing negative effects. An evaluation of the overall effect bioreactors is included along with a prediction regarding leaching over the following years.
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Fulltext: Download fulltextPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 560 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.