Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Klasifikace vybraných zemědělských plodin v modelovém území Kutnohorska s využitím časové řady dat Sentinel-2 a PlanetScope
Kuthan, Tomáš ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
Klasifikace vybraných zemědělských plodin v modelovém území Kutnohorska s využitím časové řady dat Sentinel-2 a PlanetScope Abstrakt Práce je zaměřena na analýzu spektrálních charakteristik vybraných zemědělských plodin v průběhu zemědělské sezóny z časové řady družicových dat senzorů Sentinel-2 (A a B) a PlanetScope v modelovém území v okolí sídel Kolín a Kutná Hora. Vychází z předpokladu, že využití více termínů obrazových dat, která zachycují plodiny v různých fenologických fázích, umožňuje lepší identifikaci druhů plodin (Lu et al., 2004). Cílem práce bylo zpracovat charakteristiku sezónního průběhu spektrálních příznaků vybraných zemědělských plodin (cukrovka, ječmen jarní, ječmen ozimý, kukuřice, pšenice jarní, pšenice ozimá, řepka ozimá), která určí období roku vhodná pro odlišení jednotlivých plodin. Dalším cílem práce bylo provést klasifikaci těchto plodin v modelovém území z časové řady dat dvou výše zmíněných senzorů a porovnat přesnost pixelové a objektově orientované klasifikace pro multitemporální kompozit a přesnost pro snímek z období, kdy jsou od sebe jednotlivé plodiny dobře rozlišitelné. Trénovací a validační plochy a klasifikační maska byly vytvořeny s využitím databáze LPIS, kterou poskytl Státní zemědělský intervenční fond. Pro klasifikaci byla využita časová řada družicových dat obou...
Kvantitativní analýza biofyzikálních parametrů zemědělských plodin s využitím multispektrálních dat Copernicus
Mišurec, J. ; Lukeš, Petr ; Tomíček, J. ; Klem, Karel ; Jakešová, L.
Vývoj metodiky zaměřený na zisk biofyzikálních parametrů pomocí multispektrálních družicových dat Sentinel-2 byl optimalizován pro nejčastěji pěstované plodiny v ČR: pšenici ozimou, ječmen jarní, řepku ozimou, vojtěšku, kukuřici a cukrovou řepu. Cílovými parametry plodin byly obsah chlorofylu a vody v listech a index listové plochy (LAI). Princip výpočtu biofyzikálních parametrů je založen na využití modelu přenosu záření ProSAIL, přičemž model simuluje chování porostu pro různé kombinace biofyzikálních parametrů v inverzním módu. Je hledána kombinace biofyzikálních parametrů, vykazující nejlepší shodu s hodnotami odrazivosti porostu pozorovanými satelitním systémem Sentinel-2. Vyvíjené produkty naleznou uplatnění u zemědělských podniků například při plánování hospodářské činnosti a managementu pozemků.
Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu: sborník referátů ze semináře
Papoušková, Ludmila
Sborník z konference zaměřené na genetické zdroje rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma historie a významu oboru, aktuálních výsledků výzkumu a jejich využití.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aktuální otázky stanovení specifické DNA : možnosti efektivního využití při kontrole v zemědělství a potravinářství: 11.12.2009
Ovesná, Jaroslava ; Pouchová, Vladimíra
Výzkum genetické variability hospodářsky významných plodin přináší nové možnosti ve zlepšování jejich biologického potenciálu. Tento seminář byl věnován možnostem některých postupů, jejich využitím pro charakterizaci genů a genové exprese u významných plodin jakými jsou pšenice a ječmen, ale také minoritních plodin typu česneku a konopí, kde není dostatek dostupných dat o sekvenci genů. Rovněž byly ukázány praktické aplikace získaných výsledků a postupy vzorkování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologická kontrola chorob rostlin: 9. odborný seminář 24. 10. 2012
Věchet, Lubomír
Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek shrnující přehled legislativních požadavků pro oblast ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení škod zvěří v honitbě LČR s.p. "Vápenice"
JOZA, Jaroslav
Předmětem této bakalářské práce bylo zjištění rozsahu škod způsobených zvěří na lesních porostech k 30.6. 2009 a zemědělských porostech za rok 2009 v honitbě LČR s.p. "Vápenice". Škody na lesních porostech mají velký vliv na funkci a obnovu lesa, naproti tomu škody na zemědělských porostech mají negativní dopady na zemědělské hospodářství, a proto se první část této práce zabývá způsoby, jak ochrany lesa, tak i ochrany zemědělských plodin před vznikem těchto škod. V bakalářské práci jsou dále uvedeny procentuální výsledky poškození lesních a zemědělských porostů způsobené zvěří. Škody na lesních porostech ve všech věkových kategoriích v honitbě "Vápenice" jsou zhruba o jednu polovinu menší, než je celorepublikový průměr. Poškození trvalých travních porostů je vyšší než poškození u obilnin.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.