Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)
Černá, Tereza ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Rovnost z hlediska věku a genderu Abstrakt Diplomová práce na základě dat z výběrového šetření speciální Eurobarometr 437 a speciální Eurobarometr 465 pojednává o nerovnostech na základě věku a pohlaví v Česku, Dánsku, Francii a Polsku. Jsou zde představeny základní pojmy týkající se nerovnosti ve společnosti a pojmy týkající se genderové a věkové diskriminace. Analytická část je zaměřena na rozdílné vnímání věkové a genderové nerovnosti respondenty ze čtyř vybraných zemí. Otázky byly analyzovány také na základě pohlaví respondenta a věkových skupin 25-34 a 55-64 let. Z výsledků analýzy dat šetření se dá říci, že společnost v Česku a Polsku je více protkána předsudky a stereotypy na základě pohlaví než v Dánsku a Francii, což může být dáno vyšším důrazem na rovnost pohlaví v zemích západní Evropy. Věková diskriminace je respondenty častěji vnímána v Česku a Francii, ale z odpovědí je patrné, že respondenti všech čtyř zemí vnímají ageismus jako závažný, a nevnímají přijatá opatření proti diskriminaci jako dostačující. Klíčová slova: diskriminace, nerovnost, stereotypy, stárnutí, ageismus, věková diskriminace, genderová diskriminace, Česko, Dánsko, Francie, Polsko
Jak mládež vnímá svou dobrovolnickou činnost v organizacích pro seniory
Kramosilová, Lucie ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem dobrovolnictví mládeže v organizacích pro seniory. Teoretická část se zaměřuje na vymezení dobrovolnictví, motivy a prediktory vedoucí k dobrovolnictví a na dobrovolnictví mládeže v souvislosti s veřejnou politikou. Dalším tématem je mezigenerační aspekt a s ním související mezigenerační propast, ageismus, mezigenerační učení a mezigenerační dobrovolnictví. V praktické části bude pomocí kvalitativního výzkumu mapováno vnímání této činnosti mladými dobrovolníky, jak se k této činnosti dostali, co jim přinesla a jaký mají vztah k seniorovi.
Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Sociální pomoc seniorům
Trnková, Šárka ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Rigorózní práce je věnována tématu sociálních služeb a příspěvku na péči v souvislosti s péčí o specifickou klientelu sociálních služeb, jež tvoří senioři. Stárnutí populace je v současné době velmi aktuálním tématem nejen v České republice, ale i ve světě. V České republice přibývá obyvatel, nejvýrazněji však roste počet seniorů. Podle prognóz bude obyvatelstvo i nadále stárnout, a v důsledku toho bude nutné se vypořádat se vzrůstající potřebou péče o seniory. Práce se skládá celkem ze šesti kapitol. První kapitola rozebírá stárnutí a stáří včetně fenoménu ageismu, přináší také nástin sociální pomoci seniorům v systému sociálního zabezpečení České republiky. Druhá kapitola se věnuje sociálním službám nejen z pohledu jejich uživatelů (seniorů), ale i z pohledu poskytovatelů sociálních služeb. Snahou autora bylo také rozebrat možná úskalí sociální práce. Je zde zmíněn i systém financování sociálních služeb. Třetí kapitola popisuje institut příspěvku na péči od podmínek nároku až po kontrolu jeho využívání. Stěžejní jsou shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případná řešení de lege ferenda. Čtvrtá kapitola obsahuje demografické údaje a statistické údaje k příspěvku na péči a sociálním službám. Pátá kapitola se věnuje dodržování základních lidských práv v zařízeních sociálních služeb,...
Etické aspekty péče o seniory
SOUČKOVÁ, Iveta
Práce "Etické aspekty péče o seniory" se zabývá současnou aktuální tematikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních i hodnotově-existencionálních proměn člověka. Poukazuje na důležitost dodržování etických zásad při péči o seniory a zároveň doplňuje praktickou sociální práci o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Práce je dělena do pěti základních částí. První část práce popisuje vše, co souvisí se stářím, druhá část se zabývá péčí o seniory z historického pohledu až po současnost. Třetí část práce se věnuje otázce potřeb a s nimi související hodnotovou orientací seniorů, čtvrtá se snaží nalézt a vysvětlit některé etické aspekty, které člověka v séniu provázejí (důstojnost, autonomie, ageismus). Pátá závěrečná část nabízí některé možnosti řešení etických problémů, které mohou být nápomocné při zvládnutí tohoto nelehkého životního období.
Je vám kolem padesáti a více? Pečujete o své blízké a pracujete zároveň? Neperte se s tím sami, poradíme vám.
Gender Studies
Informační leták o slaďování práce a péče a zákonných právech na něj
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pohled na stáří očima tří generace
BROŽKOVÁ, Adéla
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stáří a stárnutí z pohledu tří generací. Hlavním cílem práce je porovnat pohled na vlastní stáří u vybraných osob v různém věku (20-30 let, 30-50 let, 50-70 let). Práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část je rozdělena na devět podkapitol, které se věnují jednotlivým otázkám stáří a problémům s nimi spojených. Empirická část se zabývá výsledky výzkumu. Hlavní výzkumná otázka zněla: "V jakých aspektech pohledu na stáří se jednotlivé generace nejmarkantněji odlišují." K dosáhnutí potřebných informací byla zvolena strategie kvalitativního výzkumu, který byl proveden pomocí otevřeného kódování. Data byla sbírána prostřednictvím metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl zvolen s použitím kvótního účelového výběru. Komunikační partneři byly osoby v různém věku 20-30 let, 30-50 let, 50-70 let. Výzkumný soubor byl tvořen 12 komunikačními partnery, kteří byli ochotni se na výzkumu podílet. Výzkum proběhl ve dvou fázích. Nejdříve byl proveden předvýzkum a následně samotný výzkum. Rozhovory byly nahrány na diktafon a doslovně přepsány. Získaná data byla vyhodnocena za pomoci trsů. Výzkum přinesl odpovědi na stanovenou otázku. Bylo zjištěno, že nejmarkantněji se v názorech na stáří lišily věkové kategorie 20 - 30 let a 50 70 let. Věková skupina 30 -50 let ve většině tvrzení souhlasila, buďto s mladší nebo s nejstarší generací. Nejvíce se jednotlivé kategorie názorově odlišovaly v pohledech na to: jak senioři vidí dnešní mladou generaci a v potřebě seniorů vzdělávat se. Dále také v názorech, zda mají mít staří lidé možnost zaměstnání nebo jakým způsobem se společnost chová k seniorům. Výsledky bakalářské práce je možno využít k získání náhledu osob na stáří a k rozšíření všeobecného povědomí, jak přizpůsobit svou práci k seniorům nebo jak s nimi jednat. Dále práce může sloužit jako výukový materiál pro studenty nebo pedagogy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.