Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategické řízení a inovace rekvalifikačních kurzů
Asfour, Sarah ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Mgr. Sarah Asfour Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním, a to vzděláváním dospělých v otázce formálního, neformální i informální vzdělávání. V diplomové práci je pojednáváno o konceptu celoživotního vzdělávání a o efektu vzdělávání v životě jedince. Cílem je krátce porovnat a zhodnotit možnosti celoživotního vzdělávání s důrazem na neformální profesní vzdělávání, přesněji na rekvalifikační kurzy. V diplomové práci se v otázce dalšího neformálního vzdělávání věnuji strategickému řízení vzdělávání, stejně tak jako možnosti inovace zmiňovaných rekvalifikačních kurzů. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a části praktické. V teoretické části je mimo jiné podrobněji pojednáváno o možnosti rekvalifikačních kurzů, dále je pojednáváno o podmínkách k získání akreditace pro pořadatele rekvalifikačních kurzů, o podmínkách a možnostech podpory zájemců o rekvalifikační kurz Úřadem práce, dále jsou také rozepsány výhody pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance k dalšímu profesnímu vzdělávání. V diplomové práci je věnován prostor strategickému řízení a plánování vzdělávání, a to včetně důležitosti motivace účastníků ke...
Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Jaroš, Aleš ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prozkoumat preferovaná témata a formy dalšího vzdělávání učitelů, porovnat poměr mezi osobní volbou učitele a potřebou školy. Analyzovat motivaci pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. Teoretická část definuje základní pojmy, vymezuje otázku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků legislativně. Zjišťuje strategie vzdělávací politiky. Porovnává vzdělávání učitelů v dobách minulých a dnes. Charakterizuje současné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dotkne se i jeho problematiky. Ve výzkumné části formou dotazníkového šetření zkoumá autor preferované oblasti dalšího vzdělávání učitelů na vybrané základní škole a zároveň tak porovnává situaci mezi osobní volbou učitele a realitou. Zkoumá motivační faktory učitelů k dalšímu vzdělávání. Polostrukturovaným rozhovor s vedením školy zjišťuje zájem učitelů o další vzdělávání, snaží se odhalit, zda a jakým způsobem ověřuje management školy obsah a výstup dalšího vzdělání učitelů pro školu, jestli vedení ponechává učiteli možnost výběru vzdělávacího programu a jaké klady a zápory vidí školní management v DVPP.
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti osobního rozvoje pracovníka v sociálních službách
Brodská, Martina ; Hanušová, Jaroslava (oponent) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Rozvoj pracovníků v sociálních službách je velkým potenciálem jak předcházet vyčerpání z pracovní zátěže. Přináší teoretickou jistotu pracovních sil v pomáhající profesi, která je stále ještě nepříliš doceněná jak finančně, tak i prestiží. Hlavním problémem v této oblasti bývá nedostatek informací, potažmo nevzdělanost ve směru rozvoje již pracujících osob. Práce popisuje příčiny, projevy a důsledky zatížení v zaměstnání. Zaměřuje se následně na možnosti, jak předcházet negativním vlivům pracovní zátěže. Text slouží jako studijní opora k akreditovanému kurzu, a to pro účastníky, ale i pro lektory a vzdělávací společnosti. Teoreticky pojatá práce vychází z odborné literatury, ale také i z populární psychologie. Svým obsahem navazuje na diplomovou práci, kde je zmíněn seminář zaměřený na rozvoj pracovníka v sociálních službách. Taktéž navazuje na výzkum předchozí bakalářské práce, která popisuje syndrom vyhoření a jeho možné příčiny právě v důsledku práce v pomáhající profesi. Výsledkem práce je vyvození závěru, že pojem syndrom vyhoření by mohl vymizet z psychologické literatury, pokud by pracovníci byli v rámci povinného školení v podobě akreditovaného semináře poučeni o hrozbách a prevenci pracovní zátěže. V závěru je práce věnována přístupu k dospělých vzdělávaným lidem. Lektorské dovednosti mají...
Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy
Fraibišová, Markéta ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Název diplomové práce Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy Autor Bc. Markéta Fraibišová Abstrakt Diplomová práce se zabývá vzděláváním odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy. Úřad práce ČR jako správní úřad s celostátní působností má vlastní vzdělávací systém, do kterého zařazuje kmenové i projektové pracovníky. Vzdělávání zaměstnanců řídí přímí vedoucí, kteří identifikují vzdělávací potřeby, zařazují zaměstnance do vzdělávacích akcí a vyhodnocují výsledky vzdělávání. Cílem diplomové práce je návrh úprav vzdělávacího systému odborných pracovníků Úřadu práce ČR na území hlavního města Prahy. Teoretická část diplomové práce se věnuje vzdělávání dospělých, managementu vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Praktická část diplomové práce je řešena dotazníkovým šetřením, rozhovorem a studiem dostupných interních dokumentů. Klíčová slova Úřad práce ČR, veřejná správa, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání zaměstnanců
Analýza konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech v letech 2000-2017
Schrötterová, Martina ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků ohledně všech kontextů souvisejících s oblastí managementu vzdělávání z pohledu časové perspektivy. Čerpá jak ze zahraničních, tak z domácích zdrojů. Pozornost bude věnována také aktuální problematice terminologicky neustálených důležitých edukologických pojmů souvisejících s managementem vzdělávání. Další kapitoly se budou věnovat vzdělávacím teoriím, perspektivám leadershipu ve vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání dospělých a vzdělávání seniorů. Výzkumná část je zaměřena na obsahovou analýzu českých recenzovaných pedagogických časopisů Pedagogika, Pedagogická orientace a Studia paedagogica. Jejím cílem je analyzovat, jak se v nich vyvíjel konceptuální rámec managementu vzdělávání v letech 2000-2017. Na základě analýzy budou hledány odpovědi na to, jaké oblasti managementu vzdělávání a jakému subjektu je věnována největší pozornost, jaká témata jsou v souvislosti se vzděláváním dospělých a seniorů nejčastěji řešena, jak se vyvíjela frekvence těchto témat a jestli mezi analyzovanými časopisy existují nějaké společné vzorce. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, leadership ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.