Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti osobního rozvoje pracovníka v sociálních službách
Brodská, Martina ; Hanušová, Jaroslava (oponent) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Rozvoj pracovníků v sociálních službách je velkým potenciálem jak předcházet vyčerpání z pracovní zátěže. Přináší teoretickou jistotu pracovních sil v pomáhající profesi, která je stále ještě nepříliš doceněná jak finančně, tak i prestiží. Hlavním problémem v této oblasti bývá nedostatek informací, potažmo nevzdělanost ve směru rozvoje již pracujících osob. Práce popisuje příčiny, projevy a důsledky zatížení v zaměstnání. Zaměřuje se následně na možnosti, jak předcházet negativním vlivům pracovní zátěže. Text slouží jako studijní opora k akreditovanému kurzu, a to pro účastníky, ale i pro lektory a vzdělávací společnosti. Teoreticky pojatá práce vychází z odborné literatury, ale také i z populární psychologie. Svým obsahem navazuje na diplomovou práci, kde je zmíněn seminář zaměřený na rozvoj pracovníka v sociálních službách. Taktéž navazuje na výzkum předchozí bakalářské práce, která popisuje syndrom vyhoření a jeho možné příčiny právě v důsledku práce v pomáhající profesi. Výsledkem práce je vyvození závěru, že pojem syndrom vyhoření by mohl vymizet z psychologické literatury, pokud by pracovníci byli v rámci povinného školení v podobě akreditovaného semináře poučeni o hrozbách a prevenci pracovní zátěže. V závěru je práce věnována přístupu k dospělých vzdělávaným lidem. Lektorské dovednosti mají...
Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy
Fraibišová, Markéta ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Název diplomové práce Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy Autor Bc. Markéta Fraibišová Abstrakt Diplomová práce se zabývá vzděláváním odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy. Úřad práce ČR jako správní úřad s celostátní působností má vlastní vzdělávací systém, do kterého zařazuje kmenové i projektové pracovníky. Vzdělávání zaměstnanců řídí přímí vedoucí, kteří identifikují vzdělávací potřeby, zařazují zaměstnance do vzdělávacích akcí a vyhodnocují výsledky vzdělávání. Cílem diplomové práce je návrh úprav vzdělávacího systému odborných pracovníků Úřadu práce ČR na území hlavního města Prahy. Teoretická část diplomové práce se věnuje vzdělávání dospělých, managementu vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Praktická část diplomové práce je řešena dotazníkovým šetřením, rozhovorem a studiem dostupných interních dokumentů. Klíčová slova Úřad práce ČR, veřejná správa, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání zaměstnanců
Analýza konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech v letech 2000-2017
Schrötterová, Martina ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků ohledně všech kontextů souvisejících s oblastí managementu vzdělávání z pohledu časové perspektivy. Čerpá jak ze zahraničních, tak z domácích zdrojů. Pozornost bude věnována také aktuální problematice terminologicky neustálených důležitých edukologických pojmů souvisejících s managementem vzdělávání. Další kapitoly se budou věnovat vzdělávacím teoriím, perspektivám leadershipu ve vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání dospělých a vzdělávání seniorů. Výzkumná část je zaměřena na obsahovou analýzu českých recenzovaných pedagogických časopisů Pedagogika, Pedagogická orientace a Studia paedagogica. Jejím cílem je analyzovat, jak se v nich vyvíjel konceptuální rámec managementu vzdělávání v letech 2000-2017. Na základě analýzy budou hledány odpovědi na to, jaké oblasti managementu vzdělávání a jakému subjektu je věnována největší pozornost, jaká témata jsou v souvislosti se vzděláváním dospělých a seniorů nejčastěji řešena, jak se vyvíjela frekvence těchto témat a jestli mezi analyzovanými časopisy existují nějaké společné vzorce. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, leadership ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání,...
Katecheze dospělých po II. Vatikánském koncilu
ŠTRÁCHALOVÁ, Anna
Teoretická práce se zabývá katechezí dospělých po II. Vatikánském koncilu. Cílem je její popis a reakce na koncil s ohledem na dospělého příjemce. Práce nejprve charakterizuje katechezi v průběhu dějin s důrazem na její kristocentrismus. Popisuje II. Vatikánský koncil a jeho dopady na katechezi se zaměřením na dospělé příjemce. V práci jsou popsány situace, ve kterých se mohou dospělí příjemci katecheze nacházet. Také se zde hovoří o zásadách a metodách jejich vzdělávání. Dále je zde popsán pohled papežských encyklik na problematiku katecheze dospělých v dnešní době.
Vzdělávání dospělých v číslech - 2011
Český statistický úřad
Základní výsledky z výběrového šetření o vzdělávání dospělých v rámci formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení. Přehled jazykové vybavenosti a účasti na kulturním a společenském životě populace ve věku 18-69 let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Občanské vzdělávání dospělých v Německu. Případová studie: Saská zemská centrála pro občanské vzdělávání
Doležalová, Anežka ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Husák, Jan (oponent)
Německo disponuje unikátní sítí státem zřizovaných institucí, zaměřujících se na občanské vzdělávání dospělých, které vznikly po druhé světové válce za účelem podpory demokratického smýšlení v zemi. Na principu nestrannosti zde působí Spolková centrála a Zemské centrály pro občanské vzdělávání. Tato práce si klade za cíl porozumět fenoménu institucí univerzálního občanského vzdělávání dospělých v Německu, a to na příkladu Saské centrály pro občanské vzdělávání. Cílem bude porozumění jejímu fungování a přínosu v kontextu současné společensko-politické situace. První část práce se bude zabývat historickými a koncepčními východisky občanského vzdělávání dospělých v Německu a jeho institucionálním rámcem. Druhá část bude případovou studií, která se zaměří na aktuální společensko-politickou situaci v Sasku, a na činnost Saské centrály pro občanské vzdělávání v souvislosti s výzvami vyvstávajícími ze současné situace. V práci budou využity převážně informace z elektronických i tištěných zdrojů v němčině; některé z nich poskytnuté Saskou centrálou. Doplňujícím zdrojem je přepis dvou rozhovorů, které autorka vedla s představiteli centrály.
Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práýce
Kolomazník, Tomáš ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Numerato, Dino (oponent)
Autor práce: Bc. Tomáš Kolomazník Název práce: Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práce Anotace (abstrakt) Diplomová práce "Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práce" zkoumá bariéry vzdělávání v České republice u skupin nezaměstnaných ve věku 15-25 let a 50-64 let, které jsou často označovány jako znevýhodněné na trhu práce. Obě věkové skupiny se vyznačují nízkou mírou účasti na dalším vzdělávání, zároveň mají velmi specifické potřeby a problémy. Cílem této práce je identifikovat nejčastější bariéry ve vzdělávání obou skupin, zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a prozkoumat jejich sociodemografické prediktory. Pro statistickou analýzu byla využita data z výzkumu Kooperace realizovaného Fondem dalšího vzdělávání. V první části jsou vymezeny pojmy další vzdělávání, osoby ohrožené na trhu práce a představeny různé koncepty bariér ve vzdělávání. Dále jsou v práci představeny nejdůležitější výzkumy dalšího vzdělávání realizované v ČR. V praktické části bylo prozkoumáno sedm dimenzí bariér, kterými jsou nedostatek sebevědomí, nedostatečná relevance nabídky dalšího vzdělávání, nedostatek časových možností, nízká osobní priorita dalšího vzdělávání, finanční bariéra, nedostatečná informovanost o možnostech dalšího vzdělávání a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.