Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 400 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adaptace zaměstnanců v konkrétní organizaci
Šrámková, Pavla ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Adaptace zaměstnanců je procesem určeným všem nově příchozím zaměstnancům do organizace, pro jejich lepší orientaci v pracovním prostředí, zařazení do pracovního kolektivu a rychlému zapracování, osvojení znalostí a dovedností pro danou pozici. Diplomová práce je zaměřena na zkvalitnění adaptačního procesu zaměstnanců v konkrétní organizaci. Je analyzován a komparován adaptační proces konkrétních oddělení konkrétní organizace. Na základě získaných poznatků je navrhnuto doporučení ke zlepšení a zkvalitnění adaptačního procesu. Teoretická část vymezuje základní terminologii teoretických východisek, které vycházejí ze studia odborné literatury. Vysvětluje pojem adaptace, adaptace zaměstnance, druhy a fáze adaptace, formy a cíle adaptačního procesu. Popisuje nástroje řízení lidských zdrojů, které ovlivňují adaptační proces, tzn. získávání, výběr, přijímání, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance a pracovní vztahy a hodnocení zaměstnanců. V závěru popisuje adaptační program a efektivní nástroj řízení adaptace - adaptační plán, včetně vzoru možného sestavení aktivit pro vytvoření individuálního adaptačního plánu. Praktická část se zabývá analýzou procesu a obsahu adaptace nových zaměstnanců v konkrétní organizaci. Analyzuje průběh adaptačního procesu, vzdělávání během adaptačního procesu a hodnocení...
Interakce lidského patogenu Bordetella pertussis s krevním sérem
Štipl, Daniel ; Večerek, Branislav (vedoucí práce) ; Kamanová, Jana (oponent)
Bakterie Bordetella pertussis je lidský patogen a původce černého kašle, vážné respirační nemoci, jejíž výskyt se v průmyslově rozvinutých zemích v posledních desetiletích zvýšil. Jedním z dosud málo prostudovaných faktorů virulence B. pertussis je sekreční systém typu 3 (T3SS) zajišťující transport efektorových proteinů produkovaných gramnegativními bakteriemi do hostitelských buněk. V této diplomové práci byly studovány faktory ovlivňující aktivitu T3SS in vitro. Bylo zjištěno, že T3SS laboratorního kmene Tohama I lze aktivovat kontaktem buněk s biologicky aktivními termolabilními složkami krve (např. komplement). Naopak u nedávno izolovaného kmene B1917 je T3SS aktivní i bez indukce krví. Indukce T3SS in vitro byla dále studována u nově připraveného kmene bakterie B. bronchiseptica RB50 postrádajícího gen BB0302 kódující regulátor transkripce rodiny GntR (homolog BP0209 bakterie B. pertussis). Delece genu BB0302 však na aktivitu T3SS neměla vliv. Odolnost vůči baktericidnímu působení krevního séra je důležitým faktorem, který hraje roli v patogenezi B pertussis. Bylo zjištěno, že české klinické izoláty (2008-2015) jsou vůči séru in vitro výrazně odolnější než původní vakcinační kmeny (1954-1965). Tento jev pravděpodobně souvisí s postupnou adaptací globální populace B. pertussis na lidského...
Adaptované postupy při provádění personálních všedních denních činností u pacientů s hemiparézou. Podtitul: Nácvik oblékání s využitím videomanuálu u pacientů s hemiparézou
Ćmielová, Daniela ; Uhlířová, Jaromíra (vedoucí práce) ; Sýkorová, Jitka (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Daniela Ćmielová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Adaptované postupy při provádění personálních všedních denních činností u pacientů s hemiparézou Podtitul bakalářské práce: Nácvik oblékání s využitím videomanuálu u pacientů s hemiparézou Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi adaptace provádění personálních všedních denních činnosti (pADL) u pacientů s hemiparézou. Zaměřuje se zejména na možnosti nácviku, tréninku a adaptace oblékání horní i dolní poloviny těla u těchto osob. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky týkající se centrálního nervového systému (dále CNS), řízení motoriky a neurologických onemocnění, jejichž následkem je právě částečné ochrnutí jedné poloviny těla. Dále je zde vysvětlen pojem pADL a jeho vztah k oboru ergoterapie. Následující kapitoly jsou věnovány teoretickému popisu možností adaptace, nácviku, tréninku a hodnocení v ergoterapii, které jsou východiskem pro část praktickou. V neposlední řadě je v této práci uveden i stručný přehled již existujících, volně dostupných manuálů, které jsou pacientům s hemiparézou nabízeny. Cílem praktické části bylo vytvoření videomanuálu, určeného pro osoby s hemiparézou k nácviku oblékání. Manuál zahrnuje formy adaptace...
Analýza systému řízení dalšího profesního vzdělávání v oblasti zdravotnictví
Trubačová, Lenka ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Cílem rigorózní práce je analýza systému řízení dalšího profesního vzdělávání a monitoring procesu adaptace zaměstnanců - nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP) z Ukrajiny v Thomayerově nemocnici. Thomayerova nemocnice je přímo řízená ministerstvem zdravotnictví a patří mezi státní zdravotnická zařízení. Na vzdělání zaměstnanců je zde kladen velký důraz, proto je trend, aby přímo v nemocnicích byla centra vzdělávání, které slouží k přípravě absolventů či ostatních zaměstnanců na úspěšnou profesní dráhu v jimi zvoleném oboru. Lze zde prohloubit znalosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání a teď nově také slouží ke vzdělávání NZP z Ukrajiny. Nedostatek sester je ožehavým tématem dneška a změna ve vzdělávání tuto kritickou situaci nevyřešila. Jednou z možností jak řešit kritický nedostatek sester je jejich vyhledávání v zemích s podobnou kulturou a jazykem. Jednou z těchto zemí je Ukrajina, která je geograficky blízko. Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny." V projektu bylo v jeho začátku úspěšně zařazeno 15 poskytovatelů zdravotních služeb z České republiky a mezi nimi je i Thomayerova nemocnice, kde je snahou doplnit chybějící personál. Pro svou práci jsem zvolila...
Analýza sportovní přípravy závodníků OCR (Obstacle Course Racing).
Faltys, Lukáš ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Analýza sportovní přípravy závodníku OCR (Obstacle Course Racing). Cíle: Cílem této práce byla analýza sportovní přípravy závodníků OCR různých výkonnostních kategorií a následné porovnání kategorií mezi sebou. Metody: Pro sběr dat jsem použil kvantitativní výzkum, který byl proveden metodou dotazníkové šetření, jehož formou byl online dotazník. Výsledky: Výzkum ukázal, že sportovci v kategorii hobby se zaměřují především na prožitky ze závodu, adrenalin, překonávání svého maxima, hledání nových výzev apod. Jsou to sportovci, kteří si nekladou vysoké sportovní cíle, nezaměřují se na výkon, ale přesto dokáží vítězit. Vítězí sami nad sebou, mají radost z překonání svého strachu a jak posunutí svého fyzického i psychického maxima, tak i samotné dokončení závodu berou jako vítězství. Výkonnostní sportovci v porovnání s kategorií hobby dosahují lepší výkonosti, a to především z toho důvodu, že dokáží tréninkové jednotky využívat daleko efektivněji a se správným tréninkovým zaměřením. Výkonnostní sportovci se oproti hobby sportovcům zaměřují daleko více na výkonnost a dosažení určitého sportovního cíle v závodě (umístění, časový limit…). Sportovci v elitní kategorii se oproti ostatním kategoriím zaměřující pouze na výkonnost, stanovují si vysoké sportovní cíle, kterým přizpůsobují svou sportovní...
Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace.
Ševčíková, Marcela ; Preiss, Marek (vedoucí práce) ; Bob, Petr (oponent) ; Vevera, Jan (oponent)
Souhrn Vedle tradičního medicínského pojetí depresivní poruchy se v odborné literatuře objevuje názor, že deprese je funkční adaptací na nepřízeň. V teoretické části práce je představena adaptivní hypotéza deprese, Analyticko-ruminační hypotéza (ARH), podle které se deprese vyvinula v procesu evoluce jako účinná odpověď na složité problémy jedince. Depresivní symptomy, například anhedonie, sociální izolace, či psychomotorické zpomalení, podle ARH slouží k tomu, aby jedinec mohl svoje problémy nerušeně a nepřetržitě analyzovat, tj. analyticky ruminovat. Vedlejším produktem analytické ruminace je omezená schopnost soustředění se na externí problém, jež se projeví jako oslabení výkonu v neuropsychologických testech. Cílem disertační práce je ověřit platnost ARH. Ve výzkumné části prezentujeme pět studií využívajících kvantitativní i kvalitativní přístup, průřezový a longitudinální design, klinický i neklinický soubor. Výsledky experimentální Studie 1 potvrdily, že vystavení komplexnímu problému vede u běžné populace ke zhoršení aktuální nálady. Kvalitativní Studie 2 odhalila u osob s depresivní poruchou projevy adaptivní ruminace (analýzu příčin, povahy a řešení problému). Ve Studii 3 jsme prokázali, že analytická ruminace je dvoustupňový proces analýzy příčin a analýzy řešení. Výsledky průřezové Studie 3 a...
Vliv vnějších podmínek na inkubaci vajec u čejek rodu Vanellus v temperátním a subtropickém klimatu
Pešková, Lucie ; Šálek, Miroslav (vedoucí práce) ; Hořák, David (oponent)
Během inkubace je u většiny ptáků nutná přítomnost alespoň jednoho rodiče, který zajišťuje vhodné inkubační podmínky pro vývoj embrya ve vejci. Mezi základní faktory, které ovlivňují vývoj embrya patří teplota, vlhkost a otáčení vejce. V této práci byly zkoumány podmínky inkubace u dvou biparentálních druhů rodu Vanellus, u čejky chocholaté (Vanellus vanellus) čelící v temperátních oblastech riziku podchlazení vajec a u čejky černoprsé (Vanellus indicus) čelící v subtropech riziku přehřátí vajec. Laboratorní experiment, který testoval tepelné vlastnosti výstelky čejky černoprsé, ukázal, že tento druh si do hnízdní výstelky vybírá materiál z okolí, který nejvíce zpomaluje růst teploty během zahřívání vajec, a zajišťuje tak vhodné termoregulační vlastnosti hnízda během nepřítomnosti rodičů při vysokých venkovních teplotách. Prostřednictvím instalace umělého vejce se zabudovaným dataloggerem do hnízd obou cílových druhů byla zjišťována teplota a manipulace s vejcem během inkubace. Průměrná teplota ve vejci dosahovala u čejky chocholaté 32,5 řC a u čejky černoprsé 35,0 řC. Naměřené hodnoty u obou druhů výrazně kolísaly v závislosti na mnoha faktorech. Teplota ve vejci rostla s narůstající venkovní teplotou, měla rytmický průběh v rámci dne a byla prokazatelně vyšší ve dne oproti noci. U čejky...
Adaptace adolescentů na prostředí střední školy
Prokopová, Milena
V bakalářské práci je zpracováno téma: Adaptace adolescentů na prostředí střední školy. Přechod ze základní školy na školu střední, je pro žáky velmi stresujícím obdobím, proto se budu věnovat hlavně školní zátěži. V teoretické části definuji pojem adolescent a jeho psychický a fyzický vývoj. Dále se věnuji socializaci adolescenta, a to vztahy s rodiči a jeho vrstevníky. Převážnou část teoretické práce se soustřeďuji na samotný přechod ze základní školy na školu střední, volbu školy s pohledu výzkumů, školní zátěž, psychosociální stres a jeho důsledky. Použitými metodami pro zpracování teoretické části je studium odborných literárních zdrojů, tvorba výpisků a jejich analýza, srovnání a syntéza. Cílem praktické části je zjistit jaké problémy nastávají u žáků v prvním ročníku střední školy s maturitním oborem a středního odborného učiliště. Jaká je školní zátěž, jaké problémy mají s novým učivem, nebo kolektivem a kdo s nimi řeší tyto problémy? To jsou některé otázky, kterým jsem se věnovala v průzkumném šetření. K tomuto je použita dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat je dotazník navržený pro účely průzkumu. Respondenty jsou žáci prvních ročníků střední školy a žáci prvních ročníků středního odborného učiliště. Data z dotazníků jsou zpracována v tabulkách a grafech.
The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture
Herbočková, Lucie
Tato bakalářská práce se zabývá adaptací amerických přistěhovalců na českou kulturu. Cílem práce je určit, jak američtí přistěhovalci reagují na české prostředí, vnímají rozdíly a zjistit, jaké faktory ovlivňují proces adaptace. Teoretická část práce definuje základní pojmy například jako je kultura, migrace, akulturace, enkulturace a teorie interkulturní adaptace. Tato část vychází z mnoha uznávaných autorů jako např. P. Adler, M. Bennett, J. Berry, G. Hofstede, K. Oberg, P. Pedersen, E. Tylor a další. Praktická část představuje samotný výzkum adaptace amerických přistěhovalců na českou kulturu. Cíl práce je změřen a určen polo-strukturovaným rozhovorem a dotazníkem, blíže Cross-Cultural Adaptation Inventory (CCAI). Výsledky výzkumu nám dávají subjektivní pohled na adaptaci přistěhovalců a určují jak faktory jako věk, pohlaví, délka pobytu a dosažené vzdělání ovlivňují adaptaci samotnou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 400 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.