Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR
Cirková, Jana ; Radil, Jan (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu tak, aby zaměstnanci byli efektivnější a bez újmy na rodinném životě a aktivitách volného času v tvrdé realitě dneška nejen obstáli, ale byli také úspěšní.
Činnosti manažerů sportovních klubů
RADOŠ, Jan
Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit činnosti a kompetence sportovních manažerů v poloprofesionálních soutěžích. Během toho bylo zjištěno, že hlavním aspektem spolupráce klubů na úrovni A-týmu je doplňování týmu od profesionálních klubů. Nicméně, taková spolupráce neměla předem stanovené žádné cíle, o které by se opírala a ty by se v průběhu mohly kontrolovat. Pozitivní zjištění přišlo u spolupráce týkající se mládeže. Zde kluby spolupracují výrazně více, např. účastí trenérů z profesionálních klubů na trénincích mládeže. I samotné kluby tuto spolupráce hodnotili mnohem pozitivněji. Co se týče financí, manažeři poloprofesionálních klubů jsou většinou spokojeni s podporou měst/obcí, ve kterých kluby sídlí. Některé kluby se mohou těšit z poměrně významné podpory. Nedokonalosti byly nalezeny u partnerů klubů, především v době sjednané spolupráce. Jednoleté kontrakty nejsou vzhledem k budoucnosti klubu zcela ideální, proto je v zájmu manažerů, aby sjednávali dlouhodobější partnerství, případně z krátkodobých vytvářeli dlouhodobé. Poslední zkoumaná oblast byla zaměřena na zajišťování potřebného vybavení pro sportovce. Zjišťováno zde bylo, zda manažeři pořizují vybavení co nejefektivněji a zda delegují kompetence v této oblasti na jiné osoby. V případě, že ne, musí tyto kompetence řešit sami manažeři. K výše uvedeným bodům byly navrhnuty činnosti pro sportovní manažery, které by jim mohli pomoci v jejich denní práci.
Sociální aspekty aktivit nabízených v Parku Čtyři Dvory v Českých Budějovicích
KORYTOVÁ, Ivana
Tato práce se zabývá aktivitami, které nabízí park Čtyři Dvory v Českých Budějovicích a jejich sociálnímu vlivu na okolí. Cílem je deskripce všech těchto aktivit a zmapování problémů, které brání dalšímu rozvoji sociálních služeb poskytovaných občanům. Ke zjištění jsem zvolila dvě výzkumné otázky - první, které problémy v rozvoji nabízených aktivit aktuálně na území parku přetrvávají a druhou - jaké řešení těchto problémů respondenti navrhují. Teoretická část je věnována sociálním problémům na současných českých velkých sídlištních aglomeracích, specifikům sociálních problémů na sídlištích Máj a Vltava v Českých Budějovicích a nakonec samotnému parku, kde jsou rozebrány jeho možnosti a meze vlivu na řešení sociálních problémů českobudějovických sídlišť. Výzkumná část je tvořena kvalitativním výzkumem a technikou strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami, které byly vedeny se zástupci uživatelské veřejnosti i se zainteresovanými odborníky. Výzkumem bylo zjištěno, že největším problémem je nedostatek kontroly nad parkem a celková údržba, dále problémy se záškoláctvím, šikanou a užíváním omamných a psychotropních látek, a v neposlední řadě nevyužitý potenciál parku. Na základě výsledků byla navržena opatření - v podobě návrhu na zlepšení celkového stavu parku, případného rozšíření, pravidelné kontroly veškerého zařízení, instalace kvalitního kamerového systému a samozřejmě práce sociálních pracovníků s rodinami ve vyloučených lokalitách.
Liturgický prostor kostela Všech svatých ve farnosti Volyně
BALÍKOVÁ, Anežka
Práce se zabývá liturgickým prostorem kostela Všech svatých ve farnosti Volyně. Skládá se ze tří kapitol. První kapitola objasňuje pojem "liturgický prostor". Druhá kapitola popisuje vývoj liturgického prostoru v dějinách. Třetí kapitola představuje konkrétně liturgický prostor kostela Všech svatých ve farnosti Volyně.
Rozvíjení psychické odolnosti učitelů na základní škole
Hanušová, Veronika ; Klimešová, Anna (vedoucí práce) ; Křišťan, Alois (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou náročných a stresujících situací u učitelů a jejich možným zvyšováním odolnosti (resilience) prostřednictvím programu, který je na to zacílen. Cílem práce je proto na základě prostudování konceptu odolnosti (resilience) vytvořit a následně zrealizovat program zaměřený na zvyšování psychické odolnosti učitelů vůči náročným situacím, zvláště ve spojitosti s přímou prací v ZŠ. Dvě úvodní kapitoly se věnují pojmům odolnost - resilience, jejich vývoji, vymezení a charakteristice. Dále je pojem odolnost (resilience) zacílen konkrétněji, podrobněji jsou zkoumány možnosti rozvoje odolnosti u učitelů/učitelek na ZŠ. Druhá kapitola se rovněž soustředí na pojmy náročná situace či stres a jeho druhy, uvedeno je několik příkladů souvisejících s učitelským prostředím. V bakalářské práci jsou také popsány metody vhodné k rozvoji odolnosti vůči náročným situacím pro danou cílovou skupinu. Třetí kapitola popisuje tvorbu programu a následnou realizaci praktických aktivit pro učitele na ZŠ. Program tvořilo osm dílčích aktivit a sestaven byl takovým způsobem, aby měl oporu v teoretické rovině a zároveň byl zacílen převážně prakticky. V této kapitole jsou detailněji uvedeny zvolené postupy a strategie. Důležitým aspektem programu jsou taktéž reflexe jednotlivých aktivit, a to jak...
Pohádky ve výuce francouzského jazyka
Stolínová, Markéta ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Fučíková, Milena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá především tématem pohádek ve výuce francouzského jazyka. V první části se práce věnuje zasazení pohádek do širšího rámce literárních textů a uvádí obecné aspekty, které souvisí s jejich užíváním ve výuce cizích jazyků. Dále se práce již výhradně zaměřuje na pohádky, přičemž je nejprve stručně představen pohádkový žánr jako takový. Později jsou nastíněny možnosti uchopení pohádek ve výuce francouzského jazyka, a to například z pohledu řečových dovedností a jazykových prostředků. Praktická část práce je rozdělena do několika úseků, nicméně jejím hlavním cílem je analýza postavení pohádek ve výuce francouzského jazyka v českém prostředí. Na utvoření komplexního obrazu se podílí zejména rozbor několika významných učebnic francouzského jazyka a dotazníkové šetření cílené na vyučující základních a středních škol. Analýza učebnic se soustředí na ověření přítomnosti pohádek v didaktických materiálech, zatímco zmíněný dotazníkový výzkum usiluje spíše o zjištění zkušeností a názorů vyučujících na tuto problematiku. Ze získaných poznatků pak vychází tři vlastní pracovní listy, jež slouží jako zdroj inspirace a motivace pro využívání pohádek ve výuce cizích jazyků. KLÍČOVÁ SLOVA pohádky, výuka francouzského jazyka, literární text, aktivity, řečové dovednosti, jazykové prostředky,...
Poselství pohádek pro děti v mateřské škole
KUNCOVÁ, Jana
Tato práce se zabývá klasickou pohádkou v životě předškolních dětí. Jejím záměrem je zjistit, jaké šance má realizování pohádkových projektů v MŠ, aby zaujaly současné předškolní děti, plnily svá poselství a zároveň naplňovaly cíle RVPPV. Teoretická část se zabývá vývojovými etapami předškolního dítěte s vymezením charakteristických vývojových zvláštností. Druhá část vymezuje symboliku a charakteristické znaky pohádky. Třetí se týká významu pohádky v životě předškolního dítěte a jejího využití v rámci předškolního vzdělávání. Obsahem praktické části je vytvoření projektů, které vychází z pohádkových motivů a jejich realizace s dětskou skupinou.
Průřezové téma mediální výchova ve výuce anglického jazyka na gymnáziích.
SMRŽOVÁ, Magdaléna
Diplomová práce se zabývá začleněním průřezového tématu mediální výchova do výuky anglického jazyka na gymnáziích. Teoretická část nejprve definuje pojem médií, posléze zasazuje mediální výchovu do českého výukového prostředí a představuje její tematické okruhy. Dále se práce věnuje vzdělávacím oblastem Rámcového vzdělávacího programu a úrovním B1 a B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zabývá se také metodickým uchopením výuky mediální výchovy, výukovými zdroji a systémem schvalování doložek učebnicím anglického jazyka podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Praktická část se věnuje analýze učebnic anglického jazyka pro střední školy a jejich aktivitám se zaměřením na mediální výchovu. Dále praktická část práce prezentuje korpus aktivit navržených podle doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu mediální výchova a jejich začlenění do výuky anglického jazyka na gymnáziích.
Reading skills and specific learning difficulties in French as a foreign language teaching
Nemravová, Magdalena ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou dětí s SPU v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka, s cílem popsat principy výuky a jednotlivé aktivity, které lze využít zejména při výuce začátečníků, a které byly vyzkoušeny v praxi. Teoretická část nabízí ucelený pohled na problematiku SPU, jejich příčiny, projevy, diagnostiku a zejména reedukační postupy a pomůcky, které jsou v praxi využívány. Poslední část se zabývá problematikou výuky cizích jazyků v kontextu SPU, popisuje základní principy výuky a konkrétní metody dílčích lingvistických oblastí. Praktická část je pojata jako případová studie dvou konkrétních dětí s SPU ve výuce francouzštiny a popis jednotlivých aktivit, které jsou vhodné pro jejich výuku. V závěru práce jsou představeny 2 aplikace, které lze využít jak během výuky ve škole, tak při domácí přípravě, a které díky okamžité zpětné vazbě umožňují dětem pracovat samostatně. Vzhledem k celkovému praktickému zaměření této práce je uváděno mnoho příkladů, které ilustrují jednotlivé SPU tak, aby si čtenář dokázal lépe představit situaci, ve které se tyto děti nachází. KLÍČOVÁ SLOVA specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, cizí jazyky, francouzština, čtení, aktivity, reedukace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.