Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mitevová, Vanesa ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované společnosti. Druhou částí je už samotná analýza podniku pomocí konkrétních metod finanční analýzy a zhodnocení její výsledné finanční situace. Následně jsou výsledky z analýzy porovnány s doporučenými hodnotami a s konkurencí.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šťastná, Michaela ; Máša, Milan (oponent) ; Strnadová, Michala (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, v níž je popsána finanční analýza a jednotlivé finanční ukazatele, které jsou pak použity v části druhé - praktické. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení stávající situace firmy.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Fojtíčková, Michaela ; Metelka, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
V této bakalářské práci „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zkoumá finanční situace společnosti XY, s.r.o. v letech 2012 – 2016. První část uvádí cíle a metody bakalářské práce a teoretická východiska finanční analýzy. Následuje praktická část, kde jsou uvedeny základní údaje o podniku, a je proveden samotný rozbor finanční situace podniku. V poslední části jsou předloženy vlastní návrhy na zlepšení problematických částí, které byly zjištěny v praktické části.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Zajíček, Jiří ; Černošek, Roman (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zobrazuje finanční analýzu společnosti XY s.r.o. První část této práce vysvětluje teoretická východiska, ve kterých je popsáno co je finanční analýza, její jednotlivé ukazatele, indexy a modely. V analytické části jsou pomocí těchto ukazatelů prováděny jednotlivé výpočty a tím realizována samotná finanční analýza. Na základě výsledků z předchozí kapitoly jsou v poslední části navrženy řešení situace pro danou společnost.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Kořínková, Michaela ; Vyrůbalíková, Ivana (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce pomocí analýzy vyhodnocuje finanční situaci a výkonnost podniku Metal Working CZ, s.r.o. v letech 2011- 2016. V teoretické části jsou objasněny zdroje informací pro finanční analýzu, metody, které byly použity a cíle finanční analýzy. Praktická část popisuje základní informace o podniku a dále prakticky aplikuje metody finanční analýzy. Jsou zde použity výpočty ukazatelů a následná interpretace jejich výsledků. Na základě zjištění těchto výsledků byly navrženy řešení, které by mohly napomoci ke zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bednářová, Michala ; Bujáková, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti THERMOSERVIS - TRANSPORT v období let 2013-2017. V první části jsou vymezeny cíle této práce a dále je představena analyzovaná společnost. Následuje teoretická část, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy, zdroje finanční analýzy, její cíle a rizika. V praktické části byly aplikovány jednotlivé ukazatele na analyzovanou společnost a v poslední části byla navržena opatření pro zlepšením finančního zdraví společnosti v budoucích letech.
Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Stávek, Tomáš ; Kubiš, Martin (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocení finanční situace společnosti Kabelové bubny a bedny s.r.o. Na základě výsledku finanční analýzy a analýzy statistických ukazatelů jsou uvedeny návrhy, které při správné aplikaci povedou ke zlepšení finanční situace společnosti a její stabilizaci.
Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy
Šabatová, Sandra
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku Řetězárna, a.s. využitím ukazatelů finanční analýzy a na základě výsledků navrhnout vhodné opatření pro odstranění zjištěných nedostatků v činnosti podniku. Finanční analýza podniku byla provedena pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, dále pomocí analýzy pyramidových soustav a modelů predikce finanční tísně podniku.
Finanční analýza společnosti Renocar a.s.
Pham, Tuan Anh ; Kubíček, Aleš (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Tato bakalářské práce se zabývá finanční analýzou společnosti Renocar, a.s. za období 2011-2015. Cílem je zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti pomocí vhodných nástrojů. Práce vychází z veřejně dostupných informací a je rozdělena do dvou částí - metodická a praktická. Metodická část je zaměřená na popis metod finanční analýzy, které budou aplikovány na společnost Renocar v praktické části. Závěr obsahuje shrnutí finanční situace společnosti za sledované období a doporučení do budoucna

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.