Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potrat z racionálního hlediska
Víšková, Martina ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Potrat z racionálního hlediska Anotace Diplomová práce "Potrat z racionálního hlediska" se pokouší objasnit potrat z racionálního hlediska. Náboženské hledisko nebylo hlavním tématem práce, ale práce ho neopomíjí a je mu věnována samostatná kapitola. Snaží se najít odpověď na otázku: Je možné považovat potrat za morální, a pokud ano, za jakých podmínek? Práce se pokouší objasnit různé pohledy na potrat jak v České republice, tak v zahraničí. Kromě toho se také zabývá lékařským hlediskem i různými druhy a způsoby potratu. Snaží se poukázat i na historický vývoj názoru na potrat a najít základy tohoto problému. Snahou je poukázat nejen na morální aspekty, ale i na pocity žen podstupujících potrat a různé následky, které mohou nastat. Závažnou kapitolou je postabortivní syndrom, který ale není přijat jako lékařská diagnóza spojená s psychickými následky potratu. Práci doplňuje krátký dotazník poukazující na názory a zkušenosti některých žen. Klíčová slova potrat, druhy potratu, postabortivní syndrom, nechtěné děti, spor o status embrya
Problematika ukončení těhotenství
Váňa, Miroslav ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou umělého přerušení těhotenství a pohlíží na ni jako na bioetickou problematiku. Autor poukazuje na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně předkládá čtenáři v nezbytné míře poznatky o základních embryologických a lékařských procesech umožňujících pochopit danou problematiku. Na jedné straně práce seznamuje čtenáře se základy legislativy vztahujícími se k danému tématu v kontextu historického legislativního vývoje, na druhé straně neopomíjí dnešní vývoj. Nazírá na danou problematiku optikou různých křesťanských církví, ačkoli nejde o práci v teologickém oboru. Poukazuje na negativní zdravotní dopady potratu a umělého přerušení těhotenství, zároveň předkládá základní informace o zabránění početí a rozlišení přípravků antikoncepčních a abortivních. Práce rovněž předkládá čtenáři názory a mravní normy vybraných křesťanských církví, které se nějakým způsobem vyjadřují k problematice interrupce, antikoncepce a intercepce. Autor dané mravní normy reflektuje. Jedním z cílů práce je najít vhodný způsob předkládání mravních norem v oblasti problematiky umělého přerušení těhotenství a intercepce tak, aby byl zároveň respektován vlastní rozum a svědomí jedince. Diplomová práce zve čtenáře k vlastní reflexi...
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018
Čadová, Naděžda
V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti.
Informovanost žen o problematice umělého ukončení těhotenství.
Bittnerová, Laura ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Šimonová, Daniela (oponent)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou ženy informovány o problematice umělého ukončení těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsem stručně definovala interrupci, popsala vývoj interrupce v kontextu dějin, a to obecně i jen na území České republiky. Dále jsem popsala základní pohledy na interrupci, metody interrupce, postabortivní syndrom a doporučené zásady, které by žena po podstoupení umělého ukončení těhotenství měla dodržovat. Tyto informace jsem získala studiem odborné literatury. Ve výzkumné části jsem uvedla mnou zvolených šest dílčích cílů a dotazníkové otázky, které se k nim vztahují. Výzkum jsem vyhodnotila právě v rámci dílčích cílů, na které jsem hledala odpovědi. Jako metodu sběru dat k výzkumné části bakalářské práce jsem využila internetové dotazníkové šetření. Data jsem zpracovala pomocí tabulek a grafů. Z výsledku výzkumu vyplývá, že většina žen nějaké znalosti o problematice interrupce má, konkrétně například většina žen zná různé metody, jak je možné UUT provést, dále také mají dobré povědomí o rizicích a komplikací, které mohou s tímto výkonem nastat. Méně znalostí májí, o tom jaké zásady jsou po interrupci doporučovány dodržovat. Dále je z výzkumu patrné, že některé faktory jako je například věk, vzdělání, náboženské...
Interrupce a role mužů
Čermáková, Anežka ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Marková Volejníčková, Romana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem mužů, kteří mají zkušenost s potratem své partnerky. Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže, kteří si sami prošli potratem. V České republice se tomuto tématu nevěnuje téměř žádná literatura, proto vznikla tato práce. Data jsem shromáždila pomocí polo strukturovaných hloubkových rozhovorů s pěti respondenty. Analýzou pomocí kódování vzešlo osm kategorií. Od mužů se očekává, že budou hlavně oporou pro svou partnerku. Ne jen, že to od nich očekává jejich okolí a partnerka, ale i oni sami se tak snaží chovat. Chtějí se o svou partnerku postarat a podpořit ji. Mužská role v interrupci spočívá hlavně v opoře. Muž je ten, co ženu podrží. Uvědomuje si, že tento problém se týká hlavně ženy a ženského těla, avšak chce být do interrupce zapojen. Pokud nejsou muži zapojeni, cítí se bezmocně. Po potratu cítí hlavně úlevu, popřípadě vinu. Jejich emoce jsou ale velice různorodé a muži je nedokážou identifikovat. Interrupce je také zlomovým bodem pro vztah s partnerkou, kdy oba z páru přemýšlejí o vhodnosti partnera.
Evaluace preventivního programu "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí"
KULTOVÁ, Jitka
Cílem bakalářské práce je evaluace preventivního programu Národní iniciativy pro život, o.p.s. "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí", který je určený pro žáky 9. tříd ZŠ. Teoretická část bude věnována vymezení základních pojmů souvisejících s prevencí sexuálního rizikového chování na základních školách. Dále problematice těhotenství dospívajících a rizikům umělého ukončení těhotenství. V závěru bude představen preventivní program "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupci". Praktická část se bude zabývat evaluací tohoto preventivního programu na několika základních školách v plzeňském kraji. Jako výzkumný nástroj bude použit dotazník na principu pretest-posttest.
Umělé přerušení těhotenství a výhrada svědomí
KLUCKÁ, Veronika
Bakalářská práce s názvem Umělé přerušení těhotenství a výhrada svědomí má za cíl zmapovat názor zdravotnického personálu a lékařů na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek na provedení či neprovedení interrupce. V teoretické části se bakalářské práce věnuje vymezení pojmů týkající se umělého přerušení těhotenství, jako je například definování pojmu interrupce, metody provedení interrupce a historie právní úpravy Dále se práce zabývá pojmem výhrada svědomí a rolí sociálního pracovníka v kontextu interrupce. V praktické části byly pro dosažení cíle stanoveny tři výzkumné otázky. Pro zodpovězení výzkumných otázek byl použit kvalitativní výzkum prostřednictvím polo-strukturovaného interview. Kapitoly Výsledky a Diskuze ukazují, že zdravotnický personál na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek ve většině případů nevyužívá výhradu svědomí. Dále výsledky poukazují na to, že zdravotnický personál a lékaři preferují zdravotní stav pacientky před vlastním svědomím a vírou. V dalších kapitolách jsou naznačeny důvody pro nebo proti využití výhrady svědomí v souvislosti s umělým přerušením těhotenství. Výsledky bakalářské práce mohou složit jako zdroj informací k dané problematice.
Interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva
ŠTINDLOVÁ, Štěpánka
Tématem této bakalářské práce je interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva. Problematice interrupce a eutanazie se v současné době věnuje čím dál více pozornosti a lze předpokládat, že tomu tak bude i v budoucnosti. Jedná se o téma diskutované nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Důvody diskuze bývají různé, dominují aktuální zprávy ve sdělovacích prostředcích, které diskuzi z velké části podněcují. Jde o problematiku velice zajímavou, složitou a rozporuplnou, která je spjata s mnoha společenskými obory. Na toto téma můžeme nahlížet z lékařského, právního, psychologického, náboženského a etického hlediska. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit podstatu interrupce a eutanazie ve spojení se základy ochrany lidského života, jež vycházejí z ustanovení Listiny základních práv a svobod. Zvláštní pozornost je věnována jejich úpravě v právním systému České republiky, zejména v trestním právu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž první je věnována interrupci a druhá eutanazii. Úvodní část každé z těchto kapitol je zaměřena na poskytnutí nezbytných informací o terminologii. Také se zabývám jejich historickým vývojem a postavením ve vybraných evropských a mimoevropských zemích. Problematiku interrupce u nás upravuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Interrupce je možná pouze v případech stanovených těmito právními předpisy, přičemž porušení může mít trestněprávní následky. Eutanazie je z hlediska českého práva nedovolená a trest za tento trestný čin je upraven zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jednotlivé země se k problému interrupce a eutanazie staví různými způsoby, výsledkem je zpravidla trestněprávní úprava, která je mnohdy velice odlišná.
Potratovost obyvatelstva České republiky, časový vývoj a prostorová diferencovanost
FIKAROVÁ, Nikola
Bakalářská práce se věnuje potratovosti obyvatelstva v České republice. Práce se zabývá analýzou tohoto demografického procesu nejen z časového hlediska, ale též z hlediska prostorového se zaměřením na kraje a okresy Česka. Prvotním cílem bylo shromáždění statistických údajů o potratovosti obyvatelstva. V práci byl kladen důraz na zachycení vývojových změn legislativy k potratovosti. Tyto změny byly aplikovány při sledování vývoje zmíněných dat o potratovosti v Česku. Náplní práce bylo zhodnotit potratovost prostřednictvím ukazatelů, jako je například hrubá míra potratovosti nebo index potratovosti. Pozornost byla zaměřena na charakteristiku potratovosti z hlediska umělých potratů (interrupcí) a samovolných (spontánních) potratů. Výsledky zkoumání jsou prezentovány formou tabulek, grafů a mapových výstupů.
Právní a etický status embrya očima mladé generace
WÁGNEROVÁ, Lucie
Otázka přístupu k nenarozenému lidskému plodu je řešena již od pradávna. Při diskuzích se objevují otázky nejen morální a etické, ale také právní. V této souvislosti lze najít celou řadu protichůdných názorů daných jak výchovou, náboženským přesvědčením, tak například morálkou. Nalézt celospolečenský konsenzus je těžké. S možnostmi moderní doby vyvstávají nové otázky spojené se zásahy do reprodukce, výzkumem embryonálních buněk, ale také s problematikou umělého přerušení těhotenství, jež je dnes chápáno jako právo ženy a jejich počet ve světě se pohybuje ročně kolem 44 milionů. Díky těmto problémům vzniká aktuální potřeba společenské diskuze na téma postavení embrya, odkdy jej lze považovat za člověka. V teoretické části bakalářské práce je řešen právní pohled na postavení lidského embrya a jeho ukotvení v našem právním řádu. Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR stanoví, že každý má právo na život a že lidský život je hoden ochrany již před narozením. Není a ani nemůže být právem jasně stanoveno, kdy vzniká lidský život. Hledání na odpověď na tuto otázku přísluší spíš morálním a etickým principům. Práce předkládá různé pohledy na to, zda zygota, tedy oplodněné vajíčko je nebo není lidskou osobou. Zabývá se množstvím protichůdných argumentů, od kdy lze datovat vznik lidského života. Odpověď na tyto otázky není jasná a nelze dojít jednoznačné shody. Dále se bakalářská práce zabývá etickými dilematy spojenými s umělým přerušením těhotenství a zásahy do reprodukce, ale též se dotýká i problematiky klonování. Výzkum této bakalářské práce je zaměřen na právní a etický status embrya, především na odpovědi na otázky kdy vzniká lidský život a s tím spojená problematika interrupcí (potratů). Tato práce nedává jasnou odpověď na otázku od kdy datovat vznik života, ale představuje názory vybraného vzorku mladé generace, ve věkovém rozpětí 18-30 let. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak se na dosud nenarozené dítě dívají mladí lidé v České republice, od kdy vnímají, že začíná lidský život, kdo rozhoduje o životě nenarozeného jedince a jak se staví k otázce umělého přerušení těhotenství. Podpůrným cílem výzkumné práce bylo posoudit, zda se názory mladých lidí liší podle toho, zda se jedná o muže nebo ženu, zda je to mladý člověk do 24 let nebo člověk 25 letý a starší, zda je věřící či zda už má vlastní dítě nebo děti. Výzkumná část práce proběhla formou kvantitavního výzkumu, použito bylo dotazníkové šetření. Výběrový soubor byl tvořen 250 respondenty, především formou dotazníku na webu, menší část tištěné dotazníky. Pro tuto práci byla jako mladá generace zvolena věková skupina 18-30 let. Dotazník obsahoval sedm zjišťovacích otázek a čtyři otázky rozlišovací. Ve výzkumné části bylo pracováno s daty, které byly získány z dotazníkového šetření. První hypotéza, že více jak 50% respondentů/tek se domnívá, že lidský život začíná početím, nebyla potvrzena. Pro počátek života při početí se vyslovilo pouze 30% respondentů/tek. V případě druhé hypotézy se pro možnost "schvaluji umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů" vyslovilo 90% respondentů/tek a druhá hypotéza se tedy potvrdila. Třetí hypotézu se nepodařilo potvrdit. V diskuzi pak byly porovnány zjištěné výsledky s názory autorů, ze kterých bylo čerpáno v teoretické části práce. V závěru se práce věnuje celkovému shrnutí výsledků. Na otázku, kdy vzniká život, je nemožné najít jednotnou správnou odpověď. Vždy záleží na subjektivním pohledu každého člověka. Od kdy datovat vznik života bude stále více aktuálním a palčivým tématem, především díky pokroku vědy a technologií. Měli bychom si uvědomit všechna možná rizika, zamyslet se nad tím, kdo má právo zasahovat do podstaty života, kam až nechat vědu zajít. Tato bakalářská práce nepřekládá jediný jasný názor, ale může poskytnout fakta a náměty k zamyšlení, aby si každý mohl vytvořit svůj vlastní postoj k danému tématu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.