Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika potratu v dnešní společnosti
Víšková, Martina ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Fošum, Jan (oponent)
Problematika potratu v dnešní společnosti Diplomová práce se pokouší objasnit potrat z pohledu dnešní společnosti. Hlavním tématem práce nebylo náboženské hledisko, ale práce ho neopomíjí a je mu věnována samostatná kapitola. Snaží se najít odpověď na otázku: Je potrat nemorální za všech okolností? Práce se pokouší objasnit různé pohledy na potrat. Kromě toho se také zabývá lékařským hlediskem i různými druhy a způsoby potratu. Snaží se poukázat i na historický vývoj názoru na potrat a najít základy tohoto problému. Snahou je poukázat nejen na morální aspekty, ale i na pocity žen podstupujících potrat a různé následky, které mohou nastat. Závažnou kapitolou je postabortivní syndrom, který ale není přijat jako lékařská diagnóza spojená s psychickými následky potratu. Práci doplňuje krátký dotazník poukazující na názory a zkušenosti některých žen. Klíčová slova potrat, druhy potratu, postabortivní syndrom, nechtěné děti, spor o status embrya
Potrat z racionálního hlediska
Víšková, Martina ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Potrat z racionálního hlediska Anotace Diplomová práce "Potrat z racionálního hlediska" se pokouší objasnit potrat z racionálního hlediska. Náboženské hledisko nebylo hlavním tématem práce, ale práce ho neopomíjí a je mu věnována samostatná kapitola. Snaží se najít odpověď na otázku: Je možné považovat potrat za morální, a pokud ano, za jakých podmínek? Práce se pokouší objasnit různé pohledy na potrat jak v České republice, tak v zahraničí. Kromě toho se také zabývá lékařským hlediskem i různými druhy a způsoby potratu. Snaží se poukázat i na historický vývoj názoru na potrat a najít základy tohoto problému. Snahou je poukázat nejen na morální aspekty, ale i na pocity žen podstupujících potrat a různé následky, které mohou nastat. Závažnou kapitolou je postabortivní syndrom, který ale není přijat jako lékařská diagnóza spojená s psychickými následky potratu. Práci doplňuje krátký dotazník poukazující na názory a zkušenosti některých žen. Klíčová slova potrat, druhy potratu, postabortivní syndrom, nechtěné děti, spor o status embrya
Problematika ukončení těhotenství
Váňa, Miroslav ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou umělého přerušení těhotenství a pohlíží na ni jako na bioetickou problematiku. Autor poukazuje na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně předkládá čtenáři v nezbytné míře poznatky o základních embryologických a lékařských procesech umožňujících pochopit danou problematiku. Na jedné straně práce seznamuje čtenáře se základy legislativy vztahujícími se k danému tématu v kontextu historického legislativního vývoje, na druhé straně neopomíjí dnešní vývoj. Nazírá na danou problematiku optikou různých křesťanských církví, ačkoli nejde o práci v teologickém oboru. Poukazuje na negativní zdravotní dopady potratu a umělého přerušení těhotenství, zároveň předkládá základní informace o zabránění početí a rozlišení přípravků antikoncepčních a abortivních. Práce rovněž předkládá čtenáři názory a mravní normy vybraných křesťanských církví, které se nějakým způsobem vyjadřují k problematice interrupce, antikoncepce a intercepce. Autor dané mravní normy reflektuje. Jedním z cílů práce je najít vhodný způsob předkládání mravních norem v oblasti problematiky umělého přerušení těhotenství a intercepce tak, aby byl zároveň respektován vlastní rozum a svědomí jedince. Diplomová práce zve čtenáře k vlastní reflexi...
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018
Čadová, Naděžda
V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti.
Informovanost žen o problematice umělého ukončení těhotenství.
Bittnerová, Laura ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Šimonová, Daniela (oponent)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou ženy informovány o problematice umělého ukončení těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsem stručně definovala interrupci, popsala vývoj interrupce v kontextu dějin, a to obecně i jen na území České republiky. Dále jsem popsala základní pohledy na interrupci, metody interrupce, postabortivní syndrom a doporučené zásady, které by žena po podstoupení umělého ukončení těhotenství měla dodržovat. Tyto informace jsem získala studiem odborné literatury. Ve výzkumné části jsem uvedla mnou zvolených šest dílčích cílů a dotazníkové otázky, které se k nim vztahují. Výzkum jsem vyhodnotila právě v rámci dílčích cílů, na které jsem hledala odpovědi. Jako metodu sběru dat k výzkumné části bakalářské práce jsem využila internetové dotazníkové šetření. Data jsem zpracovala pomocí tabulek a grafů. Z výsledku výzkumu vyplývá, že většina žen nějaké znalosti o problematice interrupce má, konkrétně například většina žen zná různé metody, jak je možné UUT provést, dále také mají dobré povědomí o rizicích a komplikací, které mohou s tímto výkonem nastat. Méně znalostí májí, o tom jaké zásady jsou po interrupci doporučovány dodržovat. Dále je z výzkumu patrné, že některé faktory jako je například věk, vzdělání, náboženské...
Interrupce a role mužů
Čermáková, Anežka ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Marková Volejníčková, Romana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem mužů, kteří mají zkušenost s potratem své partnerky. Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže, kteří si sami prošli potratem. V České republice se tomuto tématu nevěnuje téměř žádná literatura, proto vznikla tato práce. Data jsem shromáždila pomocí polo strukturovaných hloubkových rozhovorů s pěti respondenty. Analýzou pomocí kódování vzešlo osm kategorií. Od mužů se očekává, že budou hlavně oporou pro svou partnerku. Ne jen, že to od nich očekává jejich okolí a partnerka, ale i oni sami se tak snaží chovat. Chtějí se o svou partnerku postarat a podpořit ji. Mužská role v interrupci spočívá hlavně v opoře. Muž je ten, co ženu podrží. Uvědomuje si, že tento problém se týká hlavně ženy a ženského těla, avšak chce být do interrupce zapojen. Pokud nejsou muži zapojeni, cítí se bezmocně. Po potratu cítí hlavně úlevu, popřípadě vinu. Jejich emoce jsou ale velice různorodé a muži je nedokážou identifikovat. Interrupce je také zlomovým bodem pro vztah s partnerkou, kdy oba z páru přemýšlejí o vhodnosti partnera.
Evaluace preventivního programu "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí"
KULTOVÁ, Jitka
Cílem bakalářské práce je evaluace preventivního programu Národní iniciativy pro život, o.p.s. "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí", který je určený pro žáky 9. tříd ZŠ. Teoretická část bude věnována vymezení základních pojmů souvisejících s prevencí sexuálního rizikového chování na základních školách. Dále problematice těhotenství dospívajících a rizikům umělého ukončení těhotenství. V závěru bude představen preventivní program "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupci". Praktická část se bude zabývat evaluací tohoto preventivního programu na několika základních školách v plzeňském kraji. Jako výzkumný nástroj bude použit dotazník na principu pretest-posttest.
Umělé přerušení těhotenství a výhrada svědomí
KLUCKÁ, Veronika
Bakalářská práce s názvem Umělé přerušení těhotenství a výhrada svědomí má za cíl zmapovat názor zdravotnického personálu a lékařů na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek na provedení či neprovedení interrupce. V teoretické části se bakalářské práce věnuje vymezení pojmů týkající se umělého přerušení těhotenství, jako je například definování pojmu interrupce, metody provedení interrupce a historie právní úpravy Dále se práce zabývá pojmem výhrada svědomí a rolí sociálního pracovníka v kontextu interrupce. V praktické části byly pro dosažení cíle stanoveny tři výzkumné otázky. Pro zodpovězení výzkumných otázek byl použit kvalitativní výzkum prostřednictvím polo-strukturovaného interview. Kapitoly Výsledky a Diskuze ukazují, že zdravotnický personál na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek ve většině případů nevyužívá výhradu svědomí. Dále výsledky poukazují na to, že zdravotnický personál a lékaři preferují zdravotní stav pacientky před vlastním svědomím a vírou. V dalších kapitolách jsou naznačeny důvody pro nebo proti využití výhrady svědomí v souvislosti s umělým přerušením těhotenství. Výsledky bakalářské práce mohou složit jako zdroj informací k dané problematice.
Interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva
ŠTINDLOVÁ, Štěpánka
Tématem této bakalářské práce je interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva. Problematice interrupce a eutanazie se v současné době věnuje čím dál více pozornosti a lze předpokládat, že tomu tak bude i v budoucnosti. Jedná se o téma diskutované nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Důvody diskuze bývají různé, dominují aktuální zprávy ve sdělovacích prostředcích, které diskuzi z velké části podněcují. Jde o problematiku velice zajímavou, složitou a rozporuplnou, která je spjata s mnoha společenskými obory. Na toto téma můžeme nahlížet z lékařského, právního, psychologického, náboženského a etického hlediska. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit podstatu interrupce a eutanazie ve spojení se základy ochrany lidského života, jež vycházejí z ustanovení Listiny základních práv a svobod. Zvláštní pozornost je věnována jejich úpravě v právním systému České republiky, zejména v trestním právu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž první je věnována interrupci a druhá eutanazii. Úvodní část každé z těchto kapitol je zaměřena na poskytnutí nezbytných informací o terminologii. Také se zabývám jejich historickým vývojem a postavením ve vybraných evropských a mimoevropských zemích. Problematiku interrupce u nás upravuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Interrupce je možná pouze v případech stanovených těmito právními předpisy, přičemž porušení může mít trestněprávní následky. Eutanazie je z hlediska českého práva nedovolená a trest za tento trestný čin je upraven zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jednotlivé země se k problému interrupce a eutanazie staví různými způsoby, výsledkem je zpravidla trestněprávní úprava, která je mnohdy velice odlišná.
Potratovost obyvatelstva České republiky, časový vývoj a prostorová diferencovanost
FIKAROVÁ, Nikola
Bakalářská práce se věnuje potratovosti obyvatelstva v České republice. Práce se zabývá analýzou tohoto demografického procesu nejen z časového hlediska, ale též z hlediska prostorového se zaměřením na kraje a okresy Česka. Prvotním cílem bylo shromáždění statistických údajů o potratovosti obyvatelstva. V práci byl kladen důraz na zachycení vývojových změn legislativy k potratovosti. Tyto změny byly aplikovány při sledování vývoje zmíněných dat o potratovosti v Česku. Náplní práce bylo zhodnotit potratovost prostřednictvím ukazatelů, jako je například hrubá míra potratovosti nebo index potratovosti. Pozornost byla zaměřena na charakteristiku potratovosti z hlediska umělých potratů (interrupcí) a samovolných (spontánních) potratů. Výsledky zkoumání jsou prezentovány formou tabulek, grafů a mapových výstupů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.