Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv hodnocení učitele na děti předškolního věku
TRÝBOVÁ, Martina
Bakalářská práce se zabývá tématem vlivu hodnocení na děti předškolního věku. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. První se věnuje sebepojetí a jeho vývoji s důrazem na charakteristiku především předškolního věku. Druhá kapitola zpracovává téma sebehodnocení a hodnocení učitele. Ve třetí je detailně rozpracována percepčně postojová orientace učitele, která je rozpracována do tří podkapitol: Haló efekt, Pygmalion efekt a Golem efekt. Čtvrtá kapitola je zaměřena na teorii nálepkování. Praktická část je věnována výzkumu, jehož cílem bylo hlouběji zmapovat vliv přístupu učitelů na chování a prožívání konkrétních dětí. Výzkumné šetření bylo zrealizováno kvalitativním šetřením, pozorováním a rozhovory s rodiči. Výsledky této práce umožňují pedagogům zamyslet se nad důležitostí teoretických znalostí vlivu hodnocení na chování a prožívání dětí předškolního věku a nad potřebou používat při své práci reflexi a sebereflexi.
Přímé zapojení učitele MŠ do pohybových aktivit z pohledu dětí
HOLLMANOVÁ, Eva
Cílem mé bakalářské práce je zjistit názor předškolních dětí na přímé zapojení učitele mateřské školy do venkovních pohybových aktivit. Teoretická část obsahuje definice použitých výrazů, charakteristiku předškolního období, zmínku o Rámcově vzdělávacím programu předškolního vzdělávání (RVP PV) a kapitoly týkající se vzdělávacích oblastí. Praktická část se věnuje výsledkům smíšeného výzkumného šetření. Odpovědi dětí, získané metodou rozhovorů, čerpají mj. z vytvořeného seznamu pohybových aktivit s různým zaměřením, s nimiž jsme se s dětmi v průběhu roku v mateřské škole setkali. Všechny jsou prakticky prověřené a vhodné k přímému zapojení učitele. V textu seznamu pohybových her, který je součástí přílohy č. 1, jsou uvedeny dílčí cíle, vzdělávací nabídka a obecná reflexe. Pro porovnání byly dále metodou dotazníkového šetření získány odpovědi na tytéž otázky od učitelů mateřských škol. Sebraná data byla zpracována a vyhodnocena. Z výsledků rozhovorů je zřejmé, že všechny děti z výzkumného souboru vítají přímé zapojení učitele do pohybových aktivit. Z porovnání rozhovorů a dotazníků vyplývá, že se názory dětí a učitelů na zapojení pedagoga do pohybových aktivit venku téměř shodují, ale v druzích a četnosti se poměrně výrazně rozcházejí. Proto doporučuji, aby se učitelé MŠ mnohonásobně více zapojovali do pohybových aktivit co do četnosti, intenzity i délky a při jejich plánování brali v potaz názory dětí.
Žák 1. třídy a jeho adaptace v sociální oblasti z pohledu rodičů a učitelů 1. tříd ZŠ
Součková, Jaroslava ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace žáků 1. třídy ZŠ na školní prostředí v sociální oblasti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na proces adaptace žáka na školní prostředí, objasňuje pojem socializace, analyzuje školní zralost, připravenost a podmínky školního vzdělávání. Praktická část je založena na kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření. Metoda dotazníku, rozhovoru a pozorování poskytuje zjištěná data k problematice adaptace žáka 1. třídy ZŠ v sociální oblasti a analyzuje přístup a postoj rodičů a učitelů 1. tříd základní školy k adaptaci žáků na školní prostředí v sociální oblasti Cílem diplomové práce je analyzování názoru na uvedenou problematiku ze strany rodičů a učitelů 1. tříd základní školy.
Hra, hravost a hračka ve výtvarném umění
Nováková, Kateřina ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Špičková, Kateřina (oponent)
Svou práci jsem zaměřila na hru, hravost a hračku. Nejprve jsem hledala, kde se tyto témata nejvíce objevují a to jak nás v životě ovlivňují. Uvedla jsem i některé definice. Dále jsem tyto témata více rozváděla a hledala jejich spojitosti s uměním a pedagogikou. Ve výtvarném umění jsem se zaměřila na jednotlivé body na hru, hravost a hračku. Uvedla jsem několik umělců, kteří při své tvorbě používají hru nebo hravost. Hračku jsem uvedla spíše, jako motiv uměleckých děl. Poslední část mé práce se věnuje výtvarnému projektu, který je zaměřen na děti od osmi do dvanácti let. Jednu z řad blíže představuji. Uvádím i jednotlivé hodiny, znichž jednu podrobně rozepisuji. Tuto hodinu jsem nazvala Malba mýdlovými bublinami a odučila jsem ji na Základní umělecké škole Na Proseku. Po představení této hodiny jsem napsala i reflexi. Celá práce je doplněna obrázky. V závěru se snažím shrnout k čemu jsem dospěla.
Význam setkávání dítěte předškolního věku se seniory
Kubešová, Jana ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice mezigeneračního soužití, konkrétně možnostem setkávání předškolního dítěte se starými lidmi. Teoretická část se zaměřuje na porovnání soužití generací v rodině v kontextu historického vývoje, dále analyzuje problémy současné moderní rodiny a dopady na děti, které nemají možnost pravidelného setkávání s prarodiči či jinými seniory. Empirická část je založena na pozorování realizace aktivní spolupráce mateřské školy Sokolovská s domovem seniorů. Pozorování je doplněno rozhovory s dětmi, rodiči a učitelkami. Cílem bakalářské práce je analýza forem spolupráce mezi mateřskou školou a domovy seniorů a vzájemný přínos setkávání předškolních dětí se seniory.
Pedagogická činnost před 20-30lety.
NETÍKOVÁ, Miroslava
Výzkumným problémem mojí diplomové práce bylo porovnat výhody, nevýhody a rozdíly dnešní doby a období před 20 ? 30 lety v pedagogické profesi. Kladla jsem si otázky - jak se dnešní doba liší od doby před 20 ? 30 lety? Co bylo jiné? Používali uči-telé jiné metody? Jaký vztah měli učitelé k žákům? Jací byli rodiče, měli zájem o studijní výsledky svých dětí? Jaký měli učitelé vztah k rodičům svých žáků? Ovlivňovala v době před 20 ? 30 lety pedagogickou činnost politika? V teoretické části jsem popsala jak politické události doby před 20 ? 30 lety, tak udá-losti týkající se školství té doby. K zodpovězení mých otázek jsem použila metodu dotazníků. Výzkumným vzorkem byly dvě skupiny kantorů. Učitelé, kteří učí dnes a učitelé, kteří učili před 20 ? 30 lety. Musela jsem tedy vymyslet dva druhy dotazníků, a sice dotazníky pro učitele, kteří učili před 20 ? 30 lety a dotazníky pro současné kantory. Interpretaci získaných dat jsem prováděla na základě tabulek a grafů. Výzkumnou část své práce pokládám za velmi přínosnou. Výsledky, které jsem získala metodou dotazníků, shledávám cennými a důležitými. Všechny mé otázky, na které jsem hledala odpovědi, byly zodpovězeny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.