Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politické aspekty územní samosprávy - Stranický systém města Nýrsko
Hošková, Jana ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj stranických systémů na lokální úrovni politického rozhodování s cílem ověřit uplatnitelnost teorie stranických systémů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretická východiska a vlastní práci. Teoretická část se zabývá definováním základních pojmů, jako je politická strana, obec, obecní samospráva, komunální volební systém a v neposlední řadě je zaměřena na stranické systémy a jejich uplatnitelnost v praxi. Praktická část je pojata jako případová studie, která se zabývá městem Nýrsko. Obsahuje stručnou charakteristiku základních demografických a socioekonomických ukazatelů obce. Práce hledá hlavní faktory ovlivňující místní stranický systém v obci Nýrsko, zkoumá politický prostor pro následnou studii politického systému, míru politické participace, politické plurality a zrod politických stran. Dále je zkoumána uplatnitelnost teorie stranického systému a úloha politických stran v lokálním politickém prostoru.
Politické aspekty územní samosprávy - komunální volby a preferenční hlasování
Čermáková, Kristýna ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce je rozdělena celkem do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje a vysvětluje základní pojmy týkající se lokální politiky, podrobně popisuje charakteristiku obce, komunálních voleb a preferenčního hlasování. Dále se tato část zabývá výzkumem lokální politiky pomocí publikovaných článků na různá témata autorů, kteří se lokální politikou zabývají. V této části je využita legislativa a odborná literatura. Praktická část práce se zabývá charakteristikou okresu Benešov z demografického a socioekonomického pohledu. Hlavní částí práce je analýza volebních výsledků politických subjektů kandidujících v obcích okresu Benešov v roce 2014, především pak preferenčních hlasů kandidátů usilujících o zisk zastupitelského mandátu.
Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun
Kyralová, Kristýna ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun se zabývá volbami a volebním chování obyvatel mající trvalé bydliště ve městě Lanškroun. V práci jsou charakterizovány výsledky jednotlivých voleb do zastupitelstva města z let 2002, 2006, 2010 a 2014. Následně je práce zaměřena na volební chování obyvatel. Informace o volebním chování občanů byly čerpány z provedeného dotazníkového šetření. Práce se dělí do dvou částí. První část diplomové práce tvoří teoretická část, která definuje základní pojmy týkající se tématu voleb. Zaměřuje se především na pojmy jako lokální demokracie, komunální politika, volby a volební chování. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku města Lanškroun, analyzuje jednotlivé komunální volby a na základě výsledků dotazníkového šetření vysvětluje podobu volebního chování obyvatel Lanškrouna.
Politické aspekty územní samosprávy. Volby a volební chování obyvatel města Nový Bydžov
Bieliková, Eva ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce je věnována problematice voleb a volebního chování obyvatel města Nový Bydžov. Je zaměřena na posouzení faktorů, které ovlivňují volební chování obyvatel města ve volbách do zastupitelstva města Nový Bydžov, deskripci vývoje volebního chování v časové dimenzi od roku 1994 do roku 2014 a ověření uplatnitelnosti teorie volebního chování k vysvětlení volebního rozhodování elektorátu Nového Bydžova. Teoretická část je věnována teoretickému vymezení oblastí vztahujících se k tématu diplomové práce. Praktická část práce je případovou studií města Nový Bydžov. Subjektem studia je město Nový Bydžov, objekty studia jsou voliči účastnící se voleb do zastupitelstva tohoto města. Pro dosažení stanovených cílů je využito obsahového studia dokumentů (psaných záznamů), dotazníkového šetření, komparativní metody a syntézy.
Minimální standard pro zpracování územních plánů a jejich následné využití
Slánková, Pavla ; Zilvar, Josef (vedoucí práce) ; Radim, Radim (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování územního plánu jako jednoho z nejdůležitějších dokumentů, který upravuje stav užívání jednotlivých území v rámci Královéhradeckého kraje z pohledu zaměstnance Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jež se v rámci své pracovní náplně zabývá územně plánovací činností. Úvodem této práce je popsán proces a samotná tvorba územních plánů s odkazem na platnou legislativu, která tuto problematiku upravuje v rámci České republiky. V úvodní části práce je také popsán projekt Minimální standard pro digitální zpracování územních plánu v GIS,MINIS, který je v rámci Královéhradeckého kraje uplatňován jako doporučená metodika pro zpracování územních plánů na jeho území. Druhá část diplomové práce je zaměřena na vývoj a hodnocení při zavádění výše uvedeného projektu,metodiky v Královéhradeckém kraji do praxe. V rámci vývoje a hodnocení bude zhodnocen dopad při zpracovávání územních plánů dle citovaného projektu,metodiky, týkající se všech dotčených subjektů zabývajících se problematikou tvorby územního plánu a jeho následného využívání. Na základě těchto hodnocení a analýz byl také proveden rozbor, zda byla ze strany Královéhradeckého kraje zvolena vhodná strategie týkající se podpory, která metodiku MINIS doporučuje při zpracování územních plánů na svém území.
Politické aspekty územní samosprávy – systém voleb zastupitelstev obcí
Černá, Zlatuše ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku komunálních voleb v České republice, zejména na charakter volby v kontextu velikosti obce a na znalost komunálního volebního systému. Teoretická část nejprve charakterizuje orgány obce a volební systémy používané pro jednotlivé druhy voleb v České republice. Dále je podrobněji zacílena na komunální volební systém a vývoj komunální volební legislativy od roku 1990. Praktická část analyzuje výsledky dotazníkového šetření a výsledky provedené analýzy dokumentů. V závěru se práce věnuje shrnutí výsledků dotazníkového šetření a dat získaných při sčítání výsledků voleb.
Politické aspekty územní samosprávy – politický systém obcí okresu Klatovy
Černá, Zdeňka ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na ověření uplatnitelnosti teorie vycházející ze závěrů práce Stanislava Balíka, která zobecňuje volební chování při volbách do zastupitelstev obcí a je postavena na analýze volebních dat obcí okresů Šumperk a Jeseník. Cílem práce je ověřit, zda jsou závěry uvedené teorie aplikovatelné při interpretaci výsledků volebního chování a charakteru stranických systémů obcí jiného okresu České republiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozpracována teoretická a legislativní východiska a práce Stanislava Balíka. Vlastní práce začíná základní charakteristikou okresu Klatovy, jeho územně správním a demografickým členěním. Jádrem práce je analýza dat Českého statistického úřadu týkající se volebních aktů z let 1994 až 2014. Pozornost je věnována volební účasti v komunálních volbách v závislosti na různých faktorech, dále jsou podrobně rozpracovány výsledky voleb z hlediska navrhujících stran a zastoupení žen v komunální politice. Závěrečné kapitoly obsahují souhrn poznatků za okres Klatovy, srovnání s výsledky práce Stanislava Balíka a posouzení uplatnitelnosti jeho teorie v jiném okresu České republiky.
Politické aspekty územní samosprávy - případová studie obce Mirovice
Smolová, Veronika ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce na téma Politické aspekty územní samosprávy, případová studie obce Mirovice se zaměřuje na problematiku voleb do zastupitelstva obce Mirovice v období 2002 až 2014 a volebního chování jejích obyvatel a volební účasti s porovnáním s daty za celý okres Písek a celou Českou republikou. Cílem je ověřit uplatnitelnost modelů volebního chování obyvatel ve volbách do místních zastupitelstev. Teoretická část práce obsahuje vymezení základních pojmů problematiky jako je demokracie, charakteristika samosprávy, volby a volební chování. Praktická část zahrnuje charakteristiku obce Mirovice, charakteristiku obyvatel této obce a jejich účast na volbách. Součástí práce je dotazníkové šetření, na základě kterého je možné potvrdit či vyvrátit vhodnost použité teorie volebního chování, pozitivní i negativní vztahy k voleným stranám. Práce se také zaměřuje na spokojenost místních občanů s prací vedení města.
Politické aspekty územní samosprávy – volební chování obyvatel města Jičína
Stránská, Michaela ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou volebního chování obyvatel města Jičína. Teoretická část práce pojednává o lokální demokracii, seznamuje s volebními systémy či různými výzkumy volebního chování. Stěžejní částí diplomové práce je praktická část, ve které je provedena případová studie, která prezentuje socioekonomické, demografické a politické charakteristiky města Jičín. Tato část je východiskem pro posouzení volebního chování obyvatel města Jičína. Diplomová práce dále shrnuje volby do Zastupitelstva města Jičína v letech 2006, 2010 a 2014 a také popisuje volební účast obyvatel města. Součástí práce je kvalitativní výzkum v podobě řízeného rozhovoru s lídrem Jičínského Demokratického Klubu a Zastupitelem města Jičína. V poslední části práce je proveden kvantitativní výzkum, díky němuž je možné odpovědět na stanovené pracovní otázky týkající se volebního chování obyvatel města Jičín.
Politické aspekty územní samosprávy - hlasování v komunálních volbách
Hrabovský, Ondřej ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Kobzev Kotásková, Sylvie (oponent)
Práce se zabývá problematikou komunálních voleb. V teoretické části je obsaženo vymezení aspektů územní samosprávy a souhrn vlivů působící na volební chování voličů. Největší pozornost je věnována tzv. preferenčnímu hlasování a jeho vlivu na konečnou podobu výsledků v obecních volbách. V praktické části, jsou podle metodiky Jakuba Šedy, porovnány výsledky dvou po sobě jdoucích volebních období patnácti obcí vybraných z okresu Plzeň sever České republiky. Metodika sleduje bývalé zastupitele obhajující mandát zastupitelského křesla a jejich případné znovuzvolení. Pozorovány byly i případy hlasování voličů ovlivňující pořadí zvolených kandidátů napříč kandidátní listinou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.