Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Rozšíření systému pro shlukovou analýzu binárních souborů
Plaskoň, Pavol ; Ryšavý, Ondřej (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
S rastúcim množstvom informácií sa zvyšuje potreba sumarizovať dáta. Jednou z používaných metód je aj zhluková analýza. Je to proces triedenia objektov do skupín na základe spoločných vlastností. V antivírusových firmách sa denne analyzuje veľké množstvo súborov. S cieľom urýchliť túto analýzu vznikol aj v AVG Technologies nástroj na zhlukovú analýzu binárnych súborov. Táto práca popisuje návrh a implementáciu rozšírenia existujúceho nástroja o zhlukovú analýzu APK súborov a s ním súvisiacich DEX súborov. Cieľom je analyzovať dané súborové formáty, vybrať z nimi poskytovaných informácií vhodné charakteristiky a vytvoriť heuristiky pre ich zhlukovú analýzu. Okrem podpory pre APK a DEX súbory bol nástroj rozšírený aj o zhlukovú analýzu archívov. Všetko bolo otestované a nasadené do produkčnej verzie.
Comparison of double auction bidding strategies for automated trading agents
Vach, Daniel ; Maršál, Aleš (vedoucí práce) ; Burda, Martin (oponent)
Comparison of double auction bidding strategies for automated trading agents Bc. Daniel Vach Abstrakt V této práci jsou porovnávány automatické obchodní strategie ZIP, GDX a AA v symetrických agent- proti-agentovi experimentech, kde se mění zastoupení jednotlivých strategií v populaci agentů. Také je představena nově vytvořená strategie ZIPOJA, která je založena na ZIP a obohacena Ojovým učícím pravidlem pro aktualizaci optimální ceny. ZIPOJA strategie je porovnávána proti ostatním strategiím, z čehož vychází, že se jí nedaří v porovnání s ostatními strategiemi. Dokonce původní ZIP ji také poráží. Dále je zjištěno, že dominance AA nad GDX a ZIP není robustní ve změnách složení populace agentů. Výsledek lze také silně ovlivnit vlastnostmi experimentu. GDX dominuje AA v mnoha experimentech, které jsou v této práci provedeny, což je v kontrastu s výsledky v předchozí literatuře. Nalezeny jsou také Nashovy rovnováhy ve smíšených strategiích. Dynamická analýza je použita pro nalezení spádových oblastí jednotlivých rovnováh.
Obnova hesel archivů ZIP s využitím GPU
Večeřa, Vojtěch ; Veselý, Vladimír (oponent) ; Hranický, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo rozšířit nástroj Wrathion o dosud nepodporované metody šifrování formátu .ZIP a přidat podporu formátu .7z. Práce obsahuje popis použitých technologií a detailní analýzu zabezpečení těchto formátů, stejně tak jako popis návrhů a implementace rozšiřujících modulů. Funkcionalita byla experimentálně ověřena na reálných zařízení. Výsledky měření zahrnují měření doby obnovy hesel, výkonu a zrychlení. Součástí práce je také srovnání s jinými existujícími nástroji.
Diff pro různé typy kancelářských dokumentů
Varga, Tomáš ; Volf, Tomáš (oponent) ; Chmelař, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním různých typů kancelářských dokumentů. Cílem práce je sestavení modulu do stávající aplikace mediadiff pro porovnávání dokumentů kancelářského balíku Open Office, mezi které patří textové dokumenty, prezentace a tabulkové procesory. V této práci jsou popsány algoritmy na porovnávání textu a stromových struktur. Dále jsou přiblíženy nejznámější kancelářské balíky a přístup k obsahu jejich dokumentů.
Virtualní souborový systém pro procházení souborových archivů
Samek, Michal ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace programu umožňujícího vytváření virtuálních souborových systému ze souborových archivů. Virtuální souborové systémy jsou spravovány pomocí řešení FUSE. Aplikace podporuje několik typů souborových archivů, přičemž pro některé implementuje podporu zápisu dat do archivu. Pro přidání podpory dalších typů je možno využít implementováného rozhraní.
Užití techniky lámání hesel u komprimačních formátů RAR, ZIP a 7z a extrakce hesel z samorozbalovacích archivů
Prustoměrský, Milan ; Přikryl, Zdeněk (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá užitím techniky lámání hesel u běžných komprimačních formátů a extrakcí hesel ze samorozbalovacích archivů, které se využívají pro potřeby malware. Jsou zde popsány struktury komprimačních formátů, šifry a jejich propojení s komprimačními formáty. Zmíněny jsou i běžné a specializované útoky na archivy a jejich šifry. Následně jsou popsány struktury samorozbalovacích archivů a extrakce hesla, umožňující spuštění samorozbalovacího archivu.
GPU akcelerované prolamování šifer
Schmied, Jan ; Kajan, Michal (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá popisem jednosměrných hešovacích funkcí a kryptografických algoritmů. Také zkoumá jejich implementaci pro využití k zašifrování obsahu souborů formátů DOC, PDF a ZIP pomocí uživatelského hesla. Následně jsou tyto implementace podrobeny analýze a jsou navrženy postupy jak pomocí brute - force útoku tato zabezpečení prolomit s využitím GPU.
Možnosti zpracování dokumentů v DocBooku uložených v ZIP archivu
Hrachovec, Jakub ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Šimůnek, Milan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je definice formátu založeného na ZIP archivu pro DocBook dokumenty, který zjednodušší manipulaci s těmito dokumenty, např. kopírování či posílání e-mailem jako přílohu. Dále vytvoření aplikace v programovacím jazyce Java, která zajistí zabalení DocBook dokumentů do tohoto formátu a jejich následné zpracování a transformaci do PDF, HTML a dalších formátů. Výsledek této práce zjednodušší sdílení dokumentů v DocBooku tím, že DocBook dokument a všechny soubory, na které odkazuje, budou zabaleny do jednoho archivu, který lze jednoduše sdílet. V této práci se nejdříve zaměřím na popis dvou již existujících formátů založených na ZIP archivu, které mi budou inspirací při definici vlastního formátu vhodného pro dokumenty v DocBooku, které obsahují vložené obrázky a úpravy stylů. Následně popíši ovládání a funkcionalitu vytvořené aplikace a na konec si připravím ukázkový DocBook dokument, který následně zabalím do DocBook archivu a transformuji do PDF a HTML.
Možnosti přímého zpracování formátů ODF/OOXML v XSLT
Sem, Štěpán ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Nálevka, Petr (oponent)
Cílem této práce je umožnit pracovat a archivy XML dokumentů a souvisejících dat přímo pomocí XML nástrojů, například XSLT procesorů. Zejména se jedná o zpracování ODF a OOXML formátů. Celý archiv bude reprezentován jediným XML dokumentem, který bude přímo obsahovat XML dokumenty z vnitřku archivu a případně binární data překódovaná do base64. Reprezentace bude vytvářena parserem implementovaným v programovacím jazyce Java. První kapitola popisuje příklad, jak mohou být data uvnitř archivu uložena. Je důležité si uvědomit, že po dekompresi archivu získáme převážně XML dokumenty, ve kterých je uložena převážná část informačního obsahu dokumentu a můžeme je tudíž přímo zpracovat. Ve druhé kapitole si nejprve popíšeme jednotlivá rozhraní parserů, která umožňují snadněji pracovat s XML dokumenty. Tyto informace úzce souvisí s hlavní náplní práce -- implementací parseru. Po stručném seznámení s existujícími možnostmi zpracování dokumentů si ukážeme na doprovodném příkladě jak by vypadalo řešení v aplikaci používající parser implementující konkrétní rozhraní a zdůvodníme řešení zvolené v této práci. Třetí kapitola rozebírá možnosti reprezentace ZIP archivu jako XML souboru a volbu nejvhodnější reprezentace pro tuto aplikaci. Zmíníme též možnosti řešení situací kdy dokument obsahuje odkazy na jiné dokumenty. Cílem čtvrté kapitoly je podat stručný výklad o prostředcích poskytovaných jazykem Java, které se vážou k vlastnímu řešení a popsat konkrétní řešení problému. Pátá kapitola si potom klade za cíl demonstrovat použití vytvořené aplikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.