Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Skotáková, Adéla ; Rychlá, Jana (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním problémem jsou náklady na platy zaměstnanců a tato bakalářská práce se zabývá jejich snížením.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Rybová, Martina ; Hončl, Čeněk (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá odměňováním zaměstnanců u konkrétního zaměstnavatele při nově zavedeném benefitu, který má za cíl zvýšit pravidelnou docházku zaměstnanců. Vyhodnocuje účinnost zavedeného opatření a obsahuje návrhy na zlepšení do budoucna.
Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu
Randlová, Kateřina ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou délky pracovní doby a jejího rozvržení se zvláštním zaměřením na kratší pracovní dobu. Práce rovněž představuje právní úpravu kratší pracovní doby v zahraničním systému práva, konkrétně v Nizozemí. Cílem diplomové práce je komplexně zanalyzovat současnou právní úpravu pracovní doby, její délky a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu. Práce se dělí do šesti kapitol, které představují pracovní právo v systému práva, historický vývoj pracovní doby, prameny pracovního práva, zákonnou úpravu pracovní doby a dob odpočinku a rozložení pracovní doby. Stěžejní pátá kapitola se zabývá instituty pracovního práva, v nichž se kratší pracovní doba odchyluje od stanovené týdenní pracovní doby. Kapitola definuje subjekty, které jsou oprávněny žádat o kratší pracovní dobu nebo její jinou vhodnou úpravu, formy jiné vhodné úpravy pracovní doby a výklad pojmu provozní důvody judikaturou Nejvyššího soudu České republiky. Závěrečná práce dále popisuje způsob výpočtu a odměňování práce přesčas u zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou a výpočet dovolené takových zaměstnanců s kratší pracovní dobou, jejichž pracovní doba je nerovnoměrně rozložena do několika pracovních dní v týdnu. Kapitola...
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Hinterbuchner, Lukáš ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Tématem dané práce je odpovědnost zaměstnance za škodu. Práce nabízí především ucelený pohled na současnou právní úpravu dané oblasti pracovního práva. Hlavním cílem práce je analyzovat současnou pracovněprávní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli, kdy za tímto účelem jsou rozebrány jednotlivé typy odpovědností, které Zákoník práce rozlišuje. Detailně se u každého typu odpovědnosti práce zaobírá především konkrétními podmínkami, které musejí být splněny, aby byla založena odpovědnost zaměstnance za škodu, kdy není opomenuto případné možnosti zaměstnance se liberovat. Práce je rovněž zaměřena na hlavní rozdíly, kterými se od sebe jednotlivé typy odpovědností navzájem odlišují. Velká pozornost je v práci věnována rovněž provázanosti pracovního práva s ostatními právními odvětvími, zejména pak s právem občanským, se kterým má vztah nejbližší, kdy pochopení tohoto vzájemného vztahu je velmi podstatné pro pochopení celé dané problematiky. Práce není koncipována pouze jako teoretická, ale je zahrnut i praktický pohled na dané téma, které se prolíná zejména s rozhodovací praxí soudů, která tak poskytuje odpovědi na některé nejasnosti vzniklé při výkladu právních norem zakotvených především...
Sdílená ekonomika a digitalizace: Výzva pro komplexní úpravu pracovního práva?
Tkadlec, Matěj ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
SDÍLENÁ EKONOMIKA A DIGITALIZACE: VÝZVA PRO KOMPLEXNÍ ÚPRAVU PRACOVNÍHO PRÁVA? ABSTRAKT Tato diplomová práce se podrobně věnuje fenoménu poslední dekády, kterým je tzv. sdílená ekonomika, jež má mnoho podob a mnoho názvů. Ve své nejčistší podobě se jedná o jednání ekonomicky aktivních subjektů, které za účelem snížení svých vlastních nákladů či využitím svých volných kapacit sdílejí volné prostředky. Jako nejlepší příklady ekonomiky sdílení potom slouží kapitálová platforma Airbnb, kde lidé sdílejí své nevyužívané nemovitosti a generují tak zisk, či pracovní platforma BlaBlaCar, jejímž prostřednictvím mohou lidé snižovat své náklady na provoz dopravního prostředku při jednorázových cestách na delší vzdálenost. Jak zmíněno výše, sdílená ekonomika má však mnoho podob. Jednu z nich, ne úplně čistokrevnou formou sdílení, zprostředkovává společnost Uber. Ten, podobně jako společnost BlaBlaCar, vytvořil mobilní platformu, jejíž pomoci se mohou poskytovatelé dopravních služeb spojit s uživateli. Existuje zde však několik významných rozdílů, ze kterých je možné vyvodit, že společnost Uber není klasickým zprostředkovatelem služeb informačních technologií, jako je právě společnost BlaBlaCar. To mimo jiné dovodily také zahraniční soudy, včetně Soudního dvora Evropské unie. Na základě toho je nasnadě otázka, zda řidiči...
Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Jouzová, Lada ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Tröster, Petr (oponent)
1 Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Ve své disertační práci se autorka věnuje právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v ČR, v kontextu práva Evropské unie, a to z hlediska konceptu flexijistoty (flexicurity) v pracovněprávních vztazích. Tento koncept v sobě zahrnuje na jedné straně prvky flexibility při realizaci pracovněprávních vztahů a na druhé straně ochranu zaměstnanců v těchto vztazích, která se projevuje zejména vlastním přechodem práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů k novému zaměstnavateli. V současné době, kdy změny v organizační struktuře zaměstnavatelů, převody činností nebo úkolů, fúze, koupě, pacht závodu, ale i tzv. outsourcing, insourcing a změna dodavatelů se u firem a společností stávají stále častěji běžnou záležitostí, problematika změny zaměstnavatele, a v důsledku toho zachování a ochrany práv zaměstnanců, zejména zachování jejich pracovněprávních vztahů, nabývá na aktuálnosti. Ochrana práv zaměstnanců při převodech podniků a závodů je jedním z pilířů evropského pracovního práva. V této souvislosti vyvstává tedy otázka přechodu práv a povinností dotčených zaměstnanců z jejich pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele. Důsledky výše uvedených změn na straně zaměstnavatele jsou...
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Smejkalová, Markéta ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí pracovněprávních vztahů. Cílem bakalářské práce je doporučit zaměstnavateli TNT Express Worldwide, s r. o. nejvýhodnější způsob vzniku pracovněprávního vztahu z ekonomického hlediska na základě analýzy mzdových nákladů zaměstnanců.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Létalová, Klára ; Nádeníčková, Kateřina (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů spojených s pracovněprávními vztahy. Na základě provedené analýzy současného stavu odměňování zaměstnanců jsou navržena optimální řešení, které vedou k optimalizace mzdových nákladů.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Šidlová, Ivana ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, který souvisí s-nedostatkem zaměstnanců. Přesněji řečeno optimalizovat množství zaměstnanců a s tím souvisejících mzdových nákladů. Na základě provedené analytické části budou zaměstnavateli navrhnuta opatření pro optimalizaci počtu zaměstnanců a optimalizaci mzdových nákladů.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Vorlová, Alena ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně se zaměřuje na osobní náklady vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je tyto náklady optimalizovat. Teoretická část objasňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Další část se věnuje analýze současného stavu odměňování zaměstnanců a analýze příspěvků od Úřadu práce. V závěru jsou navržena optimální řešení, která vedou k ekonomické a daňové úspoře.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.