Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rapid research with computer algebra systems
Fischer, Cyril
Computer algebra systems (CAS) are gaining popularity not only among young students and scholars but also as a tool for serious work. These highly complicated software systems, which used to just be regarded as toys for computer enthusiasts, have reached maturity. Nowadays such systems are available on a variety of computer platforms, starting from freely-available on-line services up to complex and expensive software packages. The aim of this review paper is to show some selected capabilities of CAS and point out some problems with their usage from the point of view of 25 years of experience.
Optimální portfolia
Vacek, Lukáš ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Tato diplomová práce představuje vybrané techniky konstrukce optimálních portfolií.V první části je pojednáno o mírách rizika a dalších kritériích (Markowi- tzův přístup, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku, střední absolutní odchylka, spektrální míra rizika a Kellyho kritérium). V některých případech je odvozeno analytické řešení optimalizační úlohy, jindy existuje jen numerické. Zmiňujeme výhody a nevýhody jednotlivých kritérií, teoretické vlastnosti a prak- tické aspekty softwarové implementace v softwaru Wolfram Mathematica. V druhé části jsou stručně představeny simulační metody, které jsou vhodné pro optima- lizaci portfolia, a je naznačena jejich motivace. V třetí části jsou představena mnohorozměrná rozdělení: normální, t-rozdělení a zešikmené t-rozdělení s návaz- ností na optimalizaci portfolia s předpokladem mnohorozměrného rozdělení ztrát. Ve čtvrté části práce jsou ilustrovány optimalizační metody na reálných datech. Analytické výpočty jsou porovnávány s numerickými. 1
Matematický model vytápění užitím tepelného čerpadla
Dobeš, Radim ; Lázničková, Ilona (oponent) ; Radil, Lukáš (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se zabýváme návrhem matematického modelu vytápění s využitím tepelného čerpadla a vypočtením základních provozních výstupů. Dále programujeme vhodné uživatelské prostředí a vyhodnocujeme již vytvořený model za pomocí různých komerčně dostupných řešení.
Nerovnosti Friedrichsova a Poincarého typu a jejich výpočet
MOSKOVKA, Alexej
Tato bakalářská práce se zabývá teorií Friedrichsových a Poincarého nerovností a konstant v nich vystupujících, které mají široké využití v matematické analýze, zejména ve funkcionální analýze a v teorii parciálních diferenciálních rovnic. Základní myšlenkou nerovností je omezení L-norem funkcí vzhledem k L-normám jejich gradientů. Výpočet konstant se dá provést analyticky pro jednoduché geometrické oblasti nebo přibližně numericky. Zde detailně provádíme explicitní výpočet konstant pro interval, obdélník a kvádr. Dále realizujeme numerický výpočet pro interval, obdélník a také pro mezikruží, pro které přesnou hodnotu konstant neznáme.
Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni
Gajdoš, Adam ; Kubánek, David (oponent) ; Koton, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářkská práce se zabývá vývojem software pro automatizovaný návrh kmitočtových filtrů s použitím aktivních prvků místo induktorů. První část práce se zabývá rozdělením kmitočtových filtrů podle přenášeného spektra a podle druhu použitých součástek. Dále se zabývá taky pracovními režimi obvodu. V další části prouzkoumává různé návrhové metody filtrů s aktvními prvky, soustředí se hlavně na metodu autonomních obvodů, která se používá programovém řešení. Práce se dále zabývá popisu prostředí Wolfram Mathematici, jejím vývojem a taky výhodama. V další kapitole se práce věnuje teoretickému popisu programu a všem nutným teoretickým ustanovení, které jsou potřeba ke zvládnuti programu, tj. popis Modifikované metody uzlových napětí, nahrazení tranzistoru MOSFET za zdroj proudu řízený napětím a taky zápisu pasivní prvků ve strojové podobě. Poslední kapitola se věnuje samotnému vývoji programu a jeho podrobném popisu.
Interaktivní nástroje ve výuce chemie - Interaktivní výuka podporovaná softwarem Mathematica
Helceletová, Zuzana ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Informační a komunikační technologie (dále jen "ICT") stále více pronikají do struktur společnosti, jejích funkcí i života samotných jedinců. Integrace ICT do vzdělávání spojená s proměnou tradičního pojetí vzdělávání v moderní edukační prostředí je proto chápána jako jeden z významných faktorů dalšího rozvoje. Předkládaná práce se zabývá některými možnostmi využití elektronické podpory ve výuce chemie na středních školách. Jde především o vizualizaci učiva chemie, vhodnou positivní motivaci a aktivizaci žáka. Práce blíže popisuje prezentaci učiva chemie pomocí appletů vytvořených softwarem Wolfram Mathematica. Jedním z cílů této diplomové práce je seznámení s tímto softwarem a s možnostmi jeho využití ve výuce předmětu chemie. Dalším a neméně důležitým cílem této práce je snaha motivovat k tvorbě a využívání některých demonstračních appletů softwaru Wolfram Mathematica. K naplnění tohoto cíle autorka podrobně rozebírá zdrojové kódy sedmi demonstračních appletů nazvaných "Vzorce a struktury některých jednoduchých molekul", "Sestavte si svůj vlastní atom", "Atomové orbitaly", "Alkany", "Změny oxidačních čísel atomu uhlíku", "VSEPR" a "Stavová rovnice ideálního plynu", které jsou volně přístupné na oficiálních stránkách společnosti Wolfram. Z těchto zdrojových kódů byly vybrány a popsány...
Systems of Polynomial Equations in Economics
Šramková, Kristína ; Tomáš, Jiří (oponent) ; Kureš, Miroslav (vedoucí práce)
Bachelor thesis is based on application of mathematical apparatus for the analysis of economic models, in particular models that lead to a system of polynomial equations. One of the parts is a summary of basic knowledge of algebra focused on Gröbner basis. Hereinafter are discussed economic models in which solution Gröbner basis are applied using the program Wolfram Mathematica. Own software package is implemented into this program as a concept of solution to simplify the calculation and work with models.
Ekonomické křivky
Hrubešová, Gabriela ; Doupovec, Miroslav (oponent) ; Kureš, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných ekonomických křivek, popis jejich vlastností a určení matematického vyjádření. V první části je vysvětlena problematika obecných rovinných křivek. Další část se zaměřuje na charakteristiku nejvýznamnějších ekonomických křivek a jejich užití. Dále jsou popsány matematické vlastnosti jednotlivých křivek. V poslední části je provedena softwarová implementace v programu Wolfram Mathematica.
Okruhy řádu p^2 a p^3
Haluza, Vít ; Hrdina, Jaroslav (oponent) ; Kureš, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací a zkoumaním vlastností okruhů řádu p^2 a p^3 (p je prvočíslo). Jsou zde zavedeny a používány pojmy, jako ideál okruhu nebo polynomy nad konečným polem. Kromě blíže nespecifikovaných abstraktních okruhů jsou uvedeny a klasifikovány také některé speciální typy konečných okruhů. Součástí této práce je také programový balíček, který dokáže automaticky rozpoznat, ve které ze tříd se nachází uživatelem zadaný okruh řádu p^2.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.