Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu
Turčičová, Marie ; Šafránková, Jana (vedoucí práce) ; Ďurovcová, Tereza (oponent)
K objasnění složitých dějů v okolí Slunce může částečně přispět analýza dat z družic, které se v jeho okolí dlouhodobě pohybují. Předložená práce je věnována statistické studii vybraných parametrů slunečního větru z dlouhodobého hlediska. Byla použita data z družice Wind, a to zejména její měření rychlosti, koncentrace a teploty protonů a α-částic. Pomocí standardních statistických metod bylo vyšetřováno jejich chování a průběh během 23. a 24. slunečního cyklu, a to včetně srovnání těchto dvou cyklů. Zjištěné výsledky jsou v souladu se známými studiemi.
Rychlé variace obsahu helia ve slunečním větru a jejich vztah k procesům na Slunci
Ďurovcová, Tereza ; Šafránková, Jana (vedoucí práce) ; Vandas, Marek (oponent)
Helium může významně ovlivňovat dynamiku slunečního větru. Změny jeho relativního zastoupení jsou obvykle připisovány přechodům přes hranice přilehlých proudových trubic. Analýza dat z přístroje BMSW umístěného na družici Spektr-R ale ukázala, že se relativní zastoupení helia může měnit také uvnitř proudových trubic. Jako možný zdroj turbulence uvnitř proudové trubice byl navržen vzájemný pohyb protonové a heliové komponenty slunečního větru. Předložená práce je věnována dlouhodobé statistické studii rychlých variací zastoupení helia v závislosti na parametrech slunečního větru a na změnách jeho zdrojové oblasti. Pro tento účel byla použita plazmová data z přístrojů umístěných na družicích Wind a Spektr-R a měření magnetického pole z družice Wind. Byly vyšetřovány současné změny relativního zastoupení helia a parametrů slunečního větru, a to jak pro dlouhodobá pozorování provedená družicí Wind, tak i pro pozorování před a za meziplanetárními šoky. Nakonec byla provedena studie rozdílů mezi unášivou rychlostí protonů a helia v minimu a maximu sluneční aktivity.
Využití meteorologie a historické srovnání povětrnostních podmínek pro jachting a vodní sporty
Hájek, Petr ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Využití meteorologie a historické srovnání povětrnostních podmínek pro jachting a vodní sporty Cíle: Předložená diplomová práce si klade několik cílů. První z cílů je seznámení se se základy obecné meteorologie. Dále pak zmapování windsurfařských a kitařských spotů v rámci specifických lokalit. Lokality zkoumané a zmapované jsou Nechranice, Rozkoš, Lipno a Nové Mlýny. Poslední částí je vyvrácení nebo potvrzení hypotézy o změně povětrnostních podmínek za období 1980-2014 na zmíněných lokalitách pro jachting a windsurfing. Metody: V práci jsem použil dvě základní výzkumné metody. Metodu obsahové analýzy a rozhovor. Obsahovou analýzou jsem získával informace pro teoretickou část práce za použití odborné jachtařské a meteorologické publikace. Dále pak metodu nestandardizovaného rozhovoru, kterého jsem využil při návštěvě Matematicko - fyzikální fakulty na UK, oddělení meteorologie a klimatologie. Zde jsem svou práci diskutoval s RNDr. Josefem Brechlerem, CSc. Dále pak s předními představiteli windsurfingu v Černé v Pošumaví, a Nechranické přehrady. Výsledek: První část bylo seznámení se se základy obecné meteorologie. Tato část byla úspěšně vypracována v teoretické části. Dále pak zmapování windsurfařských a kitařských spotů v rámci specifických lokalit. Zde jsem popsal jednotlivé spoty, jejich...
Využití meteorologie a historické srovnání povětrnostních podmínek pro jachting a vodní sporty
Hájek, Petr ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Využití meteorologie a historické srovnání povětrnostních podmínek pro jachting a vodní sporty Cíle: Zmapování windsurfařských spotů v rámci specifických lokalit. Vyvrácení nebo potvrzení vědecké otázky o změně povětrnostních podmínek za období 1980-2014 na zmíněných lokalitách pro jachting a windsurfing. Metody: Diplomová práce je deskriptivně analytickou studií. Užitými metodami jsou průzkum a výběr zdrojů, analýza získaných informací a závěrečná syntéza všech získaných poznatků. Výsledek: Deskripce 4 vodních nádrží využívaných pro sportovní účely a analytická práce s povětrnostními hodnotami v uvedených lokalitách. Klíčová slova: meteorologie, vítr, spoty, vodní sporty, jachting.
Analýza výsledků měření větru
Hanslian, David ; Kalvová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Huth, Radan (oponent) ; Květoň, Vít (oponent)
Dizertační práce se zabývá studiem okolností souvisejících s analýzou větroměrných dat. První část práce shrnuje problematiku nežádoucích jevů ovlivňujících výsledky měření větru, zejména vliv umístění anemometru vůči okolním překážkám. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými ukázkami analýzy těchto vlivů na stožárových měřeních větru. Druhá část práce analyzuje metodiku prodlužování a doplňování časových řad větru. Jsou představeny dvě vlastní metody maticového typu pro řešení této úlohy. Dále je provedeno porovnání úspěšnosti prodloužení větroměrných dat pro různé typy referenčních řad, různé metody a různé varianty vlastních metod. Ukázalo se, že obecně vhodným zdrojem referenčních řad jsou reanalýzy. Vhodnost použití pozemního měření větru závisí na konkrétní konfiguraci referenční a cílové stanice a na homogenitě referenční řady. Navržené vlastní metody se osvědčily jako vhodný a univerzální prostředek pro danou úlohu. Třetí část práce se zaměřuje na analýzu větrných podmínek na území České republiky. Vedle celkového přehledu dosavadních poznatků v této oblasti je popsán výpočet větrné mapy ČR. Ta je vytvořena kombinací modelů PIAP a VAS/WAsP; samotný model VAS/WAsP kombinuje interpolační metodu VAS a model WAsP. Výsledek výpočtu ukazuje rozložení průměrných rychlostí větru ve výškách 10 m a 100...
Cost Benefit Analysis of Wind Power in Germany
Labunets, Nazariy ; Zajíček, Miroslav (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
The objective of this thesis is to perform a cost benefits analysis of the wind power sector in Germany, with the horizon of 2030. Various costs and benefits stemming from the expansion of wind power are inferred from literature review and studying the peculiarities of the German case. The magnitude of governmental support is calculated by applying the Weibull distribution of wind at different zones across Germany and power curves of 5 modern wind turbines, as specified by the law. A number of sensitivity analyses is performed on the main inputs for onshore installations. Under the baseline assumptions, the onshore sector is found as non-beneficial to the society, without a visible improving trend for the future. While the offshore sector does not reach a point where the benefits would start overweighing the cost until 2030, the overall trend look much more promising. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Měření parametrů větru na palubě malého letadla
Helia, Petr ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Šplíchal, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
Větrné elektrárny a hodnocení jejich dopadů na životní prostředí s využitím GIS
Komárková, Lenka ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Přibil, Rudolf (oponent)
Anotace: Větrné elektrárny jsou zařízení, která získávají energii z obnovitelných zdrojů energie a přeměňují kinetickou energii větru na energii elektrickou. Mezi obnovitelné zdroje řadíme zdroje, které mají schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Patří sem energie Slunce, geotermální energie, vodní energie, energie přílivu, mořských vln a energie biomasy. Většina obnovitelných zdrojů má původ v energii slunečního záření. Téma větrných elektráren jsem si vybrala, protože je dle mého názoru aktuální a zároveň kontroverzní. V době, kdy v celém světě docházejí neobnovitelné zdroje energie jako uhlí, ropa a zemní plyn je důležité, abychom si uvědomili, že jinou cestou než z obnovitelných zdrojů nebude v budoucnu možno energii získat. Bakalářská práce bude obsahovat stručnou historii využití větru, typy větrných elektráren, účinnost a nové technologie jako např. "offshore" větrné elektrárny. Hlavní důraz bude kladen na porovnání kladů a záporů větrných elektráren a jejich vlivům na přírodu. Některé problémy spojované s provozem větrných elektráren bývají zveličovány, některé naopak bagatelizovány. Cílem bude tato negativa sumarizovat a z relevantních zdrojů ověřit, zda se překračují povolené limity a jak větrné elektrárny působí na okolní krajinu...
"Všechno je lehounké a vše je nahoře a nejvýše je tanec slonů". Metafory pohybu v díle Vladimíra Holana.
Hudcová, Zuzana ; Heczková, Libuše (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Tato diplomová práce nahlíží na dílo Vladimíra Holana jako na tematickou jednotu, ve které se proměňují různé motivy. Tyto proměny se uskutečňují závisle na čase, ve kterém básně vznikají. Naše metoda pohlížení na Holanovo dílo je tedy chronologická, postupujeme od počátku jeho tvorby k poslední vydané sbírce a básním z pozůstalosti. Práce se věnuje motivu pohybu a jeho proměnám v Holanově díle. V úvodní kapitole se snaží proniknout do problematiky pohybu jako fyzické činnosti a poté na základě Patočkovy fenomenologické filozofie pojmout pohyb jako potvrzení bytí. Pohyb vnímaný jako odpověď člověka na jeho umístění ve světě tak nabývá různých významů a podob. V dalších kapitolách se věnujeme analýze motivů pohybu, které lze v Holanově díle rozpoznat. Jejich vlastnosti se proměňují z lehkosti a svobody k tíze a omezení. Osu práce tak tvoří motivická řada vítr-vlna-plynutí vody-pták-mrak-kámen-had-zeď. Okrajově práce zachází i k interpretaci dalších motivů úzce spjatých s výše vyjmenovanými, a tedy nezbytných pro pochopení Holanova pojetí pohybu jako uskutečňování života.
Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění
Kloss, Tomáš ; Žák,, Antonín (oponent) ; Hron, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. Teoretická část popisuje základní poznatky týkající se teorie proudění, modelování turbulence, stanovení optimální domény, verifikace výpočtového modelu a uživatelského rozhraní v prostředí ANSYS. Závěrečná část porovnává hodnoty redukce zatížení větrem v závislosti na změně šířky spáry a velikosti větrané mezery. Výsledné hodnoty jsou získány pomocí CFD simulací. Součástí práce je návrh a posouzení ocelové halové konstrukce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.