Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
DISPLACEMENT FIELD ANALYSIS IN WEDGE SPLITTING TEST\nSPECIMEN BY ODM METHOD
Seitl, S. ; Miarka, P. ; Růžička, V. ; Malíková, Lucie ; Merta, I.
Multi-parameter fracture mechanics is nowadays quite extensively applied when cracked\nstructures/specimens are investigated. The reason is that it has been shown that it can be\nhelpful and bring more accurate results when fracture processes happen in a larger\nregion around the crack tip, what can be typical for material like concrete or other\nmaterials with quasi-brittle behaviour. Various relative crack length configurations have\nbeen chosen in order to investigate the importance of the higher-order terms of the\nWilliams power expansion on the crack-tip stress field distribution in Wedge splitting\ntest specimen. The higher-order terms are calculated by means of the over-deterministic\nmethod from displacements of nodes around the crack tip obtained by a finite element\nanalysis in different radial distances from the crack tip. The effect of the constraint level\nis investigated. Although the third and higher terms of the Williams series are very often\nneglected, their influence on the opening stress values is investigated.
Nástroj pro testovaní bezpečnosti wifi sítí
Hala, Martin ; Henzl, Martin (oponent) ; Kačic, Matej (vedoucí práce)
Hlavním cílem tohoto nástroje je testování úrovně zabezpečení Wi-Fi sítí, jak pro domácí, tak pro firemní účely. Vychází se z nejaktuálnějších bezpečnostních znalostí o bezdrátových sítích. Hlavní cíle jsou následující: Přenositelnost - implementováno v live linuxové distribuci, jednoduché ovládání - přehledné GUI, testování - širší možnosti výběru testů, vyhodnocení úrovně zabezpečení - doporučení vyplývající ze standardu NIST.
Posouzení geometrie zkušebního tělesa pro WST kvazikřehkých kompozitů: numerická studie
Řoutil, L. ; Veselý, V. ; Seitl, Stanislav ; Klusák, Jan
Příspěvek podrobněji řeší problematiku vlivu hloubky zářezu, křehkosti kompozitu (definované charakteristickou délkou kompozitu) a blízkosti dru-hého možného koncentrátoru napětí – rohu drážky – na průběh WST pro kvazikřehký krychlový vzorek. Pozornost je soustředěna především na přístup předpokládající kvazikřehké působení materiálu, v závěru jsou výsledky srovnány s přístupem uvažujícím ideálně křehké chování materiálu (aplikace lineární elastické lomové mechaniky, resp. lomové mechaniky obecných singulárních koncentrátorů napětí).
Optimalizace iniciační délky trhliny vzhledem k šířce čelistní drážky vzorků pro klínové štípání,
Seitl, Stanislav ; Klusák, Jan
Experimentální zjišťování hodnot lomově mechanických charakteristik stavebních materiálů jsou standardně prováděna na vzorcích s různou geometrií. V neposlední řadě se stává pro svou relativní nízko-nákladnost (vzorky z jádrových vývrtů odebraných ze stávajících stavebních konstrukcí, objemově menší vzorky i jednodušší úprava před zkouškou) stále oblíbenějším test používající k šíření trhliny rozevírání vzorku pomocí klínu. Cílem předkládaného příspěvku je v rámci zobecněné lomové mechaniky optimalizace iniciační délky trhliny (a=c+dn-h , tj. délky trhliny měřené od místa působení zátěžné síly) vzhledem k šířce čelistní drážky (f) pro vzorky sloužící jako zkušební tělesa pro klínové štípání
Numerická studie vlivu šířky drážky pro aplikaci zatížení na chování iniciační trhliny v tělese pro WST
Seitl, Stanislav ; Klusák, Jan ; Řoutil, L.
Přes již rozsáhlé použití WST doposud nebyla provedena podrobná analýza vlivu okrajových podmínek WST, zahrnující koncentrátor napětí (pravoúhlý V-vrub) tvořený drážkou pro vložení čelistí rozevírajících těleso, na pole napětí v okolí kořene šířící se trhliny. Cílem příspěvku je za použití metody konečných prvků (MKP) analyzovat uvedený vliv. Poznamenejme, že příspěvek uceluje analýzu šíření trhliny ve vzorcích pro WST, a tedy navazuje na předchozí práce spoluautorů, ve kterých postupně numericky analyzovali jednotlivé možné okrajové podmínky.
Vliv vertikální tlačné síly na úroveň constraintu v krychlovém vzorku pro klínové štípání
Seitl, Stanislav ; Klusák, Jan ; Dymáček, Petr ; Řoutil, L. ; Veselý, V.
Cílem příspěvku je za použití metody konečných prvků (MKP) ukázat vliv vertikální tlačné síly (resp. vertikální reakce dolní roznášecí podložky) na hodnotu constraintu (charakterizovaného hodnotou T-napětí) v krychlovém vzorku pro klínové štípání. Vliv constraintu je běžně ukazován pomocí kritérií pro stanovení velikosti a tvaru plastické zóny u kovových materiálů a pomocí kritérií pro velikost a tvar lomové procesní zóny ukvazikřehkých materiálů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.