National Repository of Grey Literature 93 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of Attitudes of Higher Education Policy Actors in the Formation of Doctoral Study Policy.
Buřičová, Barbora ; Vlk, Aleš (advisor) ; Novotný, Vilém (referee)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Diplomová práce 2019 Bc. Barbora Buřičová UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia Diplomová práce Autorka práce: Bc. Barbora Buřičová Studijní program: Sociologie Vedoucí práce: Dr. Mgr. Aleš Vlk Rok obhajoby: 2019 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. 2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. V Praze dne Bc. Barbora Buřičová Bibliografický záznam BUŘIČOVÁ, Barbora. Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia. Praha, 2019. 89 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Sociologických studií. Katedra Veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Dr. Mgr. Aleš Vlk. Rozsah práce: 149 153 znaků s mezerami Anotace Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na postoje aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky k problematice doktorského studia. Doktorské studium je v...
The attitude towards addictive substances by high school and university students from Ostrava and factors that can have impact on this attitude
Běnková, Hana ; Rössler, Jan (advisor) ; Záleská, Eva (referee)
Tato práce rozebírá problematiku návykových látek, konkrétně tedy postoj návykovým látkám studentů ostravských středních a vysokých škol. V práci jsou rozebírány pojmy, které jsou spojovány se samotným výzkumem. Dále obsahuje informace o opatření problému ve zkoumaném městě. Také se soustředí na již provedené výzkumy, a to jak zahraničí, tak v České republice a základě jejich výsledků pak byly položeny výzkumné otázky a formulovány hypotézy. Kromě zjištění postojů ostravských studentů středních a vysokých škol se práce snaží zjistit, jaké faktory by samotný postoj mohly ovlivnit. Tyto faktory byly rovněž stanoveny na základě již provedených výzkumů. Samotný výzkum bakalářské práce byl prováděn pomocí strukturovaných anonymních dotazníků a následné analýzy získaných dat v programu SPSS. Na základě výsledků analýzy byl vyvozen závěr, a to sice že ačkoliv mají vysokoškolští studenti větší zkušenost s návykovými látkami, jejich postoj k nim je negativnější než u středoškoláků. Postoje středoškoláků jsou také více ovlivňované vnějšími faktory. Oproti tomu postoj vysokoškolských studentů je zkoumanými faktory ovlivňován minimálně.
Roma college Graduates : Success factors
Zoubek, Šimon ; Šotolová, Eva (advisor) ; Mlčková, Marie (referee)
This diploma thesis deals with factors which influenced successful Roma college graduates. It tries to reveal what are the reasons why these Roma people managed to defy statistics and get a college diploma. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part it acquaints readers with professional literature and with its resources. Particular chapters pursue factors which have a direct connection with Roma education - Roma family, which strongly determines children's value system, Roma traditions and customs, Roma language, basic legislation and famous Roma personalities. The practical part, using a questionnaire, tries to determine the most important factors which influenced Roma college graduates during their lives. The goal of the research is to find out whether and to what extent particular factors interfered with academically successful Roma people's decision making. From the research part, it is apparent that the two main factors were positive motivation from their parents and a vision of a higher salary.
Alternative ways of eating and their prevalence in university students.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Natálie
The aim of the thesis is to find out the degree of inclination of university students to alternative ways of eating and to describe what forms are the most practiced and the reasons for moving from a traditional way of eating.
Sexual harassment of Czech university students in 2018 - comparison with 2008 research
Dvořáková, Dominika ; Smetáčková, Irena (advisor) ; Kolářová, Kateřina (referee)
The principal objective of my thesis was to find out what changes in sexual harassment of university students have occurred since 2008/2009 when the research project Sexual harassment at university: occurrence and perception was carried out. In the theoretical part I describe the term sexual harassment, specifics of the university environment and at the end of the theoretical part I show negative effects of sexual harassment and outline possible ways how to prevent it. In the methodological part I describe the research itself. I interviewed a total of 946 students using a questionnaire survey to find out what forms of sexual harassment students most often face, whether women perceive annoying behaviour more critically than men and whether they have more experience with it and also how students define sexual harassment. The analysis of the results showed that there were no major changes in the total share of students who experienced the sexual harassment by their teachers compared to the previous research. At the same time, some types of harassing behaviour have become more frequent (e.g. abusive behaviour due to being a man or a woman, ridiculing students' appearance). Keywords: sexual harassment, universities, education, gender stereotypes
Providing Public Access to Theses and Copyright Law
Myška, Matěj
The paper presents a basic overview of the issue of providing access to theses from copyright’s perspective. The first part introduces the meaning and purpose of this copyright limitation as well as the development of legal regulation. Attention is paid to the identification of individual interests that might conflict due to its application. The second part deals with the current legislation and identifies its problems, especially the ones related to providing online access to theses. The last part proposes possible solutions to these problems.
Fulltext: Fulltext_Myska_EN - Download fulltextPDF
Slides: prezentace_Myska_CZ - Download fulltextPDF; prezentace_Myska_EN - Download fulltextPDF
Video: NUSL2018-Myska - Download fulltextMP4
Quality Ensuring of Universities in the Czech Republic Through Evaluation of the Educational Activities
Horáková, Hana ; Šikýř, Martin (advisor) ; Šafránková, Jana Marie (referee)
This diploma thesis concerns with issues of evaluation and systemic procuring of educational activities of universities in the Czech Republic. It defines status of universities in the framework of educational system, their classification according to the type of providing curriculum and submission of actual overview regarding to the universities which operate in the Czech Republic in the present day. It provides view to the world rankings, their history and position of Czech universities in them. Further, it clarifies the term of evaluation in education and the difference between inner and outer evaluation. At the same time, it introduces the activity of the National Accreditation Bureau for Higher Education and its distinction from antecedent Committee of Accreditation. The empirical research of this diploma thesis is concentrated on revealing the advantages and disadvantages of the setting in the actual system of the quality of educational activities in the Czech universities. Everything mentioned is possible thanks to using the content analysis of inner documents from selected universities dealing with the problems of evaluation and setting the inner systems ensuring the quality of educational activities. KEYWORDS Assessment, education, evaluation, quality, university
Foreign Students in Czechoslovakia in 70's and 80's
Nnaji, Kristýna ; Vondráková Bortlová, Hana (advisor) ; Krátká, Lenka (referee)
Foreign policy of Czechoslovakia in 70's and 80's depended completely on the policy of the Soviet union and its promoted ideology. The Czechoslovak socialist republic preserved the narrowest relationship with the Soviet union and its sattelite states in Eastern Europe, while the relationship with the western countries oriented to co-operation with the United states, was very cold and was beeing restored very slowly and gradually. The developing countries, especially those heading to a socialist establishment, had a special position in Czechoslovak foreign policy. Especially these countries benefited from Czechoslovak aid such as financial, military or material support. Another way Czechoslovakia implemented its development aid was offering scholarships for university students. The purpose of this form of aid was to contribute to the progress of developing countries, most of whom gained independence recently. Simultaneously the policy pursued another aim - to spread the socialist ideology and the influlence of the Soviet union around the world. Hundreds of foreign students studied in Czechoslovak universities every year during 70's and 80's. Most of them came from so called developing countries. Foreign students came from various countries of the world, various cultures and therefore they perceived...

National Repository of Grey Literature : 93 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.