Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 375 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu
Rampas, Jan ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Exner, Jan (oponent)
v českém jazyce: Práce se zabývá institutem občanství Evropské unie. Sleduje nejprve jeho počátky, institucionální zakotvení a vymezení jeho obsahu, aby se následně zaměřila nejprve na soudobé problémy, se kterými se institut potýká při své aplikaci, a poté na využití občanství Unie jako jednoho z možných řešení problematického právního postavení občanů Unie a občanů Spojeného království po uskutečnění Brexitu. Autor předkládá návrhy na řešení postavení nejrůznějších skupin osob, jejichž postavení se po Brexitu výrazně změní, a to především v souvislosti s jejich místem pobytu, státní příslušnosti a skutečnosti, zda budou po Brexitu stále státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo již nikoliv. Autor uvádí možná řešení problémů, které takovýto stav nejistoty přináší a s odkazy na judikaturu, aktuální odbornou literaturu a průběh brexitových vyjednávání předkládá návrhy nového vymezení občanství Unie a možnosti jeho využití na ochranu práv britských státních příslušníků na území členských států EU po Brexitu, ale naopak také pro unijní občany žijící, pracující nebo studující po Brexitu na území Británie. Pozornost je také věnována specifickému prostoru Severního Irska - problematickému prostoru, na němž hrozí v souvislosti s Brexitem vznik široké škály variant občanství s rozdílnými...
Legislativní proces v EU během a po Brexitu.
JAKUBCOVÁ, Lucie
Cílem práce je popsat legislativní proces v EU během a po Brexitu. Práce obsahuje popis fungování institucí Evropské unie. Dále je zde popsán legislativní proces a popis průběhu referenda o Brexitu a souhrn dopadů, zejména ekonomických. Jedním z hlavních témat praktické části je analýza změn, ke kterým dojde v evropských institucích po odchodu Velké Británie. V praktické části byla stanovena výzkumná otázka: Jak ovlivní odchod britského mandátu průběh hlasování v Radě EU? Pro zodpovězení výzkumné otázky byla provedena analýza právních aktů schválených řádným legislativním postupem 2014-2018. Zvláštní pozornost je věnována pozici Spojeného království během hlasování. Analýza je založena na údajích pocházejících z portálu EU, který umožňuje přístup k právu EU - Eur-lex.europa.com. Data byla shromažďována a seřazena podle let a pozice země.
Fundraising, sponzorství a donátorství v britských kulturních institucích (srovnání s ČR)
Nguyenová, Duyen Monika ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; BĚLOR, Roman (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fundraisingem a jeho srovnáním ve vybraných britských a českých kulturních institucích. První část práce se věnuje východiskům jako je vymezení pojmu fundraising, jeho zásadám a segmentaci. Dále popisuje dárcovství a jeho daňovou úpravu v České republice a Spojeném království. V souvislosti se státním financováním je zde rozebrána problematika daňových asignací v kultuře. V druhé části je popsáno a srovnáváno financování a přístupy k dárcovství ve vybraných institucích (Royal Opera House, London Symphony Orchestra, Národní divadlo v Praze a Česká filharmonie).
Analýza proměny britsko-amerických zvláštních vztahů. Od vlády Johna Majora po nástup Theresy Mayové
Kochová, Nicole ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Práce se zabývá specifickým poutem mezi USA a Velkou Británií, který Winston Churchill definoval jako zvláštní vztah a který spojuje USA a Velkou Británii, ať už na základě společné historie, jazyka a kultury nebo v rámci společné hrozby. Výjimečné pouto potom napomáhá k úzké spolupráci a podpoře obou zemí. Období, na které se práce zaměřuje, začíná na konci studené války, kdy byl poražen společný nepřítel a tvrdilo se, že i zvláštní vztah vymizí. Končí potom funkčním obdobím Davida Camerona a nástupem Theresy Mayové. Zaměřuje se na tři významné britské premiéry - Johna Majora, Tonyho Blaira a Davida Camerona, a jejich postoji ke vztahu k Evropské unii a zejména k USA, protože rétorika o zvláštních vztazích se v projevech objevuje i nadále. Předmětem analýzy jsou projevy jednotlivých státníků a to, jak vidí Velkou Británii v mezinárodním systému. Zda by měla Velká Británie přijmout svou evropskou roli nebo by naopak měla prohloubit pouto s USA.
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law
Černá, Tereza ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob. Primární oblast této problematiky, kterou práce zkoumá, je právní úprava ve Velké Británii (pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je ve VB ustálen výraz "Product liability"). Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla pro popsání britské úpravy Product liability, je má studijní zkušenost v Anglii na Northumbria University, kde jsem studovala v rámci programu Erasmus+. V Anglii jsem měla možnost načerpat veškeré potřebné zdroje, zkušenosti a podněty přínosné k analýze tamější úpravy Product liability, a tudíž k napsání této diplomové práce. Cílem této práce je pak nejen popsání britské úpravy Product liability, ale zároveň i její komparace s úpravou českou. Z práce pak plyne jednoznačný závěr, že odpovědnost z Product liability je ve VB v porovnání s ČR institutem mnohem častěji využívaným a britská úprava je oproti té české propracovanější a detailnější. Na druhou stranu pro britské spotřebitele může být jejich právní úprava vzhledem k velkému množství soudních rozhodnutí, která tvoří součást právního systému VB,...
Perspektivy médií veřejné služby: německá diskuze
KROHOVÁ, Eliška
Budoucí podoba a fungování médií veřejné služby je dnes v evropských zemích hojně diskutovanou otázkou, a o nejen mezi odborníky, ale taktéž mezi politiky a širokou veřejností. Cílem této práce je zmapovat podobu této diskuze v Německu, v jehož mediálním systému mají veřejnoprávní média doposud silné a nezastupitelné postavení. První část práce bude zaměřena na historii médií veřejné služby a na popis jejich současného stavu (struktura, fungování, právní regulace apod.). Druhá část práce se bude věnovat debatě ohledně existence a podoby veřejnoprávních médií, která se v současné době vede v Německu. Diskutovány jsou zejména otázky podoby další existence těchto médií v digitálním prostředí, jejich financování, rozsahu služeb, které poskytují, apod.
Markýz La Fayette a jeho vliv na americkou válku za nezávislost a Velkou francouzskou revoluci
Bílková, Alžběta ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována analýze životních osudů Markýze La Fayetta, francouzského šlechtice v době americké války za nezávislost a Velké francouzské revoluce. Součástí práce je stručný nástin jeho života před odplutím do Ameriky, poté následuje hlavní část práce, konkrétně jeho účasti v jednotlivých bitvách americké války za nezávislost, jeho osobitém vztahu k Georgi Washingtonovi, jeho návratu do Francie a působení ve francouzské police. Další část práce se pak věnuje jeho podílu na sepsání Deklarace práv člověka a občana a úloze ve Velké francouzské revoluci. V přiměřeném rozsahu pak bude následovat popis událostí masakru na Martově poli 17. července 1791, který předznamenal markýzův politický pád. Klíčová slova Velká francouzská revoluce, americká válka za nezávislost, La Fayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, markýz La Fayette; osvícenství, revoluce
Britské ženy ve válce: na "domácí frontě". Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války.
Rolfová, Jana ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
(česky) Práce se zabývá tématem vlivu druhé světové války na osud žen ve Velké Británii. Před druhou světovou válkou se od ženy očekávalo, že buď bude ženou v domácnosti, nebo bude pracovat v zaměstnáních určených výhradně ženské populaci. Válka však změnila pravidla, podle kterých se společnost dosud řídila. Když byli muži povoláni do boje, vyvolalo to celonárodní nedostatek pracovních sil. Ženy byly vyzvány, aby zaujaly jejich místa, a to zahrnovalo mnoho pozic, které pro ně byly dříve považovány za nevhodné. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak dalece byly ženy a společnost ovlivněny touto situací, kterou nastolila válka. V práci jsem analyzovala úlohu britských žen pouze v civilním sektoru na tzv. Home Front neboli na domácí frontě. V první kapitole jsem rozebírala proces, který vedl k povinné konskripci žen, a problémy, jež tento proces doprovázely. Následující kapitola se zabývá zaměstnáním žen v průmyslu, což se ukázalo být jako nejvíce problematické ve vztahu k mužům a domácím povinnostem žen. Třetí kapitola se věnuje civilní obraně a především službám, které v rámci této instituce fungovaly. Předposlední kapitola se zaobírá Ženskou dobrovolnickou organizací, která byla vytvořena k podpoře civilní obrany a k poskytování služeb veřejnosti. Poslední kapitola se zaměřuje na ženy...
Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017
Svobodová, Markéta ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou rozdílnými názory na řešení evropské otázky a zároveň odpovědět na otázku, zdali a jak se proměnila podoba euroskepticismu a míra fragmentace ve straně. Mezi analyzované události patří parlamentní volby z roku 2015, referendum ohledně britského členství v Evropské unii v roce 2016, vnitrostranické volby téhož roku a předčasné parlamentní volby v roce 2017. Práce obsahuje teoretickou část, která zahrnuje několik typologií týkajících se frakcí a euroskepticismu, na jejichž základě dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií. První kritérium zkoumá vnější projevy euroskepticismu ve volebních programech na evropských otázkách, na nichž porovnává míru euroskeptičnosti. Kritériem další kapitoly jsou vnitřní projevy euroskepticismu a fragmentace ve straně, které jsou analyzovány na základě chování frakcí a politiků mezi lety 2015 a 2017. Kritériem poslední části jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na volbě nového předsedy strany. Jednotlivým analýzám vždy předchází popis zkoumaných subjektů. Závěr poukazuje na zvýšenou míru euroskepticismu ve straně zapříčiněnou konaným referendem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 375 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.