Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Intersubjectivity of economic knowledge: Ukraine and Czechia
Kolomoiets, Maksym ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Blokker, Paulus Albertus (oponent)
Tématem práce je intersubjekta ekonomického vědění. Práce popisuje proces, jak intersubjektivní ekonomické vědění může byt zformulováno a legitimizováno ve vypovědích laických individuí. Obecně, vědění je prezentováno a vytvářeno, upravováno a legitimizováno v řeči jako trvající čínnost, když intersubjektivní symboly jsou využívané jako prostředky pro prohlášení vědění. V teoretické části je představen široký přehled sociologických teorií vědění, a výzkumná otázka byla conceptualizována pomocí termínů konstruktiviskického přístupu Bergera a Luckmanna. Laické vědění bylo vyjadřeváno jako směs vztahující ke čtyřem modem uvažování: ekonomická racionalita, societální racionalita, habituální a doxické vědění, dikurzy. Příliš velký důraz na pouze jeden modus snížoval legitimity vyjádření, process balancování mezí mody je popsán. Na závěr, v práci jsou diskutovány odlíšnosti intersubjektivního vědění mezi Ukrajinou a Českou Republikou, a taký návrhovány možné směry dalšího výzkumu.
Role politických lídrů v parlamentních volbách 2017
Štosová, Tereza ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
(Abstrakt) Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu politického leadershipu na komunikaci šesti politických aktérů v období vrcholné volební kampaně. Jedná se o politiky, kteří kandidovali ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, vybrané na základě jejich volebních výsledků. Cíl práce byl zodpovědět výzkumné otázky, jestli tito kandidáti vykazují prvky leadershipu a jestli ano jaké, a z toho následně vyvodit jaký má politický leadership ve volbách vliv. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část poskytuje základ pro pochopení dané tématiky. Následující metodologická část seznamuje s použitými výzkumnými metodami. Poslední praktická část je uvedena charakteristikou zkoumaných subjektů pro přiblížení kontextu, jelikož část, která se zaměřuje na zkoumání a popis komunikace těchto politických aktérů je časově omezena. Výzkum je pojat jako případová studie, která se řadí mezi kvalitativní metody.
Manažerské techniky ve vybrané organizaci
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Hlavním cílem této bakalářské práce byla analýza vybraných manažerských technik používaných ve zvolené organizaci a navržení, jak tyto techniky účinněji využívat a rozvíjet. V teoretické části byly vysvětleny čtyři základní manažerské techniky plánování, organizování, vedení a kontrola a různé metody, které jsou při využívání těchto technik používány. V praktické části byla nejprve charakterizována společnost a popsána její historie. Dále zde byl analyzován současný stav, a to prostřednictvím dotazníku a rozhovorů s ředitelem tuzemského prodeje. Výsledky byly prezentovány ve formě grafů. Poslední část práce obsahuje diskuzi a návrh změn, ke kterým jsem dospěla prostřednictvím získaných informací. Realizací těchto návrhů by mohlo dojít k efektivnějšímu využívání manažerských technik a s postupů ve společnosti.
Psychologické aspekty řízení lidí se zaměřením na styly vedení
Kuntová, Anna ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Furmaníková, Lada (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá psychologickými aspekty řízení se zaměřením na styly vedení lidí, a to na gynekologicko-porodnickém oddělení, konkrétně na stanici porodnice. Cílem bylo zjistit, jaký styl vedení zaujímají vrchní a staniční sestry. Tato práce zjišťuje, jak se interpretují dle manažerské mřížky GRID a jak samy sebe vnímají z hlediska toho, jak vedou porodní asistentky. Protože byly pro výzkumnou část zvoleny dvě nemocnice, státní a akciová společnost, bylo také cílem porovnat informace zjištěné rozhovory s porodními asistentkami z hlediska motivace, spokojenosti a konfliktnosti. Čímž byly především získány informace, které se těchto témat dotýkají, a prezentují tak vnímání pracovnic v porodnictví. Teoretická část představuje psychologické aspekty vedení, a tak čtenář prochází kapitolami zaměřujícími se na osobnost manažera, řízení, vedení, pracovní prostředí, pracovní týmy, motivaci, konflikty na pracovišti, stres, syndrom vyhoření a další. Empirická část je představována v rámci kvalitativního výzkumu, který za pomoci inspirace designem případové studie prezentuje způsob vedení vrchních a staničních sester. Dále případovou studii vedení ve státní nemocnici a případovou studii v nemocnici s právní formou a. s. dokreslují hloubkové polostrukturované rozhovory s porodními asistentkami,...
Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
DOLEŽAL, David
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vedení tepla pevnými látkami a vytvořením modelu v komerčním programu COMSOL Multiphysics. Práce je celkem členěna do pěti tématických celků. První část se stručně zabývá významem a charakteristikou programu i modulu přenosu tepla. Teplo, jako jedna z forem energie, doprovází všechny fyzikální děje se kterými se můžeme setkat a je nedílnou součástí našich životů. V souvislosti s tímto jsou ve druhé části práce uvedeny základní fyzikální mechanismy přenosu tepla, kterými jsou vedení, proudění a záření. Taktéž je pozornost věnována fyzikálním veličinám, teoriím a pojmům, jejichž znalost je k vyšetřování mechanismů přenosu tepla nezbytná. Třetí část práce je věnována experimentu, spočívajícím ve sledování teplot zahřívaných materiálů pomocí termokamery. Ve čtvrté části práce jsou nejprve obecně popsány kroky doprovázející výrobu modelu a následně výroba konkrétního modelu v samotném programu. Poslední pátá část práce je věnována porovnání výsledků experimentu s daty z modelu.
Porovnání organizačních struktur České baseballové asociace a Slovenské baseballové federace
Jarošík, Richard ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Porovnání organizačních struktur České baseballové asociace a Slovenské baseballové federace . Cíle: Hlavními cíli této bakalářské práce je získat a analyzovat údaje o organizačních strukturách dvou rozdílných národních federací baseballu a jejich základních ekonomických výsledků za r. 2016. Po následné analýze a komparaci dat navrhnout doporučení na další optimalizaci činnosti. U zkoumání jednotlivých struktur je třeba se zaměřit na jejich diverzitu a následné porovnání činností a kompetencí jednotlivých úseků. Na základě získaných informací bude práce obsahovat návrhy na inovace v obou strukturách. Metody: Hlavní metodou sběru dat pro tuto práci bylo studium legislativních a dalších veřejně dostupných dokumentů obou organizací a k doplnění dat bylo provedeno hloubkové interview s předními členy těchto organizací a analýza sekundárních dat získaných od jejich vedení. K zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. V závěru analytické části práce byla provedena komparativní analýza. Porovnání zahrnuje rozpětí struktur, počet organizačních úrovní, jejich činnosti, delegace kompetencí a pravomocí jednotlivých úseků, s důrazem na kompetence. Výsledky: Srovnání organizačních struktur obou federací prokázala, že vrcholové i odborné úrovně struktur se liší. Stejně tak je patrný výrazný rozdíl...
Manažerské styly v různých fázích životního cycklu společnosti svptokladem Applu
Pleshakova, Elena ; Pichanič, Mikuláš (vedoucí práce)
Teorie managementu prošla již od devatenáctého století a velkých myslitelů jakými byli Frederick Taylor nebo Henri Fayol mnoha výraznými změnami. Každý nový odborník se snažil vyvinout novou teorie a po každém takovém pokuse vyvstalo pro management mnoho otázek a výzev. Ani ke dnešnímu dni nebyla ucelena jediná teorie, která by byla univerzálně přijata. Každý kontemporální manažerský koncept tvrdí že je tím jediným správným, aniž by dával jasnou odpověď na to, jak správně a účinně vést společnost a její zaměstnance. Ve dnešním světě nestačí být vzdělán a zvládat obor financí, účetnictví či obchodu k tomu aby jedinec mohl vést dotyčné oddělení či celou společnost. Manažerovat znamená pracovat s lidmi, ze kterých je každý vybaven určitými znalostmi a co více hodnoty, zájmy a svým vlastním způsobem jak konat práci. Moderní zdroje poukazují na potřebu vybrat si správný styl vedení, avšak, různé zdroje si často protiřečí v tom co to znamená být "ideálním manažerem". Ke studijním účelům byla použita nejrozšířenější a nejznámější metodologie manažerských stylů předloženými různými manažerskými školami. Různé teorie jsou spojené a kombinované do uceleného modelu který vyplývá jak z psychologických aspektů lidské povahy tak z funkcí které by každý manažer měl ovládat.
Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců z generace Y
Zuranová, Natálie ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Práce má za cíl zjistit, jak správně motivovat novou přicházející generaci Y a zjistit zda existují rozdíly v jejich motivaci a pracovní spokojenosti od ostatních generací. Pomocí smíšeného výzkumu v podobě dotazníkového šetření u zaměstnanců a hloubkových rozhovorů u potencionálních zaměstnavatelů bude zajištěn dvojí pohled na danou problematiku, který může přinést cenné informace a posloužit jako důležitý informativní prvek pro správnou motivaci generace Y. Byly stanoveny tři hypotézy, které budou následně ověřovány v kvantitativním i v kvalitativním výzkumu. Po vyhodnocení výzkumu je dobrou zprávou, že pohled generace Y a jejich zaměstnavatelů se příliš neliší a naopak se zdá, že potenciální zaměstnavatelé jsou na budoucí generaci velmi dobře připraveni a již dnes jsou schopni odhadnout jejich odlišení od jiných generací a tak je tedy správně motivovat a stimulovat k větším pracovním výkonům.
The influence of the applied leadership and management styles on employee performance
Tokár, Adam ; Dědina, Jiří (vedoucí práce) ; Cejthamr, Václav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem používaných stylů vedení a řízení na determinanty výkonnosti zaměstnanců. Hlavním cílem práce je rozšíření obzorů v oblasti přístupů vedení, řízení a poukázání na vliv konkrétních stylů na výkonnost. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti vedení a řízení lidí, shrnuje styly vedení, přibližuje problematiku výkonnosti a její determinantů. Praktická část obsahuje analýzu výzkumů z odborných článků a srovnání vybraných zemí na základě faktorů výkonnosti. Každý výzkum má své předpoklady, model, konkrétně šetření a představení výsledků. Na závěr jsou stanoveny doporučení pro využití v praktickém prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.