Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, současnost a budoucnost
Zapletal, Dalibor ; Gronský, Ján (vedoucí práce) ; Kindlová, Miluše (oponent)
Ústavní systém ve Spojeném království bývá, s ohledem na svou příslušnost do angloamerické právní kultury, zřídkakdy předmětem zájmu zdejších akademických debat. To je dle autora diplomové práce škoda, protože jeho poznání a interpretace může být v lecčems obohacující i pro tuzemskou doktrínu. Přichází proto s textem, který má ambici popsat ústavní vývoj historický a především pak současnou podobu britského ústavního práva s důrazem na jeho koexistenci s právem evropským. Co se týče systematiky práce je postupováno chronologicky, tedy po úvodních kapitolách, kde jsou vymezeny samotné právní předpoklady Brexitu pohledem common law i pohledem kontinentálním, se zabývá aktuální ústavně-právní kazuistikou, aby v poslední části zkoumala budoucí právní vývoj. Těžištěm práce je právní deskripce a analýza vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přičemž jsou rozebírány jak nejrůznější aspekty vnitrostátního práva, tak právo mezinárodní, resp. právo EU. Za pomoci převážně zahraniční literatury a národní i evropské judikatury se pak autor pokouší o jakousi legislativní predikci. Konkrétně se potom zabývá problematikou uzavírání mezinárodních smluv před i po vystoupení z evropského společenství, otázkou základních lidských práv a jejich uplatňování po odchodu z EU a záležitostmi devoluce (decentralizace), tedy...
Stereotypes of Teenage Mothers in UK Reality Shows
Moore, Pavlína ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato diplomová práce zachycuje a popisuje stereotypizaci náctiletých a nezletilých matek, která se pravidelně objevuje v britských a amerických reality shows vysílaných ve Velké Británii. Úkolem této diplomové práce je prozkoumat a definovat stereotypy, které se nejčastěji v těchto pořadech objevují pomocí kvalitativní obsahové analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. První se zaměřuje na fenomén těhotenství u náctiletých a nezletilých matek v Británii jako důsledku démonizace, zostuzování chudoby a společenského stigmatu v kontextu britské kultury a společnosti. Druhá část práce tyto teoretické poznatky aplikuje a analyzuje nejčastější stereotypy, které jsou přítomné v konrétních reality shows vysílaných ve Velké Británii.
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law
Černá, Tereza ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob. Primární oblast této problematiky, kterou práce zkoumá, je právní úprava ve Velké Británii (pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je ve VB ustálen výraz "Product liability"). Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla pro popsání britské úpravy Product liability, je má studijní zkušenost v Anglii na Northumbria University, kde jsem studovala v rámci programu Erasmus+. V Anglii jsem měla možnost načerpat veškeré potřebné zdroje, zkušenosti a podněty přínosné k analýze tamější úpravy Product liability, a tudíž k napsání této diplomové práce. Cílem této práce je pak nejen popsání britské úpravy Product liability, ale zároveň i její komparace s úpravou českou. Z práce pak plyne jednoznačný závěr, že odpovědnost z Product liability je ve VB v porovnání s ČR institutem mnohem častěji využívaným a britská úprava je oproti té české propracovanější a detailnější. Na druhou stranu pro britské spotřebitele může být jejich právní úprava vzhledem k velkému množství soudních rozhodnutí, která tvoří součást právního systému VB,...
Regionalita jako jeden z principů televizí veřejné služby ve vybraných evropských zemích - komparativní studie
Bělka, Michal ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií, postavením a činností televize veřejné služby ve vybraných evropských regionech - na jižní Moravě, Jutském poloostrově, v Andalusii a ve Skotsku. Její teoretická část řeší především otázku měnící se role médií veřejné služby v době technologické konvergence, možnost rozšíření jejich aktivit do prostředí sociálních sítí a vlastních interaktivních platforem a význam, jaký má provoz regionálních televizních stanic, studií a zpravodajských redakcí jak pro samotnou televizní instituci, tak především pro obyvatele daného regionu a prohlubování jejich vztahu k médiu veřejné služby. Empirickou část práce tvoří komparativní studie zaměřená na činnost brněnského studia České televize, produkčního centra DR v dánském Aarhusu, regionální stanice TV2 Østjylland, teritoriálního centra RTVE v Andalusii, společnosti RTVA provozující andaluský televizní program Canal Sur a skotské divize BBC. S využitím rozhovorů s čelnými představiteli televizních stanic ve všech čtyřech zemích práce mapuje jejich regionální aktivity z několika úhlů pohledu: místní a historický kontext; legislativní a regulatorní požadavky; organizační a finanční rámec fungování regionálních studií; obsah vysílání a interaktivní komunikace s publikem. Studie si všímá konkrétních kroků a projektů vedoucích k posílení...
Mediální obraz evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících
Kvítková, Alena ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících v době její kulminace na přelomu září a října 2015. Práce si klade za cíl prozkoumat na vzorku čtyř periodik, mezi nimiž jsou rovnoměrně zastoupeny tabloidy a broadsheety i pravicově a levicově tíhnoucí periodika, převažující mediální rámce i kladnost či negativnost celkového obrazu uprchlické krize. Práce nejprve analyzuje mediální rámce i z nich vyplývající mediální obrazy periodik The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The Daily Mail a následně porovnává výsledky různých druhů periodik. Prozkoumá tak tendence k odlišnému zobrazování událostí v pravicově a levicově orientovaných denících či tabloidech a broadsheetech. Důležitým aspektem práce je rovněž vyvození nejčastěji užívaných mediálních rámců a celkového obrazu uprchlické krize postavených na výsledcích ze všech čtyř deníků a následná konfrontace těchto výsledků s průzkumy veřejného mínění z Velké Británie. Bakalářská práce tak prozkoumá teorie, že jsou uprchlické krize velmi často spojovány s negativitou, nebo že se média a veřejnost vzájemně ovlivňují a média tak mohou být jakousi sondou do názorů společnosti.
Governmental Approaches Towards Countering Violent Extremism and Radicalisation: A Comparative Analysis of the United Kingdom and the Kingdom of Denmark
Haringová, Ingrida ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato magisterská práce se věnuje komparaci proti- a deradikalizačních politik Spojeného království a Dánského království. Obě krajiny mají jedny z nejstarších deradikalizačních politik v Evropě a byly charakterizovány svou odlišností, a proto byly vybrány jako případy komparace. Práce posuzuje konkrétní iniciativy politik ve vybraných oblastech, a to zejména na konkrétních místech, jako jsou věznice, školy nebo online prostor internetu. Dále se věnuje odpovědi na problematiku zahraničních bojovníků, extremistické ideologie a konkrétnímu procesu deradikalizace. Samotná komparace využívá teoreticko-analytický rámec nejvýznamnějších teoretických přístupů k radikalizaci a vysvětlení příčin vzniku tohoto fenoménu. Díky komparaci je práce schopna poukázat na jemné rozdíly a podobnosti mezi přístupy a spojit je s teoretickými vysvětleními a znalostmi. Práce vyzdvihuje značný počet možných politických odpovědí, což koresponduje s mnohými teoretickými vysvětleními fenoménu. Přes komparaci a vyzdvihnutí jemných podobností a rozdílu, bylo možné nalézt spojení mezi definicí extremismu a radikalizace a konkrétními politickými nástroji. Práce je strukturována do čtyř kapitol, první kapitola představuje koncept radikalizace a vytváří analytický rámec pro komparaci. Druhá a třetí kapitola představují vládní...
Dopady Brexitu na britskou ústavu
Nosálková, Pavlína ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopady Brexitu na britskou ústavu. Brexit představuje proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tento velmi náročný proces má a bude mít velké dopady na britský ústavní pořádek. Velká Británie je velmi unikátní v tom, že nemá kodifikovanou ústavu, proto je zkoumání dopadů Brexitu na britskou ústavu velmi zajímavé téma. Stěžejním cílem této diplomové práce je podat analýzu již viditelných dopadů Brexitu na britskou ústavu a také čtenářům představit možné dopady, které mohou v budoucnu nastat.
Velká Británie a Evropská unie: konfliktní společenství
Blažková, Pavlína ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Kubátová, Hana (oponent)
(Abstrakt) Diplomová práce se věnuje vývoji vztahu Velké Británie a Evropské unie od konce 2.světové války a následně od doby vzniku Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951 až po současnou po-brexitovou situaci. Práce je psána z pohledu Velké Británie, konkrétněji v závislosti na genezi postoje britské vlády a britských parlamentních politických stran. Vláda má, stejně jako politické strany, zásadní vliv na veřejné mínění, proto cílem této práce je zaměření se na postoj těchto subjektů k evropské integraci a zjistit, zdali jejich přístup neměl zásadní vliv na rozhodování britských občanů během referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii (také známe pod názvem brexit), které se uskutečnilo 23. června 2018. Práce je rozdělena do dvou částí. První se zblízka zaměří na historický vývoj vztahu britské vlády a evropské otázky od založení Evropského hospodářství uhlí oceli až po současnost a na kroky, které vláda ve spojitosti s evropskou problematickou činila a jak byly tyto kroky vnímány britskou veřejností. Druhá část se zabývá britskými parlamentních politickými stranami a je rozdělena do dvou kapitol. V té první se je možné dozvědět více o evropské problematice a historii jejího začlenění do programů jednotlivých strana. V druhé kapitole se pak bude diplomová práce zvlášť věnovat...
Sociální zabezpečení seniorů v České republice a ve Velké Británii
SALÁTOVÁ, Ludmila
Bakalářská práce se zabývá sociálním zabezpečením seniorů v České republice a ve Velké Británii. Cílem bakalářské práce je komparace těchto systémů. Práce je teoretická. Na začátku se obecně věnuje sociální politice a jejím modelům. Dále pak pojednává o cílové skupině seniorů a s tím spojené stáří a stárnutí - stárnutí obyvatelstva je lokální problém, na který je třeba reagovat. Podstatná část mé práce se zabývá sociálním zabezpečením těchto dvou zemí nejvíce se věnuje důchodovému pojištění. Dále jsou zde přiblíženy i dávky, které mohou senioři pobírat a služby, které mohou využívat. Poslední částí je komparace těchto dvou systémů, ve které jsou uvedeny podobnosti a rozdíly mezi Českou republikou a ve Velkou Británií.
Faktory úspěchu britského zbrojního průmyslu v Saúdské Arábii v 80. a 90. letech 20. století
Falta, Matěj ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Bakalářská práce Faktory úspěchu britského zbrojního průmyslu v Saúdské Arábii v 80. a 90. letech 20. století se zabývá dvěma tranšemi obřího obchodu s vojenským materiálem známým jako Al-Yamamah, jehož memoranda o porozumění byla podepsána právě v 80. letech. Z hlediska metodologické koncepce by práce mohla být považována za případovou studii, která analyzuje zásadní kontrakty ve stanoveném časovém období. Rozdělena je do tří hlavních kapitol, z nichž každá reprezentuje jeden zkoumaný faktor. Práce se snaží odpovědět na to, zda stanovené hypotézy, tedy že faktory úspěchu byla důvěra, korupce a vyšší míra propojení soukromé a veřejné sféry, jsou správné. Text nejdříve popisuje vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi od první světové války do normalizace vztahů v roce 1963 po Suezské krizi a první větší zbrojní kontrakty v 60. a 70. letech. Zmiňuje situaci po Operaci Pouštní štít, kdy se probíhající kontrakty ocitly v ohrožení, a dotýká se také etické stránky v rámci vzájemných obchodů. Věnuje se zárodkům korupčních praktik a následně také korupci při samotném obchodu Al-Yamamah. Na závěr se pak věnuje míře propojení soukromé a veřejné sféry, roli premiérky Margaret Thatcherové, exportním organizacím DSO/DESO a krátce také diplomatické službě Jejího Veličenstva.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.