Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Homegrown Terrorism in the European Union: Political Discourses of France, the United Kingdom and Slovakia
Hruboňová, Anna ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá tématem domácího islamistického terorismu v Evropské unii. Cílem tohoto výzkumu je poskytnout výklad domácího terorismu v politickém diskurzu EU jako subjektu a vybraných členských států - Francie, Velké Británie a Slovenska. Práce vychází z předpokladů teorie sociálního konstruktivismu a sekuritizace a zkoumá vzorce diskurzů v letech 2015 - 2018 a snaží se identifikovat možné podobnosti a rozdíly v politických diskurzech jednotlivých zemí. Při zkoumání změn v diskurzu práce analyzuje, jak byla problematika domácího terorismu sekuritizována a jak politické autority formují vnímání domácího terorismu jako hlavní hrozby pro Evropu. Za účelem objektivnější argumentace využívá výzkum kvalitativní metodu tematické analýzy. Naše zjištění naznačují, že témata, která jsou ve všech diskurzech obecně přítomna, jsou mimo jiné prevence terorismu a radikalizace, významná role internetu při šíření islamistické propagandy a problém navrácení zahraničních bojovníků. Některá témata jsou však specifická pro konkrétní stát,jako je zvýraznění domácího charakteru současného terorismu ve Francii, zapojení širší veřejnosti ve Spojeném království nebo spoléhání se na mezinárodní závazky na Slovensku.
Britská reakce na události arabského jara v kontextu vztahů Spojeného království se státy v Perském zálivu
Fričová, Kateřina ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Diplomová práce pod názvem Britská reakce na události arabského jara v kontextu vztahů Spojeného království se státy v Perském zálivu se zabývá dopadem, který měly události revolučního roku 2011, známé jako arabské jaro, na bilaterální spolupráci Spojeného království s Bahrajnem, Katarem, Spojenými arabskými emiráty a Ománem. Text za pomoci kvalitativní obsahové analýzy rozebírá, jak dění v Perském zálivu ve svých oficiálních prohlášeních reflektovali přední britští představitelé a členové koaliční vlády Davida Camerona. Ti totiž ve svém koaličním programu slibovali liberálně-konzervativní přístup k zahraniční politice, ale zároveň proklamovali snahy prohloubit vlastní vztahy se státy v Perském zálivu. Práce se tedy snaží zodpovědět, zda zřejmé dilema v podobě arabského jara vedlo Spojené království k přehodnocení tradičně vřelého přístupu ke státům v Perském zálivu a které oblasti spolupráce byly touto možnou změnou zasaženy nejvíce. Text se nejdříve soustředí na podobu britských bilaterálních vztahů se státy v Perském zálivu od počátku 70. let 20. století do roku 2010 a následně je věnován prostor také zahraničně-politickému směřování Spojeného království pod vládou Davida Camerona. Ve své finální části se pak práce zabývá reakcemi britských vládních představitelů na dění z roku 2011 a také...
Vývoj interaktivní televize ve Spojeném království
Opluštil, Ondřej ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Kruml, Milan (oponent)
Tato práce se zaobírá fenoménem interaktivní televize se zaměřením na vývoj této technologie ve Spojeném království, které platí za trh, na kterém se tato technologie rozvinula nejvíce. Práce nejprve definuje interaktivní televizi jako takovou a dělí ji do tří hlavních kategorií. Mimo to stručně popisuje vývoj televize ve Spojeném království, a připomíná fenomén konvergence, který je zásadní pro většinu interaktivních počinů. Druhá část se pak věnuje případové studii vývoje interaktivní televize právě ve Velké Británii. Ve snaze zodpovědět hlavní výzkumnou otázku - tedy jaké technologické fáze musely nastat při přechodu od klasické k interaktivní televizi - práce dělí interaktivní vysílání do pěti fází. První fáze nastává v době analogového vysílání, ve kterém je představen teletext jako první televize "na vyžádání" a první forma konvergence při zapojení telefonu do vysílání některých soutěží a pořadů. Druhá fáze nastává okolo roku 1998, kdy začíná digitalizace. Právě ta umožňuje spuštění mnoha nových forem interaktivity, jako například oploceného pole, aplikací a dalších. Třetí fáze, nastávající okolo roku 2002, se pak nese ve standardizaci interaktivity jako běžného prvku vysílání. Okolo roku 2008 se však začíná ve čtvrté fázi více prosazovat video na vyžádání a posledních několik let (pátá fáze)...
Politická debata o otázce volného pohybu osob ve Spojeném království mezi lety 2010 a 2016
Janáková, Šárka ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem postojů čtyř hlavních britských politických stran, jmenovitě Konzervativní, Labouristickou a Liberálně demokratickou stranou a Stranou nezávislosti Spojeného království, vůči otázce volného pohybu osob mezi lety 2010 a 2016. Práce si klade za cíl analyzovat na základě zvolených dokumentů, většinou se jedná o volební programy či projevy čelních představitelů stran, jak a proč se v daném období změnil postoj jednotlivých politických stran vůči volnému pohybu osob v rámci Evropské unie, a jak se lišily postoje napříč stranami. Analyzovány jsou většinou dva dokumenty pro každý předem určený milník časového období mezi lety 2010 až 2016. Těmito milníky jsou všeobecné volby v letech 2010 a 2015, konec přechodného období pro Bulharsko a Rumunsko na přelomu let 2013 a 2014 a volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Pro zjištění případného posunu v postoji jednotlivých politických stran vůči otázce volného pohybu osob jsou daná vyjádření charakterizována na šestistupňové škále negativní až pozitivní, přičemž šestým stupněm je nezmiňuje se. Dále je v jednotlivých časových milnících určena prominentnost daného tématu, určující jak důležitou roli otázka volného pohybu osob v daném vyjádření hrála. Práce dále srovnává přístupy k problematice volného pohybu osob napříč...
Rozhodování Velšanů v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii 2016
Podhorský, Vojtěch ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Hájek, Lukáš (oponent)
Dne 23. června 2016 většina Velšanů hlasovala v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii pro odchod. Cílem této bakalářské práce je analyzovat volební chování voličů z regionu, který dlouhodobě těžil především ekonomicky ze členství v Evropské unii, a zjistit, které faktory ho determinovaly a které převážily v rozhodování o hlasování. V práci bude použita teorie meziskupinové hrozby, která pracuje s realistickými a symbolickými hrozbami pramenícími z imigrace. Vývoj vnímání hrozeb představovaných imigrací bude sledován od roku 2004, od východního rozšíření Evropské unie, do konání referenda. Součástí práce bude popsání dopadu ekonomické krize začínající v roce 2008 na vnímání hrozeb a na vztah Velšanů k Evropské unii, který bude určen na základě preferencí protievropské Strany nezávislosti Spojeného království v době po krizi. V této souvislosti bude zmapován přístup ostatních hlavních velšských politických stran k referendu a k Evropské unii. Hlavní realistické a symbolické hrozby vnímané Velšany budou následně porovnány s reálnou situací na území Walesu, díky čemuž se ukáže, v jakých volebních obvodech se projevily obavy z imigrace nejvíce, jestli vnímané hrozby byly reálné, nebo šlo pouze o účinnou protiimigrační a protievropskou kampaň.
Komparace dvou britských referend o členství v Evropské unii v letech 1975 a 2016
Sýkora, Ondřej ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou referend konaných ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, ve kterých obyvatelé rozhodovali o členství v EHS/EU. Tato referenda proběhla v letech 1975 a 2016. V roce 1975 v něm britští obyvatelé hlasovali pro setrvání v EHS. Opačného výsledku bylo dosaženo v referendu z roku 2016. V práci je použita komparativní metoda, která je aplikována pro analýzu zvolených výzkumných kritérií, kterými jsou politické zázemí referenda, vyjednávání nových podmínek členství v EHS/EU a náležitosti a výsledky referenda. Tato metoda je použita za účelem naplnění cíle práce. Ten spočívá v nalezení rozlišností a podobností mezi oběma referendy. Použitím komparativní metody bylo v práci dosaženo nalezení několika rozdílů, které vysvětlují rozdílný výsledek obou referend.
Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, současnost a budoucnost
Zapletal, Dalibor ; Gronský, Ján (vedoucí práce) ; Kindlová, Miluše (oponent)
Ústavní systém ve Spojeném království bývá, s ohledem na svou příslušnost do angloamerické právní kultury, zřídkakdy předmětem zájmu zdejších akademických debat. To je dle autora diplomové práce škoda, protože jeho poznání a interpretace může být v lecčems obohacující i pro tuzemskou doktrínu. Přichází proto s textem, který má ambici popsat ústavní vývoj historický a především pak současnou podobu britského ústavního práva s důrazem na jeho koexistenci s právem evropským. Co se týče systematiky práce je postupováno chronologicky, tedy po úvodních kapitolách, kde jsou vymezeny samotné právní předpoklady Brexitu pohledem common law i pohledem kontinentálním, se zabývá aktuální ústavně-právní kazuistikou, aby v poslední části zkoumala budoucí právní vývoj. Těžištěm práce je právní deskripce a analýza vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přičemž jsou rozebírány jak nejrůznější aspekty vnitrostátního práva, tak právo mezinárodní, resp. právo EU. Za pomoci převážně zahraniční literatury a národní i evropské judikatury se pak autor pokouší o jakousi legislativní predikci. Konkrétně se potom zabývá problematikou uzavírání mezinárodních smluv před i po vystoupení z evropského společenství, otázkou základních lidských práv a jejich uplatňování po odchodu z EU a záležitostmi devoluce (decentralizace), tedy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.