Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klášter a město. Působení broumovských benediktinů po jejich vysídlení z Československa v bavorském Rohru
Šumníková, Kateřina ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Přesídlení broumovských benediktinů německé národnosti v rámci poválečného odsunu do Rohr in Niederbayern lze považovat za spouštěč obnovy nejen samotného města, ale i celého regionu Dolního Bavorska. Díky neúnavnému úsilí broumovských benediktinů se podařilo ve velmi krátkém časovém úseku tamější klášter zrekonstruovat, vystavět klášterní gymnázium, internát a velkým dílem přispět ke kulturnímu a společenskému rozvoji přilehlé oblasti. Práce ozřejmí, jaké události benediktinskému příchodu do Rohru předcházely a jak byli benediktini rohrským obyvatelstvem přijati. Hlavní stať předkládané práce si klade za cíl zmapovat konkrétní přínosy broumovských benediktinů v Rohru ve vztahu ke školství, kultuře, duchovní správě a česko-německému dialogu. Zvláštní pozornost je věnována břevnovskému opatovi Anastázi Opaskovi, který sehrál důležitou roli při zintenzivnění vztahu rohrského opatství s českým prostředím. Závěrem práce poukáže na možné osudy rohrského opatství v budoucnu.
Meziškolní mobilita žáků velké městské základní školy
Štiková, Štěpánka ; Dvořák, Dominik (vedoucí práce) ; Vyhnálek, Jan (oponent)
NÁZEV: Meziškolní mobilita žáků velké městské základní školy AUTOR: Bc. Štěpánka Štiková ÚSTAV: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. ABSTRAKT: Meziškolní mobilita žáků je závažný, ale u nás dosud velmi málo studovaný jev. Předložený explorativní výzkum mapuje mobilitu prostřednictvím případové studie městské základní školy. Je popsán demografický a sociální kontext školy. Jsou popsány případy žákovské mobility ve sledovaném období, práce zjišťuje jejich příčiny a na základě rozhovorů s aktéry života školy sleduje dopad mobility na třídní kolektivy. Šetření si klade za cíl popsat rozsah mobility žáků ve velkoměstské základní škole, identifikovat typy a charakterizovat příčiny a důsledky. Data analyzuje za použití mezipřípadového srovnávání. V průběhu sledovaného období došlo na vybrané škole na druhém stupni ke třem příchodům a pěti odchodům žáků. Vzhledem k celkovému počtu žáků na druhém stupni je to roční pohyb 4 %. U všech případů kromě jednoho se prokázal souběh dalších problémů v rodinném prostředí nebo ve škole s přestupem. KLÍČOVÁ SLOVA případová studie, škola, meziškolní mobilita, přestupy žáků, Česká republika
Přechod žáků mezi základní a střední školou z hlediska výuky matematiky
Rašovský, Matěj ; Vondrová, Naďa (vedoucí práce) ; Novotná, Jarmila (oponent)
Tato práce má za cíl zhodnotit vliv přechodu žáků ze ZŠ na SŠ z hlediska matematiky. Byly vybrány 3 dívky ze stejné třídy devátého ročníku ZŠ, které přešly na stejnou SŠ do stejné třídy. Pomocí dotazníků a didaktického testu z matematiky, které byly zadávány v září 2014 a v lednu 2015, se hodnotil vliv jejich přechodu na SŠ z hlediska didakticko-psychologického a matematického. Vybrané dotazníky byly rovněž dány jejich učitelům matematiky. Následně se všechny dotazníky porovnaly pro každé období a vyvodily závěry. Přechod měl pro dívky převážně negativní účinek. Dívky stagnovaly ve znalostech matematiky ze ZŠ, přístup k učiteli se zhoršil vlivem jeho větších nároků. Je zde předpoklad, že toto období je přechodné a dívky nakonec svůj postoj k matematice postupem času změní k lepšímu. KLÍČOVÁ SLOVA: Vzdělávání, přechod, učení, školní vzdělávací program, osobnost, chování
Transfer a interference v tenisové technice
Mikešová, Eva ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název: Transfer a interference v tenisové technice Cíl práce: Cílem práce je porovnání techniky hráčů tenisu a ledního hokeje a navržení korekčních technik. Metoda: Jako základní metoda je použita metoda přímého pozorování hráčů v herních situacích. Výsledky: Na základě dohledané literatury jsem porovnala správné provedení tenisové techniky s technikou hráče, který zároveň hraje lední hokej. Navrhla jsem korekční cvičení, která by měla chyby odstranit nebo je částečně omezit. Klíčová slova: transfer, interference, lední hokej, tenisová technika, flexibilita
Odsun Němců z Karlovarska 1945-1947
Slámová, Jana ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tématem této bakalářské práce je odsun Němců z Karlovarska v letech 1945 - 1947. Práce zkoumá především dobu po druhé světové válce, kdy bylo Karlovarsko osídleno převážně německými obyvateli. V první části práce nastíním charakteristiku doby, která předcházela vývoji událostí, za kterými stojí nástup Adolfa Hitlera. Dále se budu zabývat prvními myšlenkami odsunu, které byly zformulovány prezidentem v exilu Edvardem Benešem a následnou nenávistnou atmosférou, která vedla k odplatě za roky útisku Německem a která ovládla celý český národ. Ráda bych se zabývala příčinami, průběhem i důsledky, které vedly k vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Cílem bakalářské práce je prozkoumat především období od roku 1945 - 1947, ale také období první republiky a život židovského obyvatelstva v pohraničí západních Čech. Klíčová slova Odsun Němců, Židé, Československo, Mnichovská dohoda, Druhá světová válka, Karlovarsko, Mariánské Lázně, Drmoul
Putování ve zlých časech očima Kateřiny Tučkové a Olgy Tokarczuk
KREJČIŘÍKOVÁ, Jindra
Tato diplomová práce se snaží postihnout důležitost beletristické literatury jako fenoménu nezbytnému k pochopení dnešního světa. Poukazuje na přínos děl Kateřiny Tučkové a Olgy Tokarczuk, které mohou čtenářům pomoci k vnímání souvislostí historických událostí s dnešní realitou. Ať již půjde o knihu "Vyhnání Gerty Schnirch", která pojednává o odsunu německých obyvatel z tehdejšího Československa po 2. světové válce, nebo příběh bohyň z Kopanic v dobách komunistického režimu v knize "Žítkovské bohyně". V knize "Knihy Jakubovy" autorky Olgy Tokarzcuk jsou nám přiblíženy osudy samozvaného židovského mesiáše Jakuba Franka a jeho stoupenců v Polsku 18. století. Dále je v této diplomové práci přiblížen svět literatury a čtenářů naší doby a možnosti, které svět knih může v dnešní přetechnizované době přinést nám i našim dětem.
Historie obce Rychnůvek od roku 1900 až do jejího zániku
VENUŠOVÁ, Petra
Předkládaná bakalářská práce se zabývá historií zaniklé obce Rychnůvek. Zaměřuje se zejména na události 20. století, které byly pro její budoucí vývoj zlomové. První část bakalářské práce se věnuje specifikaci původní polohy obce a dále její historii, která sahá do 13. století. V druhé části jsou na pozadí dobových událostí charakterizovány společenské změny v této německy mluvící osadě. Důraz je kladen na rok 1918, období sociálního nacionalismu, poválečný odsun německého obyvatelstva a definitivní zánik obce v roce 1959. V poslední části se bakalářská práce zabývá konkrétními životy osob, které v obci žily a ovlivňovaly její společenský život. Dále je zde analyzována činnost, díky které dochází mezi členy původní komunity k interakci.
Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945 - 1946.
Gročková, Marie ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma: Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945-1946. V úvodní části práce se zaměřím na metodologii a zvolený typ analýzy. Poté v teoretickém podložení práce budu interpretovat vývoj vztahu mezi Čechy a Němci, pokusím se zevrubně popsat, kdy začaly první konflikty mezi oběma národy. Dále se budu zabývat odsunem Němců jako takovým, fázemi odsunu s přihlédnutím ke vzniku soustavy internačních táborů, dekrety prezidenta republiky i pohledy obou národů na danou problematiku. V poslední kapitole se budu věnovat analýze tisku z let 1945-1946. Mým cílem bude poté popsat diskurs poválečného Československa co se odsunu Němců, postoje mocností, ale i vize budoucí republiky Československé, jak ji ustavila tehdejší politická reprezentace.
Napojení nového nádraží v Brně na systém veřejné dopravy
Bartoň, Daniel ; Pavlíček, Jan (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá problematikou dostupnosti nového Hlavného nádražia v Brne, jeho odsunom, modernizáciou alebo rekonštrukciou a jeho napojením na systém verejnej dopravy. Zameriava sa najmä na mestskú hromadnú dopravu v Brne dotknutú presunom nádražia a na regionálnu osobnú železničnú dopravu v okolí Brna. Popisuje, hodnotí a posudzuje rôzne varianty presunu nového nádražia z pohľadu časovej úspory pre cestujúcich, ktorí cestujú cez Hlavné nádražie a ich zdroj alebo cieľ cesty je v Brne alebo v blízkom okolí Brna. Najvhodnejšie sa javí varianta B - presun nádražia pod Petrov.
Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
DOLEŽAL, David
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vedení tepla pevnými látkami a vytvořením modelu v komerčním programu COMSOL Multiphysics. Práce je celkem členěna do pěti tématických celků. První část se stručně zabývá významem a charakteristikou programu i modulu přenosu tepla. Teplo, jako jedna z forem energie, doprovází všechny fyzikální děje se kterými se můžeme setkat a je nedílnou součástí našich životů. V souvislosti s tímto jsou ve druhé části práce uvedeny základní fyzikální mechanismy přenosu tepla, kterými jsou vedení, proudění a záření. Taktéž je pozornost věnována fyzikálním veličinám, teoriím a pojmům, jejichž znalost je k vyšetřování mechanismů přenosu tepla nezbytná. Třetí část práce je věnována experimentu, spočívajícím ve sledování teplot zahřívaných materiálů pomocí termokamery. Ve čtvrté části práce jsou nejprve obecně popsány kroky doprovázející výrobu modelu a následně výroba konkrétního modelu v samotném programu. Poslední pátá část práce je věnována porovnání výsledků experimentu s daty z modelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.