Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Městská knihovna ve Svitavách
Tůmová, Zdena ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Vášová, Lidmila (oponent)
Tématem bakalářské práce je popis historického vývoje a současného fungování Městské knihovny ve Svitavách (http://www.booksy.cz/). V úvodních kapitolách je nastíněn historický vývoj města Svitavy. Dále je zde představena historie a současnost svitavského knihovnictví s vymezením výrazného předělu v podobě vybudování Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra. Jádro bakalářské práce tvoří podrobná charakteristika současného stavu knihovny, poskytovaných služeb. Pozornost je věnována kulturním a vzdělávacím akcím, které knihovna pořádá. Naznačen je i budoucí možný vývoj knihovny. Závěr práce je věnován průzkumu na zjištění spokojenosti s fungováním a službami knihovny mezi dospělými a dětskými čtenáři.
Zhodnocení vlivu dotačních projektů na hospodaření a rozvoj vybrané obce
Doubek, Milan ; Homolka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zdeněk, Zdeněk (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv dotačních projektů v letech 2004 až 2013 na socioekonomický rozvoj vybrané obce. Zkoumanou obcí byly vybrány Svitavy, město rozkládající se v Pardubickém kraji. V obci trvale žije přibližně 17 tisíc obyvatel a nachází se necelých 75 km od krajských Pardubic. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou. Praktická obsahuje vymezení obce, popis financování celků územní samosprávy, vymezení jednotlivých programových období v rámci Evropské unie, jednotlivé fondy a programy, ze kterých bylo možno čerpat, a stručný popis teorie regionálního rozvoje. Druhá, praktická, část práce se zaměřuje především na dvě hlavní věci. Zaprvé popis, zhodnocení vybraných dotačních projektů, včetně vymezení jejich financování, a zadruhé jejich dopad na socioekonomický rozvoj obce. Výsledkem práce je určení hlavních oblastí, kterých se projekty týkají, a zhodnocení projektů nejen z ekonomického, ale i sociálního hlediska, konkrétně za pomocí dotazníku.
Rekonstrukce náměstí ve Svitavách
Voříšková, Zuzana ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh zpevněných ploch na náměstí Míru ve Svitavách (Pardubický kraj). Cílem návrhu je zvýšení a zkvalitnění kulturní a občanské využitelnosti veřejné plochy náměstí prostřenictvím změny architektonického členění prostoru a reorganizací dopravy spojívající v jejím částečném odklonění a přemístění parkovacích ploch.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Odpadní vody a čistírenské kaly v regionu Svitavy - ekonomická úvaha
ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan
Charakteristika svitavského regionu, počet obyvatel, počet obyvatel zásobovaných vodou, napojení na kanalizace a ČOV. Zdroje znečišťování v regionu, kanalizace, čistírny OV a jejich kapacity. Technologie ČOV, technologie zpracování kalů, nakládání s kaly, kvalita kalů, současné možnosti využití a odstraňování produkovaných kalů. Ekonomika provozu čistírny OV. Legislativa, investiční a technologické nároky výhledu legislativy.
Odsun a konfiskace majetku sudetských Němců na příkladu města Svitavy
Kuglerová, Kateřina ; Soběhart, Radek (vedoucí práce) ; Kozmanová, Irena (oponent)
Ve své bakalářské práci se snažím zjistit, jak ovlivnil odsun německého obyvatelstva a konfiskace jejich majetku národní hospodářství Československa a hospodářství ve městě Svitavy. Práce ukazuje jak došlo k odsunu Němců a kolik jich bylo evakuováno z ČSR a Svitav. Hlavním přínosem mé práce je zjištění, jak probíhala konfiskace, zavádění národních správ a znárodnění průmyslového majetku v nejvýkonnějších podnicích ve Svitavách, protože tato problematika nebyla souhrnně prozkoumána. A dále upozornění na to, kdo ze svitavských politických představitelů stál za zaváděním národních správ, podle jakých kritérií byly národní správy přidělovány a zda národní správci vykonávali svoji práci odpovědně.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.