Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace Francie k účasti na operaci EUFOR Tchad/RCA z pohledu neorealismu
Pacáková, Kateřina ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Tato práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jaké byly motivace Francie k účasti na operaci Evropské unie s názvem EUFOR Tchad/RCA, která probíhala v letech 2008 až 2009. Čad i Středoafrická republika, kde se tato operace odehrávala, byly v minulosti součástí francouzského koloniálního impéria. Francie si i po ztrátě kolonií v Africe udržovala v těchto zemích výrazný vliv. Jedním z prostředků, který jí pomáhal k udržování tohoto vlivu, byly mimo jiné vojenské operace. Zatímco tyto operace měly v době studené války především unilaterální charakter, se změnou mezinárodního systému přišla také změna v typu intervencí, do kterých se Francie v Africe zapojovala a změnila se také oficiální stanoviska, kterými zapojení zdůvodňovali vrcholní představitelé státu. Od roku 2003 se v rámci nově vzniklé Společné bezpečnostní a obranné politiky začala zapojovat do operací Evropské unie. Odmítala přitom motivace související s dědictvím koloniální velmoci a naopak kladla důraz na humanitární charakter misí a zároveň zdůrazňovala společný evropský zájem na účasti v rámci operací v Africe. Práce se zabývá motivacemi Francie k účasti na operaci EUFOR Tchad/RCA a motivacemi pro přechod k operacím multilaterálního charakteru na případu této operace v Čadu a Středoafrické republice. Tyto motivace práce zkoumá na...
Peacekeeping OSN ve Středoafrické republice
Slavíková, Hana ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Oberpfalzerová, Hana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit úspěšnost peacekeepingových snah OSN a jejích misí ve Středoafrické republice a komparovat je s podobnými případy na území Angoly a Sierry Leone, zeměmi zasaženými občanskou válkou. Úspěšnost mise je definována na základě dvou měřítek: zabránění bezprostřednímu násilí a vyřešení dlouhodobých problémů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Leták SIRIRI 2017
SIRIRI
SIRIRI je česká nezisková organizace, která pomáhá ve Středoafrické republice. Podporujeme projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Škola hrou ve Středoafrické republice
SIRIRI
Program Škola hrou v SAR vytvořila česká nezisková organizace SIRIRI. Nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Efektivnost poskytování rozvojové pomoci státy OECD na rozvoj dopravní infrastruktury Středoafrické republiky
Cenková, Jana
Bakalářská práce analyzuje vliv poskytování rozvojové pomoci státy OECD na dopravní infrastrukturu ve Středoafrické republice v horizontu let 2009 až 2013. Teoretická část vymezuje základní okruh pojmů týkající se oficiální rozvojové pomoci, rozvojových ekonomik, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a hodnocení dopravní sítě. V praktické části je charakterizován současný stav dopravní infrastruktury ve Středoafrické republice a je analyzován vliv poskytování rozvojové pomoci na rozvoj dopravní kapacity a kvality silniční sítě prostřednictvím vybraných odpovídajících ukazatelů. V závěru práce autorka předkládá doporučení pro další vývoj dopravního sektoru a zlepšení jeho současného stavu.
Neokolonialismus Francie ve 20. a 21. století: intervence v Africe
Pokrupová, Michaela ; Dubský, Zbyněk (vedoucí práce) ; Matějka, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá neokolonialismem Francie vůči jejím bývalým africkým koloniím. Francouzský neokolonialismus je analyzován od roku 1960, tzv. roku Afriky, do současnosti. Součástí diplomové práce jsou dvě případové studie pojednávající o nedávných francouzských vojenských intervencích v Mali a ve Středoafrické republice. Cílem práce je na základě studia odborné literatury a primárních zdrojů zanalyzovat francouzský zahraničně-politický přístup vůči vymezenému teritoriu, zodpovědět otázku, kterou si autorka položila v Úvodu práce, a dospět k zhodnocení. Práce je strukturována do tří kapitol. V Úvodu práce je téma krátce představeno a je stanovena hypotéza práce, která tvrdí, že francouzská zahraniční politika vůči svým bývalým africkým koloniím vykazuje rysy neokolonialismu. První kapitola definuje základní pojmy související s tématem. Z logických důvodů se věnuje kolonialismu, dekolonizaci i zahraniční politice. Podrobněji jsou v první kapitole vysvětleny pojmy neokolonialismus a postkolonialismus. Druhá kapitola analyzuje působení Francie v subsaharské Africe od roku 1960 do současnosti z politického, ekonomického, kulturního a vojenského hlediska. Zvláštní částí této kapitoly je období od roku 1990 do současnosti. Třetí kapitolu tvoří dvě případové studie: vojenské intervence v Mali a ve Středoafrické republice, které demonstrují neokoloniální přístup objevující se v zahraniční politice Francie vůči subsaharské Africe. Součástí této kapitoly je i syntéza obou intervencí. Závěr práce pak shrnuje poznatky získané na základě studia odborné literatury a potvrzuje hypotézu stanovenou v Úvodu práce.
Potravinová bezpečnost v regionu střední Afriky
Staňková, Magdalena
Předmětem diplomové práce je shrnutí a popsání teoretických přístupů při tvorbě kompozitního indikátoru a potravinové bezpečnosti ve vybraných zemích regionu střední Afriky, se zaměřením na Středoafrickou republiku. Analytická část obsahuje statistickou analýzu problematiky potravinové bezpečnosti, spolu s grafickou a tabulkovou prezentací výsledků. Poslední část -- návrhová, obsahuje doporučení a návrhy pro zlepšení potravinové bezpečnosti států střední Afriky a návrh opatření pro zlepšení potravinové bezpečnosti navrátivších a vnitřně přesídlených osob.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.