Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení spokojenosti zákazníků s restauračními zařízeními ve městě Vsetín
Trtíková, Jana
Trtíková, J. Hodnocení spokojenosti zákazníků s restauračními zařízeními ve městě Vsetín. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením spokojenosti zákazníků ve vybraných restauračních zařízeních ve městě Vsetín. První část práce obsahuje teoretický základ, který popisuje stravovací služby, chování spotřebitele a marketingový výzkum. Dále jsou uvedeny použité statistické metody pro zpracování dat. Praktická část zahrnuje analýzu dat získaných pomocí dotazníkového šetření a intepretaci výsledků. V závěru práce jsou na základě získaných výsledků předloženy doporučení pro majitele restaurací, jejichž účelem je zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Motivy a postoje host'ov reštaurácií k prepitnému
Krausová, Barbora
Krausová, B. Motivy a postoje hostů restaurací ke spropitnému. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně 2018. Předmětem této bakalářské práce jsou motivy hostů českých restauracích ke spropitnému a faktory mající vliv na rozhodování se o jeho výšce, jejichž identifikace je hlavním cílem práce. V teoretické části je zpracovaná problematika cestovního ruchu, stravovacích služeb, kvality služeb, chování spotřebitelů, spokojenosti zákazníků a spropitného. Následuje vlastní analýza současného stavu stravovacích služeb v České republice. V další části jsou na základě dotazníkového šetření odhalené a vyhodnocené nejčastější motivy zanechávání spropitného a faktory ovlivňující jeho výšku. Závěrem jsou výsledky komparované se zahraničními výzkumy s obdobným předmětem studia a jsou formulovaná doporučení pro poskytovatele služeb.
Řízení kvality destinace jako produktu cestovního ruchu
Mlejnková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá kvalitou služeb v cestovním ruchu v městské destinaci a jejím hodnocením. Zdrojem dat byl primární průzkum u poskytovatelů služeb. Současně bylo použito sekundárních dat z předchozích výzkumů. Cílem práce bylo zhodnotit přístupy ke kvalitě služeb cestovního ruchu v destinacích v městských oblastech. Zároveň byly stanoveny nejvýznamnější faktory kvality ovlivňující po-ptávku z pohledu poskytovatelů služeb, tedy kulturně společenské atraktivity, ubytovací a stravovací služby. Výsledkem práce je návrh hodnocení kvality desti-nace na případové studii Brno a okolí. Přínosem této práce je zhodnocení kvality produktu s cílem zvýšení poptávky po destinaci a zvýšení její návštěvnosti.
Marketingový výzkum
Adam, František ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na míru spokojenosti klienta s nabízeným produk-tem v oblasti zdravotnictví.Práce obsahuje teoretickou část, kde popíšu pojmy, které se zaměřením práce souvisí. V další části budou provedeny analýzy vněj-šího a vnitřního prostředí a sestaven dotazník. Na základě informací z těchto analýz navrhnu návrhy na zlepšení.
Spokojenost zákazníků
Vlach, Daniel ; Sedláček, David (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou zákaznické spokojenosti ve vybraném podniku. Teoretická část nabízí objasnění důležitých pojmů, které budou důležité pro orientování se v následující analytické části této diplomové práce. Po teoretických východiscích následuje analýza současné situace podniku prostřednictvím popisu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, na což naváže dotazníkové šetření včetně vyhodnocení výsledků průzkumu. Nakonec dojde k představení návrhů ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Marketingový výzkum spokojenosti návštěvníků vybraného zimního stadionu.
Bílková, Luďka ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti návštěvníků vybraného zimního stadionu Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit spokojenost návštěvníků veřejného bruslení s poskytovanými službami na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově. Na základě výsledků byly poté vytvořeny návrhy a doporučení vedoucí ke zdokonalení služeb. Metody: V empirické části diplomové práce bylo využito kvantitativně- kvalitativní šetření. Pro zjištění spokojenosti návštěvníků veřejného bruslení s poskytovanými službami na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově bylo uskutečněno písemné a elektronické dotazování určené pro návštěvníky stadionu, mimo to proběhl polostrukturovaný rozhovor s vedoucím pracovníkem a pro prohloubení výzkumu byly vedeny polostrukturované rozhovory s návštěvníky stadionu. Výsledky: Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí tabulek, grafů, klasifikačních křížů a diagramů. Výsledky ukazují, že jsou návštěvníci stadionu se službami poměrně spokojeni. Nejvíce jsou návštěvníci spokojeni s umístěním stadionu, čistotou vstupní haly a recepce. Naopak nejhůře hodnotí otevírací dobu a nabídku občerstvení. Jako nejdůležitější aspekt se pro ně jeví kvalita ledové plochy a čistota vstupní haly a recepce. Nejméně je zajímá hlasitost a výběr hudby. Primárně by návštěvníci přivítali častější veřejné bruslení pro...
Analýza spokojenosti zákazníků společnosti LCS INTERNATIONAL, a.s. s informačními systémy Helios
Vlček, Petr ; Tymočko, Václav (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti stávajících zákazníků s ekonomickými informačními systémy HELIOS ve společnosti LCS International,a.s., která se zabývá vývojem a prodejem těchto informačních systémů. Diplomová práce obsahuje analýzu výsledků, na základě které byly zjištěny silná a slabá místa u jednotlivých informačních systémů z pohledu stávajícího zákazníka a návrhy vedoucí ke zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků s informačními systémy HELIOS.
Návrh na zvýšení spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr
Marková, Denisa ; Babák, Dalibor (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s touto problematikou a metod zjišťování spokojenosti. V praktické části je spokojenost zákazníků zjišťována pomocí marketingového výzkumu, který probíhá na základě dotazníkového šetření. Výsledkem této práce je výstup v podobě návrhů a doporučení, které povedou ke zvýšení stávající úrovně spokojenosti zákazníků.
Spokojenost zákazníků
Kratochvíla, Jakub ; Čechmánková, Silvie (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalarska prace se zameruje na problematiku v oblasti spokojenosti zakazniku maloobchodniho sportovniho retezce prodejen Decathlon, a to konkretne na pobocce v Brne Ivanovicich. V teoreticke cast popisuje pojmy jako marketingovy vyzkum, zakaznik a jeho spokojenost nebo marketing samotny. Nasleduje analyza soucasneho prostredi a sestaveni dotaznikoveho setreni. Na zaklade analyticke casti prace obsahuje vlastni navrhy na zvyseni spokojenosti zakazniku na dane prodejne.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v In Motion Academy
Hrubeš, Jaroslav ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v In Motion Academy Cíle: Cílem mé bakalářské práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost zákazníku v In Motion Academy. Výzkum se bude soustředit na veškeré služby, které jsou v zařízení dostupné, bude možnost doporučení na zlepšení přímo od zákazníků a také bude zahrnovat veškeré další aspekty spojené se spokojeností zákazníků, např. doprava, zázemí, apod. Metody: Pro zjištění spokojenosti zákazníků byl proveden kvantitativní výzkum formou elektronického dotazování. Dotazník byl vytvořen s pomocí vedení In Motion Academy a byl rozesílán prostřednictvím zákaznické e-mailové databáze. Pro co nejdůkladnější výzkum spokojenosti zákazníků s jednotlivými službami, je i samotný dotazník velice rozsáhlý. Výsledky: Z výsledků je patrné, že jsou zákazníci In Motion Academy velice spokojeni. Přesto byly při výzkumu zjištěny určité nedostatky u jednotlivých služeb. Stížnosti respondentů se nejčastěji týkaly přeplněnosti jednotlivých tréninků nebo na nedostatečnou důslednost některých trenérů. Mimo samotné služby bylo hodně připomínek na samotné zázemí haly. Obzvláště potom na nedostatek místa na sezení pro rodiče nebo nedostatečnost šaten a sociálních zařízení. Na základě výsledků výzkumu byla pro jednotlivé služby sestavena doporučení na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.