Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, současnost a budoucnost
Zapletal, Dalibor ; Gronský, Ján (vedoucí práce) ; Kindlová, Miluše (oponent)
Ústavní systém ve Spojeném království bývá, s ohledem na svou příslušnost do angloamerické právní kultury, zřídkakdy předmětem zájmu zdejších akademických debat. To je dle autora diplomové práce škoda, protože jeho poznání a interpretace může být v lecčems obohacující i pro tuzemskou doktrínu. Přichází proto s textem, který má ambici popsat ústavní vývoj historický a především pak současnou podobu britského ústavního práva s důrazem na jeho koexistenci s právem evropským. Co se týče systematiky práce je postupováno chronologicky, tedy po úvodních kapitolách, kde jsou vymezeny samotné právní předpoklady Brexitu pohledem common law i pohledem kontinentálním, se zabývá aktuální ústavně-právní kazuistikou, aby v poslední části zkoumala budoucí právní vývoj. Těžištěm práce je právní deskripce a analýza vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přičemž jsou rozebírány jak nejrůznější aspekty vnitrostátního práva, tak právo mezinárodní, resp. právo EU. Za pomoci převážně zahraniční literatury a národní i evropské judikatury se pak autor pokouší o jakousi legislativní predikci. Konkrétně se potom zabývá problematikou uzavírání mezinárodních smluv před i po vystoupení z evropského společenství, otázkou základních lidských práv a jejich uplatňování po odchodu z EU a záležitostmi devoluce (decentralizace), tedy...
Effects of the Brexit referendum on the Common Security and Defence policy
Schlecht, Niclas ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent) ; Střítecký, Vít (oponent)
in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních poplatníků za bezpečnost. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se EU zabývala referendem o Brexitu a jak se vyvíjela SBOP. Poskytuje hodnocení o politikách souvisejících se SBOP a posuzuje, do jaké míry lze vysledovat jejich nový vývoj po referendu o Brexitu a jak je ovlivňují domácí voliči členských států EU. Práce ukazuje, že odchod Velké Británie otevřel SBOP nové možnosti rozvoje, které nebyly plně využívány kvůli různým domácím omezením v členských státech EU.
Obraz médií v britské televizní politické fikci
Nitra, Vojtěch ; Hladík, Radim (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent) ; Zezulková, Markéta (oponent)
NITRA, Vojtěch. Obraz médií v britské televizní politické fikci. Praha, 2018. 75 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Radim Hladík, PhD. Abstrakt Diplomová práce se zabývá obrazem médií ve vybraných dílech populární kultury. Konkrétně v televizní tvorbě, kde hlavní roli hrají politici, resp. odehrává se v politické sféře a v prostředí státní byrokracie. Další z podmínek je aby se jednalo o příběhy fiktivní a z původní produkce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Výběrem diplomant dospěl k seriálům Yes, Minister; Yes, Prime Minister; The New Statesman, trilogii tvořící seriály House of Cards, To Play The King a The Final Cut; a seriálu The Thick of It. Výzkum sleduje jednotlivé seriály se zaměřením na výzkumné téma. Po představení zkoumaného materiálu se zaměřuje na jednotlivé postavy a jejich vztah k médiím, případně jestli se jedná přímo o zástupce mediálních profesí. V závěru pak hledá v dílech vzory zobrazování novinářů v populární kultuře a shrnuje roli žurnalistiky v dějích seriálů a vztah mediální a politické sféry, jak je zobrazen ve sledovaném materiálu.
Regionalita jako jeden z principů televizí veřejné služby ve vybraných evropských zemích - komparativní studie
Bělka, Michal ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií, postavením a činností televize veřejné služby ve vybraných evropských regionech - na jižní Moravě, Jutském poloostrově, v Andalusii a ve Skotsku. Její teoretická část řeší především otázku měnící se role médií veřejné služby v době technologické konvergence, možnost rozšíření jejich aktivit do prostředí sociálních sítí a vlastních interaktivních platforem a význam, jaký má provoz regionálních televizních stanic, studií a zpravodajských redakcí jak pro samotnou televizní instituci, tak především pro obyvatele daného regionu a prohlubování jejich vztahu k médiu veřejné služby. Empirickou část práce tvoří komparativní studie zaměřená na činnost brněnského studia České televize, produkčního centra DR v dánském Aarhusu, regionální stanice TV2 Østjylland, teritoriálního centra RTVE v Andalusii, společnosti RTVA provozující andaluský televizní program Canal Sur a skotské divize BBC. S využitím rozhovorů s čelnými představiteli televizních stanic ve všech čtyřech zemích práce mapuje jejich regionální aktivity z několika úhlů pohledu: místní a historický kontext; legislativní a regulatorní požadavky; organizační a finanční rámec fungování regionálních studií; obsah vysílání a interaktivní komunikace s publikem. Studie si všímá konkrétních kroků a projektů vedoucích k posílení...
Koncepční přístupy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo k protiteroristickým legislativním opatřením
Hajn, Ondřej ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Protiteroristická legislativa prošla v Evropě po útocích z 11. září 2001 výraznými proměnami. V práci Koncepční přístupy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo k protiteroristickým legislativním opatřením autor demonstruje rozdílný přístup Spojeného království a Německa k problematice protiteroristických zákonů od roku 2001 do roku 2016. Na začátku práce autor osvětluje problém s charakterizováním pojmu terorismus v dnešní době a to, jak je tento pojem ukotven v legislativě obou zemí. Hlavní stať práce je následně rozdělena podle země do dvou větších bloků. V každé zemi byly vybrány tři zákony, kterým se autor věnuje podrobněji. Zde se práce zaměřuje na největší změny oproti předešlým legislativním úpravám. Relevantnost popisovaných zákonů je postavena na míře změn, které zavádějí, především pak oblasti, které daný zákon přímo ovlivňuje. Autor se v práci věnuje i debatám, které vznik daných zákonů doprovázely. Předkládaná práce tak chce na příkladu dvou důležitých aktérů na poli evropské bezpečnosti demonstrovat rozdílný přístup k protiteroristické legislativě. Klíčová slova Spojené království, Německo, terorismus, protiterorismus, legislativa, zákony, přístup
Governmental Approaches Towards Countering Violent Extremism and Radicalisation: A Comparative Analysis of the United Kingdom and the Kingdom of Denmark
Haringová, Ingrida ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato magisterská práce se věnuje komparaci proti- a deradikalizačních politik Spojeného království a Dánského království. Obě krajiny mají jedny z nejstarších deradikalizačních politik v Evropě a byly charakterizovány svou odlišností, a proto byly vybrány jako případy komparace. Práce posuzuje konkrétní iniciativy politik ve vybraných oblastech, a to zejména na konkrétních místech, jako jsou věznice, školy nebo online prostor internetu. Dále se věnuje odpovědi na problematiku zahraničních bojovníků, extremistické ideologie a konkrétnímu procesu deradikalizace. Samotná komparace využívá teoreticko-analytický rámec nejvýznamnějších teoretických přístupů k radikalizaci a vysvětlení příčin vzniku tohoto fenoménu. Díky komparaci je práce schopna poukázat na jemné rozdíly a podobnosti mezi přístupy a spojit je s teoretickými vysvětleními a znalostmi. Práce vyzdvihuje značný počet možných politických odpovědí, což koresponduje s mnohými teoretickými vysvětleními fenoménu. Přes komparaci a vyzdvihnutí jemných podobností a rozdílu, bylo možné nalézt spojení mezi definicí extremismu a radikalizace a konkrétními politickými nástroji. Práce je strukturována do čtyř kapitol, první kapitola představuje koncept radikalizace a vytváří analytický rámec pro komparaci. Druhá a třetí kapitola představují vládní...
Dopady Brexitu na britskou ústavu
Nosálková, Pavlína ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopady Brexitu na britskou ústavu. Brexit představuje proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tento velmi náročný proces má a bude mít velké dopady na britský ústavní pořádek. Velká Británie je velmi unikátní v tom, že nemá kodifikovanou ústavu, proto je zkoumání dopadů Brexitu na britskou ústavu velmi zajímavé téma. Stěžejním cílem této diplomové práce je podat analýzu již viditelných dopadů Brexitu na britskou ústavu a také čtenářům představit možné dopady, které mohou v budoucnu nastat.
"BREXIT" and Northern Ireland: What Are the Possible Implications?
VOLF, Filip
Cílem této práce je popis současné otázky Brexitu a jeho poteciálních ekonomických, politických a kulturních dopadů na Severní Irsko se zvláštním zřetelem na budoucnost hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou stejně jako dopady na Irský mírový proces.
Faktory úspěchu britského zbrojního průmyslu v Saúdské Arábii v 80. a 90. letech 20. století
Falta, Matěj ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Bakalářská práce Faktory úspěchu britského zbrojního průmyslu v Saúdské Arábii v 80. a 90. letech 20. století se zabývá dvěma tranšemi obřího obchodu s vojenským materiálem známým jako Al-Yamamah, jehož memoranda o porozumění byla podepsána právě v 80. letech. Z hlediska metodologické koncepce by práce mohla být považována za případovou studii, která analyzuje zásadní kontrakty ve stanoveném časovém období. Rozdělena je do tří hlavních kapitol, z nichž každá reprezentuje jeden zkoumaný faktor. Práce se snaží odpovědět na to, zda stanovené hypotézy, tedy že faktory úspěchu byla důvěra, korupce a vyšší míra propojení soukromé a veřejné sféry, jsou správné. Text nejdříve popisuje vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi od první světové války do normalizace vztahů v roce 1963 po Suezské krizi a první větší zbrojní kontrakty v 60. a 70. letech. Zmiňuje situaci po Operaci Pouštní štít, kdy se probíhající kontrakty ocitly v ohrožení, a dotýká se také etické stránky v rámci vzájemných obchodů. Věnuje se zárodkům korupčních praktik a následně také korupci při samotném obchodu Al-Yamamah. Na závěr se pak věnuje míře propojení soukromé a veřejné sféry, roli premiérky Margaret Thatcherové, exportním organizacím DSO/DESO a krátce také diplomatické službě Jejího Veličenstva.
Metody asistované reprodukce a jejich použití ve vybraných evropských zemích
Dušková, Daniela ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Metody asistované reprodukce a jejich použití ve vybraných evropských zemích Abstrakt Cílem předložené práce je představit metody asistované reprodukce (ART) a zhodnotit trendy jejich využívání ve vybraných zemích Evropy mezi roky 2006 až 2012. První část textu je věnována teoretickému seznámení s jednotlivými léčebnými procedurami asistované reprodukce, s faktory ovlivňujícími efektivitu jejích cyklů a stručnému nastínění podoby legislativy upravující podmínky a dostupnost asistované reprodukce. Druhá, analytická část práce se zabývá počtem aplikovaných cyklů ART, počtem transferovaných embryí a podílem živě narozených dětí po ART. Dále také proměnou věkové struktury žen podstupujících ART a vývojem vícečetných porodů po ART. Tyto vybrané ukazatele jsou nejprve vyhodnoceny v rámci celého evropského regionu, k čemuž byla použita data států reportujících do registru Evropské společnosti lidské reprodukce a embryologie (ESHRE). Na závěr jsou získané poznatky vzájemně porovnány mezi pěti vybranými státy, konkrétně Česká republika, Dánsko, Itálie, Slovinsko a Spojené království. Srovnání výsledků poukazuje na rostoucí využívání metod ART, jehož úspěšnost je ale limitována rostoucím věkem ženy. Klíčová slova: asistovaná reprodukce, Evropské státy, Česká republika, Dánsko, Itálie, Slovinsko, Spojené království

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.