Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální zemědělství a české sociální farmy (případová studie)
Hudcová, Eliška ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Lubelcová, Gabriela (oponent) ; Moudrý, Jan (oponent)
Předložená práce se zabývá fenoménem sociálního zemědělství a jejím cílem je tento fenomén popsat, porozumět mu a kriticky jej diskutovat v kontextu sociální ekonomiky a sociálního podnikání. V textu jsou navrženy i další myšlenkové rámce - sociální integrace a sociální práce, multifunkční zemědělství, koncept Green Care a teorie sociálního podnikatele -, v jejichž vymezení lze sociální zemědělství uvažovat. Práce nechává rovněž nahlédnout do zahraniční a české sociálně zemědělské praxe. Metodologicky vychází z principů exploratorní a deskriptivní případové studie, věnuje se totiž na malém vzorku dosud málo popsanému jevu, v němž jsou sledovány kontext a souvislosti. Studie je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou, které čerpají z odborné literatury, polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s představiteli sociálních farem, dalších primárních dat a dokumentů a sekundárních zdrojů. Analýza výsledků výzkumu umožňuje deskripci českého sociálního zemědělství, které shrnuje jako opožděné oproti západoevropskému především z důvodů historického vývoje zemědělství i sociální oblasti posledních sedmdesáti let, zároveň je reakcí na některé současné společenské trendy. Výstupy navrhují typologizaci sociálních farem a objevují některé další aspekty, které nejsou dostatečně vyzdviženy u příkladů...
Etická hlediska a možné společenské dopady dobrovolné bezdětnosti
Haškovcová, Eva ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Práce mapuje českou společenskou a odbornou diskuzi na téma dobrovolné bezdětnosti a zaměřuje se na aspekty, které mají, byť i implicitní, etický obsah. Následně vybírá nejčastější argumenty, které zpracovává v etické reflexi. Dobrovolná bezdětnost je stále běžnějším jevem, v České republice zejména v posledních třech desetiletích. Přesto se stále považuje spíše za alternativní životní styl, který bývá ve společnosti často vystaven mravním hodnocením, která se stále nesou převážně v negativním tónu. Kritiku bezdětných lze shrnout do dvou hlavních proudů, kdy první z nich míří na dopady klesající porodnosti na společnost a druhý cílí přímo na osobní postoje bezdětných, kterým na základě jejich volby vytýká vadný žebříček osobních hodnot nebo nepřirozenost jejich jednání. Tyto dvě skupiny argumentů jsou v práci konfrontovány s filozofickým pojmem Tomáše Akvinského inclinationes naturales (přirozené sklony).
Migrace a uprchlictví v současném globalizovaném světě s ohledem na sociální aspekty
Sufčák, David ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na téma "Migrace a uprchlictví v současném globalizovaném světě s ohledem na sociální aspekty" a jejím hlavním cílem je zmapování postojů obyvatel ČR vůči uprchlíkům a migrantům ve stínu Evropské migrační krize. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a výzkumné. V teoretické části podrobně seznamuji čtenáře s fenoménem uprchlictví a migrace. Je zde nastíněna základní definice pojmů "migrace", "migrant" a "uprchlík". Dále je zde důkladně definována historie a současnost migrace a uprchlictví, predikována je rovněž budoucnost. Hlubšímu rozboru je podrobena současná Evropská migrační a uprchlická krize z hlediska sociálního, politického, legislativního, ekonomického a bezpečnostního. Práce se rovněž v této části zaměřuje na příčiny migrace, její dopady, kulturní konflikty a možná řešení. Součástí teoretické části je taktéž analýza sociální práce s migranty a uprchlíky v České republice. Následně se diplomová práce zabývá rolí médií a dezinformacemi na internetu (tzv. fake news). V závěru teoretické části jsou definovány odlišné přístupy jednotlivých států k migraci a uprchlictví napříč kontinenty. Druhá část práce je empirická, ve které je využita kvantitativní strategie výzkumu, získání dat je realizováno pomocí metody dotazování, nástrojem je dotazníkové...
Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním
Balková, Miluše ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Hradcová, Dana (oponent) ; Páv, Marek (oponent)
Zapojení lidí se zkušeností s nemocí na pozici peer konzultanta do sociálních i zdravotních služeb představuje nový fenomén v péči o lidi s duševním onemocněním. Se způsobem práce peer konzultanta a s jeho zapojením do týmu odborníků se pojí různé etické souvislosti a aspekty, na které se musí každá organizace připravit, pokud chce tuto pozici zavádět. Zkušenosti peer konzultantů jsou zároveň svědectvím o postavení lidí s duševním onemocněním ve společnosti, o prožité stigmatizaci a o potřebě pomáhat lidem v podobné situaci. Klíčová slova nemoc, duševní, péče, psychiatrická, altruismus, solidarita, společnost, sounáležitost, etika, služby, sociální, zdravotní, pomáhání, sdílení
Politika všedního dne
Šimková, Barbora ; Stejskalová,, Tereza (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci Politika všedního dne zpracovávám podle mého názoru v současném uměleckém provozu nedostatečně řešené téma ekonomických vztahů a strukturální nerovnosti aktérů. Zaměřuji se na problematiku ekonomické situace studentek a studentů umění a jejich postavení v rámci univerzity technického směru s vysokými požadavky na výsledky a budoucí uplatnění měřitelné prestiží a lukrativností pracovní pozice. S vědomím vstupu na „tenký led“ jsem pro řešení tématu zvolila formu zařaditelnou do kolonky kolaborativní umění – a sice performativní ustavující schůzi subjektu, jehož agendou je hájit ekonomické zájmy studentů. Těžiště práce však nespočívá v náplni a praktickém fungování daného subjektu, má deklarativní funkci a institucionálně kritický charakter s cílem proniknout do struktury VUT. Nechci si vybírat mezi dvěma protipóly charakterizovanými na jedné straně estéty, kteří zarytě lpí na nedotknutelnosti autonomie umění a na straně druhé umělci-aktivisty, kteří odmítají jakékoliv estetické hodnocení své práce. Ostatně Claire Bishop považovala tuto optiku za lichý bod již v roce 2006 ve svém známém článku pro Artforum1. Nejde mi ani o nalezení kompromisu mezi uměním a aktivismem. V této práci zkoumám možnosti, jak z ustavující schůze určitého spolku vytvořit performativní uměleckou akci, která obstojí před uměleckou kritikou a zároveň si uchová své politické cíle tím, že po sobě zanechá funkční strukturu, kterou bude možné využít pro reálnou změnu stavu věcí.
Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení
Bohuněk, Metoděj ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
64 Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější. Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. Zabývá se rozdíly mezi testem...
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Esterle, Štěpán ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu principů, respektive zásad formulovaných katolickou sociální naukou a písemných stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, která jsou prezentována na oficiálních webových stránkách hnutí. V úvodu práce je čtenář stručně seznámen s jednotlivými zásadami katolické sociální nauky. Konkrétně bylo pro účely této práce vybráno pět zásad, které zmiňuje Kompendium sociální nauky církve. Jedná se o zásadu důstojnosti lidské osoby ("princip personality"), zásadu společného dobra, zásadu univerzálního určení statků, zásadu subsidiarity a zásadu solidarity. Následně je čtenář obeznámen se základními postoji hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Formou orientačního výzkumu jednotlivých stanovisek hnutí SPD jsou poté formulována tři témata, která hnutí zmiňuje nejčastěji. Ty představuje Evropská unie, zahraniční politika a migrace. Komparací těchto nejčastěji zmiňovaných témat v pojetí hnutí SPD s katolickou sociální naukou a dalšími relevantními zdroji je vytvořen podklad pro následnou konfrontaci zásad katolické sociální nauky a stanovisek hnutí SPD. Neméně zásadní pro tuto konfrontaci jsou i další postoje hnutí SPD týkající se zejména společenské oblasti a také hodnoty pravdy, svobody, spravedlnosti a lásky, které Kompendium...
Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti.
Jarosilová, Veronika ; Heryán, Ladislav (vedoucí práce) ; Roskovec, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem "Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti" je zaměřena na analýzu knihy Rút, srovnání některých jejích interpretací a aplikaci na sociální problematiku dnešní společnosti. Ačkoli se jedná o krátkou knihu, její význam je nezanedbatelný. Židé ji dokonce předčítají v synagogách při svátku týdnů, známém jako letnice. Patří tedy mezi pět svátečních svitků. Některá obecná fakta o knize, jako doba jejího vzniku, jsou stále předmětem diskuze. Mezi interpretacemi knihy srovnávanými v této práci však nejsou velké rozdíly. Autoři se shodují na nadějeplném poselství s výzvou k víře v Boha a lásce k druhým. Kniha Rút může být inspirativní pro témata individualismu a lhostejnosti, předsudků nebo péče o seniory. Je to kniha plná laskavosti, velkorysosti, rodinné soudržnosti a vzájemné solidarity. Klíčová slova: interpretace, inspirace, láska, naděje, solidarita, víra

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.