Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etická hlediska a možné společenské dopady dobrovolné bezdětnosti
Haškovcová, Eva ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Práce mapuje českou společenskou a odbornou diskuzi na téma dobrovolné bezdětnosti a zaměřuje se na aspekty, které mají, byť i implicitní, etický obsah. Následně vybírá nejčastější argumenty, které zpracovává v etické reflexi. Dobrovolná bezdětnost je stále běžnějším jevem, v České republice zejména v posledních třech desetiletích. Přesto se stále považuje spíše za alternativní životní styl, který bývá ve společnosti často vystaven mravním hodnocením, která se stále nesou převážně v negativním tónu. Kritiku bezdětných lze shrnout do dvou hlavních proudů, kdy první z nich míří na dopady klesající porodnosti na společnost a druhý cílí přímo na osobní postoje bezdětných, kterým na základě jejich volby vytýká vadný žebříček osobních hodnot nebo nepřirozenost jejich jednání. Tyto dvě skupiny argumentů jsou v práci konfrontovány s filozofickým pojmem Tomáše Akvinského inclinationes naturales (přirozené sklony).
Migrace a uprchlictví v současném globalizovaném světě s ohledem na sociální aspekty
Sufčák, David ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na téma "Migrace a uprchlictví v současném globalizovaném světě s ohledem na sociální aspekty" a jejím hlavním cílem je zmapování postojů obyvatel ČR vůči uprchlíkům a migrantům ve stínu Evropské migrační krize. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a výzkumné. V teoretické části podrobně seznamuji čtenáře s fenoménem uprchlictví a migrace. Je zde nastíněna základní definice pojmů "migrace", "migrant" a "uprchlík". Dále je zde důkladně definována historie a současnost migrace a uprchlictví, predikována je rovněž budoucnost. Hlubšímu rozboru je podrobena současná Evropská migrační a uprchlická krize z hlediska sociálního, politického, legislativního, ekonomického a bezpečnostního. Práce se rovněž v této části zaměřuje na příčiny migrace, její dopady, kulturní konflikty a možná řešení. Součástí teoretické části je taktéž analýza sociální práce s migranty a uprchlíky v České republice. Následně se diplomová práce zabývá rolí médií a dezinformacemi na internetu (tzv. fake news). V závěru teoretické části jsou definovány odlišné přístupy jednotlivých států k migraci a uprchlictví napříč kontinenty. Druhá část práce je empirická, ve které je využita kvantitativní strategie výzkumu, získání dat je realizováno pomocí metody dotazování, nástrojem je dotazníkové...
Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním
Balková, Miluše ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Hradcová, Dana (oponent) ; Páv, Marek (oponent)
Zapojení lidí se zkušeností s nemocí na pozici peer konzultanta do sociálních i zdravotních služeb představuje nový fenomén v péči o lidi s duševním onemocněním. Se způsobem práce peer konzultanta a s jeho zapojením do týmu odborníků se pojí různé etické souvislosti a aspekty, na které se musí každá organizace připravit, pokud chce tuto pozici zavádět. Zkušenosti peer konzultantů jsou zároveň svědectvím o postavení lidí s duševním onemocněním ve společnosti, o prožité stigmatizaci a o potřebě pomáhat lidem v podobné situaci. Klíčová slova nemoc, duševní, péče, psychiatrická, altruismus, solidarita, společnost, sounáležitost, etika, služby, sociální, zdravotní, pomáhání, sdílení
Politika všedního dne
Šimková, Barbora ; Stejskalová,, Tereza (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci Politika všedního dne zpracovávám podle mého názoru v současném uměleckém provozu nedostatečně řešené téma ekonomických vztahů a strukturální nerovnosti aktérů. Zaměřuji se na problematiku ekonomické situace studentek a studentů umění a jejich postavení v rámci univerzity technického směru s vysokými požadavky na výsledky a budoucí uplatnění měřitelné prestiží a lukrativností pracovní pozice. S vědomím vstupu na „tenký led“ jsem pro řešení tématu zvolila formu zařaditelnou do kolonky kolaborativní umění – a sice performativní ustavující schůzi subjektu, jehož agendou je hájit ekonomické zájmy studentů. Těžiště práce však nespočívá v náplni a praktickém fungování daného subjektu, má deklarativní funkci a institucionálně kritický charakter s cílem proniknout do struktury VUT. Nechci si vybírat mezi dvěma protipóly charakterizovanými na jedné straně estéty, kteří zarytě lpí na nedotknutelnosti autonomie umění a na straně druhé umělci-aktivisty, kteří odmítají jakékoliv estetické hodnocení své práce. Ostatně Claire Bishop považovala tuto optiku za lichý bod již v roce 2006 ve svém známém článku pro Artforum1. Nejde mi ani o nalezení kompromisu mezi uměním a aktivismem. V této práci zkoumám možnosti, jak z ustavující schůze určitého spolku vytvořit performativní uměleckou akci, která obstojí před uměleckou kritikou a zároveň si uchová své politické cíle tím, že po sobě zanechá funkční strukturu, kterou bude možné využít pro reálnou změnu stavu věcí.
Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení
Bohuněk, Metoděj ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
64 Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější. Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. Zabývá se rozdíly mezi testem...
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Esterle, Štěpán ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu principů, respektive zásad formulovaných katolickou sociální naukou a písemných stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, která jsou prezentována na oficiálních webových stránkách hnutí. V úvodu práce je čtenář stručně seznámen s jednotlivými zásadami katolické sociální nauky. Konkrétně bylo pro účely této práce vybráno pět zásad, které zmiňuje Kompendium sociální nauky církve. Jedná se o zásadu důstojnosti lidské osoby ("princip personality"), zásadu společného dobra, zásadu univerzálního určení statků, zásadu subsidiarity a zásadu solidarity. Následně je čtenář obeznámen se základními postoji hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Formou orientačního výzkumu jednotlivých stanovisek hnutí SPD jsou poté formulována tři témata, která hnutí zmiňuje nejčastěji. Ty představuje Evropská unie, zahraniční politika a migrace. Komparací těchto nejčastěji zmiňovaných témat v pojetí hnutí SPD s katolickou sociální naukou a dalšími relevantními zdroji je vytvořen podklad pro následnou konfrontaci zásad katolické sociální nauky a stanovisek hnutí SPD. Neméně zásadní pro tuto konfrontaci jsou i další postoje hnutí SPD týkající se zejména společenské oblasti a také hodnoty pravdy, svobody, spravedlnosti a lásky, které Kompendium...
Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti.
Jarosilová, Veronika ; Heryán, Ladislav (vedoucí práce) ; Roskovec, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem "Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti" je zaměřena na analýzu knihy Rút, srovnání některých jejích interpretací a aplikaci na sociální problematiku dnešní společnosti. Ačkoli se jedná o krátkou knihu, její význam je nezanedbatelný. Židé ji dokonce předčítají v synagogách při svátku týdnů, známém jako letnice. Patří tedy mezi pět svátečních svitků. Některá obecná fakta o knize, jako doba jejího vzniku, jsou stále předmětem diskuze. Mezi interpretacemi knihy srovnávanými v této práci však nejsou velké rozdíly. Autoři se shodují na nadějeplném poselství s výzvou k víře v Boha a lásce k druhým. Kniha Rút může být inspirativní pro témata individualismu a lhostejnosti, předsudků nebo péče o seniory. Je to kniha plná laskavosti, velkorysosti, rodinné soudržnosti a vzájemné solidarity. Klíčová slova: interpretace, inspirace, láska, naděje, solidarita, víra
Solidarita a ekvivalence v důchodovém systému
KELLEROVÁ, Michaela
Základní povinné důchodové pojištění v České republice je založeno na principu solidarity, je dávkově definované a průběžně financované, je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. V důsledku současného demografického vývoje je v České republice stejně jako ve většině evropských zemí důchodový systém při současném nastavení parametrů dlouhodobě finančně neudržitelný. Důchody z prvního pilíře z důvodu stárnutí populace budoucím důchodcům stačit nebudou, proto v rámci reforem penzijního systému v poslední době dochází v evropských důchodových systémech k posílení principu ekvivalence rozvojem druhého a třetího pilíře důchodového zabezpečení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje místo důchodového systému v sociálním zabezpečení a jeho principy solidarity a ekvivalence. Praktická část staví na kvantitativním výzkumném šetření. Pro sběr dat byla použita metoda dotazování prostřednictvím techniky dotazníku. Výzkumný nástroj se zaměřoval na názor respondentů na současný důchodový systém ČR. Cílem práce je představit pohled občanů na důchodové zabezpečení a odpovědět na otázky, zda se domnívají, že o finanční zabezpečení lidí v důchodovém věku se má v plné míře postarat stát, a zda považují důchodový systém ve stávající podobě za spravedlivý. K naplnění cíle byly stanoveny dvě hypotézy, které jsem výzkumem ověřovala. Dospěla jsem k závěru, že lidé se nedomnívají, že se o ně ve stáří má postarat výhradně stát, ale snaží se částečně zabezpečit sami. Důchodový systém nepovažují za spravedlivý, protože je příliš solidární. Výstupy této bakalářské práce mohou sloužit jako námět pro další práce a sociologické výzkumy ke zjištění názorů občanů na podporu opatření změn v důchodovém systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.