Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of Whirling of Gas Flow within the Specimen Chamber of ESEM
Bayer, Robert
The usage of an Environmental scanning electron microscope (ESEM) brings the possibility of studying many kinds of materials and chemical reactions never studied before. In this article there are compared and analyzed several simulation results of gas flow in the specimen chamber of ESEM with high gas pressure throughout the whole volume except on its optical axis, where low gas pressure is needed.
Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a svět práce.
BARTOŇ, Petr
Cílem mé diplomové práce je vytvořit soubor úloh pro výuku na základní škole. Diplomová práce je zaměřena především na realizaci úloh z praxe. V teoretické části se zabývám souhrnem mezipředmětových vztahů mezi popisovanými obory v této práci, počítačovou podporou, výběrem 3D CAD programů na základní škole s ohledem na cenovou dostupnost a pravidly technického kreslení. Praktická část se věnuje pracovním listům. Umožňuje konstrukci výrobku pomocí výpočtu slovní úlohy. Výpočet usnadní představu o daném výrobku a umožní vytvoření modelu v CAD programu a konečnou výrobu. Práce je ověřena žáky devátého ročníku základní školy. Podstatnou část práce tvoří přílohy pracovních listů, které jsou připraveny na výuku. Za přínosné považuji inovativní přístup při řešení úloh pro žáky druhého stupně základní školy.
Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě
Forejtník, Jan ; Radil, Lukáš (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. Vyhodnocuje, který typ povrchové úpravy je efektivnější při odvodu tepla. Práce využívá metody porovnání emisivit a dále postupů uvedených v normě pro oteplovací zkoušku. Tím se dospělo k poznání, že rozmanité barevné odstíny používané na přípojnicovém systému mají podobnou vysokou emisivitu. Hladký nástřik barvy odvádí teplo o trochu lépe než nástřik hrubý. Výstupy jednotlivých měření pak dávají podklad pro numerické simulace v softwaru SolidWorks. Ten pomáhá výsledky interpretovat, například pomocí citlivostní studie odvodu tepla v závislosti na emisivitě.
Teslova turbína jako zdroj energie
Šedina, Martin ; Libich, Jiří (oponent) ; Kazda, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem dnes využívaných typů turbín, dále se práce zabývá teorií o bezlopatkové Teslově turbíně. V teoretické části se v práci probírají vodní kola, vodní turbíny s jejich rozdělením a zástupci, kteří jsou v práci popsány. Dále se v práci probírá konstrukce Teslovy turbíny, její možnosti využití, vnitřní principy a informace o jeho patentu. Praktická část obsahuje návrh Teslovy turbíny s modifikacemi pro zvýšení účinnosti.V práci je popsána technologie, kterou se turbína vyráběla.
Analýza proudění plynu v experimentální komoře diferenciálního čerpání
Hlavatá, Pavla ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá vlivem kritického proudění, který vzniká při čerpání diferenciálně čerpané komory environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM). Semestrální práce porovnává stav proudění v oblasti čerpané komory s kritickým tlakovým poměrem na clonkách a jeho výhody v konstrukci komor oproti průtoku bez stavu, kdy dojde k ucpání trysky. Problémy byly řešeny metodou konečných objemů v systému Ansys Fluent.
Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory
Repko, Ilia ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující stav tekutin a turbulence. Cílem praktické části práce je vytvoření modelu klimatické komory CAD systému SolidWorks a simulace proudění a rozložení teploty prostřednictvím softwaru ANSYS Fluent. Závěrem práce jsou tyto výsledky analyzovány a vyhodnoceny.
Návrh a simulace mechanického namáhání propouštěcí branky pomocí CAD nástrojů
SLAVÍK, Roman
Diplomová práce je zaměřena na počítačové modelování mechanického na-máhání propouštěcí branky, používané v zemědělské praxi. V teoretické části práce je popsáno několik počítačových programů, které je možno k tomuto účelu využít. Konkrétně se jedná o programy: SolidWorks, CA-TIA, Solid Edge, Pro/ENGINEER, NX a Autodesk Inventor. U každého programu je uveden jejich základní popis, uživatelské prostředí a základní funkce. V praktické části diplomové práce byla navržena nová konstrukce propouštěcí branky. Za využití programu Autodesk Inventor Professional 2016 byla provedena simulace mechanického namáhání této branky krok po kroku.
Konstrukční řešení tenzometrické měřicí hlavy
Kukla, Jan
Hlavním cílem mé diplomové práce je navržení konstrukce tenzometrické měřící hlavy. Tato konstrukce umožňuje testování plováku v bazénu a ulehčí práci lidské obsluhy. Měřením se zjistí fyzikální vlastnosti plováku. Konstrukce je namontovaná na robotu KUKA. Zvolil jsem vhodný snímač single-point, pro měření vztlakové a tahové síly plováku na hladině. Tenzometrický snímač disponuje krytím IP67. Materiál nosné konstrukce je ze slitiny hliníku od firmy MayTec. Snímače jsou umístěny v ose těžiště plováku, který jsem experimentálně vypočítal. Z mých zkušeností, chování plováku na hladině v provozu a pod zatížením, lze očekávat změnu polohy těžiště. Konstrukce je pro tento případ přizpůsobena. Výsledným produktem je lehká a odolná konstrukce s přesnými snímači a nízkou cennou.
Konstrukce jednoválcového motoru
Šťastný, Radek
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením zážehového jednoválcového motoru. V práci je rozebrán rozdíl mezi čtyřdobým a dvoudobým motorem. Byly popsány funkce jednotlivých dílů obsažených v motoru, dále konstrukce, materiál a silové či tepelné zatížení. V bakalářské práci byla zhotovena prvotní koncepce motoru v trojrozměrném prostoru a následně vytvořena jeho pohybová studie v programu SolidWorks.
Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě
Forejtník, Jan ; Radil, Lukáš (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. Vyhodnocuje, který typ povrchové úpravy je efektivnější při odvodu tepla. Práce využívá metody porovnání emisivit a dále postupů uvedených v normě pro oteplovací zkoušku. Tím se dospělo k poznání, že rozmanité barevné odstíny používané na přípojnicovém systému mají podobnou vysokou emisivitu. Hladký nástřik barvy odvádí teplo o trochu lépe než nástřik hrubý. Výstupy jednotlivých měření pak dávají podklad pro numerické simulace v softwaru SolidWorks. Ten pomáhá výsledky interpretovat, například pomocí citlivostní studie odvodu tepla v závislosti na emisivitě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.