Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti 3D vizualizace ve výuce techniky
PANOCH, Jiří
Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukových simulací pohybu kuželového diferenciálu. Práce je rozdělena do dvou pomyslných částí. První část, je literární rešerše. Čtenář se zde dočte, jaké druhy diferenciálů existují, kde se používají, jejich výhody a nevýhody a jejich princip činnosti a popis konstrukce. Následuje stručná historie o vývoji CAD systémů a popis tří vybraných CAD modelovacích programů. U programu SolidWorks jsou jednoduše popsány základy modelování v tomto programu. Na závěr první části jsou představeny technologie trojrozměrného zobrazování a virtuální reality. Druhá část práce se zabývá vlastní tvorbou modelu v programu SolidWorks. Od vytvoření jednotlivých dílů kuželového diferenciálu až po skládání těchto dílů do sestavy. Dále následuje popis vytváření animací a videí pohybu kuželového diferenciálu. Výsledkem této práce jsou výuková videa s činností kuželového diferenciálu. Videa je možno použít při výuce a studiu techniky.
Tvorba 3D modelu Kardanova kloubu určeného pro výuku
MÁTL, David
Bakalářské práce je zaměřena na tvorbu modelu Kardanova kloubu, který bude následně využíván ve výuce technických předmětů. Model je tvořen za pomoci počítačového 3D modelování, konkrétně v programu SolidWorks. Práce obsahuje představení technických principů Kardanova kloubu a jeho využití v technice. Rešeršní část také obsahuje představení CAD systémů, které se v současné době vyskytují na trhu a používají se v technické praxi. Praktická část práce je již přímo zaměřena na tvorbu modelu.
Výroba funkčního modelu exkavátoru Volvo EC380E
MALÝ, Vítězslav
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu funkčního modelu exkavátoru Volvo EC380E, který bude využit dále ve výuce technických předmětů. Exkavátor je osazen jednoduchým a názorným hydraulickým systémem. Model je vytvořen za pomoci 3D počítačového modelování, následně vytištěn na 3D tiskárně a sestaven. K tvorbě modelu byl využit program SolidWorks v bezplatné studentské verzi. Práce v rešeršní části představuje vybrané CAD systémy, které se v současnosti využívají v technické praxi. Následuje část věnovaná hydraulickým mechanismům a jejich principům. Praktická část pak obsahuje pracovní postup při tvorbě a sestavení modelu doplněný o technickou dokumentaci.
Supersonic Flow Measurement Within A Lowpressure Area
Bayer, Robert ; Hlavatá, Pavla ; Bílek, Michal
The goal of this paper is to describe the idea of measuring a supersonic gas flow within low-pressure areas in order to describe its behavior and to compare the measurement data with the generally described supersonic gas flow behavior derived from its behavior within high-pressure areas. This data should help to make low-pressure supersonic flow simulations more accurate.
Design Of The Shape Of The Experimental Chamber For The Analysis Of The Pressure Layout In The Differential Pumped Chamber
Hájková, Věra
This article is based on a study of Dr. Danilatos, where pumping of the differential pumped chamber is solved using the Monte Carlo statistical method. Similar results were obtained using the Ansys Fluent system. Theoretical computations as Dr. Danilatos and comparative studies are performed on theoretical shape. Simulations were made to obtain the shape of an experimental chamber with complete pumping shapes so that its shaping and pumping would ensure such a flow of gas to ensure the same distribution of pressure in the experimental chamber in the area under investigation as in the theoretical shape.
Analysis of Whirling of Gas Flow within the Specimen Chamber of ESEM
Bayer, Robert
The usage of an Environmental scanning electron microscope (ESEM) brings the possibility of studying many kinds of materials and chemical reactions never studied before. In this article there are compared and analyzed several simulation results of gas flow in the specimen chamber of ESEM with high gas pressure throughout the whole volume except on its optical axis, where low gas pressure is needed.
Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a svět práce.
BARTOŇ, Petr
Cílem mé diplomové práce je vytvořit soubor úloh pro výuku na základní škole. Diplomová práce je zaměřena především na realizaci úloh z praxe. V teoretické části se zabývám souhrnem mezipředmětových vztahů mezi popisovanými obory v této práci, počítačovou podporou, výběrem 3D CAD programů na základní škole s ohledem na cenovou dostupnost a pravidly technického kreslení. Praktická část se věnuje pracovním listům. Umožňuje konstrukci výrobku pomocí výpočtu slovní úlohy. Výpočet usnadní představu o daném výrobku a umožní vytvoření modelu v CAD programu a konečnou výrobu. Práce je ověřena žáky devátého ročníku základní školy. Podstatnou část práce tvoří přílohy pracovních listů, které jsou připraveny na výuku. Za přínosné považuji inovativní přístup při řešení úloh pro žáky druhého stupně základní školy.
Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě
Forejtník, Jan ; Radil, Lukáš (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. Vyhodnocuje, který typ povrchové úpravy je efektivnější při odvodu tepla. Práce využívá metody porovnání emisivit a dále postupů uvedených v normě pro oteplovací zkoušku. Tím se dospělo k poznání, že rozmanité barevné odstíny používané na přípojnicovém systému mají podobnou vysokou emisivitu. Hladký nástřik barvy odvádí teplo o trochu lépe než nástřik hrubý. Výstupy jednotlivých měření pak dávají podklad pro numerické simulace v softwaru SolidWorks. Ten pomáhá výsledky interpretovat, například pomocí citlivostní studie odvodu tepla v závislosti na emisivitě.
Teslova turbína jako zdroj energie
Šedina, Martin ; Libich, Jiří (oponent) ; Kazda, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem dnes využívaných typů turbín, dále se práce zabývá teorií o bezlopatkové Teslově turbíně. V teoretické části se v práci probírají vodní kola, vodní turbíny s jejich rozdělením a zástupci, kteří jsou v práci popsány. Dále se v práci probírá konstrukce Teslovy turbíny, její možnosti využití, vnitřní principy a informace o jeho patentu. Praktická část obsahuje návrh Teslovy turbíny s modifikacemi pro zvýšení účinnosti.V práci je popsána technologie, kterou se turbína vyráběla.
Analýza proudění plynu v experimentální komoře diferenciálního čerpání
Hlavatá, Pavla ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá vlivem kritického proudění, který vzniká při čerpání diferenciálně čerpané komory environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM). Semestrální práce porovnává stav proudění v oblasti čerpané komory s kritickým tlakovým poměrem na clonkách a jeho výhody v konstrukci komor oproti průtoku bez stavu, kdy dojde k ucpání trysky. Problémy byly řešeny metodou konečných objemů v systému Ansys Fluent.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.