Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace.
Marginalia etymologica Bohemica
Vykypěl, Bohumil
In the present paper, the author discusses the word lech found in the treatise De orthographia Bohemica, explains the loss of H- in Old Czech Hřěk and Hřehoř, points out that the suffi x -tel- is an Old Church Slavonic particularity and writes what Holub and Kopečný contributed to the question of the subject of etymology.
Vývoj sémantiky společného lexikálního základu češtiny, slovinštiny a ruštiny
Shchelokova, Galina ; Pilát, Štefan (vedoucí práce) ; Hasil, Jiří (oponent)
Předmětem dané práce je sledování a porovnání dynamiky vývoje sémantiky lexikálních jednotek, které mají společný praslovanský základ a odlišné významy v současných jazycích. Vývoj je zkoumán v časovém rozmezí od období praslovanštiny po dnešní stav jazyků. Za účelem reprezentativního pokrytí všech tří skupin slovanských jazyků: západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské pro výzkum jsou vybrány příslušné jazyky: čeština, ruština a slovinština. Výběr lexikálních jednotek je omezen morfologicky. Předmětem zkoumání jsou přídavná jména. Práce obsahuje teoretickou a analytickou část. V teoretické části jsou předloženy názory na možnosti vývoje významu lexikálních jednotek z pohledu diachronní lexikologie, a je upřesněna terminologie. Analýza se věnuje samému vývoji, je roztříděná následujícím způsobem: každé z dvanácti vybráných hesel zahnruje sekce věnováné praslovanštině, staroslověnštině, ruštině, češtině a slovinštine. Každé heslo je uzavřeno stručným shrnutím.
Semantic characteristics of paremias with key word "water" (an attempt at comparative analysis within Russian and Czech)
Kipchatov, Mikhail ; Kedron, Katerina (vedoucí práce) ; Rajnochová, Natalie (oponent)
Bakalářská práce je věnována sémantickým zvláštnostem českých a ruských paremií obsahujících klíčové slovo "voda". Cílem bakalářské práce je zjištění společných a odlišných rysů a zvláštností paremií, jež obsahují komponent "voda" na formální úrovni. Hlavními metodami jsou srovnávací a sémantická analýza. V první části bakalářské práce je popisována problematika největší skupiny paremií, přísloví a pořekadel, jejich vztahy vůči ostatním druhům ustálených spojení (frazeologismům, ideomům, rčením atd.). Druhá část obsahuje dvě klasifikace, jež jsou založeny na sémantických významech komponentu voda včetně jeho nejcharakterističtějších opozic, v nichž se komponent realizuje v českém a ruském jazycích, a na sémantických polích (taxonech) paremií s klíčovým slovem "voda".
Slavonic articles in areal context: a contribution to explicatiove contrastive linguistics
Vykypěl, Bohumil
In the present paper, the author deals with the category of "article" in languages of North, Central and South-Eastern Europe.
Etymologické poznámky k slovanským názvům pro ceratonia siliqua
Janyšková, Ilona
Článek se zabývá původem názvů rohovniku obecného ve slovanských jazycích.
Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?)
Gladkova, Hana
Nestabilitu jazykové situace konkrétního jazyka je třeba hodnotit s ohledem na měnící se sociální parametry jednotlivých útvarů národního jazyka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.