Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 817 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Simulation of noise in the Belle II strip vertex detector
Gruberová, Zuzana ; Kvasnička, Peter (vedoucí práce) ; Červenkov, Daniel (oponent)
Název práce: Simulace šumu ve stripovém vrcholovém detektoru Belle II Autor: Zuzana Gruberová Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Kvasnička, Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem simulace šumu ve stripovém vr- cholovém detektoru (SVD) pro experiment Belle II. Úvodní část popisuje experiment Belle II a jeho systém detektorů. Další část shrnuje základní principy polovodičových detektorů se zaměřeném na elektronický šum. Tato sekce je následována detailnějším popisem Belle II SVD, charakterizací jeho šumu a simulačních metod. Metodická část představuje základní koncepty simulace šumu pomocí strojového učení, konkrétně umělé neuronové sítě. Experimentální část popisuje vývoj a implementaci produkčního generá- toru šumu a diskutuje jeho výsledky, přesnost a alternativní řešení. Klíčová slova: částicová fyzika, Belle II, stripový detektor, šum, simulace, neurální síť 1
Porodní asistentka jako součást porodnického týmu v problematice PŽOK.
Soukupová, Adéla ; Pařízek, Antonín (vedoucí práce) ; Sosna, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice peripartálního život ohrožujícího krvácení, které je vedoucí příčinou mateřské úmrtnosti jak v zemích rozvojových, tak i v hospodářsky rozvinutých zemích světa. Práce je koncipovaná jako teoreticko-praktická. Cílem teoretické části je jednak představit publikované poznatky o prevenci, příčinách, rizikových faktorech, diagnostice a terapii peripartálního život ohrožujícího krvácení a dále poukázat na důležitou roli porodní asistentky ve všech těchto aspektech. V rámci teoretické části je zahrnuta kapitola, která se zaměřuje na trénink porodnického týmu prostřednictvím simulací peripartálního krvácení, zejména otázkou jejich efektivity a frekvence opakování. Ze studií, které se simulacím věnují vyplývá, že příliš často se do simulací nezahrnují porodní asistentky. Z toho důvodu je k bakalářské práci přidané video, které vytvořily studentky porodní asistentce ve spolupráci s porodními asistentkami a lékaři, které ukazuje především neodkladné kroky porodní asistentky v případě rozvoje postpartálního krvácení. Video by mělo sloužit jako edukační materiál porodním asistentkám a studentkám této profese a usnadnit jim tak jejich přípravu na výkon budoucího povolání. Praktická část prostřednictvím kazuistiky, ukazuje zejména péči porodní asistentky o ženu s rozvojem...
Simulation and Tests of Strip Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade
Theiner, Ondřej ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Řezníček, Pavel (oponent)
Spolu s probíhajícími pracemi na přípravě projektu High-Luminosity LHC, je nutné vylepšit vlastnosti mnohých experimentů, které se v současnosti na urychlo- vači LHC nacházejí. To se týká také experimentu ATLAS a jeho subdetektorů, jmenovitě například vnitřního dráhového detektoru (Inner Detector), který bude nahrazen novým celokřemíkovým detektorem ITk (Inner Tracker). Tato práce se zabývá počítačovými simulacemi křemíkových stripových detektorů pro ATLAS Upgrade ITk. Simulace jsme prováděli pomocí frameworku AllPix2 . Ten umožňuje simulovat vše od interakce částice s křemíkem, propagaci náboje v elek- trickém a magnetickém poli, sběr náboje, až po digitalizaci signálu. V simulacích jsme se zaměřli na tři hlavní aspekty. Prvním je přesná charak- terizace použitých detektorů, druhým je simulace testovacích měření se svazkem urychlených částic (test beam) a třetím je simulace testovacích měření s ra- dioaktivním beta zářičem. Též jsme diskutovali možnost simulace testovacích měření s laserem. Tyto simulace jsou důležité nejen proto, že nám pomáhají lépe porozumět dějům, které v detektoru probíhají, ale také jsou používány jako vali- dace testovacích měření. Díky těmto simulací jsme schopni lépe stanovit vlivy ex- perimentální aparatury (nebo detektoru samotného), které mají dopad na měřené výsledky, nebo...
Analýza povodně na Sázavě v únoru 1909
Jelínková, Karolína ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Kašpárek, Ladislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením jarní povodně v roce 1909. V rámci rešerše práce popisuje typy povodní. Zaměřuje se na události rain-on-snow a s tím spojené tání sněhu a ledové jevy na tocích. Dále popisuje hydrologické modely a detailněji model AquaLog a jeho jednotlivé části. Detailně je popsána povodeň 2006, se kterou je událost z roku 1909 porovnána. Pomocí historických archivů byly zjišťovány informace o povodni 1909 a díky nim zjištěn její plošný rozsah. Dále byly analyzovány povodňové vlny v České republice. Pro povodí Sázavy bylo využito modelu AquaLog, kterým byly simulovány povodňové vlny pro 9 stanic z celého povodí.
Studium vedení tepla metodami počítačového modelování
STANĚK, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.
M2m Data Generator Utilizing Wireless M-Bus Within Smart Grid Infrastructure
Hudec, David
Current forecasts predict that the Industrial Internet of Things (IIoT) will account for about 10 billion devices by 2020. Unique, recently unthought of demands are initiating new ideas, particularly Industry 4.01 and SmartGrid networks. In this paper, a newly developed multi-platform software tool capable of testing capabilities of Wireless M-Bus (WM-Bus) networks via simulating sensor-like behavior and communication is presented. As utility companies lack these features, this software implementation and hardware design open the door for initial verification of WM-Bus-based data transmissions without the need to invest money into expensive development and certification where WM-Bus is used for data transmissions.
Experimental Network Coverage Measurement
Štrajt, Martin
The primary focus of my project is a long-range low-power communication technology called LoRaWAN. It contains the definition and integration of Low Power WAN Networks and also lists of some uses and some examples of representative. The theoretical part explains in detail the used modulation, frequency and associated limitations. The practical part includes simulation of coverage with a description of the simulation method and the last chapter of the measurement, which describes the description of the measuring device, the measurement methodology and a brief outline of the connection the device to the network.
Geometric approach in robotic snake motion control
Vechetová, Jana ; Hrdina, Jaroslav (oponent) ; Vašík, Petr (vedoucí práce)
This thesis deals with the description of controllability of a specific robotic snake named trident snake robot. This robot is classified as a nonholonomic system. The kinematics model is converted into the language of differential geometry and controlled by vector fields and their operation Lie bracket. Approximation of the controlling distribution is also considered. Next, vector field motions are described and also their combinations which provide basic planar surface motions (rotation and translation). Finally, these motions caused by vector fields are simulated in V-REP.
Justážní kolimátor pro Fluorescenční holografický mikroskop
Rosová, Kateřina ; Jákl, Petr (oponent) ; Dostál, Zbyněk (vedoucí práce)
Pro správné fungován Fluorescenčnho holografického mikroskopu je nutné jeho vhodné seřzen, tedy proveden justáže všech optických komponent, které jsou v něm usazeny. Nejen u tohoto mikroskopu, ale také u Koherenc řzeného holografického mikroskopu, je přesná justáž velice kritickou podmnkou správného zobrazován. Proto je potřeba pro tyto mikroskopy vytvořit justážn kolimátor, pomoc kterého je možno oba přstroje seřdit. V teoretické části práce je zmněna historie vzniku interferenčn a holografické mikroskopie, z jejichž principů flourescenčn holografická mikroskopie vycház. Také je zde sepsáno dosavadn poznán týkajc se kolimátorů využvaných pro vytyčován přmek a jejich využit v praxi. Součást práce je optický návrh kolimátoru, jeho konstrukčn návrh a realizace. Pro použván kolimátoru v praxi byl vytvořen software pro detekci černého záměrného křže. Ten pomáhá při vyhodnocen správnosti seřzen justovaného přstroje. Uvedeny jsou také popisy justáže vlastnho kolimátoru a Flourescenčnho holografického mikroskopu, které jsou nezbytné pro správnou manipulaci a pro využit navrhovaného kolimátoru.
Simple universal nonlinear longitudinal flight simulation with avoiding of static and dynamic stability derivatives
Matějů, Jiří
This paper shows simple method to simulate nonlinear longitudinal flight dynamic of an aircraft in the most direct way. The method is based on physical principles of an analytical-empiric flight dynamics. Non-linearity, as stall or thrust dependent on velocity, can be included. Static and dynamic stability derivatives are not required but can be computed as an output. The model is applicable for various aircraft conceptions. Higher level model, for example, based on flight tests data, can be modified by low-level analytical methods, e.g. for modification of horizontal tail area. No special simulation software is necessary. The model is compared to linear model and flight test experiment. This model, together with valuable analytical-empiric data, might be applied for fast flight dynamic computations. Model is easily accessible and understandable even with basic knowledge of flight dynamic and computer programming. The main application of the method is conceptual design when high precision is not expected, even if VLM, CFD or flight test data can improve the precision.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 817 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.