Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 813 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vedení tepla metodami počítačového modelování
STANĚK, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.
M2m Data Generator Utilizing Wireless M-Bus Within Smart Grid Infrastructure
Hudec, David
Current forecasts predict that the Industrial Internet of Things (IIoT) will account for about 10 billion devices by 2020. Unique, recently unthought of demands are initiating new ideas, particularly Industry 4.01 and SmartGrid networks. In this paper, a newly developed multi-platform software tool capable of testing capabilities of Wireless M-Bus (WM-Bus) networks via simulating sensor-like behavior and communication is presented. As utility companies lack these features, this software implementation and hardware design open the door for initial verification of WM-Bus-based data transmissions without the need to invest money into expensive development and certification where WM-Bus is used for data transmissions.
Experimental Network Coverage Measurement
Štrajt, Martin
The primary focus of my project is a long-range low-power communication technology called LoRaWAN. It contains the definition and integration of Low Power WAN Networks and also lists of some uses and some examples of representative. The theoretical part explains in detail the used modulation, frequency and associated limitations. The practical part includes simulation of coverage with a description of the simulation method and the last chapter of the measurement, which describes the description of the measuring device, the measurement methodology and a brief outline of the connection the device to the network.
Geometric approach in robotic snake motion control
Vechetová, Jana ; Hrdina, Jaroslav (oponent) ; Vašík, Petr (vedoucí práce)
This thesis deals with the description of controllability of a specific robotic snake named trident snake robot. This robot is classified as a nonholonomic system. The kinematics model is converted into the language of differential geometry and controlled by vector fields and their operation Lie bracket. Approximation of the controlling distribution is also considered. Next, vector field motions are described and also their combinations which provide basic planar surface motions (rotation and translation). Finally, these motions caused by vector fields are simulated in V-REP.
Justážní kolimátor pro Fluorescenční holografický mikroskop
Rosová, Kateřina ; Jákl, Petr (oponent) ; Dostál, Zbyněk (vedoucí práce)
Pro správné fungován Fluorescenčnho holografického mikroskopu je nutné jeho vhodné seřzen, tedy proveden justáže všech optických komponent, které jsou v něm usazeny. Nejen u tohoto mikroskopu, ale také u Koherenc řzeného holografického mikroskopu, je přesná justáž velice kritickou podmnkou správného zobrazován. Proto je potřeba pro tyto mikroskopy vytvořit justážn kolimátor, pomoc kterého je možno oba přstroje seřdit. V teoretické části práce je zmněna historie vzniku interferenčn a holografické mikroskopie, z jejichž principů flourescenčn holografická mikroskopie vycház. Také je zde sepsáno dosavadn poznán týkajc se kolimátorů využvaných pro vytyčován přmek a jejich využit v praxi. Součást práce je optický návrh kolimátoru, jeho konstrukčn návrh a realizace. Pro použván kolimátoru v praxi byl vytvořen software pro detekci černého záměrného křže. Ten pomáhá při vyhodnocen správnosti seřzen justovaného přstroje. Uvedeny jsou také popisy justáže vlastnho kolimátoru a Flourescenčnho holografického mikroskopu, které jsou nezbytné pro správnou manipulaci a pro využit navrhovaného kolimátoru.
Simple universal nonlinear longitudinal flight simulation with avoiding of static and dynamic stability derivatives
Matějů, Jiří
This paper shows simple method to simulate nonlinear longitudinal flight dynamic of an aircraft in the most direct way. The method is based on physical principles of an analytical-empiric flight dynamics. Non-linearity, as stall or thrust dependent on velocity, can be included. Static and dynamic stability derivatives are not required but can be computed as an output. The model is applicable for various aircraft conceptions. Higher level model, for example, based on flight tests data, can be modified by low-level analytical methods, e.g. for modification of horizontal tail area. No special simulation software is necessary. The model is compared to linear model and flight test experiment. This model, together with valuable analytical-empiric data, might be applied for fast flight dynamic computations. Model is easily accessible and understandable even with basic knowledge of flight dynamic and computer programming. The main application of the method is conceptual design when high precision is not expected, even if VLM, CFD or flight test data can improve the precision.
Dynamika otopných ploch
Oravec, Jakub ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík na výslednú energetickú náročnosť zvolenej miestnosti. Projektová časť sa venuje návrhu technického riešenia vykurovania bytového domu v troch variantoch. Pre navrhnuté varianty je vypracovaná energetická simulácia porovnávajúca spotrebu tepelnej energie počas jedného roku. V ďalšej simulácii je skúmaná dynamika vybraných veľkoplošných vykurovacích plôch. Pre každú konštrukciu boli vytvorené nestacionárne modely náhrevu a chladnutia konštrukcie, ktoré sú porovnávané z hľadiska zotrvačnosti nábehu.
Optimalizace návrhových parametrů bezpečnostního přelivu
Pospíšilík, Šimon ; Sobek, Martin (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj programu sloužícího k nalezení optimálních návrhových parametrů dvoupólového bezpečnostního přelivu. Těmito parametry jsou délky přelivných hran a jejich vzájemné výškové uspořádání. Program je založen na simulaci transformace povodňové vlny při průchodu nádrží. Pro optimalizaci návrhových parametrů dvoupólového bezpečnostního přelivu byla použita metoda využívající multi – gradientní algoritmus.
Tahové hry v 2D mřížce využívající PDDL simulátor
Macke, Jaroslav ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Brunetto, Robert (oponent)
PDDL je jazyk, ve kterém se zapisují plánovací problémy. V této práci se zabýváme tím, jak pomocí jazyka PDDL vytvářet simulační hry. Zejména pak si- mulační hry v 2D mřížce. Nejprve ukážeme, že tvoření těchto her pomocí PDDL má několik nedostatků. V zápětí klasické PDDL rozšíříme o několik funkcí, které nám tvorbu her umožní. K těmto rozšířením přidáme i několik funkcí, které nám značně zjednoduší tvorbu her. Pro toto upravené PDDL vytvoříme program, který na základě PDDL a vhodného konfiguračního souboru vytvoří interak- tivní simulaci s možností vizualizace. V tomto prostředí pak v jazyce PDDL popíšeme několik her a definujeme jejich vizualizace. 1
Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation
Vedyushenko, Anna ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na odhad in- tenzity využitím metody maximální věrohodnosti přizp·sobené pro nehomogenní Poisson·v proces. Rovněž uvádíme doporučení ohledně výpočtu počátečních od- had· parametr· intenzity. V Kapitole 3 ukazujeme obecné metody simulace pro- cesu spolu s metodami vyvinutými speciálně pro log-lineární a log-kvadratickou intenzitu. V Kapitole 4 aplikujeme dříve popsané metody pro odhadování a si- mulace na reálná data z neživotního pojištění. Navíc porovnáváme uvažované simulační metody vzhledem k jejich časové náročnosti a přesnosti simulací. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 813 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.