Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 787 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oscilační procesy v magnetických strukturách sluneční koróny
EFFENBERK, Kryštof
Tato diplomová práce je zaměřena na magnetohydrodynamické (MHD) vlny a oscilace ve sluneční koróně, ty můžeme najít ve velkém množství jevů, které jsou na Slunci zkoumány. V~posledních letech jsou tyto vlny pozorovány jak při pozemských pozorováních, tak při pozorováních ve vesmíru, která jsou prováděna z~palub kosmických sond. Úkolem této práce je seznámení se s~problematikou vln a oscilací ve sluneční koróně a následné spuštění simulací, které jsou prováděny pomocí programu FLASH 4.5. Dalším cílem je pak provést parametrickou studii pomocí numerických simulací a docílit tak reálnějšího přiblížení k pozorovaným jevům.
Geometric approach in robotic snake motion control
Vechetová, Jana ; Hrdina, Jaroslav (oponent) ; Vašík, Petr (vedoucí práce)
This thesis deals with the description of controllability of a specific robotic snake named trident snake robot. This robot is classified as a nonholonomic system. The kinematics model is converted into the language of differential geometry and controlled by vector fields and their operation Lie bracket. Approximation of the controlling distribution is also considered. Next, vector field motions are described and also their combinations which provide basic planar surface motions (rotation and translation). Finally, these motions caused by vector fields are simulated in V-REP.
Justážní kolimátor pro Fluorescenční holografický mikroskop
Rosová, Kateřina ; Jákl, Petr (oponent) ; Dostál, Zbyněk (vedoucí práce)
Pro správné fungován Fluorescenčnho holografického mikroskopu je nutné jeho vhodné seřzen, tedy proveden justáže všech optických komponent, které jsou v něm usazeny. Nejen u tohoto mikroskopu, ale také u Koherenc řzeného holografického mikroskopu, je přesná justáž velice kritickou podmnkou správného zobrazován. Proto je potřeba pro tyto mikroskopy vytvořit justážn kolimátor, pomoc kterého je možno oba přstroje seřdit. V teoretické části práce je zmněna historie vzniku interferenčn a holografické mikroskopie, z jejichž principů flourescenčn holografická mikroskopie vycház. Také je zde sepsáno dosavadn poznán týkajc se kolimátorů využvaných pro vytyčován přmek a jejich využit v praxi. Součást práce je optický návrh kolimátoru, jeho konstrukčn návrh a realizace. Pro použván kolimátoru v praxi byl vytvořen software pro detekci černého záměrného křže. Ten pomáhá při vyhodnocen správnosti seřzen justovaného přstroje. Uvedeny jsou také popisy justáže vlastnho kolimátoru a Flourescenčnho holografického mikroskopu, které jsou nezbytné pro správnou manipulaci a pro využit navrhovaného kolimátoru.
Dynamika otopných ploch
Oravec, Jakub ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík na výslednú energetickú náročnosť zvolenej miestnosti. Projektová časť sa venuje návrhu technického riešenia vykurovania bytového domu v troch variantoch. Pre navrhnuté varianty je vypracovaná energetická simulácia porovnávajúca spotrebu tepelnej energie počas jedného roku. V ďalšej simulácii je skúmaná dynamika vybraných veľkoplošných vykurovacích plôch. Pre každú konštrukciu boli vytvorené nestacionárne modely náhrevu a chladnutia konštrukcie, ktoré sú porovnávané z hľadiska zotrvačnosti nábehu.
Optimalizace návrhových parametrů bezpečnostního přelivu
Pospíšilík, Šimon ; Sobek, Martin (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj programu sloužícího k nalezení optimálních návrhových parametrů dvoupólového bezpečnostního přelivu. Těmito parametry jsou délky přelivných hran a jejich vzájemné výškové uspořádání. Program je založen na simulaci transformace povodňové vlny při průchodu nádrží. Pro optimalizaci návrhových parametrů dvoupólového bezpečnostního přelivu byla použita metoda využívající multi – gradientní algoritmus.
Tahové hry v 2D mřížce využívající PDDL simulátor
Macke, Jaroslav ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Brunetto, Robert (oponent)
PDDL je jazyk, ve kterém se zapisují plánovací problémy. V této práci se zabýváme tím, jak pomocí jazyka PDDL vytvářet simulační hry. Zejména pak si- mulační hry v 2D mřížce. Nejprve ukážeme, že tvoření těchto her pomocí PDDL má několik nedostatků. V zápětí klasické PDDL rozšíříme o několik funkcí, které nám tvorbu her umožní. K těmto rozšířením přidáme i několik funkcí, které nám značně zjednoduší tvorbu her. Pro toto upravené PDDL vytvoříme program, který na základě PDDL a vhodného konfiguračního souboru vytvoří interak- tivní simulaci s možností vizualizace. V tomto prostředí pak v jazyce PDDL popíšeme několik her a definujeme jejich vizualizace. 1
Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation
Vedyushenko, Anna ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na odhad in- tenzity využitím metody maximální věrohodnosti přizp·sobené pro nehomogenní Poisson·v proces. Rovněž uvádíme doporučení ohledně výpočtu počátečních od- had· parametr· intenzity. V Kapitole 3 ukazujeme obecné metody simulace pro- cesu spolu s metodami vyvinutými speciálně pro log-lineární a log-kvadratickou intenzitu. V Kapitole 4 aplikujeme dříve popsané metody pro odhadování a si- mulace na reálná data z neživotního pojištění. Navíc porovnáváme uvažované simulační metody vzhledem k jejich časové náročnosti a přesnosti simulací. 1
Fyzikální/mechanická simulace tuhých těles
Bureš, Jaroslav ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Široký, Adam (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o simulaci odpalu golfového míčku. Jsou zde popsány simulační metody, které lze použít pro počítačové simulace. Dále jsou zde rozebrány fyzikální zákony z oblasti mechaniky, které si je potřeba osvojit pro vytvoření validního modelu odpalu golfového míčku. Mezi ně patří především zákony z oblasti aerodynamiky pro vypočítání trajektorie letu míčku a také jevy nastávající při pohybu míčku po zemi. Následující část je zaměřena na implementaci programu za použití jazyka C++ a grafické knihovny OpenGL. Práce je zakončena porovnáním naměřených výsledků simulace s analytickým řešením a s hodnotami jiných aplikací.
Kvalitní vizualizace Petriho sítí pro publikační účely
Bednář, Drahoslav ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém grafické vizualizace Petriho sítí v textových publikacích. Cílem práce je vytvoření nástroje, který usnadní generování obrázků Petriho sítí a zároveň zajistí estetičtější grafický výstup, než dokáží existující postupy a nástroje. Byl použit simplexový algoritmus pro automatické rozložení uzlů sítě. Program má grafické rozhraní i textový režim a dokáže spolupracovat se známými mástroji pro práci s Petriho sítěmi, které text také zmiňuje. Program je schopný načíst soubor ve formátu pnml a vyprodukovat použitelný obrázek ve formátech png, pdf a svg.
Simulátor dopravních infrastruktur a situací
Švaňa, Petr ; Trchalík, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit simulační systém s využitím konfigurací dopravních řadičů sX od společnosti Siemens. Systém se skládá ze dvou aplikací. První aplikace využívá existující platformu SUMO jako zdroj simulačních dat a slouží jako server. Doplňuje ji webová aplikace sloužící jako editor simulačních situací a zároveň vizualizuje data ze simulační aplikace. Úvod do problematiky dopravních řadičů a dynamického řízení dopravy je rozebrán v první kapitole. Následuje popis návrhu a implementace simulační aplikace s důrazem na komunikační rozhraní. V dalších částech text rozebírá návrh a implementaci webové aplikace. V poslední části je probráno ucelené testování celého systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 787 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.