Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 791 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Simulation of noise in the Belle II strip vertex detector
Gruberová, Zuzana ; Kvasnička, Peter (vedoucí práce) ; Červenkov, Daniel (oponent)
Název práce: Simulace šumu ve stripovém vrcholovém detektoru Belle II Autor: Zuzana Gruberová Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Kvasnička, Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem simulace šumu ve stripovém vr- cholovém detektoru (SVD) pro experiment Belle II. Úvodní část popisuje experiment Belle II a jeho systém detektorů. Další část shrnuje základní principy polovodičových detektorů se zaměřeném na elektronický šum. Tato sekce je následována detailnějším popisem Belle II SVD, charakterizací jeho šumu a simulačních metod. Metodická část představuje základní koncepty simulace šumu pomocí strojového učení, konkrétně umělé neuronové sítě. Experimentální část popisuje vývoj a implementaci produkčního generá- toru šumu a diskutuje jeho výsledky, přesnost a alternativní řešení. Klíčová slova: částicová fyzika, Belle II, stripový detektor, šum, simulace, neurální síť 1
Porodní asistentka jako součást porodnického týmu v problematice PŽOK.
Soukupová, Adéla ; Pařízek, Antonín (vedoucí práce) ; Sosna, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice peripartálního život ohrožujícího krvácení, které je vedoucí příčinou mateřské úmrtnosti jak v zemích rozvojových, tak i v hospodářsky rozvinutých zemích světa. Práce je koncipovaná jako teoreticko-praktická. Cílem teoretické části je jednak představit publikované poznatky o prevenci, příčinách, rizikových faktorech, diagnostice a terapii peripartálního život ohrožujícího krvácení a dále poukázat na důležitou roli porodní asistentky ve všech těchto aspektech. V rámci teoretické části je zahrnuta kapitola, která se zaměřuje na trénink porodnického týmu prostřednictvím simulací peripartálního krvácení, zejména otázkou jejich efektivity a frekvence opakování. Ze studií, které se simulacím věnují vyplývá, že příliš často se do simulací nezahrnují porodní asistentky. Z toho důvodu je k bakalářské práci přidané video, které vytvořily studentky porodní asistentce ve spolupráci s porodními asistentkami a lékaři, které ukazuje především neodkladné kroky porodní asistentky v případě rozvoje postpartálního krvácení. Video by mělo sloužit jako edukační materiál porodním asistentkám a studentkám této profese a usnadnit jim tak jejich přípravu na výkon budoucího povolání. Praktická část prostřednictvím kazuistiky, ukazuje zejména péči porodní asistentky o ženu s rozvojem...
Simulation and Tests of Strip Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade
Theiner, Ondřej ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Řezníček, Pavel (oponent)
Spolu s probíhajícími pracemi na přípravě projektu High-Luminosity LHC, je nutné vylepšit vlastnosti mnohých experimentů, které se v současnosti na urychlo- vači LHC nacházejí. To se týká také experimentu ATLAS a jeho subdetektorů, jmenovitě například vnitřního dráhového detektoru (Inner Detector), který bude nahrazen novým celokřemíkovým detektorem ITk (Inner Tracker). Tato práce se zabývá počítačovými simulacemi křemíkových stripových detektorů pro ATLAS Upgrade ITk. Simulace jsme prováděli pomocí frameworku AllPix2 . Ten umožňuje simulovat vše od interakce částice s křemíkem, propagaci náboje v elek- trickém a magnetickém poli, sběr náboje, až po digitalizaci signálu. V simulacích jsme se zaměřli na tři hlavní aspekty. Prvním je přesná charak- terizace použitých detektorů, druhým je simulace testovacích měření se svazkem urychlených částic (test beam) a třetím je simulace testovacích měření s ra- dioaktivním beta zářičem. Též jsme diskutovali možnost simulace testovacích měření s laserem. Tyto simulace jsou důležité nejen proto, že nám pomáhají lépe porozumět dějům, které v detektoru probíhají, ale také jsou používány jako vali- dace testovacích měření. Díky těmto simulací jsme schopni lépe stanovit vlivy ex- perimentální aparatury (nebo detektoru samotného), které mají dopad na měřené výsledky, nebo...
Analýza povodně na Sázavě v únoru 1909
Jelínková, Karolína ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Kašpárek, Ladislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením jarní povodně v roce 1909. V rámci rešerše práce popisuje typy povodní. Zaměřuje se na události rain-on-snow a s tím spojené tání sněhu a ledové jevy na tocích. Dále popisuje hydrologické modely a detailněji model AquaLog a jeho jednotlivé části. Detailně je popsána povodeň 2006, se kterou je událost z roku 1909 porovnána. Pomocí historických archivů byly zjišťovány informace o povodni 1909 a díky nim zjištěn její plošný rozsah. Dále byly analyzovány povodňové vlny v České republice. Pro povodí Sázavy bylo využito modelu AquaLog, kterým byly simulovány povodňové vlny pro 9 stanic z celého povodí.
Oscilační procesy v magnetických strukturách sluneční koróny
EFFENBERK, Kryštof
Tato diplomová práce je zaměřena na magnetohydrodynamické (MHD) vlny a oscilace ve sluneční koróně, ty můžeme najít ve velkém množství jevů, které jsou na Slunci zkoumány. V~posledních letech jsou tyto vlny pozorovány jak při pozemských pozorováních, tak při pozorováních ve vesmíru, která jsou prováděna z~palub kosmických sond. Úkolem této práce je seznámení se s~problematikou vln a oscilací ve sluneční koróně a následné spuštění simulací, které jsou prováděny pomocí programu FLASH 4.5. Dalším cílem je pak provést parametrickou studii pomocí numerických simulací a docílit tak reálnějšího přiblížení k pozorovaným jevům.
Geometric approach in robotic snake motion control
Vechetová, Jana ; Hrdina, Jaroslav (oponent) ; Vašík, Petr (vedoucí práce)
This thesis deals with the description of controllability of a specific robotic snake named trident snake robot. This robot is classified as a nonholonomic system. The kinematics model is converted into the language of differential geometry and controlled by vector fields and their operation Lie bracket. Approximation of the controlling distribution is also considered. Next, vector field motions are described and also their combinations which provide basic planar surface motions (rotation and translation). Finally, these motions caused by vector fields are simulated in V-REP.
Justážní kolimátor pro Fluorescenční holografický mikroskop
Rosová, Kateřina ; Jákl, Petr (oponent) ; Dostál, Zbyněk (vedoucí práce)
Pro správné fungován Fluorescenčnho holografického mikroskopu je nutné jeho vhodné seřzen, tedy proveden justáže všech optických komponent, které jsou v něm usazeny. Nejen u tohoto mikroskopu, ale také u Koherenc řzeného holografického mikroskopu, je přesná justáž velice kritickou podmnkou správného zobrazován. Proto je potřeba pro tyto mikroskopy vytvořit justážn kolimátor, pomoc kterého je možno oba přstroje seřdit. V teoretické části práce je zmněna historie vzniku interferenčn a holografické mikroskopie, z jejichž principů flourescenčn holografická mikroskopie vycház. Také je zde sepsáno dosavadn poznán týkajc se kolimátorů využvaných pro vytyčován přmek a jejich využit v praxi. Součást práce je optický návrh kolimátoru, jeho konstrukčn návrh a realizace. Pro použván kolimátoru v praxi byl vytvořen software pro detekci černého záměrného křže. Ten pomáhá při vyhodnocen správnosti seřzen justovaného přstroje. Uvedeny jsou také popisy justáže vlastnho kolimátoru a Flourescenčnho holografického mikroskopu, které jsou nezbytné pro správnou manipulaci a pro využit navrhovaného kolimátoru.
Dynamika otopných ploch
Oravec, Jakub ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík na výslednú energetickú náročnosť zvolenej miestnosti. Projektová časť sa venuje návrhu technického riešenia vykurovania bytového domu v troch variantoch. Pre navrhnuté varianty je vypracovaná energetická simulácia porovnávajúca spotrebu tepelnej energie počas jedného roku. V ďalšej simulácii je skúmaná dynamika vybraných veľkoplošných vykurovacích plôch. Pre každú konštrukciu boli vytvorené nestacionárne modely náhrevu a chladnutia konštrukcie, ktoré sú porovnávané z hľadiska zotrvačnosti nábehu.
Optimalizace návrhových parametrů bezpečnostního přelivu
Pospíšilík, Šimon ; Sobek, Martin (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj programu sloužícího k nalezení optimálních návrhových parametrů dvoupólového bezpečnostního přelivu. Těmito parametry jsou délky přelivných hran a jejich vzájemné výškové uspořádání. Program je založen na simulaci transformace povodňové vlny při průchodu nádrží. Pro optimalizaci návrhových parametrů dvoupólového bezpečnostního přelivu byla použita metoda využívající multi – gradientní algoritmus.
Tahové hry v 2D mřížce využívající PDDL simulátor
Macke, Jaroslav ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Brunetto, Robert (oponent)
PDDL je jazyk, ve kterém se zapisují plánovací problémy. V této práci se zabýváme tím, jak pomocí jazyka PDDL vytvářet simulační hry. Zejména pak si- mulační hry v 2D mřížce. Nejprve ukážeme, že tvoření těchto her pomocí PDDL má několik nedostatků. V zápětí klasické PDDL rozšíříme o několik funkcí, které nám tvorbu her umožní. K těmto rozšířením přidáme i několik funkcí, které nám značně zjednoduší tvorbu her. Pro toto upravené PDDL vytvoříme program, který na základě PDDL a vhodného konfiguračního souboru vytvoří interak- tivní simulaci s možností vizualizace. V tomto prostředí pak v jazyce PDDL popíšeme několik her a definujeme jejich vizualizace. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 791 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.