Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 638 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychosociální problematika stravování seniorů
Šaldová, Kristýna ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Diplomová práce se zabývá psychosociální problematikou stravování seniorů. Teoretická část je věnována jak oblasti zdraví, zdravému životnímu stylu u seniorů, tak také nemocem a fyzickým obtížím typickým pro stáří. Jsou zde popsány geriatrické syndromy, které se vyskytují u seniorů, a zároveň také psychosociální aspekty jejich výživy. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny aktuální dokumenty, které jsou úzce spjaty se stravou. Výživa seniorů je však stěžejní kapitolou celé práce, neboť je v ní popsáno, jakým způsobem probíhá strava seniorů v domácím prostředí a v rezidenční péči. Záměrem poslední kapitoly teoretické části je seznámit čtenáře s Domovem ANNA, v němž proběhlo na začátku roku 2019výzkumné šetření, jež je součástí diplomové práce. Šetření proběhlo dotazníkovou metodou, a respondenty se stali jak klienti z již zmiňovaného Domova ANNA, tak ti z domácího prostředí, kteří žijí v Českém Brodě. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda mají senioři v rezidenční péči kvalitnější (pestřejší a vyváženější) stravu oproti starším osobám, které žijí v domácím prostředí a jak ovlivňují kvalitu jejich stravování psychosociální a ekonomické faktory.
Senior se sluchovým postižením a jeho kvalita života
Gwoźdźová, Marie ; Hádková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hradilová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá kvalitou života seniorů se sluchovým postižením. Práce obsahuje uvedení do problematiky sluchového postižení, jeho vymezení, výskyt a klasifikaci sluchových vad a poruch. Je zde uvedena také patřičná etiologie, diagnostické možnosti a sluchová protetika. Práce dále zahrnuje problematiku stáří a procesu stárnutí včetně poskytovaných sociálních služeb a zařízení pro seniory. Poslední kapitola teoretické části je věnována kvalitě života, objasňuje zavedené přístupy, aktuální modely a způsoby měření. V rámci praktické části diplomové práce byl proveden kombinovaný výzkum. Sběr dat proběhl prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se seniory se sluchovým postižením a také prostřednictvím dotazníků s odborníky v oblasti ORL a foniatrie. Primárním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, která konkrétní oblast kvality života seniorů se sluchovým postižením je nejvíce negativně ovlivněna. Výzkumné otázky v rámci dílčích cílů výzkumného šetření se zaměřovaly například na způsoby, jakými se senioři s postižením sluchu vypořádávají, dále na volbu kompenzačních pomůcek a také na míru začlenění do společnosti v závislosti na sluchovém postižení. KLÍČOVÁ SLOVA senior, domov pro seniory, stárnutí, sluchové postižení, kompenzační pomůcka, kvalita života, komunikace
Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních v Královéhradeckém kraji
Sedláčková, Michaela ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Durdilová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá poskytováním logopedické intervence u seniorů v pobytových zařízeních. Cílem této speciálně pedagogické práce je ukázat problematiku v komunikaci seniorů a možnou podporu v domově pro seniory. Práce má dvě části. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. Jsou zde popsány sekundární poruchy komunikace u dospělých osob, vybrané nemoci spojené se stářím, definice stáří a pobytových služeb pro seniory. V empirické části je rozpracováno výzkumné šetření, případové studie a získané výsledky. Výzkum má kvalitativní charakter. Hlavním cílem bylo analyzovat poskytování logopedické intervence v domově pro seniory. Dílčími cíli bylo zjistit, zda dojde na základě logopedické intervence k posunu v komunikaci seniora a zjistit, zda k tomuto posunu může pomoci i podpora pracovníky domova ve spolupráci s odborníkem. Dalším z vytyčených cílů bylo vypracování případových studií. KLÍČOVÁ SLOVA Logopedická intervence, senior, sekundárně narušená komunikační schopnost, demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, domov pro seniory
Stáří a nevidomost
Kantorová, Alexandra ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Stáří a nevidomost" se zabývá postupnou ztrátou zraku v seniorském věku. Přibližuje celkový obraz změn, které v tomto období života seniora nastávají. Jejím zájmem je především oblast symptomů a podmínek ztráty zraku, mobility, sebeobsluhy, psychické a emoční složky jedince, které jsou následně podrobně zkoumány. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány jednotlivé oblasti každodenního života, ve kterých jsou shledány největší obtíže související s postupnou ztrátou zraku u seniorů. Pomocí různých zahraničních studií jsou vymezovány jednotlivé činnosti a aktivity, které mohou ovlivnit kvalitu života jedince. Je hodnocen i dopad volnočasových aktivit na psychický a fyzický stav jedince. Ve druhé části práce je nejprve popsána teorie kvalitativního výzkumu a následně zpracován fenomenologický rozhovor s vybraným seniorem, který v současné době přichází o zrak. Rozhovor se soustřeďuje na prožitky a vnímání aktuální situace pohledem respondenta. Na základě předem připravených výzkumných otázek si práce klade za cíl ukázat, ve kterých oblastech a každodenních situacích by jedinec potřeboval speciálně pedagogickou podporu či pomoc jednotlivých odborníků a konkrétních lékařů. Dále nastiňuje činnosti, v rámci kterých se může respondent realizovat pouze s velkými obtížemi nebo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 638 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.