Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 618 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Paliativní péče v domovech pro seniory
KOLÁŘÍKOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá problematikou umírání v domovech pro seniory a jejího možného řešení v podobě systematického zavedení paliativní péče do praxe sociálního zařízení. Práce popisuje pojetí lidské důstojnosti, základní teoretická východiska paliativní péče a pojetí důstojného umírání. Dále představuje etické problémy při umírání a neopomíjí ani potřeby umírajících. V další části se věnuji jednotlivým klíčovým aspektům paliativní péče a etickým dilematům. Hlavním cílem této práce je ověření možností poskytování paliativní péče v domovech pro seniory. Domovy pro seniory jsou zařízení, kde se běžně setkáváme se smrtí klientů. Pracovníci jsou připraveni na poskytování péče podporující kvalitní prožívání zbytku života, ale málokdy jsou připraveni poskytnout stejnou péči umírajícím. Paliativní péče se zaměřuje na uspokojení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb umírajících, avšak v domovech pro seniory stále není běžnou praxí.
Syndrom EAN
KOPECKÁ, Karolína
Cílem bakalářské práce je analyzovat násilí na seniorech, jeho formy, důvody, příčiny, možnosti prevenci a řešení v rámci sociální práce. Nastíněny jsou též legislativní možnosti, které v České republice mohou pomoci v řešení otázky syndromu EAN. Práce je zaměřena na vymezení pojmů stáří a syndrom EAN - formy, rizikové faktory, důvody a příčiny násilí. Zaměřuje se na sociální práci se syndromem EAN a organizace zabývající se péčí a pomocí seniorům. Poslední kapitola je věnována legislativě v České republice upravující syndrom EAN.
Senioři jako oběti domácího násilí
NOVOTNÁ, Marie
Práce se zabývá problematikou domácího násilí na seniorech v České republice. Dává možnost nahlédnout na otázku stáří a stárnutí, na to, jaké změny s sebou zvyšující se věk přináší a jak jsou celkově senioři společností vnímáni. Ve druhé části práce je uvedena charakteristika obětí i pachatelů, jsou zde popsány formy a znaky domácího násilí, včetně dopadů, které toto násilné jednání má zejména na své oběti. Na závěr jsou nabídnuty některé z možných forem pomoci, které jsou aktuálně obětem domácího násilí k dispozici, a to především institut vykázání, včetně dalších, vlastních návrhů, které by mohly přispět k celkovému zlepšení této problematiky.
Význam pečovatelské služby pro seniora žijícího v domácím prostředí
ŠLEJHAROVÁ, Marta
Tato bakalářská práce se věnuje významu pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby a poukázat na rozdíl ve vnímání potřeb seniorů. Práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří, a to konkrétně demografii stárnutí, definici stáří, věkovému členění stáří a změnám ve stáří. Druhá kapitola teoretické části se věnuje potřebám člověka a jejich klasifikaci. Jsou zde popsány potřeby biologické, psychické, sociální a spirituální. Třetí kapitola se zabývá vztahem seniorů a jejich rodiny. Dělí se na tři podkapitoly: rodina seniora a její funkce, pomoc a péče o seniory v domácím prostředí a výhody a nevýhody spojené s domácí péčí o seniory. Čtvrtá kapitola se věnuje službě pro seniora a pečovatelské službě. Výzkumná část se zabývá významem pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavní výzkumná otázka byla: Jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Hlavní výzkumná otázka byla rozdělena do čtyř dílčích výzkumných otázek: Jak jsou naplňovány biologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány psychologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány sociální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Pro zjištění potřebných informací byl proveden kvalitativní výzkum za použití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl tvořen pěti informanty, kteří byli ochotni se na výzkumu podílet. Výzkum proběhl ve dvou fázích. Nejdříve byl proveden předvýzkum a poté samotný výzkum.Poslední výzkumná otázka: "Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby", byla vyhodnocena tak, že spirituální potřeby informantů se sníženou pohyblivostí nejsou dostatečně naplňovány. I přes vůli a snahu pracovníků pečovatelské služby toto není možné, ať už vzhledem k pracovní náplni pečovatelek či k jejich vzdělání. Duchovní nestíhají pokrýt veškeré potřeby seniorů. Objevují se případy, kdy senioři zdůrazňují úplnou absenci duchovní služby. Často jsou případy, kdy by senioři uvítali více duchovní služby. Závěrem lze tedy říci, že pečovatelská služba má pro seniory největší význam v naplňování biologických potřeb, a že dostatečně naplňuje i jejich psychologické a sociální potřeby. Spirituální potřeby seniorů se sníženou pohyblivostí nejsou, dle výzkumu, naplňovány.
Vnímání problematiky šikany seniory v domovech pro seniory
JINDROVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zabývá vnímáním problematiky šikany seniory v domovech pro seniory. Hlavním cílem a snahou je pomocí kvalitativního výzkumu prokázat, zda se šikana projevuje. Text práce je rozdělen na dvě na sebe navazující časti, tj. teoretická a praktická část. Teoretická část popisuje pomocí odborné literatury jednotlivé kapitoly, jako je stáří, násilí páchané na seniorech, šikana a sociální služby pro seniory. Teoretická část se snaží spojit jednotlivé kapitoly a dovést čtenáře k poznatku, že šikana je závažnou problematikou, která se nevyhýbá ani seniorům v zařízeních sociálních služeb. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na zodpovězení hlavní a dílčích výzkumných otázek. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, která byla realizována metodou dotazování s technikou polostandardizovaného rozhovoru. Nasbíraná data byla analyzována pomocí otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořilo 10 komunikačních partnerů ve vybraných zařízeních sociálních služeb. Na základě získaných informací bylo zjištěno, že komunikační partneři se během svého života s problematikou šikany setkali. Srovnáním dvou zařízení sociálních služeb vyplynulo, že jsou rozdíly ve vnímání šikany. Na malebné vesnici ač překvapivě o šikaně komunikační partneři uvedli mnohem více informací a zkušeností. Komunikační partneři zmínili několik návrhů na řešení šikany. Znalost preventivních opatření ze získaných informací vyplynulo, že je částečná. Výsledky bakalářské práce mohou sloužit pracovníkům v sociálních tak i zdravotních službách, poskytnout přehled o výskytu šikany mezi seniory.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Důvody pro odmítání seniorů zapojit se do aktivizačních programů
HEJNOVÁ, Miroslava
Tato bakalářská práce je zaměřena na důvody, kvůli kterým se senioři využívající služeb domova pro seniory nemohou či nechtějí zapojit do aktivizačních programů. Pro zmapování problému byly také osloveny všeobecné sestry, u kterých se zjišťovala celková znalost o aktivizačních programech a jejich zapojení do různých aktivit. Tato práce je složena z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou nastíněny změny, ke kterým dochází v průběhu stárnutí, vhodná technika komunikace se seniory a možné aktivizační programy, které se v domovech pro seniory mohou aplikovat. Empirická část je tvořena čtyřmi cíli. Prvním cílem bylo zjistit, z jakých důvodů se senioři nemohou či nechtějí zúčastnit aktivizačních programů v domově pro seniory. Druhým cílem bylo zjistit, jaké aktivizační programy jsou seniorům v domovech pro seniory poskytovány. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda jsou senioři s nabízenými aktivizačními programy spokojeni, a zda by si přáli nové aktivizační programy. Posledním cílem bylo zjistit, jak se na aktivizačních programech podílejí všeobecné sestry a jaké mají znalosti o aktivizačních programech. Následně bylo stanoveno pět výzkumných otázek. Pro výzkum byla zvolena technika kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Celkem bylo osloveno osm všeobecných sester a deset seniorů. Rozhovory byly zaznamenávány písemně a přepsány do textové podoby. V kapitolách výsledky a diskuze jsou stanoveny možné důvody pro nezapojení se seniorů do aktivizačních programů. Z výzkumných šetření vyplívá, že senioři, kteří navštěvují alespoň některé z aktivizačních programů, jsou s těmito programy spokojeni. Někteří uvedli, že mají přání, které nové programy by chtěli v domově pro seniory absolvovat. Většina seniorů uvedla, že smysl v těchto aktivizačních programech vidí. Výzkum ze stran všeobecných sester odhalil, že mají vyhovující znalosti o aktivizačních programech, které jsou seniory využívány. Překvapující je, jak málo se všeobecné sestry do těchto programů zapojují. Kapitoly diskuze a závěr obsahují výsledky a možné doporučení o zvýšení zájmu seniorů v aktivizačních programech.
Práce s rodinou s klienty se specifickými potřebami v terénní službě Milevsko
SMRTKOVÁ, Monika
Bakalářská práce je zaměřena na rodiny s klienty, o které je pečováno v domácím prostředí za pomoci terénní služby. V současné době, pokud z rodiny někdo onemocní a následkem této nemoci je například omezená hybnost-nedokáže se sám o sebe postarat,je tedy závislý na pomoci druhé osoby. Někdy rodina péči o svého blízkého sama nezvládne. Zásadní je, aby si pečující osoba uměla najít pomoc a hlavně věděla, kde ji hledat. Mnohé rodiny nemůžou nebo nechtějí se o svého blízkého starat a klient pak konči v domovech pro seniory. Kde se jeho psychický stav zhoršuje. Vybrala jsem si toto téma, protože jsem pracovala v terénní službě Humanika a v Sociálních službách města Milevska probíhala má odborná praxe. Cílem teoretické části je zmapovat informace o stáří, jak se klasifikuje, jaké jsou změny ve stáří, nejčastější nemoci a stručný přehled sociálních služeb v Milevsku. Hlavním cílem praktické časti je zjistit, jakým způsobem je práce s rodinou začleněna do terénní služby. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, zvolila jsem si ještě dílčí cíl. Pro sběr dat jsem použila kvalitativní výzkum otevřeného kódování. Hlavní metodou byl standardizovaný rozhovor, kterého se zúčastnilo 8 respondentů. Dále jsem měla možnost nahlédnout k osobním dokumentům, abych si mohla přiblížit klientovu anamnézu. Výzkum probíhal na jaře 2018. Výsledky jsem zpracovala i pomocí doslovné transkripce a tabulek. Výzkumem bylo zjištěno, že rodiny se nedokážou obejít bez terénních pracovnic, které podle pečujících osob, jsou empatické a dokáží jim vyhovět téměř ve všech jejich požadavcích. Rodina ve spolupráci s terénní službou se dokáže o klienta komplexně postarat v přirozeném domácím prostředí. Péče o nemocného jedince v domácím prostředí je velmi náročná a ovlivňuje chod celé rodiny, takže je potřeba, aby rodina držela pohromadě a vždy si pomáhala. Výsledky lze použít především v daných terénních službách, kde by mohly vést hlavně ke zkvalitňování služeb v Milevsku. Dále by také mohly být nápomocné pro studenty, odborníky v sociálních službách a pro informovanost rodiny o nutnosti spolupráce sterénní službou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 618 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.